Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2155(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2015

Внесени текстове :

A8-0024/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0062

Приети текстове
PDF 588kWORD 153k
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
P8_TA(2015)0062A8-0024/2015

Резолюция на Европейския парламент от 11 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (2014/2155(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 17 юли 2014 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите — Годишен доклад за 2013 г.“ (COM(2014)0474), и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 и SWD(2014)0248),

—  като взе предвид годишния доклад на OLAF за 2013 г.,

—  като взе предвид доклада за дейността на Надзорния съвет на OLAF: февруари 2013 г. — януари 2014 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 септември 2014 г., озаглавено „Защита на бюджета на ЕС до края на 2013 г.“ (COM(2014)0618),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 3 февруари 2014 г., озаглавен „Доклад на ЕС за борбата с корупцията“ (COM(2014)0038),

—  като взе предвид специалния 397-и доклад на Евробарометър относно корупцията,

—  като взе предвид докладите на Комисията относно несъответствието в приходите от ДДС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО(1),

—  като взе предвид предложението за регламент на Съвета от 17 юли 2013 г. за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета(2),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2012 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(4), своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза за борбата с корупцията(5) и съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на Обединените нации срещу корупцията,

—  като взе предвид Гражданската конвенция за корупцията и Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0024/2015),

А.  като има предвид, че бюджетът на ЕС, за който всяка държава членка допринася пропорционално в съответствие с общи обективни критерии, предвижда подкрепа за прилагането на политиките на Съюза и представлява израз на единство и инструмент за насърчаване на европейската интеграция;

Б.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС, както и принципът на доброто финансово управление, следва да гарантират, че бюджетните приходи и разходи допринасят за постигане на приоритетите и целите на ЕС и за укрепване на доверието на гражданите, като им се гарантира, че техните пари се използват по прозрачен начин, в пълно съответствие с целите и политиките на ЕС и в интерес на европейските граждани;

В.  като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите членки представляват една трудна среда за преодоляване на нередностите и провеждане на борба с измамите, като всяко неправилно използване на средствата на ЕС води не само до индивидуални, но и до колективни загуби и накърнява интересите на всички държави членки и на Съюза като цяло;

Г.  като има предвид, че с цел засилване на съществуващите мерки за борба с измамите, корупцията, изпирането на пари и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като например Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Комисията представи две предложения за наказателноправни инструменти — Директивата за защита на финансовите интереси и Регламента за създаване на Европейска прокуратура, които целят да гарантират по-голяма ефективност на разследванията и по-добра защита на парите на данъкоплатците в рамките на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие;

Д.  като има предвид, че борбата с измамите, корупцията и изпирането на пари в Съюза трябва да бъдат приоритет в политическите действия на европейските институции и че поради това полицейското и съдебното сътрудничество между държавите членки е от съществено значение;

І. Откриване и докладване на свързани и несвързани с измами нередности

1.  Отбелязва доклада на Комисията относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите — Годишен доклад за 2013 г. (годишен доклад на Комисията); приветства широкия набор от правни и административни мерки, предприети от Комисията от 2011 г. насам, като по този начин беше оформена нова рамка за по-нататъшното укрепване на политиката за защита на финансовите интереси на Съюза; подчертава, че настоящите недостатъчни резултати в борбата срещу измамите не са породени от липсата на регулиране, а от незадоволителното изпълнение; призовава Комисията своевременно да отговори в следващия си доклад на исканията на Парламента, отправени в предходните годишни доклади на Европейския парламент относно защитата на финансовите интереси;

2.  Припомня, че в контекста на икономическите трудности, с които понастоящем се сблъскват държавите членки, и недостатъчните средства в бюджета на ЕС, защитата на финансовите интереси на ЕС е изключително важна; подчертава факта, че финансовите средства на ЕС трябва да бъдат правилно управлявани и използвани по възможно най-ефикасен начин;

3.  Отбелязва, че през 2013 г. на Комисията бяха докладвани общо 15 779 нередности, от които 14 170 не бяха свързани с измами, а 1 609 бяха докладвани като измами, възлизащи на обща сума от около 2,14 млрд. евро, от които около 1,76 млрд. евро са свързани с разходи, като те представляват 1,34% от всички плащания, а оставащите 380 млн. евро представляват 1,86% от събираните брутни традиционни собствени ресурси (ТСР);

4.  Отбелязва, че въпреки че общото финансово отражение на несвързаните с измами нередности, отчетени през 2013 г., е намаляло до около 1,84 млрд. евро, т.е. с 38% по-малко, отколкото през 2012 г., броят на тези регистрирани нередности се е увеличил с 16% спрямо предходната година; освен това отбелязва, че броят на нередностите, докладвани като измами през 2013 г., се е увеличил с 30% в сравнение с 2012 г., докато финансовото им отражение, възлизащо на 309 млн. евро финансиране от ЕС, е намаляло с 21%;

5.  Отбелязва, че поради наличието на нова информация в резултат на значителните промени в начина, по който държавите членки и Комисията докладват относно евентуални нередности, в годишния доклад на Комисията за 2013 г. акцентът е изместен от нередностите от общ характер към докладваните като измами нередности; приканва Комисията да запази този подход и при бъдещия си годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС — борба с измамите; все пак настоятелно призовава Комисията да увеличи допълнително предоставяната информация и да подобри анализа относно обхвата, вида и отражението на несвързаните с измами нередности предвид значителния им брой и свързаното с тях отрицателно финансово въздействие, което се отразява неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС;

6.  Подчертава, че Комисията и държавите членки трябва да положат всички възможни усилия в борбата с измамите, корупцията и всички други форми на незаконни дейности, които накърняват финансовите интереси на Съюза, в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз; припомня, че тясното сътрудничество и координация между Комисията и държавите членки са много важни за гарантиране на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза и че следователно е от първостепенно значение те да се укрепват и да бъдат възможно най-ефикасни; посочва, че защитата на финансовите интереси на Съюза изисква проявяването на голяма бдителност както по отношение на ресурсите, така и по отношение на разходите;

7.  Отбелязва, че общата тенденция за разкриване и докладване на потенциални случаи на нередности, свързани с измами, показва бавен спад през последните пет години, но че броят на нередностите, които не са докладвани като измами, постоянно е нараствал; призовава Комисията да разгледа по-подробно основните причини за това увеличение и да изготви анализ, в който да отговори на въпроса дали тенденцията се дължи на промяна във връзка с разкриването на случаи на нередности или на начина, по който държавите членки класифицират случаите;

8.  Убеден е, че инструментите на наказателното право в Директивата за защита на финансовите интереси ще бъдат ефективни само ако се даде ясно определение за престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, минималните и максималните наказания за лишаване от свобода, приложими във всички участващи държави членки, както и минималните правила относно срока на давност, и ако впоследствие тези правила се прилагат ефективно и по еднакъв начин от всички държави членки;

Приходи — собствени ресурси

9.  Приветства факта, че 98% от ТСР се събират без особени проблеми, като докладваните нередности, свързани с измами, представляват 0,29% от брутните ТСР (в размер на 61 млн. евро), а несвързаните с измами нередности представляват 1,57% от ТСР (в размер на 327,4 млн. евро); отбелязва, че случаите на измами и нередности, разкрити през 2013 г., възлизат на 380 млн. евро, от които 234 млн. евро са били възстановени от държавите членки; по-специално отбелязва факта, че този процент на събираемост на вземанията — 62% за ТСР през 2013 г. — представлява най-добрия резултат, постигнат до момента за последното десетилетие;

10.  Изразява загриженост относно факта, че през 2013 г. по-голямата част от установените суми в базата данни OWNRES за ЕС‑28 са свързани с митническата процедура „допускане за свободно обращение“ както при случаите на измама (93%), така и при случаите на нередности (87%); призовава Комисията да предприеме необходимите действия за подобряване на митническата процедура „допускане за свободно обращение“, за да я направи по-малко уязвима на случаи на измама и нередности;

11.  Изразява загриженост относно факта, че през 2013 г. в базата данни ОWNRES процентът на събираемост на вземанията в случаите на измама е бил само 23,74%, което е по-ниско от средното равнище, възлизащо на 33,5% за периода 2008—2012 г.; отбелязва, че докладваният през 2013 г. процент на събираемост на вземанията в случаите на нередности е 67,9%; подчертава принципно отговорността на органите на държавите членки и на службите на Комисията за възстановяването на неправомерно изплатени суми и ги призовава да поемат надлежно тази отговорност и да увеличат значително събираемостта на вземанията при случаите на измама, която като цяло е определено ниска в сравнение със събираемостта на вземанията при несвързани с измами нередности;

12.  Приветства подписването на Протокола на ООН за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия от Европейския съюз през 2013 г.; отбелязва, че протоколът беше подписан от 15 държави членки, но че понастоящем е ратифициран единствено от Австрия; поради това приканва останалите държави членки да приключат съответната процедура по ратификация възможно най-скоро;

13.  Подчертава, че контрабандата на стоки, облагани с високи данъци, причинява значителни загуби на приходи за бюджета на ЕС и на държавите членки и че според оценките преките загуби на митнически постъпления в резултат само на контрабандата на цигари надхвърлят 10 милиарда евро годишно; освен това привлича вниманието към трафика на фалшифицирани стоки, който причинява щети за данъчната система на държавите членки и дружествата в ЕС;

14.  Отбелязва текущата работа за подобряване на данните за брутния национален доход (БНД) и отстраняване на проблемите, посочени в Специален доклад № 11/2013 г. на Европейската сметна палата, в който се призовава за извършването на по-бърза и по-целенасочена проверка на данните за БНД, както и по-добро отчитане и координация на резултатите, така че системата за БНД да става все по-надеждна в своя принос за изчисляването на приходите на ЕС;

15.  Отбелязва, че включването на „невидимата“ икономика в националните сметки би следвало да допринесе за гарантиране на по-пълни и по-надеждни данни за БНД и призовава Комисията и Евростат да задълбочат сътрудничество си с националните статистически органи, за да гарантират разрешаването на този проблем по съгласуван и съпоставим начин във всички държави членки, като се използва най-актуалната информация;

16.  Подчертава факта, че в много държави членки равнището на несъответствие в приходите от ДДС продължава да бъде високо поради измами с ДДС и укриване на данъци; подчертава, че Комисията има правомощия да контролира и проследява изпълнението на мерките, предприети от държавите членки; за тази цел призовава Комисията да използва всички свои правомощия, за да подпомогне държавите членки в борбата им срещу измамите с ДДС и укриването на данъци;

17.  Освен това отбелязва, че през 2013 г. в държавите членки бяха регистрирани 133 случая на контрабанден внос на цигари, възлизащи приблизително на 7 млн. евро ТСР; подчертава, че тази тенденция представлява рязък спад в сравнение с 2012 г., когато докладваните случаи бяха 224 и възлизаха на сумата от приблизително 25 млн. евро; изразява сериозна загриженост относно факта, че Дания, Естония, Испания, Франция, Кипър, Люксембург, Португалия, Словения, Словакия и Швеция не са докладвали на Комисията никакви случаи на контрабанден внос на цигари през 2013 г., което поставя под въпрос ефективността на процедурата за докладване в тези държави членки; настоява, че всички държави членки следва да докладват точно и своевременно на Комисията евентуални случаи на контрабанда и фалшифициране, за да може да се извърши по-добра оценка на засегнатите по неблагоприятен начин ТСР;

18.  Отбелязва, че Комисията ще публикува проучване относно приложимостта на система за локализиране и проследяване на тютюневите изделия; подчертава, че това е огромна крачка напред в борбата срещу контрабандата; изисква от Комисията да разработи и приложи отворена и конкурентна система за локализиране и проследяване, така че структурата и начинът на прилагане на системата да не бъдат в полза само на един или няколко доставчици на решения;

Система за контрол на движението на акцизите

19.  Припомня, че:

   в своята резолюция от 3 април 2014 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС(7) Парламентът отбеляза, че правоприлагащите органи са отчели нарастваща злоупотреба със системата за контрол на движението на акцизите (EMCS) от страна на престъпни групи и че Парламентът е изразил своето убеждение, че не се упражнява физически контрол върху стоките, превозвани в съответствие със системата EMCS;
   в рамките на следващия годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз Комисията следва да представи на Парламента актуализирана информация относно мерките, предприети за увеличаване на физическите проверки;
   следва да бъдат въведени по-стриктни права за достъп до EMCS, с цел включване на подробни данни за минали периоди относно спазването на правилата преди осъществяването на търговски операции, като стопанските субекти ще могат да получат статут на „упълномощен икономически оператор“ („надежден стопански субект“) и следователно само тези субекти ще могат да извършват пряко операции в рамките на EMCS;
   Парламентът изиска от Комисията да представи резултатите от текущите проучвания относно необходимостта от изменение на Директива 2008/118/ЕО;
   проверките, извършвани от държавите членки по отношение на лица и дружества, които подават заявление за вписване в регистъра, трябва да бъдат по-сериозни и подробни;
   Комисията следва да обясни предприетите действия във връзка с постигането на по-висока степен на сътрудничество с данъчните органи, поради факта, че стоките могат лесно да се декларират невярно, с цел избягване на акциза;
   определените срокове за движение на акцизните стоки между лицензираните складове са нереалистично дълги, което означава, че са възможни многократни движения по същата декларация и отклоняване преди въвеждането на датата на доставка в системата; следователно отново подчертава исканията си изпращачът да информира незабавно относно евентуални промени компетентния орган на държавата членка на декларираното място на получаване, както и на новото място на получаване;
   Парламентът изиска максималният допустим срок за внасяне на доклада за получаването на акцизните стоки да бъде един работен ден, а времето за пътуване да се изчислява и определя за всяка доставка в съответствие с вида на използваното превозно средство и разстоянието между мястото на изпращане и мястото на получаване; призовава Комисията да информира Парламента, когато тези искания бъдат изпълнени;
   изискваните гаранции за създаване на митнически складове са твърде ниски в сравнение със стойността на акцизните стоки и поради това Парламентът призова Комисията да установи променлива стойност в зависимост от вида на стоките и действителния обем на търговията; призовава Комисията да информира Парламента, след като тези искания бъдат изпълнени;
   Парламентът изразява загриженост относно факта, че държавите членки са създали свои собствени EMCS въз основа на широко определените изисквания на Комисията; повтаря своя призив Комисията да предприеме инициативата за въвеждане на по-уеднаквена система в целия ЕС;

Разходи

20.  Насочва вниманието към обезпокояващото увеличение със 76% на нередностите, докладвани като измами, във връзка с разходите на ЕС и призовава компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за спиране на тази негативна тенденция през следващите години;

21.  Изразява загриженост за това, че в областта на селското стопанство броят на нередностите като цяло, и измамните дейности в частност, се е увеличил значително през 2013 г. в сравнение с 2012 г.; отбелязва, че през 2013 г. се е появила нова тенденция при нарушенията, а именно „бенефициентът да не отговаря на необходимите изисквания“, като са били докладвани 51 случая на свързани с измами нередности; счита, че тези тенденции изискват целенасочени мерки, насочени, от една страна, към преустановяването на практики, които могат евентуално да доведат до неволни нарушения, а от друга страна, към решителна борба с корупционното и престъпно поведение;

22.  Признава, че през финансовата 2013 г. в областта на селското стопанство и развитието на селските райони държавите членки са възстановили 197 млн. евро от бенефициентите, като 1318,3 млн. евро предстоят да бъдат възстановени от бенефициентите в края на годината, от които 1097,1 млн. евро са дължими към бюджета на ЕС след прилагане на правилото 50/50; изразява загриженост поради факта, че събираемостта на вземанията за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) е под общото средно равнище и че до края на 2013 г. не са възстановени дори и половината от средствата във връзка с нередностите, разкрити през 2009 г.;

23.  Изтъква значителните разлики между държавите членки по отношение на техния капацитет за възстановяване на суми, загубени в резултат на неправомерни плащания, разкрити по линия на ОСП, и настоятелно призовава държавите членки със събираемост на вземанията под 33% да подобрят значително своите резултати през 2015 г. и през следващите години;

24.  Признава, че след реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 2013 г. държавите членки се възползват от по-висока степен на гъвкавост при прилагането на политиката, като по-специално могат да я регулират съобразно своите регионални или национални възможности и приоритети и да извършват прехвърляния между различните ѝ стълбове; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че това повишаване на гъвкавостта няма да бъде за сметка на системите за мониторинг и оценка; освен това отбелязва, че в рамките на новата ОСП Комисията разработва програма за опростяване на процедурите; призовава Комисията да съгласува програмата за опростяване на процедурите със стратегията за борба с измамите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и да поддържа баланс между опростяването и доброто управление на средствата на ЕС чрез осигуряване на подходящ контрол;

25.  Изразява също така тревога, че средният период на забавяне между извършването на дадена нередност, нейното откриване и накрая — нейното докладване пред Комисията е 6,3 години за селскостопанския сектор и 2,75 години за другите сектори; припомня, че след откриване на съответната нередност се задействат последващи процедури (нареждания за събиране на вземания, разследвания на OLAF и др.); изисква от Комисията да определи средната, минималната и максималната продължителност на процедурата по разкриване на нередности, извършени при споделено управление, за всички сектори на политиката;

26.  Очаква значително увеличение до 475% на докладваните през 2013 г. нередности в сектора на рибарството, което представлява годишен рекорд, свързан със забавеното изпълнение на програмите в сектора, като това не следва да се превръща в отрицателна тенденция, подкопаваща разбирането за значението на политиката на ЕС в областта на рибарството;

27.  Отбелязва със загриженост, че в областта на политиката на сближаване броят на докладваните случаи на нередности се е увеличил с 15%; но също така отбелязва, че е констатирано намаление с 49% на сумите във връзка със случаи, при които не е налице измама, и с 22% — при случаите на измама;

28.  Отбелязва, че с политиката на сближаване са свързани 321 нередности, докладвани като измами, и 4 672 нередности, които не са докладвани като измами; признава факта, че и в двете категории броят на докладваните нередности се е увеличил с 15% в сравнение с 2012 г. и че, както и през предходните години, политиката на сближаване отново се характеризира с най-висок процент на сумите, свързани с измами през 2013 г. (63%); посочва обаче, че и в двете категории съответните суми са намалели, че се наблюдава постепенно подобрение в сравнение с предходните години и че за първи път политиката на сближаване не е секторът на бюджетни разходи с най-голям брой нередности, докладвани като измами;

29.  Все пак изразява съжаление за липсата на налична информация за финансовата 2013 г. относно сумите, подлежащи на възстановяване, и процентите на възстановяване, отнасящи се конкретно до политиката на сближаване; призовава Комисията да предостави подробна информация по този въпрос в своя бъдещ годишен доклад;

30.  Отбелязва, че за разходите, извършени при централизирано управление, в петгодишна перспектива процентът на събираемост на вземанията в случаите на нередности, докладвани като измама, е 54,4%, а в случаите на несвързани с измами нередности е 63,9%; настоятелно призовава Комисията допълнително да подобри и ускори процеса на възстановяване;

31.  Призовава Комисията да поеме пълна отговорност за възстановяване на средствата, които са платени неправомерно от бюджета на ЕС, и да утвърди еднакви принципи за отчитане във всички държави членки, с цел да се гарантира събирането на подходящи, съпоставими и точни данни;

32.  Изразява загриженост във връзка с факта, че при издадените от централизираното управление между 2009 г. и 2013 г. нареждания за събиране на вземания, квалифицирани като нередности (докладвани или не като измами), средният период на забавяне между извършването на дадена нередност и нейното откриване е 3,4 години: при повечето от половината случаи (54%) нередностите бяха открити в рамките на 4 години след извършването им, а при другата половина от случаите (46%) забавянето варираше между 4 и 13 години; припомня, че след откриване на съответната нередност се задействат последващи процедури (нареждания за събиране на вземания, разследвания на OLAF и др.); изисква от Комисията да определи средната, минималната и максималната продължителност на процедурата по разкриване на нередности, извършени при централизирано управление;

33.  Изразява задоволство от факта, че броят на случаите, докладвани като измама във връзка с Европейския социален фонд през 2013 г., е намалял с 40% спрямо 2009 и 2010 г., както и че 2013 г. е третата поредна година, през която тази положителна тенденция се запази;

34.  Отбелязва със задоволство, че през програмния период 2007—2013 г. административните проверки, проверките на място и одитните операции доведоха до значително по-висок процент (63%) на откриваемост на нередностите, свързани с измами, в сравнение с по-малко от 20% за предходния седемгодишен период, въпреки че е налице лек спад до 55% през 2013 г.;

35.  Отбелязва, че през 2013 г. Комисията приключи 217 случая на прекъсване на плащания в областта на политиката на сближаване, а към края на годината все още не са били осъществени 131 плащания, възлизащи на сумата от почти 1 977 млн евро; също така признава, че Комисията прие 15 решения за спиране на плащанията през 2013 г. и две — през януари 2014 г.;

36.  Признава, че през 2013 г. за предприсъединителната помощ (ППП) бяха докладвани като измами 33 нередности, като съответната сума възлиза на 14,4 млн. евро, и че тези нередности бяха свързани главно със Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони (САПАРД); освен това отбелязва, че в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) бяха докладвани девет нередности, свързани с измама, възлизащи на 1,2 млн. евро; отбелязва, че в периода между 2003 и 2013 г. в областта на ППП процентът на събираемост на вземанията е достигнал съответно 37,36% за случаите на нередности и 29,22% за случаите на измами; призовава Комисията и държавите бенефициенти по линия на ИПП да предприемат действия, за да гарантират по-висок процент на събираемост на вземанията по ИПП;

37.  Призовава за внасяне на предложения за намаляване на броя на разходните програми, особено когато те частично се припокриват, и по възможност акцентът да бъде насочен към програми в държави членки, които имат най-голяма нужда от подкрепа, така че не всички програми непременно да подпомагат дейности във всички държави членки;

38.  Изразява загриженост относно факта, че няколко финансирани от ЕИБ проекта са засегнати от корупция и измами; счита, че документът на ЕИБ от 8 ноември 2013 г., с който се определя политиката на ЕИБ за предотвратяване и възпиране на корупционни практики, измами, тайни споразумения, принуда, възпрепятстване, изпиране на пари и финансиране на тероризъм, показва липсата на достатъчен контрол в редица случаи, свързани с изпълнението на финансирани от ЕИБ проекти; изразява своята загриженост във връзка с факта, че през 2013 г. ЕИБ финансира проекта „Пасанте ди Местре“ с общо 350 милиона евро и че независимо от факта, че този проект е засегнат от корупция и измами, които са довели до задържането на няколко замесени в това лица, банката обмисля дали да рефинансира проекта с допълнителна сума от 700 милиона евро чрез облигации за проекти; следователно призовава в случаите на доказана измама и корупция ЕИБ да бъде задължена да преустанови временно и/или да прекрати всякакво планирано и текущо финансиране за съответния проект;

ІІ. Установени проблеми и необходими мерки

39.  Подчертава своята загриженост във връзка с продължаващите заплахи за бюджета на ЕС, които произтичат от неспазване на правилата (при несвързаните с измами нередности) и от целенасочени нарушения и престъпления (например, при измамите); настоява за засилено сътрудничество между държавите членки и Комисията, с оглед осигуряване на съответни подходящи мерки и средства за избягване и отстраняване на несвързаните с измами нередности и провеждане на борба с измамите;

40.  Подчертава често срещаната от много години ситуация, при която държавите членки не успяват да предоставят данни навреме или предоставените данни са неточни; отново изразява своята загриженост за това, че в различните държави членки все още съществуват различни подходи за откриване и докладване на измами и несвързани с измами нередности, включително в такива области като политиката на сближаване и селското стопанство, и че в някои случаи при прилагането на нормативната уредба се използват нестандартни тълкувания; посочва, че това затруднява сравненията и изготвянето на обективна оценка и на препоръки от Парламента, Комисията и Европейската служба за борба с измамите; призовава Комисията да разработи общи насоки и показатели, с цел да се намали разликата между различните подходи на държавите членки, както и да изготви единна и всеобхватна информационна база данни относно реално извършените нередности и относно предприетите мерки, включително случаите на измама и корупция, свързани с държавни служители, като по този начин на органите и гражданите се предоставят надеждни, сравними и централизирани данни за прилагането на ефективни корективни мерки, както и с цел обективна оценка на действителната, а не предполагаема тежест на нарушенията и вина на отговорните страни;

41.  Отбелязва, че препоръките, които Комисията отправи към държавите членки през 2012 г., чиято степен на изпълнение е отчетена в годишния доклад на Комисията за 2013 г. и по-точно по отношение на координационните служби за борба с измамите, общите правила относно измамите, реформата в областта на обществените поръчки, докладваните нередности, свързани с измами, както и системите за проверка и контрол и за оценка на риска, като цяло бяха уместни, и изразява съжаление, че някои проблеми не бяха изцяло взети предвид; например отбелязва, че не всички държави членки започнаха подготовка за прилагане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и нейните разпоредби относно предотвратяването на измами; отправя искане към държавите членки да последват препоръките, които им отправи Комисията през 2012 г., и да гарантират пълно изпълнение на препоръките, отправени им от Комисията в нейния доклад за 2011 г., както и в нейния доклад за 2013 г., като предоставят обосновано обяснение в случаите, при които не са успели да изпълнят въпросните препоръки;

42.  Признава, че нередностите, които не са измами, често се дължат на недостатъчно познаване на правилата, сложните изисквания и разпоредбите; подчертава, че промените в правилата относно приходите и разходите, включително и правилата, насочени към опростяване, изискват време за приемането им от органите, които отговарят за правилното им прилагане; във връзка с това настоятелно призовава държавите членки и Комисията да координират по-добре тълкуването и строгото прилагане на нормативната уредба, да прилагат целенасочени и своевременни мерки за укрепване на административния капацитет на публичните администрации и заинтересованите страни, включително организациите на гражданското общество, в това число с помощта на насоки и обучение и чрез създаване на схеми за задържане на квалифицирани и опитни служители; призовава европейските институции и държавите членки да извършат междинна оценка на това дали новата регулаторна структура на политиката на сближаване допринася за по-доброто предотвратяване и намаляване на рисковете от нередности, както и оценка на възможностите за по-голямо опростяване на регулаторната среда по отношение на съществуващите правила;

43.  Счита, че държавите членки, които откриват и докладват за нередности, включително случаи на измами, следва да бъдат подкрепяни и насърчавани да подобрят още повече своите системи за докладване и управление; изразява загриженост относно неспособността на Комисията да определи дали малкият брой на нередностите и случаите на измама, установени от някои държави членки, както и големите различия в броя на докладваните случаи за отделните години, се дължат на неефективността на системите за контрол на тези държави членки;

44.  Изразява съжаление за това, че само някои държави членки отпускат съответни средства за борба с измамите и счита за неприемлив факта, че в случаите на нередности, свързани с измами, някои държави членки ограничават своите действия единствено до корективни мерки, без да разследват потенциалните престъпления и да налагат санкции на отговорните за това лица, като по този начин не се осигурява адекватна защита на финансовите интереси на ЕС и на отделните данъкоплатци; отбелязва, че статистическите данни, предоставени от държавите членки по отношение на наказателните производства и резултатите от тях, са непълни, което затруднява оценката във връзка с ефективността при разследването на измами и наказателното преследване в държавите членки; следователно счита, че приемането на решения, въвеждащи наказателна отговорност на равнището на ЕС, както и създаването на Европейска прокуратура като средство за започване и координиране на разследвания във връзка с тези нередности, следва да представляват силен възпиращ фактор за извършването на незаконни действия, както и да предшестват провеждането на справедлив процес при преследването и наказването на корупционно или престъпно поведение, което уврежда финансовите интереси на ЕС;

45.  Счита, че срещу корупцията могат да се предприемат ефективни действия, ако наказателноправните мерки се спазват и допълват от други мерки, като например по-голяма прозрачност и отчетност; следователно настоява държавите членки да демонстрират твърда политическа воля за провеждането на ефективна борба с корупцията както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, като приемат ефективно законодателство за борба с корупцията и продължат да прилагат съществуващите предложения на равнището на ЕС, и призовава гражданите да окажат убедителен натиск върху правителствата за решително продължаване на ползотворните политики за борба с корупцията;

46.  Приветства първия доклад на ЕС за борба с корупцията от февруари 2014 г. като ценен инструмент за наблюдение и оценка на усилията за борба срещу корупцията и отново потвърждава голямото значение на засилването на обмена на съществуващи добри практики, посочени в доклада; също така приветства съобщението на Комисията относно борбата с корупцията в ЕС (COM(2011)0308), в което се проучват необходимите мерки за по-добро прилагане на съществуващите инструменти за борба с корупцията и се предлагат начини за интегриране на по-убедителни съображения, свързани с борбата с корупцията, в редица вътрешни и външни области на политиката; все пак отбелязва, че е важно обхватът на доклада за борба с корупцията да се разшири, така че да обхваща трансграничното и европейското измерение на корупцията, както и оценката на предприетите мерки за по-нататъшно подобряване на почтеността в институциите на ЕС, и подчертава необходимостта от изчерпателна и последователна стратегия за борба с корупцията, включваща всички политики на ЕС, в която да се разглеждат, наред с другото, проблемите, посочени в първия доклад на ЕС за борба с корупцията; изисква от Комисията да докладва на Парламента и на Съвета относно това как европейските институции прилагат своите вътрешни политики за борба с корупцията, включително техните задължения по Конвенцията на ООН срещу корупцията;

47.  Подчертава необходимостта от структурирана координация между управляващите органи и органите за борба с корупцията, както и значението на координацията и обмена на най-добри практики между държавите членки и между различните администрации в рамките на самите държави членки, с цел да се обезпечи във възможно най-голяма степен еднакъв подход към справянето с измамите; приканва Комисията да създаде механизъм за обмен на информация между компетентните национални органи, за да се направи кръстосано сравнение на счетоводната документация за операциите, извършени между две или повече държави членки, с цел да се подпомогне разкриването на евентуални транснационални измами в контекста на новата МФР за периода 2014—2020 г. по отношение на макрокатегорията на европейските структурни и инвестиционни фондове (Европейския социален фонд — ЕСФ; Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР; Кохезионния фонд — КФ; Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони — ЕЗФРСР; Европейския фонд за морско дело и рибарство - ЕФМДР), с цел да се гарантира хоризонтален подход за защита на финансовите интереси на Европейския съюз;

48.  Подчертава факта, че по-голямата прозрачност, която дава възможност за подходящ контрол, е от ключово значение за разкриването на схемите за измама; припомня, че през предходните години Парламентът настоятелно призова Комисията да предприеме действия за гарантиране на единен указател за прозрачност за всички получатели на средства от ЕС от всички държави членки, като публикува на сайта на Комисията списък на всички бенефициенти, независимо от това кой управлява средствата и въз основа на стандартни категории информация, която да се предоставя от всички държави членки на поне един от работните езици на Съюза; призовава държавите членки да сътрудничат на Комисията и да ѝ предоставят пълна и надеждна информация за получателите на средства от ЕС, управлявани от държавите членки; изразява съжаление за това, че тази мярка не е приложена и призовава Комисията да я приложи във възможно най-кратък срок; изразява съжаление за факта, че това повторно искане не е взето предвид от Комисията;

49.  Призовава Комисията да насърчава създаването на подходящо законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, относно достъпа до информация и прозрачността на лобирането, тъй като това са необходими мерки за гарантиране на граждански контрол по отношение на правителствата и институциите на ЕС и за подлагане на техните практики на публичен контрол, както и да използва финансирането от ЕС за подкрепа на работата на независимите организации в тази област, наред с другото, с цел въвеждане на финансова помощ за трансграничната разследваща журналистика;

50.  Насърчава Комисията да продължи да подобрява своята надзорна роля по отношение на бюджетните разходи на ЕС чрез извършване на одитни, контролни и инспекционни дейности, планове за корективни мерки и предупредителни писма, предхождащи представянето на искания за плащания; призовава държавите членки и техните органи да положат повече усилия и да използват потенциала си за откриване и коригиране на грешки преди подаването на заявления за възстановяване на разходи до Комисията, като използват в пълна степен информацията, с която разполагат; в тази връзка подчертава особеното значение на превантивните мерки за предотвратяването на неправомерни плащания и по този начин — елиминиране на необходимостта от последващи искове за възстановяване на незаконно присвоени средства;

51.  Приветства приемането на директивите за обществените поръчки и Директивата за възлагането на концесии, както и факта, че десет държави членки вече са въвели специфични мерки или групи от мерки в областта на обществените поръчки, с цел намаляване на корупцията и увеличаване на прозрачността и ефективността на системите за управление, контрол и одит; приканва Комисията да пристъпи към прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки, с цел да се предостави необходимата подкрепа на държавите членки чрез насоки, обмен на най-добри практики и обучение; призовава Комисията да осъществява продължителен и безпристрастен мониторинг по прилагането от държавите членки на съществуващите директиви, както и да образува производство за установяване на нарушение, при необходимост;

52.  Отбелязва, че равнището на нередности и измами, свързани с неспазване на правилата за обществените поръчки, продължава да бъде високо; призовава държавите членки бързо да транспонират в националното си законодателство наскоро приетите Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки(8), Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(9) и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия(10), за да се намали допълнително рискът от нередности и измами;

53.  Приветства създаването на специализиран експертен център за изграждането на административен капацитет в подкрепа на публичните администрации, които отговарят за управлението на ЕФРР и Кохезионния фонд, както и въвеждането на план за действие за обществените поръчки, разработен от специализирания експертен център, в сътрудничество с компетентните служби на Комисията; все пак изисква от Комисията да докладва относно конкретните резултати, постигнати до момента в резултат от дейността на центъра, и относно прилагането на гореспоменатия план за действие;

54.  Настоятелно призовава Комисията да продължава да прилага своята строга политика за временно прекъсване и спиране на плащанията;

55.  Приветства доклада относно изпълнението на стратегията на Комисията за борба с измамите и насоките, предоставени на управляващите органи на държавите членки, във връзка с прилагането на съответните разпоредби за борба с измамите; въпреки това настоява, че в делегираните актове и актовете за изпълнение, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове, Комисията следва да приеме по-опростени правила, улесняващи ефективното и ефикасно усвояване на средствата, като същевременно гарантира, че тези делегирани актове и актове за изпълнение не подкопават равнището на борбата с измамите;

56.  Приветства създаването на координационни служби за борба с измамите в държавите членки съгласно изискванията на член 3, параграф 4 от новия Регламент относно OLAF, както и факта, че Германия потвърди отново своето споразумение с OLAF за съвместна работа; отбелязва, че координационните служби за борба с измамите имат за цел да улеснят ефективното сътрудничество и обмена на информация с OLAF, и настоява държавите членки, които все още не са определили координационни служби за борба с измамите, да направят това в най-кратък срок; очаква координационните служби за борба с измамите да спомагат за улесняване на по-доброто докладване за нередности и да допринасят за балансираното тълкуване на съответните актове на ЕС; въпреки това изразява загриженост относно съществуващите вече значителни несъответствия между различните координационни служби за борба с измамите, създадени в държавите членки, от гледна точка на възложените им функции, задачи, правомощия и човешки ресурси; признава, че мандатът на координационните служби за борба с измамите, институционалната рамка и задачите не са определени подробно в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, но счита, че създаването на оперативно независими координационни служби за борба с измамите, разполагащи с пълен мандат, включително и разследващи пълномощия, е пример, който всички държави членки трябва да следват;

57.  Потвърждава доклада на Комисията относно резултатите от програмата „Херкулес II“; отбелязва, че през 2013 г. бюджетът на „Херкулес II“ бе намален на 14 млн. евро за бюджетните кредити за поети задължения и на 9,9 млн. евро за бюджетните кредити за плащания в сравнение с 2012 г., което доведе до затруднения при изпълнението на поетите през 2013 г. и предходните години финансови ангажименти; отбелязва със задоволство, че дейностите по линия на „Херкулес II“ се радват на засилващ се интерес от страна на държавите членки, както е видно от постоянно нарастващия брой заявления, получени след поканите за представяне на предложения; приветства положителните резултати, постигнати например в Германия, Испания и Румъния през 2013 г. благодарение на осигуряването на много сложно и съвместимо на транснационално равнище техническо оборудване, закупено по програмата;

58.  Приветства приемането на регламента, чрез който се създава програмата „Херкулес III“ за финансовия период 2014—2020 г., който дава възможност за увеличаване на максималния процент на съфинансиране за субсидии за техническа помощ в размер на 80% от допустимите разходи и до 90% при извънредни и надлежно обосновани случаи, за разлика от максималните 50% съгласно решението относно „Херкулес II“; отбелязва, че първата покана за представяне на предложения стартира успешно през 2014 г.; все пак изразява загриженост за това, че програмата е вече силно засегната от проблема с непогасените плащания, който води до евентуални неблагоприятни последици за финансираните и бъдещите проекти; припомня значението на надеждните финансови инструменти, като например „Перикъл 2020“ и „Херкулес III“, в борбата с незаконните дейности, засягащи ресурсите на Съюза;

59.  Приветства успешните резултати от множеството съвместни митнически операции, включително сътрудничеството между OLAF и държавите членки с различни служби на трети държави, с активната подкрепа на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, Европол и Фронтекс, което доведе до конфискацията, наред с другото, на 68 млн. контрабандни цигари, 124 кг кокаин и 140 000 литра дизелово гориво;

60.  Отбелязва, че през 2013 г. OLAF е отправила 353 препоръки за предприемане на административни, дисциплинарни, финансови или съдебни действия от страна на съответните институции, органи, служби и агенции на ЕС или от компетентните национални органи, и че бе препоръчано възстановяването на около 402,8 млн. евро; изразява загриженост, че процентът на обвинителните актове, издадени след съдебните препоръки на OLAF за периода 2006 — 2013 г., е едва около 54%; изразява тревога за това, че ниският процент на обвинителните актове засяга неблагоприятно качеството и използваемостта на резултатите от разследванията на OLAF; призовава Комисията спешно да подобри ефективността на OLAF; счита за наложително Надзорният съвет да извършва пълен и надлежен надзор върху дейностите на OLAF (без да се намесва в текущите разследвания) и поради това настоятелно призовава Комисията и OLAF да подобрят сегашното положение, при което Надзорният съвет не е в състояние да изпълни своята цел; също така изразява съжаление относно липсата на налична информация за процента на осъдителните присъди в случаите, при които са констатирани нарушения спрямо бюджета на Съюза;

ІІІ. Разследванията и ролята на OLAF

61.  Отбелязва, че през 2013 г. OLAF, по собствените ѝ сведения, е получила възможно най-големия обем информация, регистрирана до момента, и твърди, че е отправила безпрецедентно голям брой препоръки; посочва, че методът за определяне на количеството постъпила информация и отправени препоръки също бе променен; изисква от Надзорния съвет да анализира резултатите от тези промени в данните и качеството на препоръките, отправени от OLAF;

62.  Призовава Надзорния съвет на OLAF да информира Парламента относно продължителността на разследванията на OLAF и относно метода на изчисление, тъй като този метод бе променен през 2012 г.; посочва, че тази промяна може изкуствено да занижи реалната продължителност на разследванията; изисква от Надзорния съвет да анализира щателно качеството на информацията, предоставена от OLAF, включително докладите пред институциите;

63.  Отбелязва приемането на нови работни договорености между OLAF и нейния Надзорен съвет и призовава за бързо разрешаване на неразрешените въпроси между тези две институции;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6.
(2) OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ C 51E, 22.2.2013 г., стр. 121.
(5) ОВ С 161Е, 31.5.2011 г., стр. 62
(6) OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0338.
(8) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(9) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
(10) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност