Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0274(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0038/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0038/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0058

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 417kWORD 48k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο ***
P8_TA(2015)0058A8-0038/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποιημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14993/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (15458/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0027/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0038/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της αναθεωρημένης συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου