Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2259(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0045/2015

Predkladané texty :

A8-0045/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0060

Prijaté texty
PDF 220kWORD 56k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Sergeja Staniševa
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Sergeja Staniševa (2014/2259(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Sergeja Staniševa, ktorú zaslal generálny prokurátor Bulharskej republiky 24. novembra 2014 v súvislosti so súdnym konaním na mestskom súde v Sofii (ref. CCAN č. C-280/2013), a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 15. decembra 2014,

–  po vypočutí pána Staniševa v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie a na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 70 ústavy Bulharskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0045/2015),

A.  keďže generálny prokurátor Bulharskej republiky postúpil žiadosť prokuratúry mesta Sofia o súhlas s pokračovaním trestného konania proti Sergejovi Staniševovi v súvislosti s trestným činom podľa článku 358 ods. 1 v spojení s článkom 26 ods. 1 bulharského trestného zákonníka;

B.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú podliehať žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania v súvislosti s vyjadreným názorom alebo hlasovaním pri výkone svojej funkcie;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie musia poslanci Európskeho parlamentu požívať na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom parlamentu daného štátu;

D.  keďže podľa článku 70 ods. 1 ústavy Bulharskej republiky požíva poslanec Národného zhromaždenia imunitu voči zadržaniu alebo trestnému konaniu, okrem prípadov, keď spáchal trestný čin, a keďže v takých prípadoch sa vyžaduje súhlas Národného zhromaždenia, alebo ak má Národné zhromaždenie parlamentné prázdniny, súhlas predsedu Národného zhromaždenia, s výnimkou zatknutia in flagrante delicto; keďže podľa článku 70 ods. 2 ústavy Bulharskej republiky sa súhlas so začatím trestného konania nevyžaduje v prípade, ak poslanec Národného zhromaždenia k tomu poskytol písomný súhlas;

E.  keďže len Európsky parlament môže rozhodnúť, či poslanca zbaví v konkrétnom prípade imunity; keďže Európsky parlament môže pri rozhodovaní o zbavení alebo nezbavení imunity náležite zohľadniť stanovisko poslanca(2);

F.  keďže údajný trestný čin priamo ani nepriamo nesúvisí s výkonom funkcie pána Staniševa ako poslanca Európskeho parlamentu a nie je ani vyjadrením názoru či hlasovania pri výkone jeho povinností poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže vyšetrovanie predchádzajúce konaniu proti Sergejovi Staniševovi sa začalo dávno predtým, ako sa stal poslancom Európskeho parlamentu a keďže toto konanie preto nijako nesúvisí s jeho postavením poslanca Európskeho parlamentu;

H.  keďže Sergej Stanišev predložil predsedovi Národného zhromaždenia dve písomné vyjadrenia, najskôr ako premiér a neskôr ako poslanec Národného zhromaždenia, v ktorých súhlasil so začatím trestného konania proti jeho osobe v súlade s článkom 70 ods. 2 ústavy Bulharskej republiky;

I.  keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel dôkaz fumus persecutionis, teda dostatočne závažné a presné podozrenie, že trestné konanie sa v tomto prípade začalo v úmysle spôsobiť dotknutému poslancovi politickú ujmu;

1.  zbavuje Sergeja Staniševa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu príslušného výboru okamžite postúpil príslušnému orgánu Bulharskej republiky a Sergejovi Staniševovi.

(1) Rozsudok vo veci 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28; rozsudok vo veci 149/85 Wybot/Faure a ostatní, EU:C:1986:310; rozsudok vo veci T-345/05 Mote/Parlament, EU:T:2008:440; rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr/De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament, EU:T:2010:102; rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch/Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Vec T-345/05 Mote/Parlament (uvedená vyššie), odsek 28.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia