Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2947(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0211/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0211/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 20
CRE 10/03/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0063

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 481kWORD 110k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο
P8_TA(2015)0063B8-0211/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (2014/2947(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και το παράρτημα αυτών με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου(1), της 29ης Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της Διάσκεψης Προσχώρησης ΕΕ-Μαυροβουνίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων (COM(2012)0222) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα οποία λαμβάνει απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις 2014-2015», της 8ης Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0700), που συνοδεύεται από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2013)0411 με τίτλο «Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο», καθώς και το ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής (2014-2020) που εγκρίθηκε στις 19 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 9ης Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE - Μαυροβουνίου (SAPC), της 1ης-2ας Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μαυροβούνιο,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Charles Tannock ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Μαυροβούνιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο είναι σήμερα η μόνη χώρα της περιοχής που ανοίγει και προσωρινά κλείνει διαπραγματευτικά κεφάλαια με την ΕΕ, γεγονός που αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη· εκτιμώντας ότι αυτός ο ηγετικός ρόλος σημαίνει και μια αυξημένη ευθύνη τόσο σε περιφερειακό πλαίσιο όσο και σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνσης στο σύνολό της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται βάσει των επιδόσεών της και ότι η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνεχής διάλογος και η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν μεγάλη σημασία για την επίτευξη προόδου στην προετοιμασία της προσχώρησης, αλλά και για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και στους κρατικούς θεσμούς· εκτιμώντας ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στη διαδικασία προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο θα πρέπει περαιτέρω να διαμορφώσει ένα ισχυρό ιστορικό όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προσχώρηση στην ΕΕ και την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω προσχώρηση· λαμβάνοντας εν προκειμένω υπόψη ότι η διαφθορά συνεχίζει να αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που αναφέρεται ότι ο αριθμός τους μειώθηκε, παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα βίας κατά μέσων ενημέρωσης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αναβαθμίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη παλαιών και νέων κρουσμάτων και να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για την ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, επισημαίνοντας ότι, μέχρι τώρα, έχουν ανοίξει δεκαέξι κεφάλαια, μεταξύ των οποίων τα κεφάλαια 23, 24 και 31, ενώ δύο (επιστήμη και έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμός) έχουν κλείσει προσωρινά·

2.  ενθαρρύνει τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων βάσει εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, στις 16 Δεκεμβρίου 2014, μιας σειράς νόμων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το κεφάλαιο 23· πιστεύει ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις καθώς και η βελτίωση του στρατηγικού, ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική πρόοδο επιτόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των σχετικών σχεδίων δράσης και στρατηγικών·

3.  επιδοκιμάζει την περαιτέρω ενίσχυση των διαπραγματευτικών δομών, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση του συμβουλίου για το κράτος δικαίου· ζητεί από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ θεσμικών οργάνων και να διευρύνει τις διϋπουργικές διαβουλεύσεις·

4.  επαναλαμβάνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που άπτονται του κράτους δικαίου αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο των συνολικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η πολιτική βούληση εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη και τη διατήρηση σημαντικής προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, που αντιπροσωπεύει τη λυδία λίθο για την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό του δικαστικού συστήματος·

5.  τονίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί η πολυδεκτικότητα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις· ζητεί μια πιο ενεργό κοινοβουλευτική εποπτεία στο πλαίσιο αυτό·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του σχεδίου δράσης του 2014 για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας, καθώς και του κοινοβουλευτικού κώδικα δεοντολογίας, τον Δεκέμβριο του 2014· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και να δοθεί συνέχεια στην τεχνική έκθεση που ενέκρινε το κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2013 σχετικά με την καταγγελλόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων για κομματικούς πολιτικούς σκοπούς, καθώς και για το γεγονός ότι η δικαστική συνέχεια στο θέμα αυτό παραμένει ανολοκλήρωτη· καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τις σχετικές συστάσεις του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και να βελτιώσει την πρόσβαση του κοινοβουλίου στις αντίστοιχες πληροφορίες·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την έντονη πόλωση στο εσωτερικό πολιτικό κλίμα, που είχε ως αποτέλεσμα την αποχή της αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές εργασίες, και συγκεκριμένα από τις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, γεγονός που υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών· προτρέπει, ως εκ τούτου, όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, να επικεντρωθούν στο πρόγραμμα προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ και να δεσμευτούν για τη διασφάλιση συνεχούς διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας, ιδίως στο κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η ισχυρή πολιτική βούληση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση επιτυχούς εφαρμογής και θεσμικής ισχύος·

8.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει ουσιαστικά τις συστάσεις του ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ, της Επιτροπής της Βενετίας και της GRECO σχετικά με εκλογικούς κανόνες που θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένων του δικαιώματος καθόδου στις εκλογές ανεξάρτητων υποψηφίων, της αναλογικής δημόσιας χρηματοδότησης για την προώθηση του ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των υποψηφίων, καθώς και του οικονομικού ελέγχου των πολιτικών κομμάτων· επισημαίνει ότι οι τοπικές εκλογές αμαυρώθηκαν από καταγγελίες για ουσιώδη αδικήματα κατά την εκλογική διαδικασία· τονίζει ότι οι εν λόγω καταγγελίες πρέπει να ερευνώνται και, κατά περίπτωση, να ασκείται δίωξη από τις αρμόδιες αρχές·

9.  τονίζει τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ κράτους και κομμάτων· επικροτεί την έγκριση νέου νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τον Δεκέμβριο του 2014, και προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να θεσπίσουν ένα ιστορικό καταγραφής των επιδόσεων όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του, υ με σκοπό τη σημαντική μείωση του περιθωρίου κατάχρησης δημόσιων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικά σχετικά νομοθετήματα εγκρίθηκαν χωρίς διακομματική συναίνεση·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αυξήσει τη σημασία που αποδίδει στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι επιτελείται πρόοδος σε αυτό το θέμα, αλλά επισημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης· συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράζονται σε σχέση με την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης· ζητεί να υπάρξει πρόοδος στη βελτίωση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της λογοδοσίας της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ τους και μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως στα πεδία των επενδύσεων και του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων· πιστεύει ότι έχει καίρια σημασία η αντιμετώπιση των αδυναμιών στους τομείς των κριτηρίων προσλήψεων, απολύσεων και αξιολόγησης, η μη εφαρμογή μέτρων ελέγχου της απόδοσης και οι περιορισμένες διοικητικές, εποπτικές και ελεγκτικές δυνατότητες·

11.  ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση των ικανοτήτων του γραφείου του Διαμεσολαβητή σχετικά με υποθέσεις κατά των διακρίσεων·

12.  επιδοκιμάζει τη νέα στρατηγική 2014-2018 για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, επισημαίνοντας με ικανοποίηση τη γενικά έγκαιρη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης και τον ορισμό του νέου Γενικού Εισαγγελέα μετά από εκλογική διαδικασία· εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα νομικά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την εκλογή των εισαγγελέων· επισημαίνει ότι η πρόοδος που σημειώνεται στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης διευκόλυνε το άνοιγμα τεσσάρων επιπλέον κεφαλαίων κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2014· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση περαιτέρω προσπαθειών για την παρακολούθηση και τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων και της χρονικής διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συνταγματικού δικαστηρίου·

13.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ανεξαρτησίας και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του δικαστικού σώματος· συνεχίζει να ανησυχεί σοβαρά για τις αθέμιτες επιρροές που βλάπτουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και τη σταδιοδρομία των δικαστών και των εισαγγελέων· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής για διορισμούς και προαγωγές, καθώς και να εφαρμοστούν οι αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας στις πειθαρχικές διαδικασίες· ζητεί επίσης να εφαρμοστούν μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τις προσλήψεις, τις προαγωγές και τα πειθαρχικά συστήματα για δικαστές και εισαγγελείς· σημειώνει ότι μέρος αυτών των προβλημάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δέσμης οργανωτικών νόμων για το δικαστικό σώμα·

14.  εκφράζει ανησυχία για τη συσσώρευση υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την πιθανή συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η πρωτοβουλία για την εξέταση της συνταγματικότητας του νόμου περί πλημμελημάτων·

15.  ανησυχεί για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες κατά της ατιμωρησίας στις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να ασκήσουν διώξεις έγκαιρα, για τις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν αποτελεσματικά, να απαγγείλουν κατηγορίες, να διεξαγάγουν δίκες και να επιβάλουν ποινές για εγκλήματα πολέμου, εναρμονιζόμενες με τα διεθνή πρότυπα, και να διασφαλίσουν την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και σε δίκαιες αποζημιώσεις·

16.  εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη διοχέτευση σημαντικών οικονομικών πόρων από διεθνείς δωρητές, δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο για την καλή λειτουργία και τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί έναν περισσότερο προορατικό ρόλο για την εθνική επιτροπή για την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ως βασικής μονάδας συντονισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μια πιο δραστήρια συμμετοχή και αποτελεσματικότερη συνεργασία, μεταξύ της κυβέρνησης, όλων των τομέων της δημόσιας ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, για την πρόληψη της διαφθοράς και για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και την προστασία των καταγγελτών (whistle-blowers)·

17.  προτρέπει τις αρχές να αναβαθμίσουν τα περιθώρια δράσης των εισαγγελέων, των δικαστών, της αστυνομίας και των λοιπών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να διαμορφώσουν ένα στερεό ιστορικό ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των υψηλού επιπέδου υποθέσεων διαφθοράς· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση των νομοσχεδίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως για τις ομάδες συμφερόντων, για τις γενικές διοικητικές διαδικασίες και για τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και των τροπολογιών στους νόμους για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί την άμεση εφαρμογή τους προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχων για συγκρούσεις συμφερόντων και δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή αυτών των νόμων· πιστεύει πως είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι θεσμοί με στόχο την υιοθέτηση περισσότερο προορατικής προσέγγισης κατά της διαφθοράς και πλήρους συμμετοχής της νέας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εποπτεία των εργασιών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία θα πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς πόρους· τονίζει ότι οι αδυναμίες όσον αφορά την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας του δικαστικού συστήματος εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού και παρεμποδίζουν την καταπολέμηση της διαφθοράς·

18.  καλεί, επίσης, το δικαστικό σώμα να λειτουργήσει με περισσότερη διαφάνεια στον τομέα των υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά τη δημοσίευση σε δικαστικές αποφάσεις των ονομάτων εταιρειών, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται σε αυτά τα εγκλήματα·

19.  σημειώνει ότι οι συχνές τροποποιήσεις στους νόμους μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί να βελτιωθούν οι ικανότητες των αρμοδίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τη διεξαγωγή περίπλοκων ερευνών και την αντιμετώπιση δύσκολων υποθέσεων· επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· επιδοκιμάζει επίσης το νέο νομοθέτημα που ποινικοποιεί τους «ξένους μαχητές», περιλαμβανομένων των τζιχαντιστών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν στην ορθή υλοποίηση των σχετικών νομικών διατάξεων με σκοπό την πρόληψη και την παρακολούθηση κάθε δυνητικής απειλής εναντίον της ασφάλειας των πολιτών· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης όλων των μορφών εξτρεμισμού·

20.  επιδοκιμάζει την υπογραφή της συμφωνίας για τη στρατηγική και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ του Μαυροβουνίου και της Europol, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της συμφωνίας με τη Eurojust και την επίτευξη του καθεστώτος παρατηρητή για τα θεσμικά όργανα του Μαυροβουνίου στα σχετικά ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα· ενθαρρύνει τη στενή επιχειρησιακή συνεργασία με σχετικά ευρωπαϊκά δικαστικά σώματα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων·

21.  σημειώνει τις πρόσφατες προσπάθειες βελτίωσης των μηχανισμών διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ώστε να γίνει διαφανέστερη και πολυδεκτική η διαδικασία εκπόνησης πολιτικής και νομοθεσίας· επιδοκιμάζει τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σχετικά με την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης για τα κεφάλαια 23 και 24· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν περισσότερο τη σταθερή στο χρόνο δημόσια χρηματοδότηση των ΟΚΠ, καθώς και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση διόρισε ένα νέο συμβούλιο για την ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προσαρμόσουν το νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές προκειμένου να προστατέψουν τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών από τις επιθέσεις και την εκστρατεία μίσους που καταγγέλλεται ότι διασπείρουν ορισμένες εφημερίδες και να διαμορφώσουν ένα κλίμα στο οποίο αυτοί θα μπορούν να εργάζονται χωρίς εκφοβισμούς και αντίποινα·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης ως μίας από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ουσιώδους σημασίας την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη χειροτέρευση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για τα χαλαρά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα στους επαγγελματίες του κλάδου στο Μαυροβούνιο· εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και περιουσιακών στοιχείων των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου έχει συστήσει επιτροπή για τη διερεύνηση των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εγαρμόσουν τις συστάσεις της επιτροπής αυτής και να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο ιστορικό διώξεων και τελεσίδικων καταδικών των δραστών· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας για την εμβάθυνση της δημοκρατίας την ύπαρξη ανεξάρτητων δημόσιων μέσων ενημέρωσης με συντακτική ανεξαρτησία και σταθερή και διατηρήσιμη χρηματοδότηση· επισημαίνει την ευθύνη όλων όσοι εμπλέκονται στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης να τροφοδοτούν κλίμα ανεκτικότητας για τη διαφορετική άποψη· υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες δηλώσεις προς υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον σεβασμό και την προστασία των δημοσιογράφων· εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για την αναθεώρηση του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, ως πρώτο βήμα για τη βελτίωση της αυτορρύθμισης των μέσων ενημέρωσης· θεωρεί απαραίτητη την έγκριση σαφούς νομοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση του κλάδου των μέσων ενημέρωσης·

23.  πιστεύει ότι η διαφάνεια της διαχείρισης του ολοκληρωτικού παρελθόντος, περιλαμβανομένου του ανοίγματος των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί βήμα προς περαιτέρω εκδημοκρατισμό, λογοδοσία και θεσμική ισχύ·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο νόμος κατά των διακρίσεων ευθυγραμμίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά προς το κεκτημένο· καλεί τις αρχές να αντιμετωπιστούν οι υπόλοιπες αδυναμίες όσον αφορά τις φυλετικές διακρίσεις και τις προβλεπόμενες ποινές· καλεί τις αρχές να παράσχουν όλους τους απαραίτητους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους στο συμβούλιο κατά των διακρίσεων· παρότι αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση των Ρομά, εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και το χαμηλό ποσοστό μαθητών Ρομά στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού· ζητεί την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της στέγασης, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης του πληθυσμού των Ρομά, καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των γυναικών Ρομά και της εκπαίδευσης των μαθητριών Ρομά· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των αρμοδίων αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ κατά τη διεξαγωγή της δεύτερης πορείας υπερηφάνειας, που πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για το γεγονός ότι οι επιθέσεις εναντίον μελών και ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ συνεχίζονται· προτρέπει τους φορείς τόσο του πολιτικού κόσμου όσο και της κοινωνίας των πολιτών να καταπολεμήσουν τη διαδεδομένη εχθρική στάση και τη βία ενάντια στις σεξουαλικές μειονότητες, ιδίως καταβάλλοντας προσπάθειες για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών, ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή της στάσης τους, και παρέχοντας κατάρτιση στην αστυνομία, στους εισαγγελείς και στους δικαστές·

25.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω δράσεις για τη συμμόρφωση με το κεκτημένο της ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει την πρόοδο όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε κτίρια, και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πλειονότητα των κρατικών και τοπικών θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων κτιρίων προτεραιότητας (όπως το κοινοβούλιο και τα δικαστήρια), εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία· συνεχίζει να ανησυχεί για το υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης του εκπαιδευτικού συστήματος από σπουδαστές με αναπηρία, μετά την ολοκλήρωση της στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει τη σημασία που έχει η διασφάλιση επαρκούς διαφάνειας όσον αφορά το ταμείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και τη χρηματοδότησή του·

26.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής και της παρακολούθησης των νόμων και των πολιτικών που αφορούν τα παιδιά, και να γίνουν διαθέσιμες οι απαραίτητες γι' αυτό ικανότητες· ζητεί να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων από αυτά· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να επεκταθεί η μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης ανηλίκων και στα παιδιά που εμπλέκονται σε διοικητικές, αστικές και ποινικές διαδικασίες, με στόχο την προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

27.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και στην αγορά εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και στην αγορά εργασίας, καθώς και σε σχέση με τον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινοβουλίου, μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τη βελτίωση των θεσμικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του νόμου· ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο όλων των μέτρων τα δικαιώματα των θυμάτων και να ασκηθεί η δέουσα επιμέλεια στην πρόληψη, τη διερεύνηση, την τιμωρία και την αποζημίωση όλων των πράξεων ενδοοικογενειακής βίας·

28.  επιδοκιμάζει τις πολιτικές του Μαυροβουνίου που στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος ανοχής προς όλες τις εθνικές μειονότητες και στην κοινωνική ένταξή τους· ενθαρρύνει τις αρχές του Μαυροβουνίου να προβούν στην περαιτέρω προστασία της πολυεθνικής ταυτότητας της περιοχής Boka Kotorska και στην ενίσχυση της πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ·

29.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εξασφαλίζεται και να επιβάλλεται η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· επισημαίνει ότι οι εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, ειδικά για περιουσιακά ζητήματα· ζητεί την έγκριση νέου νόμου για το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων·

30.  προτρέπει την κυβέρνηση να εφαρμόσει βιώσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανομένων και νομικών διατάξεων σχετικά με αντιανταγωνιστικούς μηχανισμούς, που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα διορθώνουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες, θα περιορίζουν τον μεγάλο ανεπίσημο τομέα και θα βελτιώνουν συνολικά το επιχειρηματικό κλίμα· ζητεί να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των διαφόρων εταίρων· ζητεί ακόμη να ενισχυθούν οι ικανότητες, μεταξύ άλλων και με τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου, για τη διαμόρφωση και τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, ώστε να επέλθει μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων· επιμένει στην ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής· εκφράζει ανησυχία για τη νομική και δικαστική ανασφάλεια, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αδειοδότηση, τις διαδικασίες φορολογικής διαχείρισης και την υποχρέωση υλοποίησης των συμβάσεων, που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τους οικονομικούς παράγοντες και υπονομεύουν την ικανότητα του Μαυροβουνίου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να επιλυθούν οι εμπορικές διαφορές με ξένους επενδυτές που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Μαυροβουνίου· συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με την απουσία απτής βελτίωσης στην κατάσταση της αγοράς εργασίας και την επίμονα υψηλή ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία και ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν δραστικά μέτρα στην αγορά εργασίας·

31.  σημειώνει ότι ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων παραμένει ανεπαρκής, και ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που οργανώνουν νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις· επιδοκιμάζει τις τροποποιήσεις του εργατικού δικαίου για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης· καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει τις εργασίες σχετικά με το πρώτο πρόγραμμά της για την απασχόληση και την κοινωνική μεταρρύθμιση, με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο όσον αφορά την πολιτική για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας·

32.  επιδοκιμάζει την εφαρμογή της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME)· απευθύνει έκκληση για την επιτάχυνση των καθεστώτων στήριξης του δημόσιου τομέα για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν μία από τις κορυφαίες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης·

33.  συνεχίζει να ανησυχεί σοβαρά όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της διαδικασίας χρεοκοπίας του εργοστασίου αλουμινίου ΚΑΡ, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα του Μαυροβουνίου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)· προτρέπει την κυβέρνηση και τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση όσον αφορά την KAP, σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΣΣΣ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, στη βάση της διαφάνειας και με σεβασμό του κράτους δικαίου·

34.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο αγνόησε τη δικαστική εντολή του κυπριακού δικαστηρίου σχετικά με την πώληση του KAP και καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να αναγνωρίσει πλήρως τις σχετικές αποφάσεις των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ·

35.  ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να συνεχίσει την πρόοδο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής και την προώθηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον οικονομικού μοντέλου που θα τονώνει τις επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με το περιβαλλοντικό και το κλιματικό κεκτημένο· υπενθυμίζει την ανάγκη για την εκπόνηση εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη πολλές διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη για τον σεβασμό της φυσικής κληρονομιάς και των διεθνώς αναγνωρισμένων προστατευόμενων περιοχών· ζητεί την επείγουσα διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με τα διασυνοριακά έργα·

36.  ζητεί την ανάπτυξη μακρόπνοου σχεδιασμού για τον παραθαλάσσιο τουρισμό και τη δημιουργία ισχυρών μηχανισμών για την πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος και της διαφθοράς στο πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού και των κατασκευών·

37.  επιδοκιμάζει την ενεργό συμμετοχή και τον εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου στο πεδίο της περιφερειακής και της διεθνούς συνεργασίας καθώς και στη διαδικασία της περιφερειακής συμφιλίωσης· συγχαίρει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι πέτυχε την πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ και προτρέπει τις αρχές να συνεχίσουν να ευθυγραμμίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας με εκείνην της ΕΕ, ιδίως με δεδομένη την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την τρομοκρατική απειλή· συγχαίρει την κυβέρνηση, που ήταν η μόνη, μαζί με αυτήν της Αλβανίας, μεταξύ όλων των υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ από τα δυτικά Βαλκάνια, που συντάχθηκε πλήρως με τις θέσεις και τις αποφάσεις της ΕΕ σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους διεθνείς πολιτικούς και οικονομικούς εταίρους, προκειμένου να ενισχυθεί η αντοχή της χώρας έναντι εξωτερικών πιέσεων και προσπαθειών αποσταθεροποίησης της χώρας και της ευρύτερης περιοχής· επικροτεί τη συμμετοχή της χώρας στις μη στρατιωτικές και στις στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ·

38.  καλεί όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, και ειδικά τα κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν ενεργά την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας στην Αδριατική, όπου όλες οι άλλες χώρες είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ, και ως εκ τούτου, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας·

39.  ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να επιλύσει, όσο το δυνατό νωρίτερα στη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας, τα εκκρεμή διμερή ζητήματα με τις γειτονικές χώρες, κατά τρόπο εποικοδομητικό και με πνεύμα καλής γειτονίας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την ανάγκη να διευθετήσει γρήγορα τα ζητήματα που ακόμη εκκρεμούν με την Κροατία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, όσον αφορά την οριοθέτηση των συνόρων και τη διαδοχή· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με τις γειτονικές χώρες διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· εκφράζει ικανοποίηση για το καθεστώς παρατηρητή που απέκτησε το Μαυροβούνιο στη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας·

40.  υποστηρίζει ότι η συνοριακή διαφορά με την Κροατία θα πρέπει να επιλυθεί με αμοιβαία συνεννόηση και χωρίς καθυστέρηση και, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η εύρεση αμοιβαία συμφωνημένης λύσης, ζητεί τη διευθέτηση της διαφοράς από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.

(1) ΕΕ L 108, 29.4.2010, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου