Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2008(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0027/2015

Indgivne tekster :

A8-0027/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0061

Vedtagne tekster
PDF 234kWORD 66k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2016, Sektion III – Kommissionen (2015/2008(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 312 og 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3),

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om Rådets holdning til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015,(4)

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(5)og til de seks tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt til de tre ensidige erklæringer,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903) og Kommissionens forslag af 13. januar 2015 til forordning om den europæiske fond for strategiske investeringer og om ændring af forordning (COM(2015)0010),

–  der henviser til forretningsordenens afsnit II, kapitel 8,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0027/2015),

A.  der henviser til, at EU-budgettet fortrinsvis er et investeringsbudget, der har en stærk løftestangseffekt og fungerer som katalysator for vækst, konkurrencedygtighed og beskæftigelse i hele Unionen; der henviser til, at det letter gennemførelsen af programmer og projekter, som det ellers ville være vanskeligt eller umuligt at gennemføre, og sikrer strategisk investering i foranstaltninger med europæisk merværdi ved at samle ressourcer og muliggøre stordriftsfordele; der henviser til, at EU-budgettet har en mærkbar positiv indvirkning på borgernes liv; der henviser til, at det i væsentlig grad bidrager til at mindske forskellene mellem Europas regioner og sikre investering på de områder, hvor behovet er størst;

B.  der henviser til, at investeringsniveauet i EU er faldet betydeligt, og at de udviklingsmæssige forskelle mellem en række af EU's regioner er blevet større, som følge af den økonomiske og finansielle krise; der henviser til, at EU-budgettet som følge af de vedvarende økonomiske og budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan spiller en central rolle for forbedring af konkurrenceevnen og fremme af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU;

C.  der henviser til, at EU-budgettet ikke kan varetage sin opgave, hvis dets soliditet, retfærdighed og troværdighed drages i tvivl; der henviser til, at det er bydende nødvendigt, at alle forpligtelser, der indgår i den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020, overholdes fuldt ud, og at en række problemer, der har hobet sig op i de seneste år, navnlig de uhørt mange ubetalte fakturaer ved udgangen af 2014, bliver løst snarest; der henviser til, at denne ophobning af ubetalte fakturaer forårsager forsinkelser i iværksættelsen af EU-programmer og -fonde, og at de europæiske borgere er de første, der rammes af dette; der henviser til, at forsinkelsen i de strukturelle betalinger også rejser spørgsmålet om at indføre renter ved forsinket betaling, eftersom de regionale og lokale myndigheder er tvunget til at lade EU's andel forfinansiere via de finansielle markeder; understreger, at frigørelse ikke er en løsning på betalingskrisen; minder om, at der i henhold til artikel 310 i TEUF skal være balance mellem indtægter og udgifter på EU's budget;

D.  der henviser til, at 2016 er året, hvor de nye EU-programmer i FFR 2014-2020 vil være operationelle og i fuld gang, og hvor midtvejsrevisionen af FFR indledes;

Tilbage på rette spor - tre emner: beskæftigelse, virksomheder og iværksætterkultur for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union

1.  fremhæver EU-budgettets potentiale og merværdi i forbindelse med jobskabelse og udvikling af virksomheder og iværksætterkultur for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i hele EU; understreger ligeledes i denne forbindelse EU-budgettets bidrag til økonomisk, social og territorial sammenhæng og til støtte for forskning og udvikling, samt potentialet af en energiomstilling og -sammenkobling for skabelsen af nye arbejdspladser og vækst; erkender, at en lang række EU-programmer, herunder Horisont 2020, COSME, Erasmus + og Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bidrager direkte til gennemførelsen af målene; forventer, at Kommissionen vil give sådanne vækstorienterede programmer og instrumenter en central plads i 2016-budgetforslaget for at sikre, at de tildeles de nødvendige ressourcer;

2.  minder om, at der er mere end 20 mio. SMV'er i EU, og at de tegner sig for 99 % af alle virksomheder; mener, at et gunstigt erhvervsklima og udviklingen af en iværksætterkultur med anstændige job i EU igen kunne sikre de små og mellemstore virksomheder rollen som de vigtigste jobskabere i EU, en rolle som blev svækket af den økonomiske krise; understreger i den forbindelse behovet for at lette etablering og drift af nystartede virksomheder i EU ved at formidle kontakt mellem iværksættere og fremme nye projekter; mener, at ud over en forenkling af lovgivningen og en nedbringelse af bureaukratiet bør de finansielle instrumenter, der er indført med COSME-programmet, anvendes fuldt ud til at hjælpe og støtte SMV'er, bl.a. ved at lette deres adgang til markeder og lån; understreger det store potentiale, der er i Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer for SMV'er og virksomheder med mellemkapitalisering;

3.  understreger, at de europæiske strukturfonde og investeringsfonde tegner sig for den største andel af investeringsudgifterne i EU-budgettet og er medvirkende til at forbedre jobskabelsen og konkurrenceevnen, sætte gang i væksten og fremme innovation; understreger, at EU's samhørighedspolitik har bidraget til at opretholde de offentlige investeringer på afgørende økonomiske områder og har sikret håndgribelige resultater lokalt, der kan sætte medlemsstaterne og regionerne i stand til at overvinde den aktuelle krise og opfylde Europa 2020-målene; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at sikre en hurtig vedtagelse af de resterende operationelle programmer i de kommende måneder og dermed sikre, at gennemførelsen vil være oppe i fulde omdrejninger i 2016;

4.  er bekymret over finansieringen af Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet fra 2016, fordi betalingen af hele programbudgettet er rykket frem til 2014 og 2015; understreger, at det er nødvendigt at skærpe kampen mod ungdomsarbejdsløsheden, og at alle finansieringsmuligheder bør overvejes til dette formål; minder i den forbindelse om, at 2016 bliver det første år, hvor midlerne under den samlede margin for forpligtelser, som fastsat i den flerårige finansielle ramme 2014-2020, vil blive disponible ud over de i FFR fastsatte lofter for årene 2016-2020 til vækst og beskæftigelsespolitiske formål, navnlig beskæftigelse af unge; opfordrer Kommissionen til at angive årsagerne til forsinkelserne i gennemførelsen af dette program og til at samarbejde med medlemsstaterne om at sikre, at fonden anvendes fuldt ud;

5.  understreger betydningen af grænseoverskridende mobilitet, som betyder, at vi i Europa kan drage nytte af de forskellige befolkningers færdigheder og samtidig udvide uddannelses- og jobmulighederne for alle generationer; mener, at kendte og succesrige mobilitetsprogrammer såsom Erasmus + er til gavn for enkeltpersoner såvel som hele økonomien og derfor bør udnyttes fuldt ud; minder i denne forbindelse om, at der altid skal tages højde for de sociale aspekter af mobilitet, og at mobilitet blot er ét af redskaberne til bekæmpelse af arbejdsløshed og ikke bør være sidste udvej;

6.  minder om, at skattesvig og skatteunddragelse har en negativ indflydelse på medlemsstaternes økonomier og efterfølgende på EU-budgettet; understreger især, at enhver form for momssvig, såsom "karruselsvindel", har direkte indvirkning på EU's indtægter; anmoder Kommissionen om at styrke de EU-programmer, som komplementerer medlemsstaternes indsats på dette område;

7.  glæder sig over indførelsen af kriterier for grøn udvikling i EU-budgettet; mener, at EU's politikker effektivt bør bidrage til at nå de aftalte mål i bekæmpelsen af klimaændringer, fremme af vedvarende energi og energieffektivitet og beskyttelse af miljøet og biodiversiteten; er af den opfattelse, at de udgør de centrale globale udfordringer på mellemlangt og langt sigt, som ikke bør glemmes;

EU-budgettet og investeringsplanen

8.  glæder sig over den investeringsplan, som Kommissionen har forelagt, og som kan skabe potentiale til at mobilisere 315 mia. EUR til investeringer i infrastruktur, uddannelse og forskning samt SMV'er og virksomheder med mellemkapitalisering for at modsvare det underskud i offentlige og private investeringer, som den økonomiske og finansielle krise har genereret; bemærker, at EU-budgettet forventes at udgøre rygraden i denne investeringsplan ved at etablere garantifonden på de otte mia. EUR, der kræves i forpligtelser og betalinger til finansiering af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); mener, at EU-budgettets bidrag bør sikre betydelige resultater gennem en stor løftestangseffekt; understreger sin vilje til med største omhu at undersøge, hvordan EU's finansielle forpligtelser over for EIB til oprettelse af EFSI opføres i EU-budgettet;

9.  fremhæver den supplerende og komplementære karakter af den foreslåede investeringsplan og EU-budgettet og viljen til i fællesskab at kickstarte økonomien og øge jobskabelsen; understreger, at EU-budgettet i sig selv er et stort investeringsværktøj med en særskilt rolle og mission, der har givet konkrete resultater med en klar europæisk merværdi; er overbevist om, at man på alle måder bør bestræbe sig på at skabe synergier, ikke blot mellem investeringsplanen og EU-budgettet, men også i forhold til de nationale budgetter, for at bygge bro over investeringskløften, sikre konvergens og stabilitet i EU og maksimere de offentlige udgifters effekt på realøkonomien; understreger endvidere vigtigheden af at fjerne eksisterende hindringer for investering, navnlig med hensyn til klarheden og forudsigeligheden af de lovgivningsmæssige bestemmelser;

Intern og ekstern solidaritet og et sikkert Europa

10.  minder om, at EU-budgettet er et værktøj til sikring af intern solidaritet, eftersom det understøtter økonomisk, social og territorial samhørighed, bidrager til at bekæmpe fattigdom, fremmer social integration og medvirker til at minimere forskellene mellem udviklingsniveauerne i medlemsstaterne, men også i medlemsstaternes regioner; understreger, at det også er et instrument for ekstern solidaritet, eftersom det yder hastebistand i humanitære og civile kriser ved at tilbyde støtte til lande i nød - såsom Ukraine - og ved at bidrage til at gøre EU til den største donor af udviklingsbistand, med sigte på at imødekomme Unionens tilsagn om at udrydde fattigdom, som bekræftet i den europæiske konsensus om udvikling, og bidrage til den globale dagsorden for tiden efter 2015;

11.  konstaterer med bekymring, at Europa, selv om det er et af de sikreste steder i verden, er konfronteret med nye former for risici i forhold til den interne sikkerhed, som kræver sikring af et tættere politimæssigt og retligt samarbejde og koordinering, udvikling af foranstaltninger til bedre integration og øget social samhørighed og samtidig fremme af stabilitet og fred i konfliktområderne; understreger, at den fælles indsats for at håndtere migrationsstrømmene ligger i krydsfeltet mellem den interne og eksterne solidaritet; erindrer om sin støtte til EU's midler og til udviklingen af en kultur, hvor byrderne fordeles rimeligt blandt medlemsstaterne, når det drejer sig om forvaltningen af asyl og migration, med henblik på at garantere sikre og beskyttede eksterne grænser under fuld overholdelse af EU's grundlæggende værdier, med særlig henvisning til indsatsen i Middelhavsområdet og EU's sydøstlige grænse; opfordrer Kommissionen til at foreslå en målrettet styrkelse af de relevante programmer og instrumenter og således vise EU's vilje til at håndtere disse spørgsmål;

Overholdelse af forpligtelser

12.  er overbevist om, at EU-budgettet ikke kan nå sit fulde potentiale, medmindre der findes en endegyldig og utvetydig løsning på en række problemer, der har hobet sig op i løbet af de seneste år og desværre dominerede sidste års budgetforhandlinger, navnlig det tilbagevendende problem med ubetalte fakturaer ved årets udgang, spørgsmålet om opførelsen af FFR's særlige instrumenter på budgettet og den forsinkede gennemførelse af de nye operationelle programmer under samhørighedspolitikken; mener, at 2015 bør være den absolut sidste frist for indførelsen af konkrete og bæredygtige løsninger på disse udestående spørgsmål;

13.  opfordrer til en fuldstændig gennemførelse af de fælles erklæringer om betalingsbevillinger og om en betalingsplan, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede til enighed om ved 2015-budgetprocedurens afslutning, og mener, at dette vil vidne om, at alle tre institutioner er indstillet på at finde en løsning på problemet med ubetalte fakturaer; minder om tilsagnet om i løbet af indeværende år at afholde mindst tre interinstitutionelle møder om betalinger med henblik på at gøre status over gennemførelsen af betalinger og reviderede overslag; forventer, at det første af disse møder i marts 2015 giver et foreløbigt overblik over niveauet af ubetalte fakturaer ved udgangen af 2014 inden for de vigtigste politikområder; beklager, at dette niveau som forventet ved udgangen af 2014 nåede det hidtil højeste beløb med 24,7 mia. EUR alene for samhørighedsprogrammerne for 2007-2013; beklager, at denne gæld undergraver EU's troværdighed og er i strid med de mål, som er sat på højeste politiske plan for vækst og beskæftigelse; understreger, at betalinger er den direkte og logiske konsekvens af tidligere forpligtelser;

14.  lægger overordentlig stor vægt på, at der udarbejdes og gennemføres en forsvarlig betalingsplan med det formål at nedbringe niveauet af ubetalte fakturaer ved årets udgang til det strukturelt betingede niveau i løbet af den nuværende FFR som anført i fælleserklæringen fra Rådet, Parlamentet og Kommissionen i forbindelse med 2015-budgetproceduren; minder om, at denne plan aftales af de tre institutioner i god tid inden fremlæggelsen af budgetforslaget for 2016; mener, at det interinstitutionelle møde i marts 2015 bør skabe mulighed for, at de tre institutioner kan nå til enighed om denne plan;

15.  gentager sin holdning om, at betalinger fra særlige instrumenter (fleksibilitetsinstrumentet, EU's Solidaritetsfond, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og nødhjælpsreserven) skal opføres i budgettet uden for betalingsloftet for FFR, som det er tilfældet for forpligtelser; beklager, at det ikke var muligt at nå frem til en aftale under sidste års budgetbehandling på grund af Rådets fejlfortolkning af den relevante FFR-bestemmelse; understreger, at Rådets holdning til sagen kan medføre en yderligere reduktion af FFR i forhold til perioden 2007-2013; forventer, at problemet bliver løst med Kommissionens tekniske justering i 2015 af den samlede margin for betalinger;

16.  minder om, at EU-agenturerne spiller en vigtig rolle i udviklingen og implementeringen af EU's politikker og målsætninger, såsom konkurrenceevne og beskæftigelse; minder Kommissionen og Rådet om, at EU-agenturerne varetager opgaver, som de er blevet tildelt af lovgivningsmyndigheden, og at de derfor skal respekteres som en vigtig del af EU-administrationen; understreger, at agenturerne har behov for tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at opfylde deres lovfæstede mandat fuldt ud og effektivt; understreger, at et EU-agentur allerede har meddelt, at det har udsat og annulleret igangværende projekter som følge af de kraftige personale- og budgetnedskæringer, der er besluttet for 2015-budgettet; gentager Parlamentets modstand mod omrokeringspuljen og anmoder Kommissionen om ophæve effekten af denne, når budgetforslaget for 2016 fremlægges;

Det videre forløb

17.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de ovennævnte politiske prioriteter, når den udarbejder sit budgetforslag for 2016, således at de relevante EU-programmer og -aktioner sikres tilstrækkelige midler til, at de kan nå disse mål; forventer i denne forbindelse en positiv reaktion fra Kommissionen på de yderligere henstillinger og holdninger, der kommer til udtryk i denne beslutning, så det bliver muligt at løse de tilbagevendende problemer og lette dette års budgetbehandling; forventer også, at Kommissionen i sit budgetforslag foreslår et passende niveau for betalingsbevillinger, der er baseret på reelle prognoser, således at midlerne står mål med EU's ambitioner;

18.  erindrer om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ifølge traktaten skal sørge for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand; fastholder, at der bør gøres brug af alle tilgængelige midler under FFR-forordningen for at opfylde Unionens juridiske forpligtelser og undgå at skabe usikkerhed om eller forsinke betalinger til aktørerne, f.eks. forskere, universiteter osv.;

19.  opfordrer Rådet til i forbindelse med behandlingen af næste års budget at afstå fra brugen af dobbeltstandarder og leve op til de forventninger, det har skabt gennem sine egne udtalelser og beslutninger, uanset om de vedrører betalingskrisen, FFR, Europa 2020-strategien eller investeringsfremmende foranstaltninger; mener, at sådanne politiske erklæringer og tilsagn er uden værdi, hvis de ikke ledsages af budgetmidler, der er tilstrækkeligt store til, at de kan gennemføres;

20.  forpligter sig til inden for FFR-lofterne og under hensyntagen til den akutte mangel på betalinger at spille sin rolle som den ene af budgetmyndighedens to parter med engagement og ansvar ved at fremme målrettede forhøjelser på budgetområder med høj absorptionskapacitet, der svarer til dets politiske prioriteringer, og til at sikre et vellykket resultat; agter i lyset heraf med støtte fra sine fagudvalg at undersøge, hvilke specifikke programmer og budgetposter der bedst kan nå dette mål;

21.  understreger, at 2016-budgettet vil være afgørende, ikke blot fordi 2016 vil være det første år i gennemførelsen af den nye FFR-bestemmelse om den samlede margen for forpligtelser, men også fordi det bør fungere som benchmark for den gennemgang og revision af FFR efter valget, som skal indledes inden udgangen af 2016; understreger behovet for at opstille politiske prioriteringer og i god tid identificere områder, hvor EU-støtten påviseligt skaber en merværdi, og hvor yderligere investeringer vil blive anset for nødvendige i anden halvdel af FFR 2014-2020; understreger i denne forbindelse betydningen af nøje at overvåge gennemførelsen og resultaterne af de vigtigste EU-programmer allerede under den nuværende budgetprocedure;

22.  bekræfter sin holdning til fordel for en dybtgående reform af ordningen med EU's egne indtægter, hvis aktuelle mangler skaber alvorlige blindgyder i budgetforhandlingerne; tillægger derfor arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter under ledelse af Mario Monti den største politiske betydning; bifalder Gruppen på Højt Plans første evalueringsrapport, hvori det foreslås, at spørgsmålet om egne ressourcer til EU-budgettet undersøges fra flest mulige perspektiver, og ser frem til resultaterne af gruppens arbejde og de endelige forslag, der skal fremlægges på en interinstitutionnel konference i løbet af 2016 med deltagelse af nationale parlamenter, og som skal tages i betragtning i forbindelse med den gennemgang og revision af FFR, der finder sted efter valget;

o
o   o

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s.1.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0100.
(5) EUT L 69 af 13.3.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik