Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0275(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0050/2014

Indgivne tekster :

A8-0050/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0057

Vedtagne tekster
PDF 213kWORD 48k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I
P8_TA(2015)0057A8-0050/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0593),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0170/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0050/2014),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation)
P8_TC1-COD(2014)0275

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/756).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik