Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2008(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2015

Внесени текстове :

A8-0027/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0061

Приети текстове
PDF 538kWORD 91k
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург
Насоки за бюджета за 2016 г. — Раздел ІІІ
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 г., раздел III — Комисия (2015/2008(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 312 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014— 2020(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(4),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(5) и шестте свързани съвместни изявления, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, както и трите едностранни изявления,

—  като взе предвид съобщението относно план за инвестиции за Европа, прието от Комисията на 26 ноември 2014 г. (COM(2014)0903), и предложението за регламент относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, прието от Комисията на 13 януари 2015 г. (COM(2015)0010),

—  като взе предвид дял II, глава 8 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0027/2015),

A.  като има предвид, че бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста и с роля на катализатор за пораждане на растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места в целия Съюз; като има предвид, че той спомага за изпълнението на програми и проекти, което в противен случай би било трудно или невъзможно, и че осигурява стратегически инвестиции в дейности с европейска добавена стойност чрез обединяване на ресурсите и предоставяне на възможности за икономии от мащаба; като има предвид, че бюджетът на ЕС оказва осезаемо положително въздействие върху живота на гражданите; като има предвид, че ролята му е от решаващо значение за намаляването на различията между регионите на Европа и за осигуряването на инвестиции в областите, където те са най-необходими;

Б.  като има предвид, че вследствие на икономическата и финансовата криза обемът на инвестициите в ЕС значително намаля и различията в развитието между отделните региони на ЕС се увеличиха; като има предвид, с оглед на продължаващите икономически и бюджетни ограничения на национално равнище, че бюджетът на ЕС е от първостепенна важност за насърчаване на конкурентоспособността и за задълбочаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза;

В.  като има предвид, че бюджетът на ЕС не може да изпълнява своята мисия, ако неговата надеждност, справедливост и правдоподобност се поставят под въпрос; като има предвид, че е наложително всички задължения, които са част от Многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., да бъдат изпълнени изцяло и редица проблеми, които се натрупаха през последните години, и по-конкретно безпрецедентната сума от неплатени сметки в края на 2014 г., да бъдат решени незабавно; като има предвид, че натрупаните неплатени сметки водят до забава в изпълнението на програмите и фондовете на ЕС, като гражданите на ЕС са първите, които страдат от това положение; като има предвид, че забавите в структурните плащания повдигат въпроса дали не следва да се начислява лихва за забавените плащания предвид факта, че с цел покриване на закъснелите вноски на ЕС регионалните и местните органи са принудени да се насочват към финансовите пазари за авансово финансиране; подчертава, че отмяната на бюджетни кредити не е решение на кризата с плащанията; припомня, че съгласно член 310 от ДФЕС приходите и разходите в бюджета на ЕС трябва да бъдат балансирани;

Г.  като има предвид, че 2016 г. е годината, през която новите програми на ЕС по МФР за периода 2014—2020 г. ще бъдат вече приведени в изпълнение и в разгара си и когато ще започне средносрочният преглед на МФР;

Възстановяване на положителните тенденции — трите най-важни области: заетост, предприятия и предприемачество за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз

1.  Подчертава потенциала и добавената стойност на бюджета на ЕС за създаването на заетост и за развитието на предприятията и предприемачеството за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в целия Съюз; подчертава също, в този контекст, приноса на бюджета на ЕС за икономическото, социалното и териториалното сближаване и за подпомагането на научните изследвания и развитието, както и потенциала на енергийния преход и междусистемните връзки за създаване на нови работни места и пораждане на растеж; признава, че широк кръг от програми на ЕС, включително „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Еразъм+“ и инициативата за младежка заетост, допринасят пряко за постигането на тези цели; очаква Комисията да постави тези ориентирани към пораждането на растеж програми и инструменти в основата на проектобюджета за 2016 г., с цел да гарантира, че им се осигуряват необходимите ресурси;

2.  Припомня че има над 20 милиона МСП в ЕС и че те представляват 99% от общия брой предприятия; счита, че създаването на благоприятна среда за стопанска дейност и развитието на предприемаческа култура, в т.ч. работни места с достойни условия на труд, в ЕС биха могли да помогнат на МСП да възвърнат ролята си на основен източник на нови работни места в Съюза, която беше отслабена от икономическата криза; подчертава, в този контекст, необходимостта от улесняване на създаването на стартиращи предприятия и на осъществяването на тяхната дейност в ЕС чрез свързване на предприемачите и насърчаване на нови проекти; счита, че наред с опростяването на законодателството и намаляването на бюрокрацията, наличните финансови инструменти по програма COSME трябва да бъдат използвани пълноценно, за да се подпомагат и подкрепят МСП да следват този път, като в частност се улеснява достъпът им до пазари и кредитиране; подчертава големия потенциал на Европейския фонд за стратегически инвестиции за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

3.  Подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове съставляват най-големият дял от разходите за инвестиции в бюджета на ЕС и че те са от основно значение за създаването на работни места, насърчаването на растежа и повишаването на конкурентоспособността и иновациите; подчертава факта, че политиката на сближаване на ЕС изигра важна роля за подкрепата на публичните инвестиции в жизненоважни области на икономиката и постигна осезаеми резултати на местно равнище, което може да помогне на държавите членки и на регионите да преодолеят настоящата криза и да постигнат целите на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията и държавите членки да положат всички възможни усилия за гарантиране на бързото приемане на останалите оперативни програми през следващите месеци, за да се гарантира, че през 2016 г. ще се достигне оптимален ритъм на изпълнение;

4.  Изразява загриженост във връзка с финансирането на инициативата за младежка заетост през 2016 г. и след това предвид предоставянето на целия финансов пакет за програмата през 2014 и 2015 г.;подчертава, че борбата срещу младежката безработица се нуждае от допълнително активизиране и че за целта следва да бъдат разгледани всички възможности за нейното финансиране; припомня, че 2016 г. ще бъде първата година, през която средства от общия марж за поети задължения ще бъдат предоставени, както е предвидено в Регламента за МФР за периода 2014 – 2020 г., над таваните, установени в МФР за годините 2016 – 2020, за цели на политиката в областта на растежа и заетостта, и по-специално младежката заетост; призовава Комисията да установи причините за забавеното изпълнение на тази програма и да работи съвместно с държавите членки за гарантиране на цялостното усвояване на средствата;

5.  Подчертава значимостта на трансграничната мобилност като средство, благодарение на което Европа ще може да се възползва от разнообразието от умения на хората, като същевременно се разширяват възможностите за обучение и работа за всички поколения; счита, че емблематични и успешни програми за мобилност като „Еразъм+“ са от полза както за отделния човек, така и за икономиката, и поради това следва да бъдат използвани пълноценно; припомня в този контекст, че социалните аспекти на мобилността трябва винаги да бъдат вземани предвид и че мобилността е само едно от възможните средства за борба с безработицата и не следва да бъде крайна мярка;

6.  Припомня, че данъчните измами и отклонението от данъчно облагане оказват отрицателно въздействие върху икономиките на държавите членки, а следователно и върху бюджета на ЕС; подчертава, по-специално, че свързаните с ДДС измами, като „верижната измама“, имат пряко отражение върху приходите на ЕС; изисква от Комисията да укрепи програмите на ЕС, които допълват действията на държавите членки в тази област;

7.  Приветства въвеждането на критерии за екологосъобразно развитие в бюджета на ЕС; счита, че политиките на ЕС следва ефективно да допринасят за постигането на договорените цели в борбата с изменението на климата, популяризирането на възобновяемите енергийни източници, насърчаването на енергийната ефективност и опазването на околната среда и биологичното разнообразие; счита, че те са основните средносрочни и дългосрочни световни предизвикателства, които не следва да бъдат забравяни;

Бюджетът на ЕС и планът за инвестиции

8.  Приветства като първа стъпка представения от Комисията план за инвестиции, който може да създаде възможности за мобилизирането на 315 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура, образование и научни изследвания, а също така в МСП и дружества със средна пазарна капитализация с цел преодоляване на недостига на публични и частни инвестиции, породен от икономическата и финансовата криза; отбелязва, че бюджетът на ЕС се очаква да осигури гръбнака на този план за инвестиции чрез предоставянето на гаранционен фонд от 8 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения и плащания за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); счита, че средствата, които се предоставят от бюджета на ЕС, следва да постигат значителна възвръщаемост чрез по-голям ефект на лоста; потвърждава своята решимост да разгледа най-внимателно по какъв начин са отразени в бюджета на ЕС финансовите задължения на ЕС към ЕИБ във връзка със създаването на ЕФСИ;

9.  Подчертава допълнителния и допълващ характер на предлагания план за инвестиции и на бюджета на ЕС и тяхното общо задължение да дадат тласък на икономиката и да стимулират създаването на работни места; подчертава, че бюджетът на ЕС сам по себе си е основен инвестиционен инструмент с характерна роля и мисия, чрез който се постигат осезаеми резултати с ясна европейска добавена стойност; изразява убеждението, че е необходимо да се положат всички възможни усилия с цел пораждане на взаимодействия не само между плана за инвестиции и бюджета на ЕС, но и с националните бюджети, с цел преодоляване на недостига на инвестиции, гарантиране на конвергенция и стабилност в ЕС и постигане на максимално въздействие на публичните разходи върху реалната икономика; подчертава освен това, че е важно да се премахнат съществуващите пречки за инвестициите, особено по отношение на яснотата и предвидимостта на регулаторната рамка;

Вътрешна и външна солидарност и сигурна Европа

10.  Припомня, че бюджетът на ЕС е инструмент за вътрешна солидарност, доколкото той подкрепя икономическото, социалното и териториалното сближаване, подпомага борбата срещу бедността, насърчава социалното приобщаване и спомага за максимално ограничаване на разликите в развитието не само между държавите членки, но и между техните региони; подчертава, че той е също така инструмент за външна солидарност, осигуряващ спешна помощ при хуманитарни и граждански кризи, като предлага подкрепа за нуждаещите се държави – като Украйна — и като допринася за издигането на ЕС на челно място като най-голям донор на помощ за развитие с цел изпълнение на ангажимента на Съюза за изкореняване на бедността, подновен в рамките на Европейския консенсус за развитие, и допринасяне за изпълнението на програмата за световно развитие за периода след 2015 г.;

11.  Отбелязва със загриженост, че Европа, въпреки че е едно от най-безопасните места в света, е изправена пред нови видове заплахи за вътрешната си сигурност, които изискват да се гарантира по-тясно полицейско и съдебно сътрудничество и координация, да се разработят мерки за по-добра интеграция и задълбочено социално сближаване и същевременно да се насърчават стабилността и мирът в зони на конфликт; подчертава, че общите усилия за управление на миграционните потоци са на пресечната точка на вътрешната и външната солидарност; припомня своята подкрепа за подсилването на средствата на ЕС и за развитието на култура на споделяне на тежестта между държавите членки, що се отнася до въпросите в областта на убежището и миграцията, за да се гарантират сигурни и добре охранявани външни граници, при зачитане на основните ценности на ЕС, с особен акцент върху действията в района на Средиземно море и по югоизточната граница на ЕС; приканва Комисията да предложи целево укрепване на съответните програми и инструменти, благодарение на което ще се покаже, че ЕС се ангажира да търси решение на тези въпроси;

Изпълнение на задълженията

12.  Изразява убеждение, че бюджетът на ЕС не може да достигне пълния си потенциал, ако не бъдат решени по категоричен и недвусмислен начин редица проблеми, които се натрупаха през последните няколко години и които, за съжаление, имаха преобладаващо влияние по време на бюджетните преговори през миналата година, а именно повтарящия се проблем с неплатените сметки в края на годината, въпроса за включването в бюджета на специалните инструменти на МФР и забавеното изпълнение на оперативните програми в рамките на политиката на сближаване; счита, че 2015 г. следва да бъде крайният срок за въвеждането на конкретни и трайни решения на неуредените въпроси;

13.  Призовава за пълното изпълнение на съвместните изявления относно бюджетните кредити за плащания и относно плана за плащания, договорен между Парламента, Съвета и Комисията в края на бюджетната процедура за 2015 г., и счита, че това действие ще покаже, че трите институции имат сериозното намерение да работят за постигането на решение на проблема с неплатените сметки; припомня ангажимента за провеждане, в хода на настоящата година, на най-малко три междуинституционални срещи относно плащанията, за да се направи обзор на изпълнението на плащанията и на преразгледаната прогноза; очаква първата от тези срещи, през март 2015 г., да предостави първи преглед на равнището на неплатените сметки в края на 2014 г. в основните области на политиката; изразява съжаление, че, както се очакваше, в края на 2014 г. въпросното равнище достигна безпрецедентната сума от 24,7 милиарда евро само за програмите за сближаване за периода 2007—2013 г.; изразява съжаление, че този дълг уронва доверието в ЕС и противоречи на определените на най-високо политическо равнище цели за растеж и заетост; подчертава, че плащанията са пряката и логическа последица от предходни задължения;

14.  Отдава първостепенно значение на изготвянето и изпълнението на стабилен план за плащанията с цел намаляване на равнището на неплатените сметки в края на годината до неговите структурни стойности в хода на изпълнение на текущата МФР, както заявиха Съветът, Парламентът и Комисията в общата декларация, одобрена в рамките на бюджетната процедура за 2015 г.; припомня, че този план ще бъде договорен от трите институции в подходящ срок преди представянето на проектобюджета за 2016 г.; счита, че междуинституционалната среща през март 2015 г. следва да осигури възможност на трите институции да се споразумеят относно плана;

15.  Изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията по специалните инструменти (Инструмента за гъвкавост, Фонда за солидарност на ЕС, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и резерва за спешна помощ) трябва да се отчитат над тавана за плащанията на МФР, както е при поетите задължения; изразява съжаление, че по време на миналогодишната бюджетна процедура постигането на споразумение се оказа невъзможно поради неправилното тълкуване на Съвета на съответната разпоредба на МФР; подчертава, че позицията на Съвета по този въпрос може да доведе до още по-голямо намаляване на МФР в сравнение с периода 2007 – 2013 г.; очаква този въпрос да бъде уреден с техническата корекция на общия марж за плащанията, която ще бъде внесена от Комисията през 2015 г.;

16.  Припомня, че агенциите на ЕС играят важна роля за изготвянето и изпълнението на политиките и целите на ЕС, като например конкурентоспособност, растеж и заетост; припомня на Комисията и на Съвета, че агенциите на ЕС изпълняват задачи, възложени им от законодателния орган и съответно трябва да бъдат уважавани като важна част от администрацията на ЕС; подчертава, че агенциите се нуждаят от достатъчно финансови и човешки ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват напълно и ефективно своите законови мандати; подчертава, че вече една от агенциите на ЕС обяви, че вследствие на големите съкращения на персонала и на бюджета, одобрени в бюджета за 2015 г., някои текущи проекти са били отложени или отменени; припомня, че Парламентът се противопостави на резерва за преназначаване, и изисква Комисията да премахне последиците от него при представянето на проектобюджета за 2016 г.;

Перспективи

17.  Настоятелно призовава Комисията да отдели дължимото внимание на гореспоменатите политически приоритети при съставянето на своя проектобюджет за 2016 г., така че на съответните програми и действия на ЕС да бъдат предоставени средствата, необходими за постигането на тези цели; очаква при тези обстоятелства положителна реакция от страна на Комисията на другите искания и позициите, изразени в настоящата резолюция, за да се намери решение на повтарящите се проблеми и да се улесни тазгодишната бюджетна процедура; очаква също така Комисията да предложи в своя проектобюджет адекватно равнище на бюджетните кредити за плащания, основаващо се на реалистична прогноза и на действителните потребности, за да се осигурят на ЕС ресурсите, съответстващи на неговите амбиции;

18.  Припомня, че според Договора Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни; настоява за използването на всички налични средства съгласно Регламента за МФР, за да се изпълнят правните задължения на Съюза и да не се застрашат или забавят плащанията към заинтересованите страни, като например научни изследователи, университети и др.;

19.  Призовава при разглеждането на бюджета за следващата година Съветът да изостави прилагането на двойни стандарти и да оправдае очакванията, породени от собствените му изявления и решения, независимо дали става въпрос за кризата с плащанията, МФР, стратегията „Европа 2020“ или възобновяването на инвестициите; счита, че подобни политически декларации и ангажименти са лишени от смисъл, ако не са придружени от предоставянето на достатъчно бюджетни средства, за да се осигури тяхното изпълнение;

20.  Задължава се, в рамките на таваните на МФР и като отдели дължимото внимание на острия недостиг на бюджетни кредити за плащания, да изпълнява функциите си на подразделение на бюджетния орган с отдаденост и отговорност, като насърчава целенасочени увеличения в бюджетните области с висок капацитет за усвояване, които съответстват на политическите приоритети на Парламента и гарантират успешно изпълнение; възнамерява да проучи във връзка с това, с подкрепата на своите специализирани комисии, специфичните програми и бюджетни редове, които могат по-добре да постигнат тази цел;

21.  Подчертава, че бюджетът за 2016 г. ще бъде от изключително значение, не само поради факта, че 2016 ще бъде първата година от изпълнението на новата разпоредба на МФР относно общия марж за поетите задължения, но и поради факта, че тя следва да послужи като ориентир при прегледа и преразглеждането на МФР след изборите, предвидено да започне преди края на 2016 г.; подчертава необходимостта от утвърждаване на политически приоритети и от своевременно определяне на областите, в които влаганите от ЕС средства имат доказана добавена стойност и за които се счита, че са необходими повече инвестиции през втората половина на МФР за периода 2014—2020 г.; подчертава при тези обстоятелства, че е важно да се наблюдава отблизо прилагането и изпълнението на основните програми на ЕС още по време на текущата бюджетна процедура;

22.  Потвърждава отново своята позиция в полза на задълбочена реформа на системата на собствените ресурси на ЕС, чиито сегашни слабости създават трудно преодолими положения по време на преговорите за бюджета; придава следователно най-голямо политическо значение на работата на групата на високо равнище за собствените ресурси под председателството на Марио Монти; приветства първия доклад за оценка на групата на високо равнище, в който се предлага въпросът за собствените ресурси за бюджета на ЕС да се разгледа от възможно най-много гледни точки, и очаква с нетърпение резултатите от нейната работа и окончателните предложения, които предстои да бъдат представени през 2016 г. на междуинституционална конференция с участието на националните парламенти и да бъдат разгледани в контекста на прегледа и преразглеждането на МФР след изборите;

o
o   o

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2014)0100.
(5) ОВ L 69, 13.3.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност