Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2008(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0027/2015

Předložené texty :

A8-0027/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Hlasování :

PV 11/03/2015 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0061

Přijaté texty
PDF 402kWORD 87k
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk Konečné znění
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2015 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2016, oddíl III – Komise (2015/2008(BUD))

Evropský parlament,

—  s ohledem na články 312 a 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2),

—  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o postoji Rady k novému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015(4),

—  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(5) a na šest s ním souvisejících společných prohlášení, na nichž se dohodly Parlament, Rada a Komise, a tři jednostranná prohlášení,

—  s ohledem na sdělení o investičním plánu pro Evropu, které Komise přijala dne 26. listopadu 2014 (COM(2014)0903), a návrh nařízení o Evropském fondu pro strategické investice, který Komise přijala dne 13. ledna 2015 (COM(2015)0010),

—  s ohledem na hlavu II kapitolu 8 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0027/2015),

A.  vzhledem k tomu, že rozpočet EU je převážně investičním rozpočtem se silným pákovým efektem a je katalyzátorem růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v celé Unii; vzhledem k tomu, že usnadňuje provádění programů a projektů, které by jinak bylo složité nebo zcela nemožné, a zajišťuje strategické investice do opatření s přidanou evropskou hodnotou díky sdílení zdrojů a úsporám z rozsahu; vzhledem k tomu, že rozpočet EU má zřejmý pozitivní dopad na život občanů; vzhledem k tomu, že hraje zásadní úlohu při omezování nesrovnalostí mezi jednotlivými regiony Evropy a zajišťuje investice do oblastí, kde jsou nejvíce zapotřebí;

B.  vzhledem k tomu, že úroveň investic v EU v důsledku hospodářské a finanční krize značně klesla a zvětšil se rozdíl v úrovni rozvoje mezi různými regiony EU; vzhledem k tomu, že s ohledem na přetrvávající hospodářská a rozpočtová omezení na vnitrostátní úrovni hraje rozpočet EU klíčovou úlohu při posilování konkurenceschopnosti a zvyšování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie;

C.  vzhledem k tomu, že rozpočet EU nemůže splnit své cíle, pokud bude zpochybněna jeho spolehlivost, spravedlivost a důvěryhodnost; vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné, aby veškeré závazky, které jsou součástí víceletého finančního rámce na období 2014–2020, byly řádně splněny a řada problémů, které se za poslední roky nahromadily, především bezpříkladný počet neuhrazených faktur na konci roku 2014, byla bez prodlení vyřešena; vzhledem k tomu, že množství nevyřízených neuhrazených faktur způsobuje zpoždění při provádění evropských programů a fondů, které přináší nevýhody především evropským občanům; vzhledem k tomu, že zpoždění strukturálních plateb vyvolává rovněž otázku zavedení úroků ze zpožděných plateb vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány se kvůli zpožděným příspěvkům EU musejí obracet na finanční trhy pro zálohy na financování; zdůrazňuje, že zrušení závazků není řešením platební krize; připomíná, že podle článku 310 SFEU musí být rozpočet EU vyrovnaný co do příjmů a výdajů;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 začnou naplno fungovat nové programy EU v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a bude zahájen přezkum víceletého finančního rámce v polovině období;

Obnovení růstu – tři klíčové pojmy: zaměstnanost, podniky a podnikání pro inteligentní a udržitelný růst v Evropské unii, který podporuje začlenění

1.  zdůrazňuje potenciál a přidanou hodnotu rozpočtu EU pro vytváření pracovních míst a rozvoj podniků a podnikání pro inteligentní a udržitelný růst v rámci celé Unie, který podporuje začlenění; v této souvislosti rovněž zdůrazňuje, že rozpočet EU přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti a podporuje výzkum a vývoj, a dále poukazuje na potenciál energetické transformace a vzájemného propojování pro tvorbu růstu a vytváření nových pracovních míst; uznává, že celá řada programů EU, včetně programu Horizont 2020, COSME, Erasmus+ a Iniciativy na podporu nezaměstnanosti mladých lidí, přispívá přímo k dosažení těchto cílů; očekává, že Komise tyto programy a nástroje zaměřené na růst učiní v návrhu rozpočtu na rok 2016 svou prioritou, aby bylo zajištěno, že jim budou poskytnuty potřebné zdroje;

2.  opětovně připomíná, že malých a středních podniků je více než 20 milionů a představují 99 % všech podniků v EU; věří, že příznivé podnikatelské prostředí a rozvoj podnikatelské kultury, včetně důstojných pracovních míst, v EU by mohlo navrátit malým a středním podnikům jejich důležitou pozici při vytváření pracovních míst, která byla oslabena hospodářskou krizí; v této souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí vzájemným propojováním podnikatelů a podporou nových projektů usnadňovat zřizování a provoz začínajících podniků v EU; zastává názor, že spolu se zjednodušením právních předpisů a omezením administrativní zátěže je nutné plně využít dostupné finanční nástroje v rámci programu COSME s cílem napomoci malým a středním podnikům v tomto směru a podpořit je, a to zejména usnadněním přístupu na trh a k úvěrům; zdůrazňuje, že Evropský fond pro strategické investice má značný potenciál pro malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací;

3.  zdůrazňuje, že evropské strukturální a investiční fondy mají největší podíl na investičních výdajích z rozpočtu EU a slouží rovněž jako nástroj pro vytváření pracovních míst, pro oživení růstu a pro konkurenceschopnost a inovace; zdůrazňuje skutečnost, že politika soudržnosti EU pomáhá udržet veřejné investice do životně důležitých oblastí hospodářství a vede ke hmatatelným výsledkům v terénu, jež mohou posílit členské státy při překonávání stávající krize a dosahování cílů strategie Evropa 2020; vyzývá Komisi a členské státy, aby v následujících měsících vynaložily veškeré úsilí o rychlé přijetí zbývajících operačních programů, aby bylo zajištěno jejich rychlé provádění v roce 2016;

4.  je znepokojen financováním Iniciativy na podporu nezaměstnanosti mladých lidí od roku 2016 vzhledem k plnému předfinancování celého programu v letech 2014 a 2015; vyzdvihuje skutečnost, že boj proti nezaměstnanosti mladých je nutné dále zintenzivnit a že by měly být zváženy veškeré možnosti financování pro tyto účely; v této souvislosti připomíná, že podle ustanovení nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 budou v roce 2016 v rámci rozpětí pro závazky poprvé k dispozici zdroje pro cíle politiky spojené s růstem a zaměstnaností, zejména se zaměstnaností mladých, nad horní hranice stanovené ve víceletém finančním rámci na období 2016–2020; žádá Evropskou komisi, aby zjistila příčiny prodlení při provádění tohoto programu a spolupracovala s členskými státy na plném využití tohoto fondu;

5.  zdůrazňuje význam přeshraniční mobility jakožto prostředku, který Evropě umožní využívat výhod rozmanitosti schopností jednotlivců a zároveň rozšířit možnosti odborné přípravy a pracovní příležitosti pro všechny generace; je toho názoru, že typické a úspěšné programy mobility, jako je Erasmus+, fungují ve prospěch jednotlivců i hospodářství jako celku, a proto by měly být plně využity; v této souvislosti připomíná, že se vždy musí přihlédnout ke společenským aspektům mobility, a mobilita je pouze jedním z možných nástrojů, jak bojovat s nezaměstnaností, a neměla by být poslední nadějí;

6.  opětovně zdůrazňuje, že daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem mají negativní dopad na hospodářství členských států a následně i na rozpočet EU; zejména připomíná, že veškeré podvody související s DPH, jako například kolotočový podvod, mají přímý dopad na příjmy EU; žádá Komisi, aby posílila programy EU, které doplňují úsilí členských států v této oblasti;

7.  vítá zavádění kritérií zeleného rozvoje do rozpočtu EU; je přesvědčen o tom, že politiky EU by měly účinně přispívat k naplnění sjednaných cílů v oblasti boje proti změně klimatu, podpory obnovitelné energie a energetické účinnosti a ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti; má za to, že výše uvedené oblasti představují ve střednědobém a dlouhodobém horizontu stěžejní celosvětová témata, která by neměla být opomíjena;

Rozpočet EU a investiční plán

8.  vítá investiční plán představený Komisí jakožto první krok, který může vytvořit potenciál k mobilizaci investic do infrastruktury, vzdělávání a výzkumu i do malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací ve výši 315 miliard EUR s cílem vyrovnat schodek veřejných a soukromých investic v důsledku hospodářské a finanční krize; konstatuje, že se očekává, že rozpočet EU bude páteří tohoto investičního plánu a že z něj bude poskytnut záruční fond ve výši 8 miliard EUR na závazky a platby pro zajištění Evropského fondu pro strategické investice; domnívá se, že příspěvek z rozpočtu EU by měl dosáhnout vysoké návratnosti díky vyššímu pákovému efektu; potvrzuje svou ochotu přezkoumat s nejvyšší pečlivostí, jak se finanční závazky EU vůči Evropské investiční bance na vytvoření Evropského fondu pro strategické investice zavádí do rozpočtu EU;

9.  zdůrazňuje, že navrhovaný investiční plán a rozpočet EU se vzájemně doplňují a že cílem obou je nastartovat ekonomiku a posílit tvorbu pracovních míst; zdůrazňuje, že rozpočet EU je sám o sobě zásadním investičním nástrojem, který má specifickou úlohu a poslání a který přináší hmatatelné výsledky s jednoznačnou evropskou přidanou hodnotou; je přesvědčen, že je třeba vyvinout maximální úsilí s cílem vytvářet součinnost nejen mezi investičním plánem a rozpočtem EU, ale také s vnitrostátními rozpočty, s cílem překonat problém nedostatečných investic, zajistit konvergenci a stabilitu v EU a maximalizovat dopady veřejného financování na reálnou ekonomiku; kromě toho zdůrazňuje význam odstranění stávajících překážek investování, zejména pokud jde o srozumitelnost a předvídatelnost regulačního rámce;

Vnitřní a vnější solidarita a bezpečná Evropa

10.  připomíná, že rozpočet EU je nástrojem solidarity uvnitř Unie, neboť podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost, napomáhá v boji s chudobou, podporuje sociální začleňování a pomáhá minimalizovat rozdíly v rozvoji mezi členskými státy, ale i mezi regiony v členských státech; zdůrazňuje dále, že je to také nástroj vnější solidarity, neboť poskytuje naléhavou pomoc v případech humanitárních krizí postihujících civilní obyvatelstvo prostřednictvím podpory určené potřebným zemím, jako např. Ukrajině, a napomáhá tomu, aby EU byla největším dárcem rozvojové pomoci, přičemž jeho cílem je naplnit závazky Unie v oblasti odstraňování chudoby, které byly potvrzeny v rámci Evropského konsenzu o rozvoji, a přispět ke globální rozvojové agendě po roce 2015;

11.  se znepokojením konstatuje, že navzdory tomu, že je jedním z nejbezpečnějších míst na světě, čelí Evropa novým druhům rizik ohrožujících jejich vnitřní bezpečnost, které si vyžadují užší spolupráci policejních a justičních orgánů a lepší koordinaci a rozvoj opatření pro lepší integraci a zvýšenou společenskou soudržnost a současně podporu stability a míru v oblastech konfliktu; zdůrazňuje, že společné úsilí o zvládnutí migračních toků představuje průsečík vnitřní a vnější solidarity; opětovně připomíná, že podporuje posílení prostředků EU a rozvoj zásady spravedlivého sdílení břemene mezi členskými státy v případě řešení otázek azylu a migrace s cílem zajistit bezpečné a chráněné vnější hranice za plného respektování základních hodnot EU, přičemž odkazuje zejména na opatření ve Středomoří a na jihovýchodní hranici EU; vybízí Komisi, aby navrhla cílená posílení relevantních programů a nástrojů, čímž konkretizuje závazek EU, že se s těmito otázkami úspěšně vyrovná;

Dodržování závazků

12.  je přesvědčen, že rozpočet EU nemůže zcela naplnit svůj potenciál, aniž by se definitivně a jednoznačně vyřešil určitý počet problémů, které se za posledních několik let nahromadily a bohužel také ovládly rozpočtová jednání z minulého roku, zejména opakovaný problém s nezaplacenými fakturami na konci roku a otázka začlenění zvláštních nástrojů z víceletého finančního rámce do rozpočtu a zpoždění v provádění nových operačních programů v rámci politiky soudržnosti; domnívá se, že rok 2015 by měl být nejzazším termínem pro zavedení praktických a udržitelných řešení těchto stále aktuálních otázek;

13.  vyzývá k plnému uplatnění společných prohlášení o prostředcích na platby a o plánu plateb, na nichž se dohodly Parlament, Rada a Komise na konci rozpočtového procesu pro rok 2015, a domnívá se, že tento krok by naznačil, že všechny tři orgány se vší vážností pracují na řešení problému neuhrazených faktur; připomíná závazek uspořádat v průběhu tohoto roku nejméně tři interinstitucionální schůzky ohledně plateb s cílem vyhodnotit situaci ohledně stavu provádění plateb a získat informace o revidovaných prognózách; očekává, že první z těchto schůzek, která se má konat v březnu 2015, poskytne první přehled o stavu neuhrazených faktur na konci roku 2014 u hlavních politických oblastí; s politováním konstatuje, že podle očekávání dosáhla tato úroveň na konci roku 2014 bezprecedentní výše 24,7 miliardy EUR u samotných programů soudržnosti v období 2007–2013; s politováním konstatuje, že tento dluh oslabuje důvěryhodnost EU a je v rozporu s cíli stanovenými na nejvyšší politické úrovni pro růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, že platby jsou přímým a logickým důsledkem minulých závazků;

14.  přikládá zásadní význam zavedení a provádění řádného plánu pro platby s cílem snížit objem neuhrazených faktur na konci roku na jeho strukturální úroveň pro stávající víceletý finanční rámec, jak uvedly Rada, Parlament a Komise ve společném prohlášení, na němž se dohodly v rámci rozpočtového procesu pro rok 2015; připomíná, že na tomto plánu se trojice orgánů dohodne v řádném termínu a před předložením návrhu rozpočtu na rok 2016; má za to, že interinstitucionální setkání v březnu 2015 by mělo být příležitostí pro všechny tři instituce, aby se na tomto plánu dohodly;

15.  opět poukazuje na svůj dlouhodobý postoj, podle nějž se platby určené na zvláštní nástroje (nástroje pružnosti, Fond solidarity Evropské unie, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a rezerva na pomoc při mimořádných událostech) musí započítávat nad úrovní platebních stropů víceletého finančního rámce, jako je tomu v případě závazků; vyjadřuje politování nad tím, že kvůli způsobu, jímž Rada chybně vykládá příslušné ustanovení víceletého finančního rámce, nebylo možné dosáhnout dohody v průběhu rozpočtového procesu v minulém roce; zdůrazňuje, že stanovisko Rady v této věci s sebou může nést další omezení víceletého finančního rámce ve srovnání s obdobím 2007–2013; očekává, že tato otázka bude vyřešena v roce 2015 tak, že Komise provede technické přizpůsobení celkového rozpětí u plateb;

16.  opětovně zdůrazňuje, že agentury EU hrají důležitou úlohu při rozvoji a provádění politik EU a naplňování cílů v oblasti konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti; připomíná Komisi a Radě, že agentury EU vykonávají úkoly, které jim svěřil legislativní orgán, a musí být tedy respektovány jako důležité součásti správních orgánů EU; zdůrazňuje, že agentury potřebují dostatečné finanční a lidské zdroje, které jim umožní plné a účinné plnění jejich zákonných pověření; zdůrazňuje, že již jedna agentura EU oznámila, že musí odložit a zrušit právě probíhající projekty v důsledku tvrdých personálních a rozpočtových škrtů, o nichž bylo rozhodnuto při sestavování rozpočtu na rok 2015; připomíná, že Parlament je proti fondu pro přesuny, a žádá Komisi, aby v návrhu rozpočtu na rok 2016 zvrátila jeho účinky;

Další postup

17.  naléhavě vybízí Komisi, aby při vypracovávání svého návrhu rozpočtu na rok 2016 řádně zohlednila výše uvedené politické priority tak, aby byly na příslušné programy a činnosti EU vyčleněny finanční prostředky, které jsou nezbytné pro splnění takových cílů; v této souvislosti od Komise očekává kladnou odpověď na další požadavky a stanoviska vyjádřené v tomto usnesení, čímž se vyřeší opakující se problémy a usnadní se rozpočtový proces v tomto roce; očekává také, že Komise ve svém návrhu rozpočtu navrhne odpovídající výši prostředků na platby vycházející ze skutečných prognóz a potřeb, aby dala Evropské unii zdroje odpovídající jejím ambicím;

18.  připomíná, že podle Smlouvy mají Evropský parlament, Rada a Komise zajistit, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám; trvá na tom, aby byly použity veškeré prostředky dostupné podle nařízení o víceletém finančním rámci, aby byly splněny všechny právní závazky Unie a nebyly ohroženy nebo opožděny platby zúčastněným stranám, jako jsou výzkumní pracovníci, univerzity atd.;

19.  vyzývá Radu, aby při projednávání rozpočtu na příští rok přestala používat dvojí standardy a naplnila očekávání, která vznikla na základě jejích vlastních prohlášení a rozhodnutí, ať už jde o problém s platbami, víceletý finanční rámec, strategii Evropa 2020 nebo opětovné nastartování investic; je přesvědčen, že takovéto politické závazky a prohlášení jsou prázdné, pokud je nedoprovázejí dostatečné rozpočtové zdroje umožňující jejich praktické naplňování;

20.  zavazuje se, že v rámci stropů víceletého finančního rámce a s řádným přihlédnutím k akutnímu nedostatku zdrojů na platby bude odhodlaně a odpovědně hrát svou úlohu jedné ze složek rozpočtového orgánu prosazováním dobře cílených zvýšení v těch z rozpočtových oblastí s vysokou absorpční kapacitou, které odpovídají jeho politickým prioritám a zaručují úspěšné dosažení stanovených cílů; v této souvislosti hodlá za podpory svých specializovaných výborů přezkoumat konkrétní programy a rozpočtové položky, které jsou schopny lépe dosáhnout tohoto cíle;

21.  zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2016 bude klíčový, neboť nejenže půjde o první rok provádění nového ustanovení víceletého finančního rámce o celkovém rozpětí pro závazky, ale i vzhledem k tomu, že by měl rovněž sloužit jako referenční kritérium pro posouzení povolebního přezkumu/revize víceletého finančního rámce, který má být zahájen před koncem roku 2016; zdůrazňuje, že je třeba vymezit politické priority a včas určit oblasti s prokázanou přidanou hodnotou financování ze strany EU, v nichž budou dodatečné investice v druhé polovině víceletého finančního rámce 2014–2020 považovány za nezbytné; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité úzce sledovat provádění a účinnost klíčových programů EU již v průběhu stávajícího rozpočtového procesu;

22.  znovu potvrzuje svůj postoj ve prospěch zásadní reformy systému vlastních zdrojů EU, jehož nedostatky vážně blokují jednání o rozpočtu; přikládá proto ten nejvyšší politický význam práci skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje pod vedením Maria Montiho; vítá první hodnotící zprávu této skupiny na vysoké úrovni, podle níž má být otázka vlastních zdrojů rozpočtu EU posouzena ze všech možných hledisek, a se zájmem očekává výsledky její činnosti a závěrečné návrhy, které mají být představeny na interinstitucionální konferenci za účasti vnitrostátních parlamentů během roku 2016 a vzaty v úvahu v souvislosti s povolebním přezkumem a revizí víceletého finančního rámce;

o
o   o

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.12, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2014)0100.
(5) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí