Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2259(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0045/2015

Indgivne tekster :

A8-0045/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0060

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 50k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Sergei Stanishevs parlamentariske immunitet
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Sergei Stanishevs immunitet (2014/2259(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Sergei Stanishevs immunitet, som er fremsendt af den øverste offentlige anklager i Republikken Bulgarien den 24. november 2014 i forbindelse med den retssag, der verserer ved byretten i Sofia (ref. CCAN nr. C-280/2013), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 15. december 2014,

–  der har hørt Sergei Stanishev, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–  der henviser til artikel 70 i Republikken Bulgariens forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0045/2015),

A.  der henviser til, at den øverste offentlige anklager i Republikken Bulgarien har fremsendt en anmodning fra anklagemyndigheden i Sofia om tilladelse til at fortsætte en straffesag mod Sergei Stanishev angående en overtrædelse af artikel 358, stk. 1, sammenholdt med artikel 26, stk. 1, i den bulgarske straffelov;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

C.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at det fremgår af artikel 70 stk. 1, i Republikken Bulgariens forfatning, at et medlem af nationalforsamlingen nyder immunitet mod tilbageholdelse eller strafforfølgning, medmindre der er begået en strafbar handling, og at der i sådanne tilfælde kræves en tilladelse fra nationalforsamlingen eller, under dennes pauser, fra formanden for nationalforsamlingen, medmindre der er tale om pågribelse på fersk gerning; i henhold til artikel 70, stk. 2, i Republikken Bulgariens forfatning kræves der ikke tilladelse til at indlede en straffesag, hvis det pågældende medlem af nationalforsamlingen har givet skriftligt samtykke hertil;

E.  der henviser til, at det alene tilkommer Parlamentet at tage stilling til, om immuniteten skal ophæves eller ej i en given sag; Parlamentet kan med rimelighed tage hensyn til medlemmets holdning, når der skal tages stilling til, om den pågældendes immunitet skal ophæves eller ej(2);

F.  der henviser til, at den påståede forseelse ikke har en direkte eller indlysende sammenhæng med Sergei Stanishevs udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og heller ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse under udøvelsen af hans hverv som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

G.  der henviser til, at forundersøgelsen mod Sergei Stanishev allerede var indledt, længe før han blev medlem af Europa-Parlamentet, og at sagen derfor på ingen måde er forbundet med hans position som medlem af Europa-Parlamentet;

H.  der henviser til, at Sergei Stanishev i sin tid som først premierminister og senere medlem af nationalforsamlingen indgav to skriftlige erklæringer til formanden for nationalforsamlingen, hvori han gav samtykke til, at der blev indledt en straffesag mod ham, i overensstemmelse med artikel 70, stk. 2, i Republikken Bulgariens forfatning;

I.  der henviser til, at Parlamentet i nærværende sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet rejst med det formål at skade det pågældende medlem i politisk henseende;

1.  vedtager at ophæve Sergei Stanishevs immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Republikken Bulgariens kompetente myndigheder og Sergei Stanishev.

(1) Dom af 12. maj 1964, sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier (specialudgave Sml. 1954-1964, s. 483); dom af 10. juli 1986, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl. (Sml. 1986, s. 2391); dom af 15. oktober 2008, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet (Sml. 2008 II, s. 2849); dom af 21. oktober 2008, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente (Sml. 2008 I, s. 7929); dom af 19. marts 2010, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (Sml. 2010 II, s. 1135); dom af 6. september 2011, sag C-163/10, Patriciello (Sml. 2011 I, s. 7565).
(2) Sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, se ovenfor, præmis 28.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik