Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2949(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0213/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0213/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0065

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 486kWORD 118k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία (2014/2949(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Σερβία και με την οποία καταργείται η απόφαση 2006/56/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) της 22ας Ιουλίου 2010 σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ A/RES/64/298 της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης και εκφράζει ικανοποίηση για τη διάθεση της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που προέκυψαν από τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας στις 26-27 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2014 για τη Σερβία της 8ης Οκτωβρίου 2014 (SWD(2014)0302),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για τη Σερβία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη Σερβία: η υπόθεση του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου, Σέσελι(3),

–  έχοντας υπόψη το έργο του David McAllister ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013 αποφασίστηκε η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Έκθεση Προόδου του 2014 για τη Σερβία, η Επιτροπή αναφέρεται στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία όσον αφορά την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ένταξη και αξιολογεί τις προσπάθειές της για συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις προϋποθέσεις της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της σε σχέση με την εκπλήρωση, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την εν λόγω δέσμη κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται βάσει της ταχύτητας και της ποιότητας των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ικανοτήτων δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, πράγμα που οδήγησε στην Πρώτη Συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οποιασδήποτε χώρας και ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διαδικασία προσχώρησης σύμφωνα με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, εποικοδομητικά και με πνεύμα καλής γειτονίας, έχοντας κατά νου τα γενικά συμφέροντα και αξίες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη διαδικασία ιστορικής συμφιλίωσης μεταξύ της Σερβίας και των γειτονικών της χωρών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρως η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των μειονοτήτων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της χρήσης της γλώσσας και της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Προεδρία της Σερβίας στον ΟΑΣΕ το 2015 συμπίπτει με τη διαρκούσα σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και με τον εορτασμό των 40 ετών από την έγκριση της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι από τον ΟΑΣΕ·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα στις 21 Ιανουαρίου 2014 στο πλαίσιο της πρώτης ΔΚΔ ΕΕ-Σερβίας, καθώς και για το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συμμετοχής της σερβικής κυβέρνησης στη διαδικασία ελέγχου του κεκτημένου της ΕΕ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διενέργεια πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά από τους διεθνείς παρατηρητές· καλεί τις αρχές να λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις των προηγούμενων και των τελευταίων αποστολών εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR·

3.  υπογραμμίζει την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Σερβίας, καθώς και τη σημασία της βελτίωσης της εφαρμογής αυτής· τονίζει ότι η ΣΣΣ παρέχει το γενικό πλαίσιο για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Σερβίας·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που επέδειξε η νέα σερβική κυβέρνηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και καλεί τη Σερβία να αντιμετωπίσει αποφασιστικά και δυναμικά τις συστημικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη της επιτυχούς διαδικασίας ολοκλήρωσης· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των πολιτικών· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή και η διαφάνεια στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης· τονίζει ότι η Σερβία πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την προτεραιότητα των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή το κράτος δικαίου·

5.  υποστηρίζει ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις σε τεχνικό επίπεδο, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και της ΕΕ· τονίζει ότι το κεφάλαιο 23 (Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα) και το κεφάλαιο 24 (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) πρέπει να ανοίξουν σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι πρέπει να διευκρινιστεί το κεφάλαιο 35 του κεκτημένου της ΕΕ όσον αφορά τις σχέσεις με το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημείο αναφοράς για να καθοριστεί κατά πόσον η πρόοδος σε ένα κεφάλαιο υστερεί σημαντικά σε σχέση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων γενικά, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να συστήνει την καθυστέρηση του ανοίγματος ή της περάτωσης άλλων κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων·

6.  επισημαίνει ότι στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) διαπιστώθηκε ότι η χρηματοδότηση εκ μέρους του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), καθώς και άλλες μορφές στήριξης, έχουν βοηθήσει τη Σερβία να υλοποιήσει κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της· επισημαίνει, εντούτοις, ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα καθυστερεί σημαντικά· ζητεί από τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί τη γενικά αποδοτική χρήση της χρηματοδοτικής και μη χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ, όπως διαπιστώθηκε από το ΕΕΣ, και ενθαρρύνει τις αρχές να βασιστούν σε πρακτικές χρηστής διαχείρισης και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα των έργων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αποτελεσματική και διαφανή στήριξη στη Σερβία στο πλαίσιο του ΜΠΒ·

7.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η πλειονότητα των νόμων θεσπίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας του επείγοντος, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πάντα επαρκείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινό·

8.  επισημαίνει ότι οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Σερβία τον Μάιο του 2014 έπληξαν σοβαρά τον πληθυσμό και είχαν αρνητικό αντίκτυπο για την οικονομία· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ, καθώς και μεμονωμένα κράτη μέλη, προσέφεραν άμεση και ουσιαστική βοήθεια, προέβησαν σε προσπάθειες αρωγής, κατόπιν αιτήματος της Σερβίας, και διοργάνωσαν διάσκεψη δωρητών τον Ιούλιο του 2014· τονίζει ότι η Επιτροπή προσκάλεσε τη Σερβία να συμμετάσχει στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Σερβία δήλωσε την πρόθεσή της να συμμετάσχει στον μηχανισμό·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για την Πρώτη Συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των πρωθυπουργών της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου στις 19 Απριλίου 2013· χαιρετίζει τη συμμετοχή της Σερβίας στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο και ενθαρρύνει έντονα τις σερβικές αρχές να αναλάβουν εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και των δύο χωρών· επισημαίνει ότι ο γενικός ρυθμός των διαπραγματεύσεων επιβραδύνθηκε εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της διοργάνωσης προώρων εκλογών στη Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο· χαιρετίζει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 που οδήγησε στη συμφωνία για τη δικαιοσύνη στη Μιτροβίτσα, και επικροτεί, εν προκειμένω, τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η σερβική κυβέρνηση ενθαρρύνοντας τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της σερβικής μειονότητας να συμμετάσχουν και να αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στην Πρίστινα· καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να προχωρήσουν με καλή πίστη και έγκαιρα στην εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί, και την ΕΕ να διεξαγάγει αξιολόγηση των επιδόσεων των μερών ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να εξομαλύνουν περαιτέρω τις σχέσεις τους· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες και των δύο πλευρών για την προσέγγιση των εθνοτικών κοινοτήτων των Αλβανών και των Σέρβων· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων απαιτεί την επίτευξη προόδου στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, σύμφωνα με το κεφάλαιο 35, παράλληλα με την γενική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι το κεφάλαιο 35 θα πρέπει να ανοίξει σε πρώιμη φάση των διαπραγματεύσεων· θεωρεί ότι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου θα διευκόλυνε την προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ·

10.  καλεί τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τη συνεργασία για να καταπολεμήσουν και να εξαρθρώσουν τα εγκληματικά δίκτυα που ελέγχουν, εκμεταλλεύονται και διακινούν παράνομους μετανάστες από το Κοσσυφοπέδιο προς ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Σερβίας·

11.  καλεί τη Σερβία να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας με την πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη Ρωσία· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Σερβία δεν ευθυγραμμίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, όταν αυτό της ζητήθηκε, όσον αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, τους παραδοσιακά ισχυρούς οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών· πιστεύει ότι η Σερβία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της Σερβίας σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι η Σερβία υποδέχτηκε με τιμές πρόσωπα για τα οποία ισχύει απαγόρευση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ και ότι διοργανώνει στρατιωτικές ασκήσεις με τον ρωσικό στρατό·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την Προεδρία της Σερβίας στον ΟΑΣΕ το 2015 και τις προτεραιότητες που έχει θέσει· σημειώνει ότι η Σερβία, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΟΑΣΕ, είναι πρόθυμη να στηρίξει με κάθε μέσο την ενίσχυση των προσπαθειών για τη διευθέτηση των υφιστάμενων συγκρούσεων στον χώρο του ΟΑΣΕ με ειρηνικό τρόπο· ενθαρρύνει τη Σερβία να αξιοποιήσει την Προεδρία της για να συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής· αναγνωρίζει, επιπλέον, την ετοιμότητα της Σερβίας να προωθήσει περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία· ζητεί από τη Σερβία, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΟΑΣΕ, να συμβάλει στην αποκατάσταση του ρόλου του ΟΑΣΕ ως ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας στην Ευρώπη·

13.  ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί περαιτέρω με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔπΓ), να ενισχύσει τη διεξαγωγή δικών για εγχώρια εγκλήματα πολέμου και να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και στις οικογένειές τους· υπογραμμίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ολοκληρωμένη νομοθεσία και πολιτικές για την προστασία των μαρτύρων και να δοθεί το δικαίωμα αποζημίωσης στα θύματα και στις οικογένειές τους· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την Πρωτοβουλία RECOM·

14.  καλεί τη Σερβία, στο πνεύμα των σχέσεων συμφιλίωσης και καλής γειτονίας, να εξετάσει τον νόμο της για την οργάνωση και δικαιοδοσία των κρατικών αρχών στις διαδικασίες εγκλημάτων πολέμου, σε συνεργασία με τους γείτονές της και με την Επιτροπή·

15.  ζητεί από τη Σερβία να εντείνει τη συνεργασία της με τις γειτονικές χώρες και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αναζήτηση αγνοουμένων, καθώς και να δημοσιοποιήσει πλήρως όλα τα σχετικά στοιχεία· καλεί τις σερβικές αρχές, στο πλαίσιο αυτό, να ανοίξουν τα αρχεία του Λαϊκού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με τα τραγικά συμβάντα του παρελθόντος και να συλλεχθούν πληροφορίες· παράλληλα, καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη διαφανή πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας και στα έγγραφα των πρώην μυστικών υπηρεσιών (UDBA), καθώς και να τα θέσουν στη διάθεση των αντίστοιχων κυβερνήσεων·

16.  επικροτεί την υπογραφή Διακήρυξης για τον ρόλο του κράτους στην αντιμετώπιση του ζητήματος των προσώπων που αγνοούνται ως αποτέλεσμα ένοπλων συγκρούσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (ICMP)· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εύρεση και την αναγνώριση των αγνοουμένων και για τον εντοπισμό ομαδικών τάφων από τους πολέμους στην Κροατία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς και για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των οικογενειών των θυμάτων να μάθουν τι συνέβη στα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους·

17.  κρίνει θετικά την εποικοδομητική προσέγγιση της σερβικής κυβέρνησης όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, καθώς αυτό επέτρεψε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην περιφερειακή συνεργασία όσο και τις στενότερες σχέσεις με την ΕΕ· ενθαρρύνει τη Σερβία να συνεργαστεί στενότερα με τις γειτονικές χώρες και να προβεί σε περαιτέρω βήματα για διασυνοριακή συνεργασία, με στόχο τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής ανάπτυξης των παραμεθόριων περιφερειών και των περιοχών που κατοικούνται από μειονότητες· τονίζει τη σημασία της προώθησης πολιτικών ανταλλαγής και επαφών μεταξύ των νέων στο πλαίσιο των προσπαθειών συμφιλίωσης· επικροτεί γενικά τη συμμόρφωση της Σερβίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και το γεγονός ότι η Σερβία έχει αναπτύξει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες· επαναλαμβάνει την καίρια σημασία της συμφιλίωσης· ενθαρρύνει τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τις διμερείς συμφωνίες με τις γειτονικές της χώρες και να διευθετήσει τα εκκρεμή διμερή ζητήματα στο πλαίσιο μιας πραγματιστικής προσέγγισης· εκφράζει ικανοποίηση για τη συνάντηση των πρωθυπουργών της Σερβίας και της Αλβανίας στις 10 Νοεμβρίου 2014 στο Βελιγράδι· ενθαρρύνει τη Σερβία να υποστηρίξει ενεργά και την πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης προς την ευρωπαϊκή ένταξη και να συνεισφέρει εποικοδομητικά σε αυτήν· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σερβία εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP)·

18.  δίνει έμφαση στον ουσιώδη ρόλο του Σερβικού Κοινοβουλίου καθώς και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης του Κοινοβουλίου που ρυθμίζει τη διαδικασία εξέτασης προτάσεων διαπραγματευτικής θέσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στις 4 Ιουνίου 2014· χαιρετίζει την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία θέσπισης ρυθμίσεων στις 26 Αυγούστου 2014 και ζητεί την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ένταξης· καλεί την κυβέρνηση να απέχει από τη ρητορική κατά της ΕΕ και να διενεργεί τακτικά διαλόγους και δημόσιες διαβουλεύσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας των διαπραγματεύσεων και την παροχή όλων των πληροφοριών για έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ και την ένταξη σε αυτήν, καθώς και τη διευκόλυνση της ευρείας συμμετοχής στις διεργασίες αυτές·

19.  επιδοκιμάζει το έργο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων και τη συμβολή τους στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και της λογοδοσίας των κρατικών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι τα κρατικά όργανα πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα· υποστηρίζει το έργο ανεξάρτητων κρατικών αρχών όπως του Διαμεσολαβητή, του Επιτρόπου Ενημέρωσης για Θέματα Δημόσιου Συμφέροντος και άλλων· ζητεί από τις κρατικές αρχές να προστατεύουν την ανεξαρτησία των εν λόγω αξιωμάτων και να συνεργάζονται πλήρως με τους κατέχοντες αυτά κατά την άσκηση των εξουσιών τους· φρονεί ότι οι αρχές πρέπει να τους παρέχουν όλους τους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση του έργου τους· τονίζει ότι πρέπει να δίδεται δέουσα συνέχεια στις συστάσεις τους και η ανεξαρτησία τους πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστή·

20.  καταδικάζει την αβάσιμη δημόσια καταγγελία του Διαμεσολαβητή από υπουργούς της κυβέρνησης, τονίζει ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι κεντρικός στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών της κυβέρνησης και ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας του Διαμεσολαβητή· καλεί τις αρχές να παράσχουν στον Διαμεσολαβητή πλήρη πολιτική και διοικητική στήριξη στο έργο του και να διαφυλάξουν το δικαίωμά του να ζητεί επίσημα έγγραφα σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημόσιας Ενημέρωσης·

21.  υπογραμμίζει ότι η Σερβία έχει κυρώσει τις σημαντικότερες συμβάσεις της ΔΟΕ για τα εργατικά δικαιώματα, καθώς και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα· επισημαίνει ότι για τη διασφάλιση της σαφήνειας απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και με το δικαίωμα στην απεργία· σημειώνει ότι υφίστανται λίγες μόνο συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, ενώ αρκετές έχουν λήξει και πρέπει να ανανεωθούν· ανησυχεί για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος εξακολουθεί να μην έχει εντατικό χαρακτήρα και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους να μην διεξάγεται σε τακτική βάση· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και του συμβουλευτικού ρόλου των εν λόγω παραγόντων στη νομοθετική διαδικασία·

22.  υπενθυμίζει τη σημασία της προαγωγής, προστασίας και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλα τα επίπεδα της σερβικής κοινωνίας, χωρίς κανένα είδος διακρίσεων και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· σημειώνει ότι εγκρίθηκε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή στρατηγικής κατά των διακρίσεων στις 2 Οκτωβρίου 2014, το οποίο ζητεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός στις γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τους ΛΟΑΔ, όλες τις μειονότητες, είτε εθνικές, είτε εθνοτικές, είτε γενετήσιου προσανατολισμού, και να προστατευτούν τα δικαιώματά τους· προτρέπει τις σερβικές αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση των γυναικών στον πολιτικό και δημόσιο βίο· επισημαίνει ότι η διοικητική ικανότητα στον τομέα της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες και καλεί τις σερβικές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς τον σκοπό αυτόν· χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας να επιτρέψει τη διοργάνωση «πορείας υπερηφάνειας» (Pride Parade), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 χωρίς σοβαρά επεισόδια και επαινεί την κυβέρνηση για τη στήριξή της και την αστυνομία για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης·

23.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου για τα δικαιώματα του παιδιού και ενθαρρύνει τον εν λόγω φορέα να αξιοποιήσει πλήρως την εντολή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προτεραιότητες στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού αντικατοπτρίζονται πλήρως στα σχέδια δράσης που αναπτύσσει η κυβέρνηση της Σερβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης·

24.  επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τη δικαστική μεταρρύθμιση για την περίοδο 2013-2018· χαιρετίζει τη θέσπιση κανόνων για την αξιολόγηση του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων· υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών και τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία και αμεροληψία δικαστών και εισαγγελέων· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν αμελλητί το νομοσχέδιο για τη δικαστική συνδρομή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πλέον ευάλωτοι πολίτες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες νομικής συνδρομής· τονίζει τη σημασία που έχει η επίλυση του προβλήματος των υποθέσεων κατάχρησης εξουσίας και εκφράζει ανησυχία για τη μαζική αναταξινόμηση των υποθέσεων αυτών· τονίζει ότι απαιτούνται συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

25.  χαιρετίζει την ισχυρή πολιτική ώθηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την περαιτέρω υλοποίηση των συστάσεων της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO)· επιδοκιμάζει την έγκριση από το Σερβικό Κοινοβούλιο του νόμου σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων στις 25 Νοεμβρίου 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι διεξάγονται αρκετές έρευνες για υποθέσεις υψηλού επιπέδου και ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση και πλήρη εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με τους κατάλληλους πόρους· τονίζει ότι οι διαρροές πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με εν εξελίξει έρευνες, κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας, αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας και πρέπει να διερευνηθούν, να αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία· καταδικάζει επίσης την πίεση που ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και από πολιτικά κόμματα σε ανεξάρτητους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και εν προκειμένω φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες και οι πόροι της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς· επισημαίνει ότι οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να επιβραδύνουν σημαντικά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω ενεργειών για την προστασία της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του δικαστικού συστήματος και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

26.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και αποτελούν επίσης εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

27.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών και, ως εκ τούτου, τους υψηλούς κινδύνους διαφθοράς· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα·

28.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νόμου για τη δημόσια πληροφόρηση και τα μέσα ενημέρωσης, του νόμου για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και του νόμου για τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και ζητεί την άμεση εφαρμογή των νόμων αυτών· υπογραμμίζει ότι, κατά την υλοποίηση της νέας δέσμης μέτρων για τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η βιωσιμότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε μειονοτικές γλώσσες, καθώς και η βιωσιμότητα και η οικονομική σταθερότητα των δημόσιων υπηρεσιών και των περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών όσον αφορά την πλήρη άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης στη Σερβία και υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ανησυχία για τις πιέσεις που ασκούνται σε δημοσιογράφους και τις απειλές που αυτοί δέχονται, που οδηγούν στην αύξηση της αυτολογοκρισίας, και καλεί τις σερβικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη· σημειώνει με ανησυχία ότι η πολιτική πίεση υπονομεύει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης ως βασική αξία της ΕΕ· ζητεί από τις σερβικές αρχές να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα μέσα ενημέρωσης, το οποίο θα ενισχύει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

29.  καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να εφαρμόσει τον νόμο περί αποκατάστασης, πλήρως και χωρίς διακρίσεις· συστήνει επίσης να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου περί επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να καταργηθούν όλα τα διαδικαστικά και τα νομικά εμπόδια όσον αφορά την επανόρθωση σε είδος·

30.  χαιρετίζει τις εκλογές για τα εθνικά συμβούλια μειονοτήτων στις 26 Οκτωβρίου 2014· υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν τα εθνικά συμβούλια μειονοτήτων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει ότι το επίπεδο των κεκτημένων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων θα διατηρηθεί στη διαδικασία νομικής συμμόρφωσής τους με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σερβίας, καθώς και να εξασφαλίσει επαρκή και επιβεβαιώσιμη χρηματοδότηση των συμβουλίων αυτών· καλεί τη Σερβία να εξασφαλίσει συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών και την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές στις μειονοτικές γλώσσες, καθώς και την επαρκή εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση, σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και στο εθνικό κοινοβούλιο· ενθαρρύνει τη δέσμευση της Σερβίας να καταρτίσει ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με τη θέση των εθνικών μειονοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το κεφάλαιο 23 των διαπραγματεύσεων· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, ιδίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, τη στέγαση και την απασχόληση· καλεί την κυβέρνηση να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό των Ρομά σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα, καθώς και να τους προσφέρει ασφάλεια επί ίσοις όροις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των Ρομά στον δημόσιο βίο· ζητεί από τις σερβικές αρχές να βελτιώσουν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ενσωμάτωση των Ρομά και των σχετικών ενεργειών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιστροφής των ιδιοκτησιών μειονοτικών εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος· τονίζει τον ρόλο του κράτους στη δημιουργία μιας αμερόληπτης πολιτικής έναντι των ιστορικών εκκλησιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όσων ανήκουν σε μειονότητες· τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω επιστροφή·

32.  επισημαίνει ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει επίσης στην ταυτότητα της Σερβίας και ότι, ως εκ τούτου, η προστασία και η υποστήριξη των μειονοτήτων της και η διατήρηση και η προώθηση αυτής της πολυμορφίας των ιθαγενειών, η οποία έχει λειτουργήσει ομαλά για αιώνες, αποτελεί θεμελιώδες μέλημα· ζητεί να διατηρηθεί η πολυγλωσσία και η πολιτισμική πολυμορφία· τονίζει επιπλέον ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί η αυτονομία της Βοϊβοδίνας και υπενθυμίζει στην κυβέρνηση να καταθέσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις τον νόμο σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας·

33.  δεδομένης της σημασίας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών τους, ζητεί από την κυβέρνηση της Σερβίας να παράσχει το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Σερβίας στον ΕΟΕΣ·

34.  χαιρετίζει τη νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη σύσταση Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αυξημένη έμφαση στον σχεδιασμό και τον συντονισμό πολιτικών μετά τη σύσταση Γραμματείας για τις δημόσιες πολιτικές, ως θετικά βήματα για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας στις προσλήψεις των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης και για τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα σε τοπικό επίπεδο· παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία διορισμού και προαγωγής των δημόσιων υπαλλήλων και των κρατικών αξιωματούχων·

35.  ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να προβούν σε διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος σε όλη τη Σερβία και τη διασφάλιση ισόρροπης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις περιφέρειες και την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας και φτώχειας, καθώς και να υλοποιήσουν τη δημοσιονομική εξυγίανση και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα απειλή για το επιχειρηματικό περιβάλλον· επισημαίνει με ανησυχία τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, και καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό παρέχοντας κατάλληλες ευκαιρίες για νέους και εκπαίδευση προσανατολισμένη προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης ενός προσβάσιμου εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει ευκαιρίες εργασίας και άσκησης για τους νέους και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, όπως το Erasmus· επικροτεί την ψήφιση του εργατικού νόμου, του νόμου περί πτώχευσης, του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων και του νόμου για τη χωροταξία και τη δόμηση, οι οποίοι αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος·

36.  ζητεί τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης των σχεδιαζόμενων διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα, την ενίσχυση του νομικού συστήματος και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας· επιμένει ότι επείγει να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και τονίζει τη σημασία της αναγκαίας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που ανήκουν στο δημόσιο, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και στη σημασία της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα για τους Σέρβους πολίτες και την ευημερία τους, καθώς και στην εξάρτησή τους από τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

37.  λαμβάνει γνώση των εργασιών για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα· επισημαίνει, εντούτοις, ότι εξακολουθεί να υφίσταται νομική αβεβαιότητα στον ιδιωτικό τομέα μετά την έγκριση των τροπολογιών· επαναλαμβάνει τη ανησυχία του για τις διατάξεις του νέου άρθρου 234 περί κατάχρησης υπεύθυνης θέσεως, που εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες· επισημαίνει ότι, κατά τα φαινόμενα, η πλειονότητα των παλαιότερων υποθέσεων κατάχρησης εξουσίας αναταξινομήθηκαν μαζικά ως υποθέσεις κατάχρησης υπεύθυνης θέσης χωρίς να προηγηθεί η κατάλληλη εξέταση και, ως εκ τούτου, ζητεί την ανεξάρτητη και ενδελεχή εξέταση των υποθέσεων που αναταξινομήθηκαν, ούτως ώστε να σταματήσουν άμεσα οι αδικαιολόγητες διώξεις που ασκούνται εδώ και χρόνια·

38.  συγχαίρει τη Σερβία για τη διοργάνωση της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Κίνας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έλαβε χώρα στο Βελιγράδι· επικροτεί τα σχέδια ενισχυμένης συνεργασίας και ελπίζει ότι θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συμφωνίες σχετικά με έργα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, υπενθυμίζει στη Σερβία και σε άλλες χώρες της περιφέρειας ότι τα έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους των πολιτικών της ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι οι προετοιμασίες στον τομέα της ενέργειας έχουν σημειώσει μέτρια πρόοδο· τονίζει ότι η Σερβία πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποφυγής των κρατικών ενισχύσεων για τον τομέα του λιγνίτη, καθώς και να δώσει προτεραιότητα στον διαχωρισμό δραστηριοτήτων στον τομέα του φυσικού αερίου και στην αναδιάρθρωση της δημόσιας επιχείρησης φυσικού αερίου· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Σερβίας στις προσπάθειές της για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας μέσω της ενίσχυσης της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να ξεκινήσει μια επανεξέταση της προτεινόμενης ενεργειακής στρατηγικής· ζητεί από την κυβέρνηση να ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

40.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και καλεί τις σερβικές αρχές να θεσπίσουν σύντομα μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατηγική για το κλίμα σε κρατικό επίπεδο, σύμφωνη με τους στόχους της ΕΕ·

41.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και οι κρατικές αρχές και οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες λογοκλοπής στα πανεπιστήμια·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0039.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0065.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου