Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2948(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0212/2015

Indgivne tekster :

B8-0212/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 21
CRE 10/03/2015 - 21

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0064

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 77k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Statusrapport 2014 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P8_TA(2015)0064B8-0212/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2014/2948(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give status som kandidatland til EU-medlemskab og dets konklusioner af 17. december 2013, der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet den 16. december 2014,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Unionen,

–  der henviser til det ellevte møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem landet og EU, som blev afholdt den 23. juli 2014,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport (SWD(2014)0303) og til dens meddelelse af 8. oktober 2014 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2014-15" (COM(2014)0700) samt til dens vejledende strategidokument (2014-2020), der blev vedtaget den 19. august 2014,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993),

–  der henviser til Den Internationale Domstols dom vedrørende gennemførelsen af interimsaftalen af 13. september 1995,

–  der henviser til Venedigkommissionens udtalelse om de syv ændringer af landets forfatning, som blev vedtaget den 10.-11. oktober 2014,

–  der henviser til konklusionerne fra OSCE/ODIHR's international valgobservationsmission, som blev gennemført i forbindelse med præsidentvalget og det tidlige parlamentsvalg,

–  der henviser til det 12. møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som blev afholdt den 26.-27. november 2014,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger,

–  der henviser til det arbejde, Ivo Vajgl har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører for landet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har været EU-kandidatland i ni år og er det land, der er længst fremme med hensyn til at tilpasse sig gældende EU-ret;

B.  der henviser til, at Kommissionen for sjette gang i træk har henstillet til Rådet, at der indledes forhandlinger; der henviser til, at landet er parat til at forhandle med EU; der henviser til, at Parlamentet i de seneste otte år løbende har opfordret til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med landet, og til at yderligere forsinkelser med hensyn til at få indledt forhandlinger kan få negativ indvirkning på reformprocesserne i landet og tiltroen til EU i regionen;

C.  der henviser til, at Rådet har blokeret for, at landet kan nå frem til næste stadie i tiltrædelsesprocessen, på grund af den uløste navnetvist med Grækenland; der henviser til, at det ikke er meningen, at bilaterale spørgsmål skal kunne obstruere tiltrædelsesforhandlinger med Den Europæiske Union; der henviser til, at de manglende fremskridt i EU-integrationsprocessen kan øge omkostningerne til regional stabilitet, påvirke EU's troværdighed og føre til, at landets demokratiske standarder forringes;

D.  der henviser til, at denne yderligere udskydelse øger den stigende frustration i den makedonske offentlighed over den fastlåste situation, som EU-integrationsprocessen befinder sig i, og risikerer at forværre landets interne problemer og indre spændinger;

E.  der henviser til, at hvert (potentielt) kandidatland vil blive bedømt på baggrund af dets egne resultater, og kvaliteten af de fornødne reformer afgør tidsrammen for tiltrædelse;

F.  der henviser til, at bilaterale spørgsmål bør behandles i en konstruktiv ånd og så tidligt som muligt under hensyntagen til FN's og EU's principper og værdier;

G.  der henviser til, at fraværet af en konstruktiv og inkluderende dialog mellem regeringen og oppositionen og oppositionens boykot efter valget har plaget det parlamentariske arbejde; der henviser til, at det er både regeringens og oppositionens fælles ansvar at sikre et holdbart politisk samarbejde, hvilket er afgørende for landets demokratiske udvikling og forfølgelsen af den europæiske dagsorden; der henviser til, at valget blev gennemført under partisk mediedækning og i et arbejdsklima med utilstrækkelig adskillelse af statslige aktiviteter og partiaktiviteter;

H.  der henviser til, at man ikke kunne nå frem til en fælles henstilling under det 12. møde i Det Blandende Parlamentariske Udvalg; der henviser til, at et fuldt fungerende Blandet Parlamentarisk Udvalg er afgørende for at sikre parlamentarisk kontrol med tiltrædelsesprocessen;

I.  der henviser til, at retsstatsprincippet, mediefrihed, regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er væsentlige elementer i EU's udvidelsesproces;

J.  der henviser til, at korruption og organiseret kriminalitet fortsat udgør alvorlige problemer; der henviser til, at ytringsfriheden og mediefriheden stadig er truet;

1.  gentager for niende gang i træk sin opfordring til Rådet om uden yderligere forsinkelse at fastsætte en dato for indledning af tiltrædelsesforhandlinger for ikke at miste momentum og for at sætte skub i reformer knyttet til gældende EU-ret og styrke demokratiseringsprocessen; gentager sin holdning om, at navnespørgsmålet, som er et bilateralt spørgsmål, ikke må udgøre en hindring for, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, selv om den bør løses, inden tiltrædelsesprocessen afsluttes; tilslutter sig Kommissionens betragtning om, at den omstændighed, at parterne efter næsten to årtiers drøftelser med deltagelse af mæglere endnu ikke er nået frem til et kompromis, har en direkte og negativ indflydelse på landets og befolkningens europæiske ambitioner; anmoder begge regeringer om at tage konkrete skridt med henblik på at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter; gentager vigtigheden og nødvendigheden af en konstruktiv tilgang til udfordringer med naboer om sådanne bilaterale spørgsmål;

2.  minder om medlemsstaternes tilsagn om at vende tilbage til dette spørgsmål i 2015 med henblik på at indlede tiltrædelsesforhandlinger; mener, at indledning af EU-forhandlinger kun kan have positiv indvirkning på bestræbelserne på at få løst bilaterale tvister og samtidig skabe yderligere, stærkt nødvendige reformer, navnlig inden for retsstatsforhold, domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption; understreger, at man ved fortsat at udsætte indledningen af forhandlingerne risikerer at skabe stigende og uforudsigelige omkostninger for både landet og for den regionale stabilitet; understreger, at en yderligere forlængelse af status quo undergraver troværdigheden og effektiviteten af EU's udvidelsespolitik og dets stilling i regionen;

3.  gentager sin holdning om, at bilaterale spørgsmål ikke bør anvendes til at lægge hindringer i vejen for tiltrædelsesprocessen; mener, at de ikke bør udgøre en hindring for, at der officielt indledes tiltrædelsesforhandlinger, men at der så tidligt som muligt i tiltrædelsesprocessen bør tages hånd om dem; er opmærksom på, at den ene af parterne ikke har efterkommet Den Internationale Domstols dom af 5. december 2011 om gennemførelse af den midlertidige aftale af september 1995; anmoder Grækenland om på ny at bekræfte det tilsagn, landet kom med i forbindelse med Thessalonikidagsordenen fra 2003, og skabe et positivt klima for bilæggelse af bilaterale uoverensstemmelser i de europæiske værdiers og princippers ånd; kræver yderligere fremskridt, bl.a. i kontakterne på højt niveau mellem regeringerne og i de bilaterale forbindelser med Bulgarien med sigte på at forhandle en aftale på plads om gode naboskabsforbindelser, som skal tackle spørgsmål af fælles interesse; gentager sin bekymring over, at der benyttes historiske argumenter i den aktuelle debat med naboerne, og vil hilse ethvert initiativ i retning af fælles højtideligholdelse med de omkringliggende EU-medlemsstater af fælles historiske begivenheder velkommen; mener, at dette ville kunne bidrage til en bedre forståelse af historien og gode naboskabsforbindelser;

4.  opfordrer til et mere aktivt engagement fra EU's side i navnespørgsmålet og støtter en proaktiv tilgang fra EU's politiske lederes side; anmoder den nye næstformand/højtstående repræsentant (NF/HR) om at udvikle nye initiativer til at afhjælpe det nuværende dødvande og sammen med FN's særlige repræsentant arbejde frem imod en gensidigt acceptabel løsning; opfordrer Rådet til i første halvdel af 2015 at holde en tilbundsgående drøftelse om Makedoniens udsigter til EU-tiltrædelse; fastholder, at alle kandidatlande og potentielle kandidatlande bør behandles på grundlag af deres resultater i integrationsprocessen; mener, at videreførelse af dialogen på højt plan med Kommissionen om tiltrædelse vil bibringe reformprocessen yderligere kvalitet;

5.  opfordrer alle NATO-medlemmer, og navnlig alle EU-medlemsstater, som er medlem af NATO, til aktivt at støtte landets tiltrædelse af NATO for at opnå større sikkerhed og stabilitet i Sydøsteuropa;

6.  tilskynder til, at der etableres samarbejde på tværs af grænserne inden for historie, kultur og uddannelse samt fremme af europæiske værdier, der støtter bestræbelserne på demokratiske forandringer; opfordrer i denne henseende de omkringliggende EU-medlemsstater til i det gode naboskabs ånd at støtte viljen til at indføre demokratiske forandringer, det vil sige støtte at forhandlingsprocessen indledes;

7.  tilskynder landet til sammen med dets nabolande at nedsætte fælles ekspertudvalg om historie og uddannelse med sigte på at bidrage til en objektiv historiefortolkning, styrke akademisk samarbejde og fremme en positiv indstilling hos unge over for deres naboer;

8.  opfordrer kraftigt myndighederne og civilsamfundet til at træffe passende foranstaltninger med henblik på historisk forsoning for at overvinde kløfterne mellem og inden for de forskellige etniske og nationale befolkningsgrupper, herunder statsborgere der identificerer sig som bulgarer;

9.  tager den foreslåede pakke af ændringsforslag til forfatningen til efterretning; er af den opfattelse, at nogle forslag, herunder bestemmelserne vedrørende definitionen på ægteskab og oprettelsen af de internationale finansielle zoner, kunne forbedres yderligere i tråd med Venedigkommissionens anbefalinger; minder desuden om, at det er nødvendigt at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention og tage højde for gældende EU-ret; understreger, at gennemførelseslovgivningen til alle forfatningsændringer er nødt til at blive udarbejdet omhyggeligt; understreger, at processen med langtidsholdbare forfatningsændringer kræver bred politisk støtte, konstruktiv dialog og samarbejde mellem alle politiske kræfter; fremhæver behovet for en altomfattende offentlig debat samt grundig høring af og opbygning af konsensus med oppositionspartierne, civilsamfundet og relevante interessenter;

10.  er bekymret over den polariserede atmosfære i landet; opfordrer indtrængende regeringen til at respektere parlamentets rolle ved at give tilstrækkelig mulighed for og tid til høringer, herunder om forfatningsændringerne, for at muliggøre fuldstændigt uafhængig parlamentarisk kontrol; opfordrer regeringen og alle de politiske partier til at arbejde på at forbedre relationerne med henblik på at fastholde den politiske stabilitet, sikre et holdbart og konstruktivt politisk samarbejde og fremskynde den europæiske dagsorden; minder om, at kompromiser er afgørende for et velfungerende demokrati; understreger, at det er nødvendigt at forbedre inklusionen og åbenheden i forbindelse med tiltrædelsesprocessen; understreger, at boykotten i kølvandet på valget er et problem, som det er nødvendigt at løse, ved at regeringen og oppositionen erkender deres fælles ansvar for, at parlamentet fungerer korrekt; anmoder næstformanden/den højtstående repræsentant om at knytte kontakter til alle parter med henblik på at fremme politisk dialog;

11.  er alvorligt bekymret over, at relationerne mellem regeringen og oppositionen forværres, navnlig for så vidt angår premierministerens nylige bekendtgørelse af anklager mod oppositionslederen og modanklagerne om kriminelle handlinger; fordømmer al ulovlig overvågning og kræver, at alle beskyldninger offentliggøres og frit kan gengives; opfordrer til, at der foretages en uafhængig undersøgelse af alle beskyldningerne og den gennemførte overvågning, som er baseret på fuld respekt for principperne om gennemsigtighed, upartiskhed og uskyldsformodning; gentager, at det er vigtigt at værne om det grundlæggende princip om ytringsfrihed; opfordrer alle politiske aktører til at gå ind i en konstruktiv dialog for at holde fokus på landets og borgernes strategiske prioriteringer;

12.  beklager oppositionens fravær i Det Blandede Parlamentariske Udvalgs almindelige arbejde; finder det afgørende at sikre, at Det Blandede Parlamentariske Udvalg fungerer ordentligt, ved at alle partier i parlamentet er repræsenteret i dets arbejde;

13.  er bekymret over, at sameksistensen mellem de etniske grupper fortsat er skrøbelig og udgør en udfordring for landet; er bekymret over de tiltagende spændinger mellem de etniske grupper, som viser, at befolkningsgrupperne ikke har tillid til hinanden; fordømmer på det kraftigste sprogbrug af etnocentrisk og splittende karakter, især i forbindelse med valgkampagner; fremhæver, at indledningen af forhandlinger om EU-tiltrædelse kan hjælpe landet til bedre at kunne håndtere denne udfordring ved at styrke samhørigheden mellem de etniske grupper om dette fælles mål; fordømmer alle former for ekstrem nationalisme og etnocentrisme, der gør kløfterne i samfundet større; opfordrer alle politiske partier og civilsamfundsorganisationer til aktivt at fremme et inkluderende og tolerant multietnisk og multireligiøst samfund og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle personer, der tilhører etniske minoriteter; minder om, at uddannelse spiller en afgørende rolle for at opnå tolerance og respekt mellem forskellige befolkningsgrupper; opfordrer Kommissionen til at optrappe projekter og programmer, som har til formål at styrke interetnisk dialog og gensidig forståelse;

14.  glæder sig over, at EU-dagsordenen fortsat er landets strategiske prioritering; tilskynder landet til at yderligere at konsolidere reformerne og opgive politikker og praksisser, der fortsat kan stå i vejen for dets fremtid i EU, og til at sikre fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU-relaterede reformprioriteter, bl.a. inden for rammerne af dialogen på højt plan om tiltrædelse;

15.  bemærker, at OSCE/ODIHR vurderede, at præsidentvalget og parlamentsvalget før tid i april 2014 blev administreret effektivt; deler imidlertid bekymringen over den uklare skillelinje mellem statens og partiernes aktiviteter, som er i modstrid med internationale forpligtelser med hensyn til demokratiske valg, den partiske mediedækning og påstandene om trusler mod vælgere; glæder sig over valgreformerne, men opfordrer indtrængende myndighederne til at undersøge de påståede uregelmæssigheder før og under valget; opfordrer regeringen til i rette tid at tage sig af alle henstillingerne fra ODIHR for at forbedre valgprocessen, herunder vælgerlisternes forvaltning og korrekthed; minder desuden i denne forbindelse om, at det er nødvendigt at udarbejde vælgerlister, der lever op til internationale standarder;

16.  opfordrer indtrængende regeringen til at gøre noget ved manglerne i gennemførelsen af IPA-bistanden, såsom de systemiske problemer med kontrolsystemet, utilstrækkelig koordination internt i og mellem institutionerne, indkøbsefterslæbet, en lav absorptionsrate og institutionernes kapacitet; opfordrer til, at forbindelsen mellem EU's bistand og de nationale reformstrategier styrkes, og til, at IPA-midlerne bruges som løftestang til langt større budgetdecentralisering i landet; kræver foranstaltninger med henblik at forhindre yderligere spild af bistand og på at sætte skub i programimplementeringen for at øge virkningen af EU's bistand;

17.  glæder sig over vedtagelsen af den nye retlige ramme for tjenestemænd og offentligt ansatte i februar 2014 som et skridt i retning af en forenet, gennemsigtig og ansvarlig offentlig forvaltning; er bekymret over, at den offentlige forvaltning trods fremskridt på lovgivningsområdet fortsat er opsplittet, politiseret og udsat for politisk påvirkning; opfordrer den kraftigt til at øge sin professionalisme og uafhængighed på alle niveauer; tilskynder til en indsats for at gennemføre loven med behørig respekt for principperne om gennemsigtighed, merit og lige repræsentation; anmoder regeringen om at vedtage et reformprogram for forvaltningen af offentlige finanser;

18.  opfordrer indtrængende til, at Ohridrammeaftalen gennemføres fuldt ud; opfordrer til, at evalueringen af dens gennemførelse færdiggøres, så den kan munde ud i nogle politikanbefalinger; henstiller kraftigt til, at Ohridrammeaftalen betragtes som en afgørende komponent i retsstaten, relationerne mellem befolkningsgrupperne og en fortsat decentralisering; opfordrer kraftigt til udvikling af lokal forvaltning og fremme af langsigtede tillidsskabende foranstaltninger på politisk plan, som f.eks. afholdelse af offentlige debatter for at forklare fordelene ved aftalen; opfordrer regeringen og de kompetente lokale myndigheder til at fortsætte gennemførelsen af strategien for integreret uddannelse og stille øget finansiering til rådighed til dette formål; finder det vigtigt, at civilsamfundsorganisationer (CSO'er) inddrages i processen; anbefaler en mere proaktiv tilgang med henblik på at sikre alle befolkningsgruppers etniske, kulturelle og sproglige identitet;

19.  glæder sig over den høje grad af tilpasning til gældende EU-ret og domstolenes øgede effektivitet og professionalisme som følge af de omfattende domstolsreformer; er imidlertid bekymret over utilbørlig politisk påvirkning af visse retssager og understreger, at domstolene bør være uafhængige af enhver form for udefrakommende pres fra parlamentet og den udøvende magt; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at der reelt indføres retlige standarder, som er i overensstemmelse med europæiske normer og bedste praksis; opfordrer til, at retspraksis gøres ensartet for at opnå et forudsigeligt retssystem og skabe tillid hertil i offentligheden; kræver en forbedring af kvaliteten af retsplejen, øget brug af udenretslige midler og alternativ tvistbilæggelse, bedre strategisk planlægning, bedre adgang til domstolene for udsatte personer i samfundet og større inddragelse af faglige organisationer og civilsamfundsorganisationer i overvågningen af domstolenes uafhængighed;

20.  bemærker den positive udvikling med hensyn til gennemførelsen af korruptionsbekæmpelsesprogrammerne for 2011-2015 og styrkelsen af ordningerne for personlig og institutionel integritet og for interinstitutionelt og internationalt samarbejde; bemærker de udestående vigtige spørgsmål vedrørende gennemførelsen af lovgivningen om hvidvaskning af penge, også på tværs af grænserne, gennemførelsen af national risikovurdering og forbedring af den operationelle effektivitet; gentager, at en uafhængig og fuldt fungerende statslig kommission til forebyggelse af korruption bør være den ledende statslige institution i imødegåelsen af dette problem; opfordrer med henblik på at forbedre denne kommissions arbejde de kompetente myndigheder til at forbedre IT-sammenkoblingen mellem domstolene og anklagemyndigheden og oprette et centralt register over offentligt ansatte;

21.  kræver en mere effektiv implementering af korruptionsbekæmpelsespolitikker og ‑lovgivning, navnlig inden for politik, offentlig forvaltning, offentlige udbud og retshåndhævelse, og forbedring af den administrative kapacitet; opfordrer indtrængende landet til at få etableret en resultatliste over domfældelser med henblik på at bekæmpe korruption, også i sager på højt plan; opfordrer uafhængige CSO'er og medier til at afsløre korruption og kæmpe for uafhængige og upartiske efterforskninger og retssager; opfordrer den offentlige anklagemyndighed til at muliggøre tilstrækkelig og rettidig efterforskning af sådanne påstande;

22.  bemærker med tilfredshed, at den retlige og institutionelle ramme for bekæmpelse af organiseret kriminalitet er på plads; roser landets aktive regionale og internationale samarbejde, bl.a. gennem Eurojust og Europol; glæder sig over, at der er gennemført en række vellykkede politioperationer mod organiserede grupper, navnlig afskæring af internationale ruter for narkosmugling og smugling af migranter;

23.  fordømmer enhver form for politisk og/eller religiøs ekstremisme og ser et behov for grænseoverskridende samarbejde med andre lande på Vestbalkan og EU-medlemsstater; bifalder ændringerne af straffeloven, som nøjere definerer såvel lovovertrædelsen som straffene for personer, der deltager i politisk og/eller religiøs ekstremisme; gentager bestemt, at der er behov for en fælles, proaktiv strategi for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i betragtning af den aktuelle internationale terrortrussel; minder om, at offentlig politik bør bekæmpe alle former for ekstremisme, og at stigmatisering af en hvilken som helst religiøs gruppe i denne forbindelse omhyggeligt bør undgås;

24.  beklager det manglende samarbejde med CSO'er og offentlige interessenter om lovgivning; påpeger, at et sådant samarbejde bør være baseret på regeringens oprigtige vilje til at høre forskellige interessenter i forbindelse med såvel lovgivning som politikudformning; fremhæver den afgørende rolle, som CSO'er kan spille med hensyn til at fremme den brede offentligheds kendskab til EU-tiltrædelsesprocessen og gøre den mere gennemsigtig, ansvarlig og inkluderende; tilskynder regeringen til at hjælpe med til også at udvikle civilsamfundet i landdistrikterne; opfordrer regeringen til at igangsætte tilbundsgående drøftelser med universiteter, akademikere og studerende om reformen af den videregående uddannelse;

25.  tilskynder myndighederne til at hente de relevante arkiver fra den jugoslaviske hemmelige tjeneste tilbage fra Serbien; er af den opfattelse, at en gennemsigtig behandling af den totalitære fortid, herunder åbning af den hemmelige tjenestes arkiver, er et skridt i retning af mere demokratisering, ansvarlighed og institutionel styrke;

26.  er meget bekymret over, at politisk og økonomisk pres konstant og i betydelig grad undergraver mediefriheden; beklager dybt den fortsatte forringelse af ytringsfriheden, som har ført til den ringeste grad af pressefrihed i regionen; beklager i denne forbindelse, at landets placering i det indeks, der udarbejdes af Journalister Uden Grænser, er faldet fra en 34. plads i 2009 til en 117. plads i 2015; bemærker med stigende bekymring statslig kontrol over medierne, herunder fortsat afhængighed af statsbudgettet, hyppig brug af selvcensur og ringe faglige standarder og etik; bemærker med bekymring, at der tys til ærekrænkelser i politik og medier; beklager – idet det bemærkes, at der er taget nogle skridt for at genetablere dialogen mellem regeringen og medierne – at loven om audiovisuelle tjenester er blevet ændret gennem en hasteprocedure uden behørig høring af medieinteressenterne;

27.  opfordrer indtrængende regeringen til at føre politikker, der øger mediepluralismen og mangfoldigheden af holdninger, og sikre, at den offentlige radio/tv-tjeneste og mediernes reguleringsmyndighed er uafhængige; bemærker med bekymring, at den offentlige radio-/tv-tjeneste i betydelig grad har været tendentiøs til fordel for regeringspartierne, både under valgkampene (hvilket blev anført i OSCE/ODIHR's rapporter) og uden for valgkampene (hvilket er angivet i Kommissionens statusrapport); glæder sig over, at regeringen har gjort data vedrørende regeringens reklamer offentligt tilgængelige; opfordrer imidlertid regeringen til at øge gennemsigtigheden af de kriterier, der benyttes ved tildelingen af finansiering; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at være mere aktiv med hensyn til overvågning af og rådgivning om politikudviklingen og med hensyn til at tilskynde til dialog mellem alle medieaktører;

28.  minder regeringen og de politiske partier om deres ansvar for at skabe en kultur præget af inklusion og tolerance; kræver, at loven om forbud mod forskelsbehandling bringes i overensstemmelse med gældende EU-ret, da den ikke forbyder forskelsbehandling på grund af seksuel orientering; fordømmer enhver form for vold mod LGBTI-befolkningen og kræver, at gerningsmændene, herunder dem der er ansvarlige for voldshandlingerne mod LGBTI-støttecentret i Skopje, retsforfølges; understreger, at det er nødvendigt at bekæmpe fordomme og diskrimination mod romaer og træffe yderligere foranstaltninger for at forbedre deres situation, navnlig for så vidt angår boliger, sundhed, uddannelse og beskæftigelse; opfordrer myndighederne til at sikre, at kønsperspektivet medtages på alle politikområder for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder; gentager sin bekymring over den fortsatte eksistens af kønsstereotyper i samfundet og over vold i hjemmet; tilskynder regeringen til at gøre noget ved den strukturelle køns‑ og lønkløft på det økonomiske, politiske og sociale område; opfordrer Kommissionen til at leve op til sit eget tilsagn om at gøre kapitlet om beskæftigelses- og socialpolitik til en prioritet i tiltrædelsesprocessen ved at igangsætte et initiativ i dette øjemed i dialogen på højt plan om tiltrædelse;

29.  er stadig bekymret over den høje fattigdomsrate blandt børn og den manglende kapacitet i de institutioner, der har ansvaret for at gennemføre politikker og strategiske foranstaltninger på dette område; opfordrer indtrængende regeringen til at øge sin indsats for at gennemføre den reviderede nationale strategi vedrørende fattigdom og social udstødelse; opfordrer indtrængende til, at der lægges større vægt på at sikre fair og effektiv adgang til retlig prøvelse for alle børn; understreger, at der er behov for en yderligere indsats fra regeringens side for at støtte børn med handicap og romabørn; opfordrer til en yderligere indsats for at forbedre børns sundhed og ernæring, som især vækker bekymring for romabørnenes vedkommende;

30.  glæder sig over, at landet fortsat er ledende i regionen med hensyn til, hvor let det er at drive virksomhed, og over dets forbedrede placering på Verdensbankens globale rangliste, på hvilken det er rykket fra en 31. plads i 2013 til en 30. plads i 2014; bemærker imidlertid, at vanskelig kontrakthåndhævelse og hyppige lovændringer uden tilstrækkelig høring udgør alvorlige udfordringer for erhvervsklimaet; fremhæver samtidig vigtigheden af, at der gøres fremskridt med hensyn til arbejdsmarkedslovgivning og social dialog; understreger, at der er behov for yderligere at forbedre erhvervsklimaet ved at støtte SMV'er, mindske de regionale forskelle og knytte F&D-institutioner sammen med erhvervs- og beskæftigelsessektoren;

31.  glæder sig over, at indstrømningen af direkte udenlandske investeringer er forblevet stabil og har muliggjort en større diversificering af eksporten; bemærker, at 80 % af den samlede beholdning af direkte udenlandske investeringer stammer fra EU-virksomheder, og at handelsstrømmene af varer og tjenesteydelser til og fra EU er vokset yderligere; gentager, at det er vigtigt at tiltrække udenlandske investeringer, og mener, at forsinkelsen i EU-tiltrædelsesprocessen kan udgøre en hindring for dybere økonomisk integration; erkender behovet for at øge de offentlige indtægter og skabe jobs i højproduktive sektorer, da økonomiens generelle struktur stadig er fokuseret på lavproduktive aktiviteter; understreger, at alle regler vedrørende de internationale finansielle zoner bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og med internationale krav;

32.  glæder sig over faldet i den samlede arbejdsløshedsrate fra 29,9 % i første kvartal af 2013 til 27,9 % i tredje kvartal af 2014; opfordrer regeringen til at gøre en fornyet indsats for yderligere at nedbringe den strukturelle ledighed og langtidsledigheden, navnlig blandt unge (for hvilke raten er over 50 %) og udsatte grupper, herunder romaerne; opfordrer til, at der indføres reformer med henblik på at øge deltagelsen i arbejdsstyrken og arbejdskraftens mobilitet og mindske den store uformelle sektor, som fortsat hæmmer konkurrencen; er bekymret over, at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau ofte ikke svarer til økonomiens reelle behov, og at et stort antal unge faglærte derfor tvinges til at emigrere på grund af vanskelighederne med at finde passende jobmuligheder i landet; giver udtryk for sin bekymring over de nylige lovændringer, som rejser tvivl om retten til at strejke, og opfordrer myndighederne til at ændre lovgivningen i overensstemmelse med ILO's standarder;

33.  bemærker de skridt, der er taget for at nedbringe arbejdsløsheden blandt kvinder, men opfordrer regeringen til at gøre mere, eftersom arbejdsløsheden blandt kvinder stadig er langt højere end gennemsnittet i EU;

34.  påpeger, at der er behov for en betydelig indsats – i samarbejde med civilsamfundet og relevante interessenter – på miljøområdet, navnlig hvad angår luft- og vandkvalitet, naturbeskyttelse og affaldshåndtering; er bekymret over luft- og vandforureningen; bemærker med bekymring koncentrationen af skadelige partikler, der ligger adskillige gange over den tilladte grænse, navnlig i Skopje, Tetovo, Bitola, Kičevo og Kavadarci; opfordrer de kompetente myndigheder til at øge deres samarbejde med henblik på at gennemføre den relevante lovgivning, styrke de administrative kapaciteter og afsætte tilstrækkelige midler til investeringer i infrastruktur som f.eks. spildevandsrensningsanlæg;

35.  beklager, at energimålene for 2013 ikke er blevet opfyldt, især hvad angår energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi; opfordrer i denne forbindelse til, at der vedtages relevante handlingsplaner, og til en tilpasning til EU's klimapolitik;

36.  glæder sig over, at landet fortsat har været aktivt og konstruktivt i forhold til regionalt samarbejde, og at det ikke har nogen udestående grænsetvister med sine naboer; glæder sig over dets kommende formandskab for Det Centraleuropæiske Initiativ; anmoder regeringen om at øge det generelle niveau af tilpasning til FUSP-erklæringer og ‑afgørelser; fremhæver vigtigheden af en gradvis tilpasning til EU's udenrigspolitiske standpunkter;

37.  glæder sig over fremskridtet med og viljen til at færdiggøre jernbaneforbindelsen mellem landet og Bulgarien, som vil resultere i bedre økonomiske og sociale forbindelser;

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes og landets regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik