Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2949(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0213/2015

Pateikti tekstai :

B8-0213/2015

Debatai :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Balsavimas :

PV 11/03/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0065

Priimti tekstai
PDF 251kWORD 106k
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2014 m. Serbijos pažangos ataskaita
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Serbijos pažangos ataskaitos (2014/2949(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 2006/56/EB(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos nuomonę dėl Serbijos paraiškos dėl narystės Europos sąjungoje (SEC(2011)1208),

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę dėl vienašališkos Kosovo nepriklausomybės deklaracijos suderinamumo su tarptautine teise klausimo ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/64/298, kuria pripažįstamas nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas padėti plėtoti Belgrado ir Prištinos dialogą,

–  atsižvelgdamas į antrojo ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 26–27 d., deklaraciją ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos parengtą Serbijos 2014 m. pažangos ataskaitą (SWD(2014)0302),

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2014 m. gruodžio 16 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Serbijos 2013 m. pažangos ataskaitos(2),

–  atsižvelgdamas savo į 2014 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją „Serbija: karo nusikaltimais kaltinamo V. Šešeljo byla“(3),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Serbijos klausimais David McAllister atliktą darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti stojimo derybas su Serbija; kadangi pirmoji tarpvyriausybinė konferencija įvyko 2014 m. sausio 21 d.;

B.  kadangi Komisija savo 2014 m. Serbijos pažangos ataskaitoje praneša apie Serbijos padarytą pažangą siekiant Europos integracijos ir pateikia jos pastangų įvykdyti Kopenhagos kriterijus bei stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygas vertinimą;

C.  kadangi Serbija, kaip kiekviena narystės ES siekianti šalis, turi būti vertinama pagal tuos pačius kriterijus atsižvelgiant į jos nuopelnus šiuos kriterijus vykdant, įgyvendinant ir jų laikantis ir kadangi būtinų reformų įgyvendinimo sparta ir kokybė lemia prisijungimo tvarkaraštį;

D.  kadangi ES plėtros politikoje svarbiausia laikytis teisinės valstybės principo;

E.  kadangi Komisija pabrėžė, kad būtina stiprinti ekonomikos valdymą, teisinės valstybės principą ir viešojo administravimo gebėjimus visose Vakarų Balkanų šalyse;

F.  kadangi Serbija ėmėsi svarbių veiksmų siekdama normalizuoti santykius su Kosovu ir dėl to 2013 m. balandžio 19 d. buvo pasirašytas Pirmasis susitarimas dėl santykių normalizavimo principų; kadangi skubiai reikalingi tolesni veiksmai, siekiant išspręsti visas šių dviejų valstybių tarpusavio problemas;

G.  kadangi sėkmingai bet kurios valstybės Europos integracijai yra būtini geri kaimyniški santykiai ir kadangi pagal derybų programą dvišaliai klausimai stojimo procese turėtų būti sprendžiami konstruktyviai ir kaimyniškai, atsižvelgiant į bendrus ES interesus ir vertybes; kadangi buvo žengti svarbūs žingsniai istoriniame Serbijos ir jos kaimyninių šalių susitaikymo procese;

H.  kadangi turi būti visiškai užtikrintas mažumų apsaugos teisinės sistemos įgyvendinimas, visų pirma švietimo, kalbos vartojimo ir galimybės naudotis žiniasklaidos ir religinėmis paslaugomis gimtąja kalba srityse;

I.  kadangi 2015 m. Serbijai pirmininkaujant ESBO vyksta konfliktas Rytų Ukrainoje, taip pat šiais metais ESBO švenčia 40 metų sukaktį po Helsinkio baigiamojo akto priėmimo;

1.  palankiai vertina tai, kad per 2014 m. sausio 21 d. ES ir Serbijos tarpvyriausybinę konferenciją oficialiai pradėtos stojimo derybos, ir aukštą Serbijos vyriausybės pademonstruotą pasirengimo ir įsipareigojimų lygį vykdant ES acquis peržiūrą;

2.  palankiai vertina tai, kad buvo surengti išankstiniai parlamento rinkimai, kuriuos teigiamai įvertino tarptautiniai stebėtojai; ragina valdžios institucijas visapusiškai atsižvelgti į paskutinės ir prieš ją buvusios ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas;

3.  pabrėžia, kad svarbu tęsti ir gerinti ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) įgyvendinimą; pabrėžia, kad SAS yra bendras pagrindas, kuriuo remdamosi Serbija ir ES gali intensyvinti bendradarbiavimą;

4.  palankiai vertina Serbijos vyriausybės pademonstruotą įsipareigojimą vykdyti Europos integracijos procesą ir ragina Serbiją ryžtingai ir be užuolankų imtis sisteminių ir socialinių bei ekonominių reformų; pabrėžia, kad kruopštus teisės aktų ir politikos priemonių įgyvendinimas ir toliau yra pagrindinis sėkmingo integracijos proceso rodiklis; ragina Serbiją pagerinti naujų teisės aktų ir politikos priemonių planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną; pabrėžia, kad būtina gerinti stojimo proceso skaidrumą ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą; pabrėžia, kad Serbija turi padaryti didesnę pažangą savo prioritetinėje reformų srityje – teisinės valstybės srityje;

5.  ragina užtikrinti, kad derybos dėl skyrių būtų pradedamos atsižvelgiant ne tik į techninio lygmens pokyčius, bet ir į politinį Serbijos ir ES santykių kontekstą; pabrėžia, kad derybos dėl 23-io (Teisminės institucijos ir pagrindinės teisės) ir 24-o (Teisingumas, laisvė ir saugumas) skyrių turi būti pradėtos ankstyvuoju derybų etapu; pabrėžia, kad turėtų būti aiškiai apibrėžtas 35-as ES acquis skyrius dėl santykių su Kosovu; pabrėžia, kad pagal derybų programą numatyti kriterijai, kuriais remiantis galima nustatyti, ar labai vėluojama daryti pažangą įgyvendinant vieną skyrių palyginti su bendra derybų pažanga, kad Komisija galėtų rekomenduoti atidėti kitų derybų skyrių pradžią arba pabaigą;

6.  pažymi, kad neseniai paskelbtoje Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog finansavimas pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę ir kiti paramos būdai padėjo Serbijai įgyvendinti socialines ir ekonomines reformas ir pagerinti valstybės finansų valdymą; vis dėlto pažymi, kad stipriai vėluojama įgyvendinti teismų sistemos reformas; ragina Serbiją taikyti ES acquis valstybės pagalbos teikimo srityje; palankiai vertina, kaip pažymėjo Audito Rūmai, apskritai veiksmingai panaudojamą ES finansinę ir nefinansinę pagalbą ir ragina valdžios institucijas remtis gera valdymo patirtimi ir spręsti likusius projektų kūrimo, įgyvendinimo ir tvarumo trūkumus; ragina Komisiją efektyviai ir skaidriai tęsti savo paramą Serbijai pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonių programą;

7.  yra susirūpinęs dėl to, kad dauguma įstatymų priimama taikant skubos procedūrą, dėl to ne visada galima pakankamai pasikonsultuoti su suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene;

8.  pažymi, kad 2014 m. gegužės mėn. Serbiją ištikę potvyniai padarė daug žalos gyventojams ir neigiamai paveikė ekonomiką; reiškia užuojautą aukų artimiesiems; palankiai vertina tai, kad, Serbijai paprašius, ES ir atskiros valstybės narės nedelsdamos suteikė didelę pagalbą, ėmėsi gelbėjimo veiksmų ir 2014 m. liepos mėn. surengė paramos teikėjų konferenciją; pabrėžia, kad Komisija pakvietė Serbiją prisijungti prie ES civilinės saugos mechanizmo, ir palankiai vertina tai, kad 2014 m. spalio 16 d. Serbija pareiškė norą tą padaryti;

9.  palankiai vertina 2013 m. balandžio 19 d. vykstant Serbijos ir Kosovo ministrų pirmininkų aukšto lygio dialogui pasiektą Pirmąjį susitarimą dėl santykių normalizavimo principų; palankiai vertina Serbijos prisiimtus įsipareigojimus normalizavimo procese su Kosovu ir primygtinai ragina Serbijos valdžios institucijas konstruktyviai dalyvauti šiame procese, taip pat plėtoti gerus kaimyniškus santykius, kurie gali būti naudingi ir Serbijai, ir Kosovui; pažymi, kad bendras derybų tempas sumažėjo, be kita ko, dėl Serbijoje ir Kosove surengtų išankstinių rinkimų; palankiai vertina tai, kad suformuota nauja Kosovo vyriausybė, nes tai svarbus žingsnis siekiant atnaujinti 2015 m. vasario 9 d. pradėtą aukšto lygio dialogą, kurio metu buvo pasiektas susitarimas dėl teisminių institucijų Mitrovicoje, ir šiuo atžvilgiu taip pat palankiai vertina konstruktyvų Serbijos vyriausybės vaidmenį skatinant išrinktus Serbijos mažumų atstovus dalyvauti ir prisiimti atsakomybę naujoje koalicinėje vyriausybėje Prištinoje; ragina Serbiją ir Kosovą tęsti jau pasiektų susitarimų visapusišką įgyvendinimą gera valia ir deramu laiku ir ragina ES atlikti susitarimo šalių veiklos vykdant savo įsipareigojimus vertinimą; ragina Serbijos ir Kosovo valdžios institucijas toliau normalizuoti tarpusavio santykius; ragina abi šalis toliau dėti pastangas siekiant suartinti etnines albanų ir serbų bendruomenes; pabrėžia, kad pagal derybų programos 35 skyrių reikalaujama daryti santykių su Kosovu normalizavimo pažangą lygiagrečiai su derybų pažanga apskritai; pabrėžia, kad derybos dėl 35 skyriaus turėtų būti pradėtos ankstyvame derybų etape; mano, kad visiškas Serbijos ir Kosovo santykių normalizavimas palengvintų Serbijos įstojimą į ES;

10.  ragina Serbijos ir Kosovo valdžios institucijas aktyviau bendradarbiauti siekiant pažaboti ir nuginkluoti nusikalstamus tinklus, kurie kontroliuoja, išnaudoja ir neteisėtai iš Kosovo per Serbiją veža nelegalius migrantus į kai kurias ES valstybes nares;

11.  ragina Serbiją dėti daugiau pastangų derinant savo užsienio ir saugumo politiką su atitinkama ES politika, įskaitant politiką dėl Rusijos; apgailestauja, kad pati Serbija, kai buvo paraginta, neprisijungė prie Tarybos sprendimų, kuriais nustatomos ribojamosios priemonės, nukreiptos prieš Rusiją, tačiau atsižvelgia į tradiciškai stiprius ekonominius, socialinius ir kultūrinius šių dviejų valstybių ryšius; mano, kad Serbija gali atlikti labai svarbų vaidmenį ES ir Rusijos santykiuose; palankiai vertina aktyvų Serbijos dalyvavimą tarptautinėse taikos palaikymo operacijose; atkreipia dėmesį į tai, kad Serbija pagarbiai priėmė kelis asmenis, kuriems taikomas ES draudimas išduoti vizą, ir rengia karines pratybas su Rusijos kariuomene;

12.  palankiai vertina Serbijos pirmininkavimą ESBO 2015 m. ir jos prioritetus; pažymi, kad Serbija, kaip ESBO pirmininkaujanti valstybė, yra pasiryžusi paremti visas priemones, kad būtų dedama daugiau pastangų siekiant taikiai spręsti ESBO zonoje esančius konfliktus; ragina Serbiją pasinaudoti savo pirmininkavimo teise ir prisidėti prie padėties Rytų Ukrainoje stabilizavimo, atliekant tarpininko vaidmenį; be to, pripažįsta Serbijos pasirengimą toliau skatinti regionų bendradarbiavimą; ragina Serbiją, kaip dabartinę ESBO pirmininkaujančią valstybę, padėti atkurti ESBO kaip visapusę Europos saugumo problemų sprendimo platformą;

13.  ragina Serbiją toliau bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), stiprinti karo nusikaltimų šalyje teismo procesus ir toliau dėti daugiau pastangų vykdant regionų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti teisingumą karo nusikaltimų aukoms ir jų šeimoms; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nedelsiant priimti išsamius teisės aktus ir politiką, skirtus liudytojų apsaugai, ir užtikrinti aukų ir jų šeimų teisę į kompensaciją; dar kartą reiškia paramą REKOM iniciatyvai;

14.  ragina Serbiją, siekiant susitaikymo ir gerų kaimyninių santykių, svarstyti savo įstatymą dėl karo nusikaltimų teismo procesų organizavimo ir valstybės institucijų kompetencijų bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis ir Komisija;

15.  ragina Serbiją stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir stiprinti pastangas ieškant dingusių asmenų bei dalytis visais susijusiais duomenimis; šiuo tikslu ragina Serbijos valdžios institucijas atverti Jugoslavijos liaudies armijos archyvus, kad būtų nustatyta tiesa apie tragiškus praeities įvykius ir surinkta informacija; taip pat ragina valdžios institucijas atverti tuos archyvus, kurie susiję su buvusios Jugoslavijos respublikomis, ir užtikrinti geresnę skaidrią prieigą prie jų ir galimybę susipažinti su buvusios žvalgybos tarnybos (UDBA) dokumentais, taip pat grąžinti juos atitinkamoms vyriausybėms;

16.  palankiai vertina tai, kad, remiant Tarptautinei dingusių be žinios asmenų komisijai, buvo pasirašyta deklaracija dėl valstybės vaidmens ieškant dėl ginkluoto konflikto ir žmogaus teisių pažeidimų dingusių asmenų; pažymi, kad reikia stiprinti pastangas surasti dingusius asmenis ir nustatyti jų tapatybes, taip pat nustatyti Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo karų masinių kapaviečių vietas ir užtikrinti aukų šeimų teisę sužinoti apie jų dingusių šeimos narių likimą;

17.  palankiai vertina Serbijos vyriausybės konstruktyvų požiūrį į santykius su kaimyninėmis šalimis, nes tai padėjo pasiekti esminės pažangos kalbant ir apie regionų bendradarbiavimą, ir apie glaudesnius ryšius su ES; ragina Serbiją dar glaudžiau bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis ir inicijuoti tolesnius veiksmus dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kad, inter alia, būtų pagerinta pasienio regionų ir mažumų gyvenamų teritorijų ekonominė plėtra; pabrėžia, kad svarbu pagal susitaikymo programą skatinti jaunimo mainų ir bendravimo politiką; apskritai palankiai vertina tai, kad Serbija laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, ir tai, kad ji toliau vysto dvišalius santykius su kaimyninėmis šalimis; dar kartą pakartoja itin didelę susitaikymo svarbą; ragina Serbiją visiškai įgyvendinti dvišalius susitarimus su kaimyninėmis šalimis ir pragmatiškai spręsti neišspręstus dvišalius klausimus; palankiai vertina 2014 m. lapkričio 10 d. Belgrade įvykusį Serbijos ir Albanijos ministrų pirmininkų susitikimą; ragina Serbiją aktyviai remti Bosnijos ir Hercegovinos pažangą siekiant Europos integracijos ir konstruktyviai prie jos prisidėti; taip pat palankiai vertina tai, kad Serbija toliau aktyviai dalyvauja regiono iniciatyvose, pvz., Pietryčių Europos bendradarbiavimo procese (angl. SEECP);

18.  pabrėžia esminį Serbijos parlamento ir pilietinės visuomenės vaidmenį stojimo derybų procese; palankiai vertina tai, kad 2014 m. birželio 4 d. Parlamentas priėmė sprendimą reglamentuojantį derybų pozicijos pasiūlymų svarstymo procedūrą per stojimo derybas; palankiai vertina tai, kad 2014 m. rugpjūčio 26 d. buvo priimtos pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimo į reglamentuojamųjų aktų priėmimo procesą gairės ir ragina labiau įtraukti visuomenę į integracijos procesą; ragina vyriausybę susilaikyti nuo prieš ES nukreiptos retorikos ir reguliariai kalbėtis bei rengti viešas konsultacijas su visais suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų užtikrintas visiškas derybų skaidrumas ir būtų pateikta visa informacija konstruktyviems debatams apie ES veikimą ir narystę joje;

19.  džiaugiasi nepriklausomų reguliavimo institucijų darbu ir jų indėliu gerinant teisinę sistemą ir valstybės institucijų atskaitomybę; pabrėžia, kad valstybės institucijos turi veikti skaidriai ir atskaitingai; remia nepriklausomų valstybės institucijų, pvz., ombudsmeno, visuomenei svarbios informacijos komisaro ir kitų, veiklą; ragina valstybės institucijas ginti šių tarnybų nepriklausomumą ir visapusiškai bendradarbiauti su jomis, kai šios vykdo savo įgaliojimus; mano, kad valdžios institucijos turėtų suteikti joms visus jų darbui reikalingus finansinius ir administracinius išteklius; pabrėžia, kad reikia tinkamai atsižvelgti į jų rekomendacijas ir visapusiškai gerbti jų nepriklausomumą;

20.  smerkia tai, kad vyriausybės ministrai viešai ir nepagrįstai kaltina ombudsmeną, pabrėžia, kad ombudsmenas vaidina pagrindinį vaidmenį vyriausybės stabdžių ir atsvarų sistemoje ir ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų išsaugotas ombudsmeno nepriklausomumas ir patikimumas; ragina valdžios institucijas suteikti visapusišką politinę ir administracinę paramą ombudsmeno darbui ir siekiant išsaugoti jo teisę prašyti pateikti oficialius dokumentus remiantis visuomenės informavimo įstatymu;

21.  pabrėžia, kad Serbija ratifikavo pagrindines TDO konvencijas darbo teisių srityje, taip pat persvarstytą Europos socialinę chartiją; atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant konstitucinių garantijų, darbo ir profesinių sąjungų teisės vis dar ribotos, ir ragina Serbiją toliau stiprinti šias teises; pažymi, kad norint užtikrinti aiškumą, reikalingos papildomos profesines sąjungas reglamentuojančios procedūros; pažymi, kad yra tik kelios sektorių kolektyvinės sutartys, kelių jų galiojimas yra pasibaigęs ir jas reikia atnaujinti; yra susirūpinęs, kad socialinis dialogas tebėra silpnas ir kad su socialiniais partneriais nesikonsultuojama nuolat; ragina toliau imtis veiksmų stiprinant socialinį dialogą ir šių veikėjų patariamąjį vaidmenį rengiant teisės aktus;

22.  pakartoja žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimo, apsaugos ir įgyvendinimo visais Serbijos visuomenės lygmenimis svarbą, užkertant kelią bet kokiai diskriminacijai ir laikantis ES bei tarptautinių standartų; pažymi, kad 2014 m. spalio 2 d. buvo patvirtintas kovos su diskriminacija strategijos įgyvendinimo veiksmų planas, kuriame raginama gerbti moteris, neįgaliuosius, lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis ir visas mažumas – nacionalines, etnines, seksualines – ir užtikrinti jų teises; ragina Serbijos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas lygiavertis moterų dalyvavimas politiniame ir viešajame gyvenime; atkreipia dėmesį į tai, kad administraciniai gebėjimai lyčių lygybės srityje tebėra silpni, ir primygtinai ragina Serbijos valdžios institucijas dėti daugiau pastangų šiuo klausimu; palankiai vertina Serbijos vyriausybės sprendimą leisti organizuoti gėjų eitynes, kurios įvyko 2014 m. rugsėjo 28 d. Belgrade be jokių didesnių incidentų, ir džiaugiasi vyriausybės palaikymu ir tuo, kad policija sudarė tam palankias sąlygas;

23.  džiaugiasi, kad buvo įsteigta Nacionalinė vaiko teisių taryba ir ragina šią instituciją visapusiškai išnaudoti savo įgaliojimus, kad pirmenybė vaikų teisėms būtų deramai atspindėta Serbijos vyriausybės veiksmų planuose, kuriuos ji rengia vykdydama stojimo procesą;

24.  pažymi, kad buvo imtasi veiksmų siekiant įgyvendinti 2013–2018 m. laikotarpio teismų sistemos reformos strategiją ir veiksmų planą; palankiai vertina tai, kad buvo priimtos teisėjų ir prokurorų darbo vertinimo taisyklės; pabrėžia, kad nepaprastai svarbios nepriklausomos teisminės institucijos, ir atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užbaigti teisminių institucijų reformą siekiant užtikrinti visišką teisėjų ir prokurorų nepriklausomumą ir nešališkumą; ragina valdžios institucijas nevilkinti įstatymo dėl teisinės pagalbos projekto priėmimo, užtikrinant, kad pažeidžiamiausiems piliečiams nebūtų užkirstos galimybės gauti nemokamas teisinės pagalbos paslaugas; pabrėžia, kad svarbu išspręsti piktnaudžiavimo tarnyba bylų problemą, ir reiškia susirūpinimą dėl masinio šių bylų perkvalifikavimo; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą reikia konstitucinių reformų;

25.  palankiai vertina stiprų politinį postūmį kovoti su korupcija ir tai, kad toliau įgyvendinamos Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijos; palankiai vertina tai, kad 2014 m. lapkričio 25 d. Serbijos parlamentas priėmė įstatymą dėl informatorių apsaugos; palankiai vertina tai, kad atliekama keletas tyrimų aukšto lygio bylose ir kad buvo pasistengta pagerinti koordinavimą; pabrėžia, kad reikia didelių pastangų siekiant sustiprinti kovos su korupcija teisinę sistemą ir užtikrinti visapusišką jos vykdymą, taip pat paremti reformas atitinkamais ištekliais; pabrėžia, kad informacijos apie vykstančius tyrimus nutekėjimas į žiniasklaidą pažeidžiant nekaltumo prezumpciją kelia rimtą susirūpinimą ir turėtų būti ištirtas, išnagrinėtas teismine tvarka ir pašalintas laikantis įstatymų; taip pat smerkia žiniasklaidos arba politinių partijų daromą spaudimą nepriklausomoms kovos su korupcija institucijoms ir šiuo atžvilgiu mano, kad reikėtų stiprinti kovos su korupcija agentūros įgaliojimus ir išteklius; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tokios praktikos gali reikšmingai sulėtėti stojimo derybų eiga; ragina imtis daugiau veiksmų, kad būtų apsaugotas teismų sistemos nepriklausomumas ir sąžiningumas;

26.  pažymi, kad regione plačiai paplitusi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, o tai taip pat yra kliūtis Serbijos demokratiniam, socialiniam ir ekonominiam vystymuisi; mano, kad regioninė strategija ir glaudesnis visų regiono šalių bendradarbiavimas yra labai svarbūs siekiant veiksmingiau spręsti šiuos klausimus;

27.  susirūpinęs pažymi, kad politinių partijų ir rinkimų kampanijų finansavimui trūksta skaidrumo, todėl kyla didelis korupcijos pavojus; pabrėžia, kad politinių partijų finansavimas turi būti skaidrus ir atitikti aukščiausius tarptautinius standartus;

28.  palankiai vertina tai, kad buvo priimtas įstatymas dėl visuomenės informavimo ir žiniasklaidos, įstatymas dėl elektroninės žiniasklaidos ir įstatymas dėl valstybinio transliuotojo, ir ragina juos nedelsiant įgyvendinti; pabrėžia, kad įgyvendinant naują žiniasklaidos teisės aktų paketą, turėtų būti užtikrintas ir visuomeninio transliuotojo vykdomų transliacijų tautinių mažumų kalbomis tvarumas, taip pat valstybinių transliuotojų bei regioninės ir vietinės žiniasklaidos tvarumas ir finansinis stabilumas; reiškia susirūpinimą dėl blogėjančių sąlygų visapusiškai pasinaudoti saviraiškos laisve Serbijoje ir pabrėžia, kad reikia visiško skaidrumo žiniasklaidos nuosavybės srityje; reiškia susirūpinimą dėl spaudimo ir grasinimų žurnalistams, dėl kurių padidėja vidinė cenzūra, ir primygtinai ragina Serbijos valdžios institucijas imtis veiksmų, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn; susirūpinęs pažymi, kad politinis spaudimas mažina spaudos nepriklausomumą; pakartoja, kad žiniasklaidos laisvė yra viena iš pagrindinių ES vertybių; ragina Serbijos valdžios institucijas sukurti žiniasklaidai palankią aplinką, kurioje būtų gerbiama žodžio ir žiniasklaidos laisvė;

29.  ragina Serbijos vyriausybę visapusiškai ir nediskriminuojant įgyvendinti įstatymą dėl reabilitacijos; taip pat siūlo jai toliau keisti įstatymą dėl restitucijos, kad panaikintų visas procedūrines ir teisines kliūtis dėl restitucijos natūra;

30.  palankiai vertina 2014 m. spalio 26 d. rinkimus į tautinių mažumų tarybas; pabrėžia tautinių mažumų tarybų svarbą užtikrinant tautinių mažumų teises ir ragina Serbiją užtikrinti, kad vykdant teisės aktų suderinimą su Serbijos konstitucinio teismo sprendimu būtų išlaikytas įgytų teisių ir gebėjimų lygis, taip pat atitinkamas ir patikrinamas jų finansavimas; ragina Serbiją užtikrinti šalyje nuoseklų teisės aktų dėl mažumų apsaugos įgyvendinimą, be kita ko, tokiose srityse kaip švietimas, kalbų vartojimas ir galimybė naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir religinėmis paslaugomis mažumų kalbomis, ir tinkamą atstovavimą tautinėms mažumoms viešojo administravimo, vietos ir regionų institucijose bei nacionaliniame parlamente; remia Serbijos įsipareigojimą parengti konkretaus veiksmų plano dėl tautinių mažumų padėties projektą pagal derybų 23 skyriaus veiksmų plano programą; ragina Serbijos valdžios institucijas imtis tolesnių priemonių siekiant pagerinti romų padėtį, ypač kiek tai susiję su švietimu, būstu ir užimtumu; primygtinai ragina vyriausybę šviesti romų gyventojus apie piliečių teises ir pasiūlyti vienodą saugumo užtikrinimą romams; pabrėžia, kad svarbu skatinti romus dalyvauti viešajame gyvenime; ragina Serbijos valdžios institucijas pagerinti romų integracijos politikos ir veiksmų nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną;

31.  pabrėžia, kad svarbu grąžinti komunistinio režimo iš mažumų bažnyčių ir religinių bendruomenių konfiskuotą turtą; pabrėžia valstybės vaidmenį kuriant nešališką politiką istorinių šalies bažnyčių, įskaitant ir mažumoms priklausančias bažnyčias, atžvilgiu; pabrėžia, kad neįvykdžius tokio grąžinimo, neįmanoma garantuoti religijos laisvės;

32.  pažymi, kad Vojvodinos kultūrinė įvairovė taip pat prisideda prie Serbijos tapatybės ir kad labai svarbi yra jos mažumų apsauga ir palaikymas bei ištisus šimtmečius čia gyvavusios tautybių įvairovės palaikymas ir skatinimas; ragina išlaikyti daugiakalbystę ir kultūrinę įvairovę; taip pat pabrėžia, kad Vojvodinos autonomija neturėtų būti silpninama, ir primena vyriausybei, kad ji daugiau neatidėliodama pateiktų įstatymą dėl autonominės Vojvodinos provincijos kompetencijų ir finansavimo;

33.  atsižvelgdamas į Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (angl. EGTC) svarbą tolesniam ES valstybių narių ir jų kaimyninių valstybių tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtojimui, ragina Serbijos vyriausybę užtikrinti reikiamą teisinį pagrindą, kad Serbija galėtų dalyvauti EGTC;

34.  palankiai vertina naują viešojo administravimo reformos strategiją, Viešojo administravimo ir vietos savivaldos ministerijos įsteigimą, taip pat padidėjusį dėmesį politikos planavimui ir koordinavimui įsteigus Viešųjų strategijų sekretoriatą, kaip teigiamą žingsnį siekiant veiksmingesnio viešojo administravimo; reiškia susirūpinimą dėl nepakankamai skaidraus valstybės tarnautojų samdymo ir administracinių bei valdymo gebėjimų vietos lygmeniu; primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti skaidrų ir nuopelnais pagrįstą valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų skyrimo ir paaukštinimo pareigose procesą;

35.  ragina Serbijos valdžios institucijas visoje šalyje imtis struktūrinių ekonomikos reformų siekiant skatinti ekonomikos augimą, gerinti verslo ir investicijų aplinką, užtikrinti subalansuotą socialinį ir ekonominį vystymąsi visuose regionuose, kovoti su dideliu nedarbu ir skurdu, atlikti fiskalinį konsolidavimą ir kovoti su korupcija, kuri vis dar yra pagrindinė grėsmė verslo aplinkai; susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį jaunimo nedarbo lygį ir primygtinai ragina vyriausybę spręsti šią problemą užtikrinant jaunimui atitinkamas galimybes ir darbo rinkos poreikius atitinkantį išsilavinimą; pabrėžia, kad būtina užtikrinti prieinamą švietimo sistemą, numatant jauniems žmonėms galimybes dirbti ir mokytis, ir dalyvauti Europos studijų programose, pvz., programoje „Erasmus“; palankiai vertina tai, kad buvo priimtas darbo įstatymas, bankroto įstatymas, privatizavimo įstatymas ir įstatymas dėl planavimo ir statybų, kurie sudaro teisinę sistemą struktūrinėms reformoms ir padeda gerinti verslo aplinką;

36.  ragina gerinti verslo aplinką įgyvendinant suplanuotas struktūrines reformas šioje srityje, stiprinant teisinę sistemą ir užtikrinant vienodą įstatymo taikymą; atkakliai tvirtina, kad reikia nedelsiant panaikinti administracines kliūtis užsiimti verslu, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir pabrėžia, kad itin svarbu reorganizuoti valstybines įmones, nepažeidžiant darbuotojų teisių ir atsižvelgiant į darbo vietų valstybiniame sektoriuje svarbą Serbijos gyventojams ir jų gerovei, tai pat atsižvelgiant į jų priklausymą nuo būtinųjų viešųjų paslaugų;

37.  atkreipia dėmesį į darbą, atliktą iš dalies keičiant baudžiamąjį kodeksą; vis dėlto pažymi, kad, priėmus pakeitimus, privačiajame sektoriuje ir toliau vyrauja teisinis neapibrėžtumas; dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl naujo 234 straipsnio dėl piktnaudžiavimo atsakingomis pareigomis nuostatų, nes vis dar paliekama erdvės savavališkai interpretacijai; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma ankstesnių su piktnaudžiavimu tarnyba susijusių bylų deramai neperžiūrėjus masiškai buvo perkvalifikuotos į piktnaudžiavimo atsakingomis pareigomis bylas, todėl ragina nepriklausomai ir kruopščiai peržiūrėti perkvalifikuotas bylas, kad būtų galima nedelsiant nutraukti nepagrįstą ilgalaikį baudžiamąjį persekiojimą;

38.  sveikina Serbiją suorganizavus Kinijos ir Vidurio ir Rytų Europos aukščiausiojo lygio susitikimą Belgrade; palankiai vertina planus dėl glaudesnio bendradarbiavimo ir tikisi, kad jis atitiks Europos standartus; atkreipia dėmesį į pradinius per aukščiausiojo lygio susitikimą priimtus susitarimus dėl su energetika ir infrastruktūra susijusių projektų ir primena Serbijai bei kitoms šio regiono šalims, kad šiuose projektuose turėtų būti atsižvelgta į ilgalaikius ES politikos tikslus;

39.  pažymi, kad parengiamųjų energetikos srities darbų pažanga nėra didelė; pabrėžia, kad Serbija turi labiau stengtis suderinti energetikos srities aktus su acquis, ypač siekiant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslų ir neleidžiant skirti valstybės pagalbos lignito sektoriui, ir pirmiausia pasiekti atsiejimo dujų sektoriuje ir restruktūrizuoti valstybės dujų įmones; ragina Komisiją remti Serbijos vyriausybės pastangas sumažinti šalies priklausomybę nuo importuojamos energijos didinant energijos išteklių įvairovę; ragina Serbiją inicijuoti siūlomos energetikos strategijos peržiūrą; ragina vyriausybę stiprinti pastangas atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje, ypač atsižvelgiant į Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvą, nes tai yra būtina norint užtikrinti energetinį saugumą ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus dėl atsinaujinančiųjų išteklių;

40.  apgailestauja, kad pernelyg mažai pažangos pasiekta aplinkos ir klimato kaitos srityse, ir ragina Serbijos valdžios institucijas skubiai priimti visapusišką visos šalies klimato srities politiką ir strategiją, kuri atitiktų ES nustatytus tikslus;

41.  yra susirūpinęs dėl to, kad mokslo institucijos, kartu su valstybinėmis institucijomis ir valstybės pareigūnais nesugebėjo išspręsti problemos dėl kaltinimų plagijavimu universitetuose;

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0039.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0065.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika