Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2259(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0045/2015

Esitatud tekstid :

A8-0045/2015

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0060

Vastuvõetud tekstid
PDF 127kWORD 50k
Kolmapäev, 11. märts 2015 - Strasbourg
Parlamendiliikme Sergei Stanishevi puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2015. aasta otsus Sergei Stanishevi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2259(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Sergei Stanishevi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 24. novembril 2014. aastal Bulgaaria Vabariigi peaprokurör Sofia linnakohtus toimuvas menetluses (CCAN nr C-280/2013) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 15. detsembril 2014. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 hr Stanishevi ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi põhiseaduse artiklit 70,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0045/2015),

A.  arvestades, et Bulgaaria Vabariigi peaprokurör edastas Sofia linna prokuratuuri taotluse saada luba jätkata kriminaalmenetlust, mis on Sergei Stanishevi suhtes algatatud seoses Bulgaaria karistusseadustiku artikli 358 lõike 1 kohase õiguserikkumisega koostoimes artikli 26 lõikega 1;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklis 8 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 9 kohaselt peab Euroopa Parlamendi liikmetel olema oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Bulgaaria Vabariigi põhiseaduse artikli 70 lõike 1 kohaselt on Bulgaaria Rahvuskogu liikmel puutumatus kinnipidamise või süüdistuse esitamise suhtes, välja arvatud kriminaalkuriteo toimepaneku korral, ning arvestades, et niisugustel juhtudel on vajalik rahvuskogu või viimase töö vaheaja korral rahvuskogu esimehe luba, välja arvatud juhul, kui isik on kinni peetud teo toimepanekul (in flagrante delicto); arvestades, et Bulgaaria Vabariigi põhiseaduse artikli 70 lõike 2 kohaselt ei ole luba süüdistuse esitamiseks vajalik, kui rahvuskogu liige on andnud selleks oma kirjaliku nõusoleku;

E.  arvestades, et ainuüksi Euroopa Parlament otsustab selle üle, kas teataval juhul tuleb puutumatus ära võtta või mitte; arvestades, et Euroopa Parlament võib mõistlikult võtta arvesse parlamendiliikme seisukohta, kui ta teeb otsuse tema puutumatus ära võtta või seda mitte ära võtta(2);

F.  arvestades, et väidetav õiguserikkumine ei ole otseselt ega ilmselgelt seotud hr Stanishevi kohustuste täitmisega Euroopa Parlamendi liikmena ning ei kujuta endast Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamusi või antud hääli Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

G.  arvestades, et Sergei Stanishevi suhtes algatati kohtueelne uurimine ammu enne seda, kui temast sai Euroopa Parlamendi liige, ning arvestades, et kõnealune menetlus ei ole seetõttu mingilgi viisil seotud tema positsiooniga Euroopa Parlamendi liikmena;

H.  arvestades, et esmalt peaministriks ja seejärel rahvuskogu liikmeks olemise ajal esitas Sergei Stanishev rahvuskogu esimehele kaks kirjalikku avaldust, milles ta andis nõusoleku tema suhtes kriminaalmenetluse algatamiseks vastavalt Bulgaaria Vabariigi põhiseaduse artikli 70 lõikele 2;

I.  arvestades, et kõnealuse juhtumi puhul ei ole Euroopa Parlament leidnud mingeid tõendeid fumus persecutionis'e kohta, st piisavalt tõsiseid ja konkreetseid kahtlusi, et kohtumenetluse aluseks on kavatsus tekitada kõnealusele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Sergei Stanishevi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Bulgaaria Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Sergei Stanishevile.

(1)12.mai 1964. aasta otsus kohtuasjas 101/63: Wagner . Fohrmann ja Krier, EU:C:1964:28; 10. juuli 1986. aasta otsus kohtuasjas 149/85: Wybot . Faure ja teised, EU:C:1986:310; 15. oktoobri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-345/05: Mote . parlament, EU:T:2008:440; 21. oktoobri 2008. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra . De Gregorio ja Clemente, EU:C:2008:579; 19. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch . parlament, EU:T:2010:102; 6. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello, EU:C:2011:543; 17. jaanuari 2013. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-346/11 ja T-347/11: Gollnisch . Euroopa Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. Euroopa Parlament (viidatud eespool), punkt 28.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika