Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2949(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0213/2015

Indgivne tekster :

B8-0213/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0065

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 81k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Statusrapport 2014 om Serbien
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Serbien (2014/2949(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/213/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og om ophævelse af afgørelse 2006/56/EF(1),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse af 12. oktober 2011 om Serbiens ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union (SEK(2011)1208),

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, som trådte i kraft den 1. september 2013,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), Den Internationale Domstols rådgivende udtalelse af 22. juli 2010 om spørgsmålet om overensstemmelse mellem folkeretten og Kosovos ensidige uafhængighedserklæring og til FN’s Generalforsamlings resolution A/RES/64/298 af 9. september 2010, hvori udtalelsens indhold anerkendtes, og hvori EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina blev hilst velkommen,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbiens andet møde den 26.-27. november 2014,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2013,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 for Serbien af 8. oktober 2014 (SWD(2014)0302),

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 16. december 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om statusrapport 2013 for Serbien(2),

–  der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om Uganda: sagen med den anklagede krigsforbryder Vojislav Šešelj(3),

–  der henviser til David McAllisters arbejde som Udenrigsudvalgets faste ordfører for Serbien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 28. juni 2013 besluttede at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien; den første regeringskonference fandt sted den 21. januar 2014;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin statusrapport 2014 for Serbien beretter om de fremskridt, Serbien har gjort hen imod europæisk integration, idet den vurderer landets indsats for at opfylde Københavnskriterierne og betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen;

C.  der henviser til, at Serbien som ethvert land, der ønsker EU-medlemskab, skal vurderes ud fra dets egne resultater med hensyn til opfyldelse, gennemførelse og overholdelse af det samme sæt kriterier, og at hastigheden og kvaliteten af de nødvendige reformer bestemmer tidsplanen for tiltrædelsen;

D.  der henviser til, at Unionen har bragt retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsespolitik;

E.  der henviser til, at Kommissionen har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring, retsstatsprincippet og den offentlige forvaltnings kapacitet i alle landene på Vestbalkan;

F.  der henviser til, at Serbien har taget vigtige skridt i retning af en normalisering af forbindelserne med Kosovo, hvilket har ført til den første aftale om principperne for normaliseringen af forbindelserne af 19. april 2013; der er et presserende behov for yderligere skridt for at få løst alle udestående spørgsmål mellem de to lande;

G.  der henviser til, at godt naboskab udgør et centralt element i en vellykket europæisk integration i ethvert land, og at bilaterale spørgsmål bør behandles i tiltrædelsesprocessen i overensstemmelse med forhandlingsrammerne i en konstruktiv naboskabsånd under hensyntagen til EU 's overordnede interesser og værdier; der er taget vigtige skridt i den historiske forsoningsproces mellem Serbien og dets naboer;

H.  der henviser til, at der skal sikres fuld gennemførelse af lovrammerne om beskyttelse af mindretal, navnlig inden for uddannelse, sprogordning og adgang til medier og gudstjenester på mindretallenes sprog;

I.  der henviser til, at Serbiens formandskab for OSCE i 2015 kommer på et tidspunkt, hvor der er en varig konflikt i det østlige Ukraine, og hvor OSCE fejrer 40-årsdagen for vedtagelsen af slutakten fra Helsinki;

1.  glæder sig over den formelle indledning af tiltrædelsesforhandlinger på den første regeringskonference mellem EU og Serbien den 21. januar 2014 og det høje niveau af beredskab og engagement, som den serbiske regering har udvist i screeningen af gældende EU-ret;

2.  glæder sig over afholdelsen af det tidlige parlamentsvalg, som blev vurderet positivt af de internationale observatører; opfordrer myndighederne til fuldt ud at rette sig efter anbefalingerne fra den sidste og den forrige OSCE/ODIHR-valgobservationsmission;

3.  fremhæver fremskridtene i forbindelse med og betydningen af ​​at forbedre gennemførelsen af ​​stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien; understreger, at stabiliserings- og associeringsaftalen opstiller de generelle rammer for en intensivering af samarbejdet mellem Serbien og EU;

4.  glæder sig over det engagement, som den nye serbiske regering udviser i den europæiske integrationsproces, og opfordrer Serbien til at tage beslutsomt og direkte fat på de systemiske og samfundsøkonomiske reformer; understreger, at en grundig gennemførelse af lovgivning og politikker fortsat vil være en central indikator for en vellykket integrationsproces; opfordrer Serbien til at forbedre planlægningen, koordineringen og overvågningen af gennemførelsen af ny lovgivning og nye politikker; understreger nødvendigheden af at gøre tiltrædelsesprocessen mere rummelig og gennemsigtig; understreger, at Serbien skal gøre fremskridt på det vigtigste reformområde, retsstatsprincippet;

5.  tilskynder til, at der ved åbningen af forhandlingskapitler tages hensyn til udviklingen på teknisk plan, men også til den politiske baggrund for forbindelserne mellem Serbien og EU; understreger, at kapitel 23 (retsvæsen og grundlæggende rettigheder) og 24 (retfærdighed, frihed og sikkerhed) bør åbnes tidligt i forhandlingerne; insisterer på, at kapitel 35 om gældende EU-ret for så vidt angår forbindelserne med Kosovo bør defineres klart; understreger, at forhandlingsrammerne giver en målestok for, om fremskridtene under et kapitel halter betydeligt bagefter i forhold til fremskridtene i forhandlingerne generelt, således at Kommissionen kan anbefale, at åbningen eller lukningen af andre forhandlingskapitler forsinkes;

6.  bemærker, at det i den nyligt offentliggjorte rapport fra Den Europæiske Revisionsret blev konstateret, at midlerne fra instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) sammen med andre former for støtte har hjulpet Serbien til at gennemføre sociale og økonomiske reformer og til at forbedre forvaltningen af de offentlige finanser; bemærker imidlertid, at reformen af ​​retsvæsenet halter betydeligt bagefter; opfordrer Serbien til at tilpasse sig den gældende EU-ret på statsstøtteområdet; glæder sig over den generelt effektive udnyttelse af EU's finansielle og ikke-finansielle bistand, som påpeget af Revisionsretten, og opfordrer myndighederne til at basere sig på god forvaltningspraksis og tage fat på de tilbageværende svagheder inden for projektudformning, gennemførelse og bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin bistand til Serbien inden for rammerne af IPA på en effektiv og gennemsigtig måde;

7.  er bekymret over, at de fleste af lovene vedtages efter hasteproceduren, hvilket ikke altid giver mulighed for tilstrækkelig høring af interessenterne og den brede offentlighed;

8.  bemærker, at oversvømmelserne i maj 2014 i Serbien har ramt befolkningen hårdt og har haft en negativ indvirkning på økonomien; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; glæder sig over, at EU og individuelle medlemsstater ydede en umiddelbar og betydelig rednings- og nødhjælpsindsats efter anmodning fra Serbien og organiserede en donorkonference i juli 2014; fremhæver, at Kommissionen har opfordret Serbien til at deltage i EU 's civilbeskyttelsesordning, og glæder sig over, at Serbien den 16. oktober 2014 udtrykte interesse herfor;

9.  ser med tilfredshed på den første aftale om principperne for normalisering af forbindelserne, som blev indgået i forbindelse med dialogen på højt plan mellem Serbiens og Kosovos premierministre den 19. april 2013; glæder sig over Serbiens engagement i normaliseringsprocessen i forhold til Kosovo og opfordrer kraftigt de serbiske myndigheder til at spille en konstruktiv rolle i denne proces samt i udviklingen af gode naboskabsforbindelser, som kan tjene både Serbiens og Kosovos interesser; bemærker, at tempoet i forhandlingerne samlet set er blevet langsommere, bl.a. som følge af afholdelsen af tidlige valg i både Serbien og Kosovo; glæder sig over dannelsen af en ny regering i Kosovo, som er et vigtigt skridt med henblik på en genoptagelse af dialogen på højt niveau af 9. februar 2015, der førte op til aftalen om retsvæsenet i Mitrovica, og glæder sig i denne forbindelse også over den konstruktive rolle, den serbiske regering har spillet ved at tilskynde de valgte repræsentanter for det serbiske mindretal til at deltage og påtage sig deres ansvar i den nye koalitionsregering i Pristina; opfordrer Serbien og Kosovo til loyalt og rettidigt at gå videre med den fulde gennemførelse af alle de allerede indgåede aftaler og EU til at foretage en evaluering af parternes indsats for at opfylde deres forpligtelser; tilskynder Serbiens og Kosovos myndigheder til en yderligere normalisering af forbindelserne mellem dem; opfordrer til fortsatte bestræbelser fra begge sider på at bringe de etniske albanske og serbiske samfund tættere sammen; understreger, at det med forhandlingsrammerne kræves, at de fremskridt, der gøres med normaliseringen af forbindelserne til Kosovo under kapitel 35, forløber parallelt med de overordnede forhandlingsfremskridt; understreger, at kapitel 35 bør åbnes tidligt i forhandlingerne; mener, at en fuld normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo vil lette Serbiens tiltrædelse af EU;

10.  opfordrer Serbiens og Kosovos myndigheder til at øge samarbejdet med henblik på at slå ned på og optrevle de kriminelle netværk, der kontrollerer, udnytter og smugler illegale indvandrere fra Kosovo til nogle EU-medlemsstater gennem Serbien;

11.  opfordrer Serbien til at gøre en større indsats for at tilpasse sin udenrigs- og sikkerhedspolitik til EU's, herunder politikken over for Rusland; beklager, at Serbien, da landet blev opfordret hertil, ikke tilpassede sig Rådets afgørelser om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland, idet det dog er opmærksomt på de traditionelt stærke økonomiske, sociale og kulturelle bånd, der findes mellem de to lande; mener, at Serbien kan spille en central rolle i forholdet mellem EU og Rusland; glæder sig over Serbiens aktive deltagelse i internationale fredsbevarende operationer; bemærker, at Serbien har givet personer, der er omfattet af EU's visumforbud, en ærefuld modtagelse og organiserer militærøvelser sammen med den russiske hær;

12.  hilser Serbiens formandskab for OSCE i 2015 og dets prioriteter velkommen; noterer sig, at Serbien under sit OSCE-formandskab er villig til at støtte alle midler til at øge bestræbelserne på at løse eksisterende konflikter i OSCE-området på en fredelig måde; opfordre Serbien til at udnytte dette formandskab til at bidrage til at stabilisere situationen i det østlige Ukraine ved at fungere som med mægler; anerkender endvidere Serbiens vilje til at udbygge det regionale samarbejde yderligere; opfordrer Serbien til som formand for OSCE at hjælpe med at genetablere OSCE som en samlet platform for håndtering af sikkerhedsspørgsmål i Europa;

13.  opfordrer Serbien til at samarbejde yderligere med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY), til at styrke de nationale krigsforbrydelsessager og til fortsat at styrke sine bestræbelser på regionalt samarbejde for at bringe straffriheden til ophør og skabe retfærdighed for ofrene for krigsforbrydelser og deres familier; fremhæver det presserende behov for at vedtage en omfattende lovgivning og politik for beskyttelse af vidner og give ofrene og deres familier ret til erstatning; gentager sin støtte til REKOM-initiativet;

14.  opfordrer Serbien til i en ånd af forsoning og godt naboskab at overveje sin lov om statslige myndigheders organisation og kompetence i sager om krigsforbrydelser i samarbejde med sine naboer og Kommissionen;

15.  opfordrer Serbien til at intensivere samarbejdet med nabolandene og styrke bestræbelserne på eftersøgning af forsvundne personer og til at dele alle relevante oplysninger fuldt ud; opfordrer i den forbindelse indtrængende de serbiske myndigheder til at åbne den jugoslaviske folkehærs arkiver for at få fastslået sandheden om fortidens tragiske begivenheder og fremskaffe oplysninger; opfordrer endvidere indtrængende myndighederne til at åbne og lette en gennemsigtig adgang til de arkiver, der vedrører tidligere jugoslaviske republikker, og til dokumenterne fra den tidligere efterretningstjeneste (UDBA), herunder ved at give dem til de respektive regeringer;

16.  glæder sig over undertegnelsen af erklæringen om statens rolle i behandlingen af spørgsmålet om personer, der er savnet som følge af væbnede konflikter og overtrædelser af menneskerettighederne, inden for rammerne af den internationale kommission for savnede personer (ICMP); fremhæver behovet for at styrke indsatsen for at finde og identificere savnede personer og lokalisere massegrave fra krigene i Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo, og for at sikre retten for ofrenes familier til at kende deres savnede familiemedlemmers skæbne;

17.  værdsætter den serbiske regerings konstruktive tilgang til forbindelserne med nabolandene, da dette har gjort det muligt at opnå væsentlige fremskridt både med hensyn til det regionale samarbejde og til at opnå tættere forbindelser til EU; opfordrer Serbien til at arbejde endnu tættere sammen med nabolandene og tage yderligere skridt til grænseoverskridende samarbejde, bl.a. med henblik på at forbedre den økonomiske udvikling i grænseregioner og områder, der befolket af mindretal; understreger vigtigheden af at fremme politikker for udveksling og kontakt mellem unge inden for rammerne af forsoning; glæder sig generelt over, at Serbien overholder sine internationale forpligtelser, og at landet har udviklet sine bilaterale forbindelser med sine naboer yderligere; gentager, at forsoning er af afgørende betydning; opfordrer Serbien til at gennemføre de bilaterale aftaler med nabolandene fuldt ud og til at løse sine udestående bilaterale spørgsmål med en pragmatisk tilgang; glæder sig over mødet mellem Serbiens og Albaniens premierministre den 10. november 2014 i Beograd; opfordrer Serbien til aktivt at støtte og bidrage konstruktivt til Bosnien-Hercegovinas fremskridt hen imod europæisk integration; glæder sig ligeledes over, at Serbien fortsat har deltaget aktivt i regionale initiativer, f.eks. den sydøsteuropæiske samarbejdsproces (SEECP);

18.  fremhæver den vigtige rolle, det serbiske parlament og civilsamfundet spiller i tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over parlamentets vedtagelse den 4. juni 2014 af afgørelsen om proceduren for behandlingen af ​​forslag til forhandlingspositioner under tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over vedtagelsen af ​​retningslinjer for inddragelse af civilsamfundsorganisationer i lovgivningsprocessen den 26. august 2014 og opfordrer til større inddragelse af civilsamfundet i integrationsprocessen; opfordrer regeringen til at afholde sig fra anti-EU-retorik og til at gennemføre regelmæssige dialoger med og offentlige høringer af alle relevante interessenter for at sikre fuld gennemsigtighed i forhandlingerne og til at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger til en konstruktiv debat om, hvordan EU fungerer, og EU-medlemskab og lette en bred deltagelse i denne proces;

19.  roser arbejdet i uafhængige tilsynsorganer og deres bidrag til at forbedre de statslige institutioners lovrammer og ansvarlighed; fastholder, at statslige institutioner skal handle på en gennemsigtig og ansvarlig måde; støtter det arbejde, der udføres af uafhængige statslige myndigheder som f.eks. ombudsmanden, kommissæren med ansvar for information af offentlig betydning og andre; opfordrer de statslige myndigheder til at beskytte disse kontorers uafhængighed og samarbejde fuldt ud med dem, når de udøver deres beføjelser; mener, at myndighederne bør give dem alle de finansielle og administrative ressourcer, der er nødvendige for deres arbejde; understreger, at der skal følges ordentligt op på deres anbefalinger, og at deres uafhængighed skal respekteres fuldt ud;

20.  fordømmer den ubegrundede offentlige kritik af ombudsmanden fra forskellige ministres side, understreger, at ombudsmandens rolle er afgørende for systemet med kontrol af regeringen, og opfordrer myndighederne til at sikre, at ombudsmandens uafhængighed og integritet bevares; opfordrer myndighederne til at give ombudsmanden fuld politisk og administrativ støtte til hans arbejde og til at beskytte hans ret til at anmode om officielle dokumenter i overensstemmelse med loven om offentlige informationstjenester;

21.  understreger, at Serbien har ratificeret ILO’s vigtigste konventioner om arbejdsrettigheder såvel som den reviderede europæiske socialpagt; henleder opmærksomheden på, at arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettigheder stadig er begrænsede på trods af forfatningsmæssige garantier, og opfordrer Serbien til yderligere at udbygge disse rettigheder; bemærker, at der er behov for yderligere procedurer for fagforeninger og retten til at strejke for at sikre klarhed; bemærker, at der kun er få sektorielle kollektive overenskomster, mens flere er udløbet og skal fornyes; nærer bekymring over, at den sociale dialog fortsat er svag, og at høringen af arbejdsmarkedets parter er uregelmæssig; opfordrer til, at der tages yderligere skridt til at styrke den sociale dialog og disse aktørers rådgivende rolle i lovgivningsprocessen;

22.  gentager, at det er vigtigt at fremme, beskytte og gennemføre menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder på alle niveauer i det serbiske samfund, uden nogen form for forskelsbehandling og i overensstemmelse med europæiske og internationale standarder; bemærker, at der er blevet vedtaget en handlingsplan for gennemførelsen af strategien til bekæmpelse af forskelsbehandling den 2. oktober 2014, og kræver respekt for kvinder, handicappede, LGBT-personer, alle mindretal – nationale, etniske og seksuelle – samt at deres rettigheder sikres; opfordrer de serbiske myndigheder til at gøre en yderligere indsats for at sikre lige repræsentation af kvinder i det politiske og det offentlige liv; bemærker, at den administrative kapacitet på ligestillingsområdet fortsat er svag, og opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at øge deres indsats på dette område; glæder sig over den serbiske regerings beslutning om at tillade afholdelsen af den Pride Parade, som fandt sted i Beograd den 28. september 2014 uden nævneværdige problemer, og roser regeringen for dens støtte og også politiet for at have fremmet arrangementet;

23.  roser oprettelsen af ​​det nationale råd for børns rettigheder og opfordrer dette organ til at gøre fuld brug af sit mandat for at sikre, at prioriteterne for børns rettigheder afspejles fuldt ud i de handlingsplaner, den serbiske regering er ved at udarbejde som en del af tiltrædelsesprocessen;

24.  noterer sig, at der er taget skridt i forbindelse med gennemførelsen af strategien og handlingsplanen for reform af retsvæsenet for perioden 2013-2018; glæder sig over vedtagelsen af regler for evaluering af dommeres og anklageres arbejde; understreger, at det er af afgørende betydning at have et uafhængigt retsvæsen, og fremhæver nødvendigheden af at få afsluttet reformen af retsvæsenet for at sikre fuld uafhængighed og upartiskhed hos dommere og anklagere; opfordrer myndighederne til ikke at forsinke vedtagelsen af lovforslaget om retshjælp, samtidig med at det sikres, at de mest sårbare borgere ikke bliver udelukket fra at få adgang til gratis retshjælp; understreger vigtigheden af at få løst problemet med sager om embedsmisbrug og udtrykker sin bekymring over, at disse sager er blevet omklassificeret en masse; understreger, at der er behov for forfatningsmæssige reformer for at sikre retsvæsenets uafhængighed;

25.  glæder sig over den stærke politiske vilje til at bekæmpe korruption og den videre gennemførelse af henstillingerne fra Sammenslutningen af Stater mod Korruption (GRECO); glæder sig over det serbiske parlaments vedtagelse af loven om beskyttelse af informanter den 25. november 2014; glæder sig over, at der er flere igangværende undersøgelser af sager på højt niveau, og at der er gjort en indsats for at forbedre koordineringen; understreger, at der er behov for en betydelig indsats for at styrke de retlige rammer for bekæmpelse af korruption og håndhæve dem fuldt ud og for at bakke reformerne op med tilstrækkelige ressourcer; understreger, at lækager til medierne om igangværende undersøgelser, under tilsidesættelse af uskyldsformodningen, er et alvorligt problem og bør undersøges, behandles og elimineres i overensstemmelse med lovgivningen; fordømmer også presset fra medierne eller politiske partier på selvstændige korruptionsbekæmpelsesorganer og mener i denne forbindelse, at antikorruptionsagenturets beføjelser og ressourcer bør styrkes; bemærker, at sådanne former for praksis kan bremse fremskridtene i tiltrædelsesforhandlingerne betydeligt; opfordrer til yderligere foranstaltninger til beskyttelse af retssystemets uafhængighed og integritet og adgangen til domstolene;

26.  bemærker, at korruption og organiseret kriminalitet er udbredt i regionen og også udgør en hindring for Serbiens demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; mener, at en regional strategi og øget samarbejde mellem alle lande i regionen er afgørende for at løse disse problemer på en mere effektiv måde;

27.  noterer sig med bekymring den manglende gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier og valgkampagner og den deraf følgende høje risiko for korruption; understreger, at finansieringen af politiske partier skal være gennemsigtig og i overensstemmelse med de højeste internationale standarder;

28.  glæder sig over vedtagelsen af loven om offentlige informationstjenester og medier, loven om elektroniske medier og loven om public service radio- og tv-virksomhed og opfordrer til øjeblikkelig gennemførelse heraf; understreger, at man ved gennemførelsen af den nye mediepakke også bør sikre bæredygtigheden af offentlig radio- og tv-virksomhed på mindretalssprog samt bæredygtigheden af og den finansielle stabilitet i de offentlige tjenester og de regionale og lokale medier; udtrykker sin bekymring over de forværrede betingelser for fuld udøvelse af ytringsfriheden i Serbien og understreger behovet for fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af medierne; udtrykker sin bekymring over det pres, der lægges på, og de trusler, der fremsættes over for journalister, hvilket også fører til øget selvcensur, og opfordrer indtrængende de serbiske myndigheder til at træffe foranstaltninger for at bringe gerningsmændene for retten; konstaterer med bekymring, at politisk pres underminerer mediernes uafhængighed; understreger endnu en gang betydningen af mediefrihed som en af EU's centrale værdier; opfordrer de serbiske myndigheder til at skabe et medievenligt miljø, der støtter ytrings- og mediefriheden;

29.  opfordrer den serbiske regering til at gennemføre loven om rehabilitering fuldstændigt og uden forskelsbehandling; anbefaler også, at der foretages yderligere ændringer af loven om tilbagegivelse med henblik på at fjerne alle proceduremæssige og retlige hindringer vedrørende tilbagegivelse i naturalier;

30.  glæder sig over valget til de nationale mindretalsråd den 26. oktober 2014; understreger de nationale mindretalsråds betydning i deres rolle med gennemførelse af ​​de nationale mindretals rettigheder og opfordrer Serbien til at sikre, at de erhvervede rettigheder og kompetencer fastholdes på samme niveau i processen med deres juridiske tilpasning til afgørelsen fra Serbiens forfatningsdomstol, og for en passende og identificerbar finansiering af dem; opfordrer Serbien til at sikre en konsekvent gennemførelse af lovgivningen om beskyttelse af mindretal overalt i landet, herunder inden for uddannelse, anvendelse af sprog samt adgang til medier og gudstjenester på minoritetssprog, og passende repræsentation af nationale mindretal i den offentlige forvaltning, lokale og regionale organer samt i det nationale parlament; opfordrer Serbien til at engagere sig i udarbejdelsen en specifik handlingsplan om nationale mindretals stilling inden for rammerne af handlingsplanen for kapitel 23; opfordrer Serbiens myndigheder til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at forbedre romaernes forhold, særlig når det drejer sig om uddannelse, boliger og beskæftigelse; opfordrer indtrængende regeringen til at øge bevidstheden om de borgerlige rettigheder i romabefolkningen og også give romaerne samme sikkerhedsbeskyttelsesniveau som andre borgere; understreger vigtigheden af ​​at tilskynde romaerne til at deltage i det offentlige liv; opfordrer de serbiske myndigheder til at forbedre planlægningen, koordineringen og overvågningen af gennemførelsen af ​​politikker og foranstaltninger for integration af romaer på nationalt og lokalt plan;

31.  understreger betydningen af ​​tilbagegivelse af ejendom, som blev konfiskeret fra mindretals kirker og religiøse samfund under det kommunistiske styre; fremhæver statens rolle med at skabe en upartisk politik over for de historiske kirker i landet, herunder dem, der tilhører mindretal; understreger, at religionsfriheden ikke kan garanteres uden en sådan tilbagegivelse;

32.  bemærker, at Vojvodinas kulturelle mangfoldighed også bidrager til Serbiens identitet, og at det derfor er af fundamental bekymring at beskytte og støtte provinsens mindretal og bevare og fremme mangfoldigheden af ​​nationaliteter, der har fungeret godt i flere århundreder; opfordrer til, at flersprogetheden og den kulturelle mangfoldighed bevares; understreger endvidere, at Vojvodinas autonomi ikke bør svækkes, og minder regeringen om at fremlægge loven om den selvstyrende provins Vojvodinas kompetencer og finansiering uden yderligere forsinkelser;

33.  opfordrer i forbindelse med betydningen af de ​​europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS'er) for den videre udvikling af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstaterne og deres naboer den serbiske regering til at skabe det nødvendige retlige grundlag for en serbisk deltagelse i EGTS'er;

34.  glæder sig over den nye strategi for reform af den offentlige forvaltning, oprettelsen af et særligt ministerium for offentlig forvaltning og lokalt selvstyre og det øgede fokus på politisk planlægning og koordinering efter oprettelsen af sekretariatet for offentlige politikker som positive skridt henimod en mere effektiv offentlig forvaltning; udtrykker sin bekymring over den manglende gennemsigtighed i rekrutteringen af medarbejdere i den offentlige forvaltning og forvaltnings- og ledelseskapaciteten på lokalt plan; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre en gennemsigtig og meritbaseret procedure for udnævnelse og forfremmelse af tjenestemænd og andre offentligt ansatte;

35.  opfordrer de serbiske myndigheder til at iværksætte økonomiske strukturreformer for at støtte vækst, forbedre erhvervs- og investeringsklimaet i hele Serbien og sikre en afbalanceret social og økonomisk udvikling i alle regioner, bekæmpe den høje arbejdsløshed og fattigdom, foretage finanspolitiske konsolidering og bekæmpe korruption, som stadig er den største trussel mod erhvervsklimaet; bemærker med bekymring de høje ungdomsarbejdsløshedstal og opfordrer indtrængende regeringen til at tage fat på dette problem ved at skabe passende muligheder for unge og uddannelse, der er gearet til arbejdsmarkedets behov; understreger behovet for at sikre et tilgængeligt uddannelsessystem med arbejds- og uddannelsesmuligheder for unge og adgang til europæiske studieprogrammer som f.eks. Erasmus; glæder sig over vedtagelsen af ​​loven om arbejdsret, konkursloven, privatiseringsloven og loven om planlægning og byggeri, som udgør de lovgivningsmæssige rammer for både strukturelle reformer og en forbedring af erhvervsklimaet;

36.  opfordrer til, at man forbedrer erhvervsklimaet ved at gennemføre de planlagte strukturelle reformer på dette område, styrke retssystemet og sikre en ensartet gennemførelse af lovgivningen; fastholder, at der er et presserende behov for at afskaffe administrative hindringer for at drive forretning, især med hensyn til små og mellemstore virksomheder, og påpeger vigtigheden af den nødvendige omstrukturering af de offentlige virksomheder, samtidig med at arbejdstagernes rettigheder respekteres, og betydningen af beskæftigelse i den offentlige sektor for serbiske statsborgere og deres trivsel samt deres afhængighed af grundlæggende offentlige tjenester;

37.  noterer sig arbejdet på at ændre straffeloven; bemærker imidlertid, at der fortsat hersker retsusikkerhed i den private sektor i forlængelse af de vedtagne ændringer; gentager sin bekymring over bestemmelserne i den nye artikel 234 om misbrug af ansvarsfulde stillinger, der stadig giver mulighed for vilkårlige fortolkninger; bemærker, at de fleste af de tidligere sager om embedsmisbrug synes at være blevet omklassificeret en masse uden en ordentlig gennemgang under kategorien "misbrug af ansvarsfulde stillinger", og opfordrer derfor til, at der foretages en uafhængig og grundig gennemgang af de omklassificerede sager, så mangeårige uretfærdige retsforfølgninger kan opgives straks;

38.  lykønsker Serbien med afholdelsen af topmødet mellem Kina og Central- og Østeuropa i Beograd; glæder sig over planerne om øget samarbejde og håber, det vil være i overensstemmelse med europæiske standarder; noterer sig de første aftaler om projekter vedrørende energi og infrastruktur, som blev vedtaget på topmødet, og minder Serbien og andre lande i regionen om, at projekterne bør tage hensyn til EU-politikkernes langsigtede mål;

39.  noterer sig, at forberedelserne på energiområdet skrider nogenlunde godt frem; understreger, at Serbien skal øge sin indsats for tilpasning til gældende EU-ret på energiområdet, navnlig med hensyn til opfyldelse af målsætningerne for energieffektivitet og vedvarende energi og forhindring af statsstøtte til brunkulssektoren, og gennemføre udskilning af ejerskab i gassektoren, og at omstrukturering af det statslige gasselskab bør være en prioritet; opfordrer Kommissionen til at støtte den serbiske regering i dens bestræbelser på at reducere landets afhængighed af importeret energi ved at øge spredningen af energikilderne; tilskynder Serbien til at indlede en revision af sin påtænkte energistrategi; opfordrer regeringen til at styrke sin indsats inden for vedvarende energi, navnlig for så vidt angår direktivet om vedvarende energi, da dette er et nødvendigt skridt til at opnå energisikkerhed og opfylde Europa 2020-målene for vedvarende energi;

40.  beklager, at der er gjort alt for få fremskridt på områder som miljø og klimaændringer, og opfordrer de serbiske myndigheder til hurtigt at vedtage en omfattende landsdækkende klimapolitik og -strategi i overensstemmelse med EU-målene;

41.  er bekymret over, at akademiske institutioner, sammen med statslige myndigheder og embedsmænd, har undladt at tage stilling til beskyldninger om plagiering på universiteter;

42.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Republikken Serbiens regering og parlament.

(1) EUT L 80 af 19.3.2008, s. 46.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0039.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0065.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik