Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2008(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2015

Predkladané texty :

A8-0027/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0061

Prijaté texty
PDF 322kWORD 86k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg
Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III
P8_TA(2015)0061A8-0027/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III – Komisia (2015/2008(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 312 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015(4),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015(5) a na šesť súvisiacich spoločných vyhlásení odsúhlasených medzi Parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj tri jednostranné vyhlásenia,

–  so zreteľom na oznámenie o investičnom pláne pre Európu, ktoré Komisia prijala 26. novembra 2014 (COM(2014)0903), a návrh nariadenia o Európskom fonde pre strategické investície, ktorý Komisia prijala 13. januára 2015 (COM(2015)0010),

–  so zreteľom na hlavu II kapitolu 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0027/2015),

A.  keďže rozpočet EÚ je najmä investičný rozpočet so silným pákovým efektom a je katalyzátor rastu, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest v Únii; keďže uľahčuje vykonávanie programov a projektov, ktoré by inak boli náročné alebo nemožné, a zabezpečuje strategické investície do akcií s európskou pridanou hodnotou združovaním zdrojov a umožňovaním úspor z rozsahu; keďže rozpočet EÚ má hmatateľný pozitívny vplyv na životy občanov; keďže zohráva kľúčovú úlohu pri znižovaní rozdielov medzi regiónmi Európy a pri zabezpečovaní investícií do oblastí, kde sú najviac potrebné;

B.  keďže v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ výrazne klesla, pričom vzrástli rozdiely v rozvoji medzi rôznymi regiónmi EÚ; keďže vzhľadom na pretrvávajúce hospodárske a rozpočtové obmedzenia na úrovni členských štátov zohráva rozpočet EÚ kľúčovú úlohu v posilňovaní konkurencieschopnosti a zvyšovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii;

C.  keďže rozpočet EÚ nemôže splniť svoju úlohu, ak sa spochybňuje jeho správnosť, spravodlivosť a dôveryhodnosť; keďže je mimoriadne dôležité, aby boli v plnej miere dodržané všetky záväzky tvoriace súčasť viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 a aby sa bezodkladne vyriešilo množstvo problémov, ktoré sa nahromadili za posledné roky, najmä nevídaná výška neuhradených platieb na konci roka 2014; keďže tento objem neuhradených platieb spôsobuje oneskorenia pri vykonávaní programov a fondov EÚ, pričom občania EÚ sú prvými obeťami tejto situácie; keďže oneskorenia v štrukturálnych platbách nastoľujú otázku, či by sa nemali účtovať úroky z omeškaných platieb, vzhľadom na to, že regionálne a miestne orgány sú povinné obrátiť sa na finančné trhy so žiadosťou o predbežné financovanie na pokrytie oneskorených príspevkov EÚ; zdôrazňuje, že zrušenie záväzku nie je riešenie platobnej krízy; pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ majú byť príjmy a výdavky vykázané v rozpočte EÚ v rovnováhe;

D.  keďže rok 2016 je rokom, v ktorom sa budú nové programy EÚ vo VFR na roky 2014 – 2020 vykonávať už v plnom rozsahu a v ktorom sa začne revízia VFR v polovici trvania;

Na správnej ceste – tri základné body: zamestnanosť, podniky a podnikanie v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európskej únii

1.  zdôrazňuje potenciál a pridanú hodnotu rozpočtu EÚ pre tvorbu pracovných miest a rozvoj podnikov a podnikania v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v celej Únii; v tejto súvislosti zdôrazňuje aj príspevok rozpočtu EÚ k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a k podpore výskumu a vývoja, ako aj potenciál prechodu na iné zdroje energie a prepojenia energetických sietí pre tvorbu nových pracovných miest a rastu; uznáva, že celá škála programov EÚ vrátane programov Horizont 2020, COSME, Erasmus+ a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí priamo prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov; očakáva, že takéto programy a nástroje orientované na rast budú jadrom návrhu rozpočtu na rok 2016 vypracovaného Komisiou, aby sa zabezpečilo, že sa na ne vyčlenia potrebné zdroje;

2.  pripomína, že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že predstavujú 99 % všetkých podnikov; domnieva sa, že priaznivé podnikateľské prostredie a rozvoj podnikateľskej kultúry vrátane dôstojných pracovných miest v EÚ by mohli vrátiť MSP ich úlohu hlavných tvorcov pracovných miest v Únii, ktorá bola oslabená hospodárskou krízou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné vzájomným prepojovaním podnikateľov a podporou nových projektov uľahčovať vytváranie a fungovanie začínajúcich podnikov v EÚ; domnieva sa, že spolu s legislatívnym zjednodušením a znížením byrokracie sa musia dostupné finančné nástroje v rámci programu COSME použiť v plnom rozsahu, aby v tomto smere pomohli MSP a poskytli im podporu, najmä uľahčením ich prístupu na trhy a k úverom; zdôrazňuje, že Európsky fond pre strategické investície má veľký potenciál pre MSP a podniky so strednou kapitalizáciou;

3.  zdôrazňuje, že európske štrukturálne a investičné fondy predstavujú najväčší podiel investičných výdavkov v rozpočte EÚ a sú dôležité pre tvorbu pracovných miest, oživenie rastu a posilnenie konkurencieschopnosti a inovácie; podčiarkuje skutočnosť, že politika súdržnosti EÚ je kľúčová pre zachovanie verejných investícií do dôležitých oblastí hospodárstva a dosiahla hmatateľné výsledky v praxi, ktoré môžu pomôcť členským štátom a regiónom prekonať súčasnú krízu a splniť ciele stratégie Európa 2020; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie na zaistenie urýchleného prijatia zostávajúcich operačných programov v nadchádzajúcich mesiacoch tak, aby sa zabezpečilo ich vykonávanie ustálenou rýchlosťou v roku 2016;

4.  je znepokojený financovaním iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí od roku 2016 vzhľadom na prednostné uskutočnenie celého finančného krytia programu v rokoch 2014 a 2015;zdôrazňuje, že boj proti nezamestnanosti mladých ľudí je potrebné ďalej posilniť a že by sa mali zvážiť všetky možnosti financovania na tento účel; v tejto súvislosti pripomína, že rok 2016 bude prvým rokom, v ktorom sa zdroje v rámci celkovej rezervy na záväzky, ako je stanovené v nariadení o VFR na obdobie 2014 – 2020, sprístupnia nad rámec stropov uvedených vo VFR na roky 2016 – 2020 pre ciele politík týkajúcich sa rastu a zamestnanosti, najmä zamestnanosti mladých ľudí; vyzýva Komisiu, aby zistila dôvody oneskorenia vo vykonávaní tohto programu a spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení toho, aby bol fond plne využitý;

5.  zdôrazňuje význam cezhraničnej mobility ako prostriedku, ktorý Európe umožní využiť rôzne zručnosti ľudí a zároveň rozšíri príležitosti v oblasti odbornej prípravy a pracovné príležitosti pre všetky generácie; domnieva sa, že symbolické a úspešné programy mobility, ako je program Erasmus+, fungujú v prospech jednotlivcov aj hospodárstva, a mali by sa preto uplatniť v plnom rozsahu; v tejto súvislosti pripomína, že sa musia vždy zohľadňovať sociálne aspekty mobility a že mobilita je iba jedným z možných nástrojov na boj proti nezamestnanosti a nemala by byť poslednou možnosťou;

6.  pripomína, že daňové podvody a daňové úniky majú negatívny vplyv na hospodárstva členských štátov a následne na rozpočet EÚ; zdôrazňuje najmä, že akékoľvek podvody týkajúce sa DPH, ako je tzv. kolotočový podvod, priamo ovplyvňujú príjmy EÚ; žiada Komisiu, aby posilnila programy EÚ, ktoré dopĺňajú činnosti členských štátov v tejto oblasti;

7.  víta zavádzanie kritérií ekologického rozvoja v rámci rozpočtu EÚ; domnieva sa, že politiky EÚ by mali účinne prispievať k splneniu dohodnutých cieľov v boji proti zmene klímy, k podpore energií z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a k ochrane životného prostredia a biodiverzity; domnieva sa, že tieto oblasti predstavujú kľúčové strednodobé a dlhodobé globálne výzvy, na ktoré by sa nemalo zabúdať;

Rozpočet EÚ a investičný plán

8.  víta investičný plán predložený Komisiou ako prvý krok, ktorý môže vytvoriť potenciál na mobilizáciu 315 miliárd EUR v investíciách do infraštruktúry, vzdelávania a výskumu, ako aj do MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou s cieľom vyrovnať deficit verejných a súkromných investícií spôsobený hospodárskou a finančnou krízou; poznamenáva, že podľa očakávaní by rozpočet EÚ mal poskytnúť základ tohto investičného plánu sprístupnením záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR požadovaných v záväzkoch a platbách na financovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); domnieva sa, že príspevok z rozpočtu EÚ by mal zabezpečiť významnú návratnosť prostredníctvom väčšieho pákového efektu; potvrdzuje svoju vôľu čo najdôslednejšie preskúmať, ako sa finančné záväzky EÚ vo vzťahu k EIB na zriadenie EFSI zahrnú do rozpočtu EÚ;

9.  poukazuje na dodatočný a doplnkový charakter navrhnutého investičného plánu a rozpočtu EÚ a ich spoločný záväzok naštartovať hospodárstvo a posilniť tvorbu pracovných miest; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je sám osebe významným investičným nástrojom s osobitnou úlohou a poslaním, ktorý prináša konkrétne výsledky s jasnou európskou pridanou hodnotou; je presvedčený, že sa musí vynaložiť maximálne úsilie s cieľom dosiahnuť synergický účinok nielen medzi investičným plánom a rozpočtom EÚ, ale aj s rozpočtami členských štátov, s cieľom preklenúť nedostatok investícií, zabezpečiť konvergenciu a stabilitu v EÚ a maximálne zvýšiť účinok verejných výdavkov na reálnu ekonomiku; okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť existujúce prekážky investícií, najmä pokiaľ ide o jasnosť a predvídateľnosť regulačného rámca;

Vnútorná a vonkajšia solidarita a bezpečná Európa

10.  pripomína, že rozpočet EÚ je nástrojom vnútornej solidarity, keďže podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, pomáha bojovať s chudobou, presadzuje sociálne začleňovanie a pomáha minimalizovať rozdiely v rozvoji nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi ich regiónmi; zdôrazňuje, že je aj nástrojom vonkajšej solidarity, ktorý poskytuje naliehavú pomoc v humanitárnych a civilných krízach tým, že ponúka podporu krajinám v núdzi – ako napríklad Ukrajine – a že pomáha EÚ byť najväčším darcom rozvojovej pomoci, s cieľom splniť záväzky Únie v oblasti odstraňovania chudoby, ako sa zdôraznilo v rámci Európskeho konsenzu o rozvoji, a prispievať ku globálnemu rozvojovému programu na obdobie po roku 2015;

11.  so znepokojením konštatuje, že napriek tomu, že Európa je jedným z najbezpečnejších miest na svete, čelí novým typom rizík v oblasti vnútornej bezpečnosti, čo si vyžaduje zabezpečenie užšej policajnej a súdnej spolupráce a koordinácie, rozvoj opatrení na lepšie začleňovanie a pevnejšiu sociálnu súdržnosť a zároveň podporu stability a mieru v konfliktných oblastiach; zdôrazňuje, že spoločné úsilie na riešenie migračných tokov leží na križovatke vnútornej a vonkajšej solidarity; pripomína svoju podporu pre posilnenie nástrojov EÚ a pre rozvoj kultúry spravodlivého rozdelenia záťaže medzi členské štáty, pokiaľ ide o riešenie problematiky azylu a migrácie, s cieľom zaistiť bezpečné a zabezpečené vonkajšie hranice pri plnom dodržiavaní základných hodnôt EÚ, najmä s ohľadom na činnosti v oblasti Stredozemného mora a na juhovýchodnej hranici EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla cielené posilnenie príslušných programov a nástrojov, čím preukáže záväzok EÚ riešiť tieto otázky;

Dodržiavanie záväzkov

12.  je presvedčený, že rozpočet EÚ nemôže dosiahnuť svoj plný potenciál bez definitívneho a jednoznačného vyriešenia niektorých problémov, ktoré sa nahromadili v posledných niekoľkých rokoch a ktoré, nanešťastie, dominovali minuloročným rokovaniam o rozpočte, a to najmä opakujúceho sa problému neuhradených platieb na konci roka, otázky zahrnutia osobitných nástrojov VFR do rozpočtu a oneskorenia pri vykonávaní operačných programov politiky súdržnosti; domnieva sa, že rok 2015 by mal byť konečným limitom pre zavedenie konkrétnych a udržateľných riešení týchto nevyriešených otázok;

13.  požaduje úplné vykonávanie spoločných vyhlásení o platobných rozpočtových prostriedkoch a o pláne platieb dohodnutých medzi Parlamentom, Radou a Komisiou na konci rozpočtového postupu na rok 2015 a domnieva sa, že takéto opatrenie by naznačovalo, že všetky tri inštitúcie sa chcú vážne venovať práci na riešení problému neuhradených platieb; pripomína záväzok usporiadať počas tohto roka najmenej tri medziinštitucionálne schôdze o platbách, aby sa preskúmalo plnenie platieb a revidované predpovede; očakáva, že prvá z týchto schôdzí, ktorá sa uskutoční v marci 2015, poskytne prvý prehľad o úrovni neuhradených platieb ku koncu roka 2014 v hlavných oblastiach politík; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa očakávaní dosiahla táto úroveň ku koncu roka 2014 bezprecedentnú úroveň 24,7 miliardy EUR, a to iba za programy politiky súdržnosti v období 2007 – 2013; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento dlh znižuje dôveryhodnosť EÚ a je v rozpore s cieľmi stanovenými na najvyššej politickej úrovni pre rast a zamestnanosť; zdôrazňuje, že platby sú priamym a logickým dôsledkom minulých záväzkov;

14.  pripisuje najväčší význam zostaveniu a plneniu riadneho plánu platieb s cieľom znížiť úroveň neuhradených platieb na konci roka na ich štrukturálnu úroveň v priebehu súčasného VFR, ako uviedli Rada, Parlament a Komisia v spoločnom vyhlásení dohodnutom v rámci rozpočtového postupu na rok 2015; pripomína, že tento plán odsúhlasia tri inštitúcie včas pred predložením návrhu rozpočtu na rok 2016; domnieva sa, že medziinštitucionálne stretnutie v marci 2015 by malo poskytnúť príležitosť, aby sa tri inštitúcie dohodli na tomto pláne;

15.  opakuje svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej sa platby na osobitné nástroje (nástroj flexibility, Fond solidarity EÚ, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na núdzovú pomoc) musia počítať nad rámec stropu platieb VFR, ako je to v prípade záväzkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu nesprávneho výkladu príslušného ustanovenia VFR Radou nebolo možné dosiahnuť dohodu počas minuloročného rozpočtového postupu; zdôrazňuje, že pozícia Rady v tejto veci môže znamenať ďalšie zníženie VFR v porovnaní s obdobím 2007 – 2013; očakáva, že Komisia túto otázku v roku 2015 vyrieši technickou úpravou celkovej rezervy na platby;

16.  pripomína, že agentúry EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji a vykonávaní politík a cieľov EÚ, ako sú konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť; pripomína Komisii a Rade, že agentúry EÚ vykonávajú úlohy, ktoré im zveril legislatívny orgán, a musia byť preto rešpektované ako dôležitá súčasť administratívy EÚ; zdôrazňuje, že agentúry potrebujú dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby mohli v plnej miere a účinne plniť svoje štatutárne mandáty; zdôrazňuje, že jedna agentúra EÚ už oznámila odloženie a zrušenie prebiehajúcich projektov v dôsledku vážnych škrtov týkajúcich sa zamestnancov a rozpočtu, o ktorých bolo rozhodnuté v súvislosti s rozpočtom na rok 2015; pripomína, že Parlament nesúhlasí s fondom pracovných miest určených na presun, a žiada Komisiu, aby pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2016 zrušila jeho účinnosť;

Ďalšie napredovanie

17.  nalieha na Komisiu, aby pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2016 riadne zohľadnila vyššie uvedené politické priority tak, aby príslušné programy a akcie EÚ mali k dispozícii prostriedky potrebné na splnenie týchto cieľov; v tejto súvislosti očakáva pozitívnu odpoveď Komisie na ďalšie požiadavky a pozície vyjadrené v tomto uznesení, aby sa tak vyriešili opakujúce sa problémy a uľahčil tohtoročný rozpočtový postup; očakáva tiež, že Komisia v návrhu rozpočtu navrhne zodpovedajúcu úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na základe skutočných predpovedí a potrieb, a poskytne tak Európskej únii zdroje na splnenie svojich ambícií;

18.  pripomína, že podľa zmluvy Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám; trvá na tom, aby sa použili všetky prostriedky dostupné podľa nariadenia o VFR s cieľom splniť právne záväzky Únie a neohrozovať alebo neodkladať platby zainteresovaným stranám, ako sú napr. výskumní pracovníci, univerzity atď.;

19.  vyzýva Radu, aby pri posudzovaní rozpočtu na budúci rok zanechala používanie dvojakých noriem a naplnila očakávania vyplývajúce z jej vlastných vyhlásení a rozhodnutí, či už sa týkajú platobnej krízy, VFR, stratégie Európa 2020 alebo opätovného naštartovania investícií; domnieva sa, že takéto politické vyhlásenia a záväzky sú prázdne, ak nie sú spojené s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, ktoré umožnia ich plnenie;

20.  zaväzuje sa s odhodlaním a zodpovednosťou zohrávať svoju úlohu zložky rozpočtového orgánu v rámci stropov VFR a s náležitým ohľadom na akútny nedostatok platieb, a to presadzovaním dobre cielených zvýšení prostriedkov v tých rozpočtových oblastiach s vysokou mierou čerpania, ktoré zodpovedajú jeho politickým prioritám a zaručujú úspešné plnenie; v tejto súvislosti zamýšľa s podporou svojich špecializovaných výborov preskúmať konkrétne programy a rozpočtové riadky, ktoré môžu lepšie dosiahnuť tento cieľ;

21.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 bude kľúčový nielen preto, že rok 2016 bude prvým rokom vykonávania nového ustanovenia VFR o celkovej rezerve pre záväzky, ale aj preto, že by mal slúžiť ako kritérium pre povolebné preskúmanie a revíziu VFR, ktorá sa má začať pred koncom roka 2016; zdôrazňuje potrebu včas stanoviť politické priority a identifikovať oblasti dokázanej pridanej hodnoty výdavkov EÚ, v ktorých sa budú ďalšie investície v druhej polovici VFR na obdobie 2014 – 2020 považovať za potrebné; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam užšieho monitorovania implementácie a výkonnosti kľúčových programov EÚ už v priebehu aktuálneho rozpočtového postupu;

22.  opätovne potvrdzuje svoju pozíciu v prospech hĺbkovej reformy systému vlastných zdrojov EÚ, ktorého súčasné nedostatky spôsobujú vážne patové situácie v rokovaniach o rozpočte; pripisuje preto najvyšší politický význam práci Skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje pod vedením Maria Montiho; víta „prvú hodnotiacu správu“ tejto skupiny na vysokej úrovni, ktorá navrhuje, aby sa otázka vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ posudzovala z čo najväčšieho množstva hľadísk, a so záujmom očakáva výsledky jej práce a konečné návrhy, ktoré majú byť prezentované na medziinštitucionálnej konferencii za účasti národných parlamentov počas roku 2016 a zohľadnené v kontexte povolebného preskúmania a revízie VFR;

o
o   o

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2014)0100.
(5) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia