Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2259(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0060

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 453kWORD 58k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (2014/2259(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev, η οποία διαβιβάστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2014 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σε συνάρτηση με εκκρεμούσα διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου της πόλης της Σόφιας (αναφ. CCAN αριθ. C-280/2013), η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 15 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας ακούσει τον κ. Stanishev σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 70 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0045/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας διαβίβασε αίτηση της Εισαγγελίας της Σόφιας για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να συνεχισθούν οι ποινικές διαδικασίες κατά του Sergei Stanishev σχετικά με αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 358 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παράγραφος 1, του βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης δεν υπόκεινται σε κράτηση ή ποινική δίωξη εκτός εάν έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η άδεια της Εθνοσυνέλευσης ή, εφόσον αυτή έχει διακόψει τη λειτουργία της, του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, εκτός από την περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, δεν απαιτείται άδεια για τη κίνηση ποινικής δίωξης στην περίπτωση που το μέλος της Εθνοσυνέλευσης έχει συναινέσει γραπτώς στην έναρξη της διαδικασίας αυτής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικά και μόνο το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί δεόντως να συνεκτιμήσει την άποψη του βουλευτή στο πλαίσιο της απόφασης του να άρει ή μη την ασυλία του(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του κ. Stanishev υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν κινηθεί προδικαστικές έρευνες κατά του Sergei Stanishev προτού καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν συνδέονται, συνεπώς, κατά κανένα τρόπο με τη θέση του ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αρχικά ως Πρωθυπουργός και κατόπιν ως μέλος της Εθνοσυνέλευσης, ο Sergei Stanishev υπέβαλε δύο γραπτές δηλώσεις στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης με τις οποίες συναινούσε να κινηθούν κατά αυτού ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του εν λόγω βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Sergei Stanishev·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στον Sergei Stanishev.

(1) Απόφαση στην υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, ΕU:C:1964:28· απόφαση στην υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων, ΕU:C:1986:310· απόφαση στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2008:440· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ΕU:C:2008:579· απόφαση στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2010:102· απόφαση στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, EU:C:2011:543· απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ΕU:T:2013:23.
(2) Υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, παράγραφος 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου