Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2155(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 595kWORD 158k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης
P8_TA(2015)0062A8-0024/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 (2014/2155(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013» (COM(2014)0474) καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 και SWD(2014)0248),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της OLAF για το 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής εποπτείας της OLAF: Φεβρουάριος 2013- Ιανουάριος 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2013» (COM(2014)0618),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς» (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωβαρόμετρου 397 για τη διαφθορά,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής για το έλλειμμα ΦΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III» ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(4), τη δήλωσή του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για πάταξη της διαφθοράς(5) και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2011 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του αστικού και του ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0024/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, στον οποίο κάθε κράτος μέλος συμβάλλει αναλογικά με βάση κοινά αντικειμενικά κριτήρια, παρέχει υποστήριξη για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης και αποτελεί έκφραση της ενότητας και μέσο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ όπως και η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να εγγυώνται ότι τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της ΕΕ και στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματά τους χρησιμοποιούνται με διαφάνεια, σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληθώρα των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών συνθέτει ένα γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ξεπεράσουν τις παρατυπίες και να καταπολεμήσουν την απάτη, ενώ κάθε λανθασμένη χρήση των πόρων της ΕΕ συνεπάγεται όχι μόνο ατομικές αλλά και συλλογικές απώλειες και υπονομεύει τα συμφέροντα κάθε κράτους μέλους και της Ένωσης στο σύνολό της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέτρα, όπως η σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («σύμβαση ΠΟΣ»), με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις για τη θέσπιση μέσων ποινικού δικαίου, την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») και τον κανονισμό σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης έρευνας και καλύτερης προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής δράσης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ότι για τον λόγο αυτό η πολιτική και δικαστική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη είναι θεμελιώδους σημασίας·

I.Εντοπισμός και αναφορά μη δολίων και δολίων παρατυπιών

1.  λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2013 («ετήσια έκθεση» της Επιτροπής)· επικροτεί το ευρύ φάσμα των νομικών και διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται από την Επιτροπή από το 2011, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο για την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι τα επί του παρόντος ανεπαρκή αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης δεν οφείλονται σε ελλιπή νομοθεσία αλλά σε μη ικανοποιητική εφαρμογή της· καλεί την Επιτροπή στην επόμενη έκθεσή της να ανταποκριθεί πιο έγκαιρα στα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις ΠΟΣ·

2.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη μέλη και των ανεπαρκών πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ιδιαίτερη σημασία· τονίζει το γεγονός ότι τα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν ορθής διαχείρισης και να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά·

3.  σημειώνει ότι το 2013 αναφέρθηκαν στην Επιτροπή συνολικά 15 779 παρατυπίες, εκ των οποίων οι 14 170 είχαν μη απατηλό και οι 1 609 απατηλό χαρακτήρα, και επρόκειτο συνολικά για ποσά περίπου 2,14 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων περίπου 1,76 δισεκατομμύρια αφορούσαν τις δαπάνες, που αντιστοιχούσαν στο 1,34% του συνόλου των πληρωμών, ενώ τα υπόλοιπα 380 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούσαν στο 1,86% των ακαθάριστων παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) που εισπράχθηκαν·

4.  σημειώνει ότι, μολονότι η συνολική δημοσιονομική επίπτωση των μη δολίων παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2013 μειώθηκε σε περίπου 1,84 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 38% λιγότερο από ό,τι το 2012, ο αριθμός των καταχωρισμένων παρατυπιών αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο αριθμός των δολίων παρατυπιών που κατεγράφησαν το 2013 αυξήθηκε συνολικά κατά 30% σε σύγκριση με το 2012, ενώ η δημοσιονομική επίπτωσή τους, που αφορούσε χρηματοδοτήσεις 309 εκατομμύρια EUR από την ΕΕ, μειώθηκε κατά 21%·

5.  σημειώνει ότι, λόγω της διαθεσιμότητας νέων πληροφοριών, ως αποτέλεσμα των σημαντικών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναφέρουν τις παρατυπίες, στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2013 έχει σημειωθεί μετατόπιση της εστίασης από τις γενικής φύσεως παρατυπίες σε αυτές που χαρακτηρίζονται δόλιες· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή την προσέγγιση στη μελλοντική ετήσια έκθεσή της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – καταπολέμηση της απάτης· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να αυξήσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα πληροφοριών και να ενισχύσει τις αναλύσεις για την έκταση, τα είδη και τις επιπτώσεις των μη δολίων παρατυπιών, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και των σχετικών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, που επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι εναπόκειται τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η στενή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ότι, συνεπώς, αυτή η συνεργασία και αυτός ο συντονισμός πρέπει, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ενισχυθούν και να καταστούν όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά· υπενθυμίζει ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απαιτεί το ίδιο επίπεδο εγρήγορσης τόσο στο επίπεδο των πόρων όσο και στο επίπεδο των δαπανών·

7.  σημειώνει ότι η συνολική τάση στον εντοπισμό και την κοινοποίηση πιθανών δόλιων παρατυπιών την τελευταία πενταετία παρουσιάζει μικρή πτώση, αλλά ότι ο αριθμός των παρατυπιών που δεν κοινοποιούνται ως δόλιες έχει σταδιακά αυξηθεί· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιο λεπτομερώς ποιες είναι οι κύριες υποκείμενες αιτίες της αύξησης αυτής και να προβεί σε ανάλυση που θα απαντά στο ερώτημα κατά πόσον η τάση οφείλεται σε μια μεταστροφή προς τον εντοπισμό παράτυπων υποθέσεων ή στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ταξινομούν τις υποθέσεις·

8.  είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα ποινικού δικαίου που προβλέπει η οδηγία ΠΟΣ θα είναι αποτελεσματικά μόνο εφόσον κατορθώσουν να προσδιορίσουν σαφώς τα αδικήματα ΠΟΣ, τις ελάχιστες και ανώτερες ποινές φυλάκισης που θα επιβάλλονται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και τους ελάχιστους κανόνες σχετικά με το καθεστώς παραγραφής, και εφόσον οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται εξίσου και αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη μέλη·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το 98% των ΠΙΠ συλλέγονται χωρίς σημαντικά προβλήματα, με τις αναφερόμενες δόλιες παρατυπίες να αντιστοιχούν στο 0,29% των ακαθάριστων ΠΙΠ (αξίας 61 εκατ. EUR) και τις μη δόλιες παρατυπίες να αντιστοιχούν στο 1,57% των ΠΙΠ (αξίας 327,4 εκατ EUR)· σημειώνει ότι οι περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών που εντοπίστηκαν το 2013 ισοδυναμούν με 380 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων συνολικά 234 εκατομμύρια EUR ανακτήθηκαν από τα κράτη μέλη· σημειώνει, ειδικότερα, το γεγονός ότι αυτό το ποσοστό ανάκτησης 62% για τους ΠΙΠ το 2013 αντιπροσωπεύει το καλύτερο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2013, τα περισσότερα διαπιστωθέντα ποσά στην βάση δεδομένων OWNRES για την ΕΕ των 28, τόσο για περιπτώσεις απάτης (93%) όσο και για περιπτώσεις παρατυπιών (87%), αφορούσαν την τελωνειακή διαδικασία «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία»· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής διαδικασίας «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», ώστε αυτή να δίδει σε μικρότερο βαθμό λαβή για απάτες και παρατυπίες·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2013 στη βάση δεδομένων OWNRES, το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης ήταν μόλις 23,74%, μειωμένο σε σχέση με το 33,5% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2008-2012· επισημαίνει ότι το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις παρατυπιών που αναφέρθηκε για το 2013 είναι 67,9%· Υπογραμμίζει, σε γενικές γραμμές, την ευθύνη που φέρουν οι αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις καλεί να ανταποκριθούν προσηκόντως σε αυτή την ευθύνη και να αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, το οποίο βρίσκεται γενικώς σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το ποσοστό ανάκτησης για τις μη δόλιες παρατυπίες·

12.  χαιρετίζει την υπογραφή του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013· διαπιστώνει ότι 15 κράτη μέλη έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο αλλά ότι, επί του παρόντος, έχει επικυρωθεί μόνο από την Αυστρία· καλεί, συνεπώς, τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την αντίστοιχη διαδικασία επικύρωσης το συντομότερο δυνατόν·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία προκαλεί σημαντικές απώλειες εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι η άμεση απώλεια τελωνειακών εσόδων λόγω λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ εκτιμάται σε ποσό άνω των 10 δισ. EUR ετησίως· εφιστά επιπλέον την προσοχή στη διακίνηση εμπορευμάτων απομίμησης η οποία προκαλεί ζημίες τόσο στα δημόσια ταμεία των κρατών μελών όσο και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

14.  επισημαίνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης των στοιχείων για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) και τα θέματα που τέθηκαν στην ειδική έκθεση 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ζητεί συντομότερη, περισσότερο εστιασμένη επαλήθευση των στοιχείων του ΑΕΕ και βελτίωση τόσο της υποβολής εκθέσεων όσο και του συντονισμού όσον αφορά τα αποτελέσματα, ώστε το σύστημα ΑΕΕ να καταστεί ακόμη πιο αξιόπιστο όσον αφορά τη συμβολή του στον υπολογισμό των εσόδων της ΕΕ·

15.  σημειώνει ότι η συμπερίληψη της παραοικονομίας στους εθνικούς λογαριασμούς θα συμβάλει στην εξασφάλιση πιο ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στοιχείων για το ΑΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και την Eurostat να εντείνουν τη συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν τη διαχείριση αυτού του δεδομένου με συνεκτικό και συγκρίσιμο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες·

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε πολλά κράτη μέλη η υστέρηση ΦΠΑ βρίσκεται διαρκώς σε υψηλό επίπεδο λόγω της απάτης και της φοροαποφυγής στον τομέα του ΦΠΑ· επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή διαθέτει εξουσία ελέγχου και εποπτείας των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της για να συνδράμει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροαποφυγής στον τομέα του ΦΠΑ·

17.  σημειώνει επιπλέον ότι, το 2013, καταγράφηκαν 133 υποθέσεις λαθρεμπορίου τσιγάρων από τα κράτη μέλη, που εκτιμάται ότι αφορούν ΠΙΠ περίπου 7 εκατομμυρίων EUR· υπογραμμίζει ότι αυτή η τάση αντιπροσωπεύει μια ραγδαία μείωση σε σύγκριση με το 2012, όπου αναφέρθηκαν 224 περιπτώσεις που αφορούσαν περίπου 25 εκατομμύρια EUR· ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι η Δανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία δεν ανέφεραν καμία περίπτωση λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Επιτροπή το 2013, και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναφοράς στα συγκεκριμένα κράτη μέλη· εμμένει στην έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να αναφέρουν τις υποθέσεις λαθρεμπορίου και παραποίησης στην Επιτροπή εγκαίρως και με ακρίβεια, ώστε να γίνεται καλύτερη εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων στους ΠΙΠ·

18.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μελέτη για την σκοπιμότητα ενός συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού των προϊόντων καπνού· υπογραμμίζει ότι αυτό αποτελεί τεράστιο βήμα προόδου στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ανοιχτό και ανταγωνιστικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, του οποίου ο σχεδιασμός και ο τρόπος εφαρμογής δεν θα ευνοούν μόνο έναν ή ορισμένους μεμονωμένους παρόχους λύσεων·

Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS)

19.  υπενθυμίζει ότι:

   το Κοινοβούλιο επεσήμανε στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση 2012 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7), ότι έχει διαπιστωθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου αύξηση της κατάχρησης του συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) από εγκληματικές ομάδες, και ότι το Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει έλλειψη φυσικού ελέγχου στα προϊόντα που διακινούνται στο πλαίσιο του EMCS·
   η Επιτροπή, στην επόμενη ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μια ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αύξηση του φυσικού ελέγχου·
   το δικαίωμα πρόσβασης στο EMCS πρέπει να καταστεί αυστηρότερο και, πριν από την έναρξη των εμπορικών συναλλαγών, να λαμβάνεται υπόψη ένα ολοκληρωμένο ιστορικό συμμόρφωσης ούτως ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις το καθεστώς του «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» («έμπιστη επιχείρηση») και, επομένως, μόνο οι εν λόγω επιχειρήσεις να έχουν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο σύστημα EMCS·
   το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των τρεχουσών ερευνών που αφορούν την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας 2008/118/EK·
   οι έλεγχοι επαλήθευσης που διενεργούν τα κράτη μέλη στα άτομα και στις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο πρέπει να καταστούν πιο αυστηροί και ολοκληρωμένοι·
   η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές, διότι τα προϊόντα εύκολα μπορούν να δηλωθούν με εσφαλμένα στοιχεία με στόχο την αποφυγή των ειδικών φόρων κατανάλωσης·
   είναι εξωπραγματικά μεγάλες οι προθεσμίες μέσα στις οποίες επιτρέπεται η διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ εξουσιοδοτημένων αποθηκών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο πολλαπλών μετακινήσεων με το ίδιο δηλωτικό καθώς και η εκτροπή, πριν από την καταχώριση της ημερομηνίας παράδοσης στο σύστημα· επαναλαμβάνει συνεπώς το αίτημά του να ενημερώνονται πάραυτα από τον αποστολέα για τυχόν αλλαγές οι αρμόδιες αρχές τόσο του δηλωθέντος όσο και του νέου κράτους μέλους προορισμού·
   το Κοινοβούλιο ζήτησε η μέγιστη επιτρεπόμενη προθεσμία για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης να ανέρχεται σε μία εργάσιμη ημέρα και, επιπλέον, ο χρόνος ταξιδίου να υπολογίζεται και να καθορίζεται για κάθε μετακίνηση ανάλογα με το είδος του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται και την απόσταση μεταξύ των τόπων αποστολής και προορισμού· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο μόλις ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα·
   οι εγγυήσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία τελωνειακών αποθηκών είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με την αξία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το Κοινοβούλιο κάλεσε, συνεπώς, την Επιτροπή να ορίσει μια μεταβλητή ανάλογα με το είδος των προϊόντων και τον όγκο των διενεργούμενων εμπορικών συναλλαγών· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο μόλις ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα·
   το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα δικά τους συστήματα EMCS σύμφωνα με απαιτήσεις που έχει ορίσει σε γενικές γραμμές η Επιτροπή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός περισσότερο ομοιόμορφου συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δαπάνες

20.  εφιστά την προσοχή στην ανησυχητική αύξηση κατά 76% του αριθμού των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες όσον αφορά δαπάνες της ΕΕ και ζητεί επιτακτικά από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί τέτοιου είδους αρνητική τάση κατά τα επόμενα χρόνια·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στον αγροτικό τομέα, ο αριθμός τόσο των γενικής φύσεως παρατυπιών όσο, ιδιαίτερα, και των δολίων δραστηριοτήτων ήταν αυξημένος το 2013 σε σύγκριση με το 2012· σημειώνει ότι το 2013 προέκυψε μια νέα τάση σημαντικών παραβάσεων που αφορά τον «δικαιούχο που δεν έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις», οπότε αναφέρθηκαν σχετικά 51 περιπτώσεις δόλιων παρατυπιών· θεωρεί ότι οι τάσεις αυτές απαιτούν στοχοθετημένα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των πρακτικών που εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν σε ακούσιες παραβιάσεις και, αφετέρου, στην επιθετική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της εγκληματικής συμπεριφοράς·

22.  αναγνωρίζει ότι στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης τα κράτη μέλη ανέκτησαν 197 εκατομμύρια EUR από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013, ενώ μέχρι το τέλος του έτους υπολείπονταν προς ανάκτηση 1 318,3 εκατομμύρια EUR από τους δικαιούχους, εκ των οποίων εκκρεμούσαν 1 097,1 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά την εφαρμογή του μηχανισμού 50/50· ανησυχεί διότι η ανάκτηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) είναι κάτω του συνολικού μέσου όρου, ενώ ούτε καν το ήμισυ των παρατυπιών που εντοπίστηκαν το 2009 δεν ανακτήθηκε ως το τέλος του 2013·

23.  επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά τους να ανακτούν τα ποσά που χάνονται ως αποτέλεσμα των παράτυπων πληρωμών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ και καλεί τα κράτη μέλη με ποσοστά ανάκτησης κάτω από 33%, να βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματά τους το 2015 και τα επόμενα χρόνια·

24.  αναγνωρίζει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) το 2013, τα κράτη μέλη απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας στην εφαρμογή της πολιτικής και έχουν ιδίως τη δυνατότητα να την προσαρμόζουν στις περιφερειακές ή εθνικές τους δυνατότητες και προτεραιότητες, και να πραγματοποιούν μεταφορές μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η αύξηση αυτή της ευελιξίας να μην αποβεί εις βάρος των συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης· σημειώνει περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα θεματολόγιο απλούστευσης· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει πλήρως το θεματολόγιο απλούστευσης με τη στρατηγική της ΓΔ AGRI για την καταπολέμηση της απάτης και να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ απλούστευσης και χρηστής διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τους δέοντες ελέγχους·

25.  ανησυχεί επίσης διότι το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της διάπραξης παρατυπίας, του εντοπισμού της και τελικά της αναφοράς της στην Επιτροπή είναι 6,3 έτη στον γεωργικό τομέα και 2,75 έτη σε άλλους τομείς· υπενθυμίζει ότι μετά τον εντοπισμό της παρατυπίας ξεκινούν περαιτέρω διαδικασίες (εντολές ανάκτησης, έρευνες της OLAF, κτλ.)· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει τη μέση, ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια μιας εντοπισμένης παρατυπίας στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης των πόρων για κάθε τομέα πολιτικής·

26.  ελπίζει ότι η σημαντική αύξηση κατά 475% των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν στον τομέα της αλιείας το 2013 αντιπροσωπεύει ρεκόρ έτους που οφείλεται στην καθυστερημένη υλοποίηση των προγραμμάτων στον κλάδο και ότι δεν θα αντιπροσωπεύει μια αρνητική τάση που υπονομεύει την αντίληψη της αξίας της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ·

27.  σημειώνει με ανησυχία ότι, στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 15% στον αριθμό των καταγεγραμμένων περιπτώσεων παρατυπιών· σημειώνει, ωστόσο, ότι, όσον αφορά τα αντίστοιχα ποσά, κατεγράφησαν μειώσεις 49% σε μη δόλιες παρατυπίες και 22% σε δόλιες παρατυπίες·

28.  σημειώνει ότι 321 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες και 4672 παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ως μη δόλιες είχαν σχέση με την πολιτική συνοχής· αναγνωρίζει ότι σε αμφότερες τις κατηγορίες ο αριθμός κοινοποιήσεων αυξήθηκε κατά 15 % εν συγκρίσει προς το 2012 και ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό ποσών όπου υπήρξαν παρατυπίες το 2013 (63 %) συνεχίζει να σχετίζεται με την πολιτική συνοχής· επισημαίνει ωστόσο ότι σε αμφότερες τις κατηγορίες τα αντίστοιχα ποσά μειώθηκαν, παρατηρείται σταδιακή βελτίωση βάσει της πείρας από προηγούμενα έτη και ότι, για πρώτη φορά, η πολιτική συνοχής δεν ήταν ο τομέας δαπανών του προϋπολογισμού με τον υψηλότερο αριθμό παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες·

29.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμης πληροφόρησης σχετικά με τα ποσά προς ανάκτηση και σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης ειδικά στον τομέα της πολιτικής συνοχής για το οικονομικό έτος 2013· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες επ’ αυτού στην μελλοντική ετήσια έκθεσή της·

30.  σημειώνει ότι, για τις δαπάνες στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης σε προοπτική πενταετίας, το ποσοστό ανάκτησης είναι 54,4% για τις παρατυπίες που αναφέρονται ως δόλιες και 63,9% για τις μη δόλιες παρατυπίες· παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία ανάκτησης και να την καταστήσει περισσότερο έγκαιρη·

31.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ανάκτηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να θεσπίσει ενιαίες αρχές όσον αφορά την κοινοποίηση για όλα τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσει τη συλλογή κατάλληλων, συγκρίσιμων και ακριβών στοιχείων·

32.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι όσον αφορά τις εντολές ανάκτησης που εκδόθηκαν συνεπεία παρατυπιών (που αναφέρθηκαν ως δόλιες ή ως μη δόλιες) μεταξύ του 2009 και του 2013 στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης των πόρων, το μέσο χρονικό διάστημα καθυστέρησης μεταξύ της διάπραξης μιας παρατυπίας και του εντοπισμού της ήταν 3,4 έτη: περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις (54%) εντοπίστηκαν εντός τεσσάρων ετών μετά το έτος που διαπράχθηκε η παρατυπία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (46%) το μέσο χρονικό διάστημα κυμαινόταν μεταξύ 4 και 13 ετών· υπενθυμίζει ότι μετά τον εντοπισμό της παρατυπίας ξεκινούν περαιτέρω διαδικασίες (εντολές ανάκτησης, έρευνες της OLAF, κτλ.)· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει τη μέση, ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια μιας εντοπισμένης παρατυπίας στο πλαίσιο κεντρικής διαχείρισης των πόρων·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων που κατεγράφησαν ως δόλιες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το 2013 ήταν 40% χαμηλότερος από ό,τι κατά τα έτη 2009 και 2010 και ότι το 2013 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία διατηρήθηκε η θετική αυτή τάση·

34.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι διοικητικές επαληθεύσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι και τα μέτρα ελέγχου, παρά τη μικρή κάμψη 55% που σημειώθηκε το 2013, οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 63% όσον αφορά την ανίχνευση των δολίων παρατυπιών, σε σύγκριση με ποσοστό μικρότερο του 20% για την προηγούμενη επταετία·

35.  σημειώνει ότι, το 2013, η Επιτροπή έκλεισε 217 υποθέσεις διακοπής πληρωμών στον τομέα της πολιτικής συνοχής και ότι 131 παρέμεναν ανοιχτές στο τέλος τους έτους, αντιστοιχώντας σε ποσό σχεδόν 1977 εκατομμυρίων EUR· αναγνωρίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή εξέδωσε 15 αποφάσεις αναστολής το 2013 και δύο τον Ιανουάριο του 2014·

36.  αναγνωρίζει ότι το 2013, στο πλαίσιο του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), κοινοποιήθηκαν ως δόλιες 33 παρατυπίες με ενεχόμενο ποσό 14,4 εκατομμυρίων EUR, και ότι αυτές οι παρατυπίες αφορούσαν κυρίως το Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD)· σημειώνει επιπλέον ότι αναφέρθηκαν εννέα δόλιες παρατυπίες που αφορούσαν ποσό 1,2 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Mηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· παρατηρεί ότι μεταξύ 2003 και 2013, στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας, τα ποσοστά ανάκτησης έφθαναν το 37,36% και το 29,22% αντίστοιχα για περιπτώσεις παρατυπιών και περιπτώσεις απάτης· καλεί την Επιτροπή και τις δικαιούχους χώρες του ΜΠΒ να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν υψηλότερο ποσοστό ανάκτησης στο πλαίσιο του ΜΠΒ·

37.  ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για τη μείωση του αριθμού των προγραμμάτων δαπανών, ιδίως όταν αυτά αλληλεπικαλύπτονται μερικώς, καθώς και για τη στόχευση των προγραμμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, σε κράτη μέλη που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, ώστε όλα τα προγράμματα να μην υποστηρίζουν αναγκαστικά δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη·

38.  ανησυχεί για το γεγονός ότι σε ορισμένα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ έχουν σημειωθεί κρούσματα διαφθοράς και απάτης· διαπιστώνει ότι στο έγγραφο της ΕΤΕπ, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο καθορίζεται η πολιτική της ΕΤΕπ για την πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς, απάτης, αθέμιτων συμφωνιών, παράνομης βίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επισημαίνεται έλλειψη επαρκούς ελέγχου σε σειρά περιπτώσεων κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ έργων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2013 η ΕΤΕπ χρηματοδότησε το οδικό έργο «Passante di Mestre» με κεφάλαια συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων EUR και, παρά το γεγονός ότι στο έργο αυτό σημειώθηκαν κρούσματα διαφθοράς και απάτης που είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν πολλά άτομα που ενεπλάκησαν σε αυτά, η ΕΤΕπ εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει, μέσω της έκδοσης «ομολόγων έργου», τη χρηματοδότηση του έργου αυτού με επιπλέον κεφάλαια ύψους 700 εκατομμυρίων EUR· ζητεί, συνεπώς, να καλείται η ΕΤΕπ, σε περίπτωση αποδεδειγμένης απάτης ή διαφθοράς, να αναστέλλει και/ή να σταματά κάθε προβλεπόμενη ή τρέχουσα χρηματοδότηση των σχετικών έργων·

II.Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

39.  υπογραμμίζει τις ανησυχίες του όσον αφορά τους συνεχείς κινδύνους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίοι πηγάζουν αφενός από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες (μη δόλιες παρατυπίες) και, αφετέρου, από τις σκόπιμες ατασθαλίες και τα ποινικά αδικήματα (π.χ. απάτες)· επιμένει στην στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση συναφών και κατάλληλων μέτρων και μέσων για την αποφυγή και διόρθωση των μη δολίων παρατυπιών και την καταπολέμηση της απάτης·

40.  τονίζει ότι επί πολλά έτη επικρατεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κράτη μέλη είτε δεν υποβάλλουν στοιχεία εγκαίρως είτε δεν υποβάλλουν ακριβή στοιχεία· εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του λόγω του ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε τομείς όπως η πολιτική συνοχής και η γεωργία, και, σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω μη τυποποιημένων ερμηνειών κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου· επισημαίνει ότι αυτό παρεμποδίζει την πραγματοποίηση συγκρίσεων και αντικειμενικής αξιολόγησης καθώς και των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την OLAF· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες για τον περιορισμό του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών μελών και να αναπτύξει μια ενιαία και ολοκληρωμένη τράπεζα δεδομένων σχετικά με πραγματικές παρατυπίες, καθώς και ληφθέντα μέτρα, που αφορούν περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί, παρέχοντας έτσι στις αρχές και τους πολίτες αξιόπιστα συγκρίσιμα και συγκεντρωμένα στοιχεία για την εφαρμογή αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων, καθώς και δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της πραγματικής και όχι της υποκειμενικά διαπιστούμενης βαρύτητας των παραβάσεων, καθώς και των υπευθύνων φορέων·

41.  παρατηρεί ότι οι διατυπωθείσες συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη το 2012 των οποίων το στάδιο υλοποίησης αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής 2013 –ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης, τους κοινούς κανόνες για την απάτη, τη μεταρρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων, τις αναφερόμενες δόλιες παρατυπίες και τα συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου– ήταν γενικά εύστοχες, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα δεν αντιμετωπίστηκαν πλήρως· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι δεν άρχισαν όλα τα κράτη μέλη προετοιμασίες για την εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 και των διατάξεών του για την πρόληψη της απάτης· ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή το 2012 και να διασφαλίσουν ότι δίδεται η δέουσα διεξοδική συνέχεια στις συστάσεις που τους απηύθυνε η Επιτροπή στην έκθεσή της για το 2011, καθώς και στην έκθεσή της για το 2013, και να παράσχουν αιτιολογημένη εξήγηση σε περίπτωση που δεν κατόρθωσαν να προβούν σε εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων·

42.  αναγνωρίζει ότι οι μη δόλιες παρατυπίες συχνά οφείλονται σε ανεπαρκή γνώση των κανόνων και σε περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις στους κανόνες που αφορούν τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποσκοπούν στην απλούστευση, απαιτούν χρόνο για την έγκρισή τους εκ μέρους των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν καλύτερα την ερμηνεία του νομικού πλαισίου και την αυστηρή εφαρμογή του, να προχωρήσουν στην υλοποίηση στοχευμένων και έγκαιρων μέτρων για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων, τόσο όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων, μέσω της καθοδήγησης και της κατάρτισης καθώς και με τη θέσπιση καθεστώτων για τη διατήρηση ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν σε ενδιάμεση εκτίμηση ως προς το εάν η νέα ρυθμιστική διάρθρωση της πολιτικής συνοχής προλαμβάνει και μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο παρατυπιών, καθώς και να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω απλούστευσης των υφιστάμενων κανόνων·

43.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που εντοπίζουν και αναφέρουν με δική τους πρωτοβουλία παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων απάτης, θα πρέπει να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα υποβολής εκθέσεων και διαχείρισης· εκφράζει την ανησυχία του για την αδυναμία της Επιτροπής να διαπιστώσει κατά πόσον ο μικρός αριθμός των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης που εντοπίστηκαν από ορισμένα κράτη μέλη και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των αριθμών που δηλώθηκαν για διαφορετικά έτη, οφείλονται στην αναποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εν λόγω κρατών μελών·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο ορισμένα κράτη μέλη αφιερώνουν τους απαιτούμενους πόρους για την καταπολέμηση της απάτης και θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, σε περιπτώσεις δόλιων παρατυπιών, ορισμένα κράτη μέλη περιορίζουν τις ενέργειές τους μόνο σε διορθωτικά μέτρα, χωρίς να προβαίνουν σε διερεύνηση του πιθανού ποινικού αδικήματος και σε επιβολή κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων, αποτυγχάνοντας έτσι να προστατεύσουν επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των ιδιωτών· επισημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη όσον αφορά ποινικές υποθέσεις και το αποτέλεσμά τους είναι ελλιπή, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ερευνών και των διαδικασιών δίωξης σε περίπτωση απάτης στα κράτη μέλη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η έκδοση αποφάσεων που θεσπίζουν ποινική ευθύνη σε επίπεδο ΕΕ και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως μέσου για την έναρξη και τον συντονισμό ερευνών σε περιπτώσεις παρατυπιών θα πρέπει να συνιστούν ένα ισχυρό αντικίνητρο για τη διάπραξη παράνομων πράξεων, καθώς και να προβλέπουν την κίνηση της δέουσας διαδικασίας για τη δίωξη και την τιμωρία της διαφθοράς ή της εγκληματικής συμπεριφοράς που ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

45.  είναι της γνώμης ότι η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης κατά της διαφθοράς είναι δυνατή εάν τα μέτρα ποινικού δικαίου τηρηθούν και συμπληρωθούν από άλλα μέτρα, όπως η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν σταθερή πολιτική βούληση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσπίζοντας αποτελεσματική νομοθεσία κατά της διαφθοράς και προχωρώντας με τις υπάρχουσες προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί τους πολίτες να ασκήσουν με πειστικό τρόπο πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να επιδιώξουν σθεναρά την άσκηση πολιτικών ουσιαστικής καταπολέμησης της διαφθοράς·

46.  χαιρετίζει την πρώτη έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, ως πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς και επιβεβαιώνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντατικοποιηθεί η ανταλλαγή των βέλτιστων υφιστάμενων πρακτικών, όπως τονίζεται στην έκθεση αυτή· χαιρετίζει επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308), όπου διερευνώνται οι απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων κατά της διαφθοράς και προτείνονται τρόποι για μεγαλύτερη ενσωμάτωση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε διάφορους τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης κατά της διαφθοράς στη διασυνοριακή και ενωσιακή πτυχή της διαφθοράς, και στην αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την περαιτέρω βελτίωση της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τονίζει επίσης την ανάγκη για μια πλήρως ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική κατά της διαφθοράς που θα περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές της ΕΕ και θα αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην πρώτη έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ των δικών τους εσωτερικών πολιτικών κατά της διαφθοράς καθώς και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς·

47.  τονίζει την ανάγκη για διαρθρωμένο συντονισμό μεταξύ διαχειριστικών αρχών και φορέων καταπολέμησης της απάτης, καθώς και τη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων διοικητικών αρχών εντός του ίδιου κράτους μέλους, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής η προσέγγιση για την αντιμετώπιση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των λογιστικών εγγράφων που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών με σκοπό να διευκολυνθεί η ανίχνευση της διεθνικής απάτης στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 όσον αφορά τη μεγάλη κατηγορία των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)· Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ· Ταμείο Συνοχής – ΤΣ· Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ)· Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – ΕΤΘΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί οριζόντια προσέγγιση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

48.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να είναι δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των μηχανισμών απάτης· υπενθυμίζει ότι κατά τα προηγούμενα έτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση διαφάνειας με τη συγκεντρωτική συλλογή στοιχείων για όλους τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη μέσω της δημοσίευσης όλων των δικαιούχων κονδυλίων της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον διαχειριστή των κονδυλίων και βάσει τυποποιημένων κατηγοριών πληροφοριών που θα παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη τουλάχιστον σε μία από τις γλώσσες εργασίας της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και να της παράσχουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ τα οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε και καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στην εφαρμογή του· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της αυτό το επαναλαμβανόμενο αυτό αίτημα·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών, την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη διαφάνεια της δραστηριότητας των ομάδων πίεσης, διότι αυτά είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων από τους πολίτες και για να υποβάλλονται οι πρακτικές τους σε δημόσιο έλεγχο, καθώς επίσης να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ για να στηρίξει το έργο ανεξάρτητων οργανισμών σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων για την οικονομική στήριξη της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας·

50.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τον εποπτικό της ρόλο σε σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω ελεγκτικών δραστηριοτήτων, ελέγχων και επιθεωρήσεων, σχεδίων μέτρων επανόρθωσης και προειδοποιητικών επιστολών πριν από την υποβολή των απαιτήσεων πληρωμών· καλεί τα κράτη μέλη και τις αρχές τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στους τομείς του εντοπισμού και της διόρθωσης σφαλμάτων προτού υποβάλουν αίτηση επιστροφής εξόδων από την Επιτροπή, αξιοποιώντας πλήρως τις διαθέσιμες σε αυτά πληροφορίες· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη αξία των προληπτικών δράσεων για την αποτροπή παράνομων εκταμιεύσεων, δεδομένου ότι καθίστανται έτσι περιττές περαιτέρω ενέργειες για την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων κονδυλίων·

51.  χαιρετίζει την έγκριση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και την οδηγία σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δέκα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ειδικά μέτρα ή δέσμες μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να περιοριστεί η διαφθορά και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί, μέσω καθοδήγησης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης, η απαραίτητη υποστήριξη στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς και αμερόληπτα τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υπάρχουσες οδηγίες και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει αν είναι αναγκαίο·

52.  σημειώνει ότι το επίπεδο παρατυπιών και απάτης που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις παραμένει υψηλό· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχέως στο εθνικό δίκαιο την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες(8), την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(9), καθώς και την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(10), με σκοπό να μετριαστεί ο κίνδυνος παρατυπιών και απάτης·

53.  χαιρετίζει την ίδρυση ειδικού φορέα για την οικοδόμηση διοικητικών ικανοτήτων με σκοπό την υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις που εκπονήθηκε από τον ειδικό φορέα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του κέντρου και την εφαρμογή του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης·

54.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει την αυστηρή της πολιτική των διακοπών και της αναστολής των πληρωμών·

55.  χαιρετίζει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης (CAFS) και την καθοδήγηση που παρέχεται στις διοικητικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης· επιμένει, ωστόσο, ότι στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει πιο απλοποιημένους κανόνες, διευκολύνοντας την αποτελεσματική και αποδοτική απορρόφηση, ενώ παράλληλα θα μεριμνά ώστε το επίπεδο καταπολέμησης της απάτης να μην υπονομεύεται από τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις·

56.  χαιρετίζει τη δημιουργία υπηρεσιών συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (AFCOS) στα κράτη μέλη όπως απαιτείται από το άρθρο 3 παράγραφος 4 του νέου κανονισμού OLAF, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Γερμανία επιβεβαίωσε εκ νέου τη συμφωνία συνεργασίας της με την OLAF· σημειώνει ότι οι AFCOS αποσκοπούν να διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με την OLAF και επιμένει ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει την εν λόγω υπηρεσία να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· αναμένει ότι οι AFCOS θα συνδράμουν στο να βελτιωθεί η αναφορά παρατυπιών και θα συμβάλουν στην ισορροπημένη ερμηνεία των σχετικών πράξεων της ΕΕ· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τις σημαντικές αποκλίσεις που ήδη υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων AFCOS που έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη ως προς τις λειτουργίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται· αναγνωρίζει ότι η εντολή, το θεσμικό πλαίσιο και τα καθήκοντα των AFCOS δεν ορίζονται λεπτομερώς από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όμως είναι της γνώμης ότι AFCOS λειτουργικά ανεξάρτητες, εξοπλισμένες με ευρεία εντολή και ερευνητικές αρμοδιότητες, αποτελούν ένα πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα κράτη μέλη·

57.  σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής για τα αποτελέσματα του προγράμματος Hercule II· διαπιστώνει ότι, το 2013, ο προϋπολογισμός του Hercule II μειώθηκε στα 14 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και στα 9,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το 2012, δυσχεραίνοντας την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν το 2013 και τα προηγούμενα έτη· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι δραστηριότητες του Hercule II αποτελούν αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος εκ μέρους των κρατών μελών, όπως καταδεικνύει ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός αιτήσεων που λαμβάνονται μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2013, όπως, για παράδειγμα, στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, χάρη στην ανάπτυξη ιδιαίτερα εξελιγμένου και διασυνοριακά συμβατού τεχνικού εξοπλισμού που αγοράστηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος·

58.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του Hercule IIΙ για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020, που επιτρέπει την αύξηση του μέγιστου ποσοστού συγχρηματοδότησης για επιδοτήσεις τεχνικής βοήθειας στο 80% των επιλέξιμων δαπανών και έως 90% σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αντί του μέγιστου ποσοστού 50% σύμφωνα με την απόφαση για το Hercule II· σημειώνει ότι η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ξεκίνησε επιτυχώς το 2014· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το ότι το πρόγραμμα ήδη επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ζήτημα των εκκρεμών πληρωμών που συνεπάγονται πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για τα χρηματοδοτούμενα και τα μελλοντικά έργα· υπενθυμίζει τη σημασία των σταθερών χρηματοδοτικών μέσων, όπως το Pericles 2020 και το Hercule III, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

59.  χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση πολυάριθμων κοινών τελωνειακών δράσεων (ΚΤΔ) χάρη στη συνεργασία της OLAF και των κρατών μελών με τις διάφορες υπηρεσίες τρίτων χωρών, καθώς και στην ενεργό υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, της Europol και του Frontex, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να κατασχεθούν, μεταξύ άλλων, 68 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, 124 κιλά κοκαΐνης και 140 000 λίτρα καυσίμου ντίζελ·

60.  σημειώνει ότι το 2013 η OLAF εξέδωσε 353 συστάσεις για διοικητικά, πειθαρχικά, δημοσιονομικά ή δικαστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς της ΕΕ ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και ότι εκδόθηκε σύσταση για ανάκτηση περίπου 402,8 εκατομμυρίων EUR· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ποσοστό των διώξεων βάσει των συστάσεων της OLAF για την περίοδο 2006-2013 ανήλθε μόνο σε περίπου 54%· ανησυχεί διότι το χαμηλό ποσοστό διώξεων είναι αρνητική ένδειξη όσον αφορά την ποιότητα και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων των ερευνών της OLAF· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει επειγόντως την αποτελεσματικότητα της OLAF· κρίνει απαραίτητο τον ολοκληρωμένο και κατάλληλο έλεγχο των υποθέσεων της OLAF από την επιτροπή εποπτείας (χωρίς ανάμειξη στις τρέχουσες έρευνες) και προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή και την OLAF να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η επιτροπή εποπτείας δεν δύναται να εκπληρώσει τον σκοπό της· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το ποσοστό των καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

III.Έρευνες και ρόλος της OLAF

61.  σημειώνει ότι, το 2013, η OLAF, σύμφωνα με δικά της στοιχεία, θεώρησε τη μεγαλύτερη ποσότητα στοιχείων που έχουν καταχωριστεί μέχρι σήμερα και ισχυρίζεται ότι έχει εκδώσει έναν πρωτοφανή αριθμό συστάσεων· επισημαίνει ότι η μέθοδος μέτρησης των εισερχόμενων πληροφοριών και των εκδιδόμενων συστάσεων υπέστη επίσης αλλαγές· ζητεί από την επιτροπή εποπτείας να αναλύσει τις συνέπειες αυτών των αλλαγών στον τομέα των δεδομένων και την ποιότητα των συστάσεων που έχουν εκδοθεί από την OLAF·

62.  καλεί την επιτροπή εποπτείας της OLAF να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη διάρκεια των ερευνών της OLAF και τη σχετική μέθοδο υπολογισμού, καθώς η μέθοδος αυτή άλλαξε το 2012· επισημαίνει ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να μειώσει τεχνητά τη φαινομενική διάρκεια των ερευνών· ζητεί από την επιτροπή εποπτείας να αναλύει ενδελεχώς την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την OLAF, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προς τα θεσμικά όργανα·

63.  σημειώνει την έγκριση των νέων εργασιακών ρυθμίσεων μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της και ζητεί άμεση επίλυση των λοιπών ζητημάτων μεταξύ αυτών των δύο οργανισμών·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF, καθώς και στην OLAF.

(1) ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 6.
(2) ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 51Ε, 22.2.2013, σ. 121
(5) ΕΕ C 161E, 31.5.2011, σ. 62.
(6) ΕΕ L 312, 23.12.1995, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0338.
(8) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 65.
(9) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 243.
(10) ΕΕ L 94, 28.3.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου