Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2949(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0213/2015

Predkladané texty :

B8-0213/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 22
CRE 10/03/2015 - 22

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0065

Prijaté texty
PDF 176kWORD 109k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o pokroku Srbska za rok 2014
P8_TA(2015)0065B8-0213/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o správe o pokroku Srbska za rok 2014 (2014/2949(RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne konaného 19. a 20. júna 2003 o perspektíve pristúpenia krajín západného Balkánu k Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení rozhodnutia 2006/56/ES(1),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii (SEC(2011)1208),

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/64/298 z 9. septembra 2010, ktoré schválilo obsah stanoviska a privítalo pripravenosť EÚ na sprostredkovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou,

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania z druhého stretnutia Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko z 26. a 27. novembra 2014,

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 28. júna 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku Srbska za rok 2014 z 8. októbra 2014 (SWD(2014)0302),

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o správe o pokroku Srbska za rok 2013(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o Srbskuprípad obvineného vojnového zločinca Šešelja(3),

–  so zreteľom na prácu Davida McAllistera ako stáleho spravodajcu Výboru pre zahraničné veci pre Srbsko,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska rada 28. júna 2013 rozhodla o začatí rokovaní so Srbskom o pristúpení; keďže prvá medzivládna konferencia (MVK) sa uskutočnila 21. januára 2014;

B.  keďže Komisia v správe o pokroku Srbska za rok 2014 informuje o pokroku, ktoré Srbsko dosiahlo na ceste k európskej integrácii, pričom hodnotila jeho úsilie pri plnení kodanských kritérií a podmienok procesu stabilizácie a pridruženia;

C.  keďže Srbsko ako každá krajina, ktorá sa usiluje o členstvo v EÚ, treba posudzovať na základe jej výsledkov v plnení a uplatňovaní rovnakej skupiny kritérií a v dosahovaní súladu s týmito kritériami a keďže rýchlosť a kvalita potrebných reforiem určuje harmonogram pristúpenia;

D.  keďže ústredným bodom politiky rozširovania EÚ je dodržiavanie zásad právneho štátu;

E.  keďže Komisia zdôrazňuje, že treba posilniť hospodárske riadenie, dodržiavanie zásad právneho štátu a kapacity verejnej správy vo všetkých krajinách západného Balkánu;

F.  keďže Srbsko urobilo významný krok v záujme normalizácie vzťahov s Kosovom, ktorý vyústil do podpísania prvej dohody o zásadách normalizácie vzťahov 19. apríla 2013; keďže sú naliehavo potrebné ďalšie kroky, aby sa riešili všetky doteraz nevyriešené otázky medzi týmito dvoma krajinami;

G.  keďže dobré susedské vzťahy predstavujú kľúčový prvok úspešnej európskej integrácie každej krajiny a keďže bilaterálne otázky by sa mali v procese pristúpenia riešiť čo najskôr v súlade s rokovacím rámcom, v konštruktívnom a susedskom duchu, s prihliadnutím na celkové záujmy a hodnoty EÚ; keďže nedávno sa urobili dôležité kroky v historickom procese zmierenia medzi Srbskom a jeho susedmi;

H.  keďže je nutné v plnej miere zabezpečiť uplatňovanie právneho rámca v oblasti ochrany menšín, a to najmä v oblasti vzdelávania, používania jazyka a prístupu k médiám a náboženským obradom v menšinových jazykoch;

I.  keďže v roku 2015 bude Srbsko úradujúcou predsedníckou krajinou OBSE, čo je v čase, keď prebieha konflikt na východnej Ukrajine a keď OBSE oslavuje 40. výročie prijatia Helsinského záverečného aktu;

1.  víta formálne začatie rozhovorov o pristúpení 21. januára 2014 na prvej MVK medzi EÚ a Srbskom a vysokú úroveň pripravenosti a angažovanosti v rámci monitorovacieho procesu plnenia acquis EÚ, akú prejavila srbská vláda;

2.  víta priebeh predčasných parlamentných volieb, ktorý medzinárodní pozorovatelia hodnotili pozitívne; vyzýva orgány, aby sa v plnom rozsahu zaoberali odporúčaniami všetkých volebných pozorovateľských misií OBSE/ODHIR;

3.  zdôrazňuje, že došlo k pokroku a je dôležité zlepšiť vykonávanie dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom; zdôrazňuje, že dohoda o stabilizácii a pridružení poskytuje Srbsku aj EÚ všeobecný rámec na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce;

4.  víta odhodlanie, ktoré srbská vláda prejavila v záujme európskeho integračného procesu, a vyzýva Srbsko, aby rozhodne a priamo riešilo systémové a sociálno-ekonomické reformy; zdôrazňuje, že dôkladné uplatňovanie právnych predpisov a politík zostáva hlavným ukazovateľom úspešného integračného procesu; vyzýva Srbsko, aby zlepšilo plánovanie, koordináciu a monitorovanie uplatňovania nových právnych predpisov a politík; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť inkluzívnosť a transparentnosť prístupového procesu; zdôrazňuje, že Srbsko musí viac pokročiť v reformnej priorite, ktorou je dodržiavanie princípov právneho štátu;

5.  domnieva sa, že pri otvorení rokovacích kapitol by sa malo prihliadať na vývoj na technickej úrovni, ale aj politický kontext vzťahov medzi Srbskom a EÚ; zdôrazňuje, že kapitoly 23 (súdnictvo a základné práva) a 24 (spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť) by sa mali otvoriť na začiatku rokovaní; trvá však na tom, že kapitola 35 acquis EÚ, pokiaľ ide o vzťahy s Kosovom, by mala byť jasne definovaná; zdôrazňuje, že rokovací rámec je meradlom, ktoré umožní stanoviť, či pokrok v procese normalizácie vzťahov podľa niektorej kapitoly výrazne zaostáva za celkovým pokrokom na rokovaniach, a tak umožní Komisii, aby odporučila odloženie otvorenia alebo uzatvorenie ďalších kapitol rokovania;

6.  berie na vedomie nedávno zverejnenú správu Európskeho dvora audítorov, podľa ktorej finančné prostriedky z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) spolu s inými formami podpory pomohli Srbsku uskutočniť sociálne a hospodárske reformy a zlepšiť hospodárenie s verejnými financiami; konštatuje však, že reforma súdnictva výrazne zaostáva; vyzýva Srbsko, aby zosúladilo svoje právne predpisy v oblasti štátnej pomoci s aquis EÚ; víta celkové efektívne využívanie finančnej i nefinančnej pomoci EÚ, ako uvádza Európsky dvor audítorov, a vyzýva srbské orgány, aby stavali na osvedčených postupoch riadenia a riešili zostávajúce nedostatky v návrhoch, vykonávaní a udržateľnosti projektov; vyzýva Komisiu, aby efektívne a transparentne pokračovala v pomoci Srbsku v rámci IPA;

7.  vyjadruje obavy, že väčšina zákonov sa prijíma v rámci naliehavého postupu, ktorý nie vždy umožňuje viesť dostatočné konzultácie so zainteresovanými subjektmi a širšou verejnosťou;

8.  konštatuje, že záplavy v máji 2014 v Srbsku vážne zasiahli obyvateľstvo a negatívne ovplyvnili hospodárstvo; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; víta skutočnosť, že EÚ aj jednotlivé členské štáty na požiadanie Srbska reagovali okamžite rozsiahlymi záchrannými a humanitárnymi opatreniami a v júli zorganizovali darcovskú konferenciu; zdôrazňuje, že Komisia vyzvala Srbsko, aby sa zapojilo do mechanizmu EÚ na spoluprácu v oblasti civilnej ochrany, a víta skutočnosť, že Srbsko oň vyjadrilo záujem 16. októbra 2014;

9.  víta prvú dohodu o zásadách normalizácie vzťahov, ktorá sa dosiahla počas dialógu na vysokej úrovni medzi predsedami vlád Srbska a Kosova 19. apríla 2013; víta angažovanosť Srbska v normalizačnom procese s Kosovom a dôrazne nabáda srbské orgány, aby v tomto procese zohrávali konštruktívnu úlohu, ako aj v rozvoji dobrých susedských vzťahov, ktoré môžu slúžiť záujmom Srbska aj Kosova; konštatuje, že celkové tempo rokovaní sa spomalilo aj z dôvodu predčasných volieb tak v Srbsku, ako aj v Kosove; víta vytvorenie novej vlády v Kosove, čo je dôležitým krokom k obnoveniu dialógu na vysokej úrovni z 9. februára 2015, ktorý viedol k dohode o súdnictve v Mitrovici, a víta v tomto smere konštruktívnu úlohu srbskej vlády v podpore zvolených zástupcov srbskej menšiny, aby sa podieľali na novej koaličnej vláde v Prištine a prevzali v nej svoju zodpovednosť; vyzýva Srbsko a Kosovo, aby pokračovali v plnom vykonávaní už dosiahnutých dohôd v dobrej viere a načas, a EÚ, aby vykonala hodnotenie výkonu strán pri plnení ich záväzkov; nabáda srbské a kosovské orgány, aby ďalej normalizovali svoje vzťahy; vyzýva na trvalú snahu oboch strán zblížiť etnickú albánsku a srbskú komunitu; zdôrazňuje, že rokovací rámec vyžaduje, aby sa pokrok v procese normalizácie vzťahov s Kosovom na základe kapitoly 35 dosahoval súbežne s celkovým pokrokom na rokovaniach; zdôrazňuje, že kapitola 35 by sa mala otvoriť na začiatku rokovaní; zastáva názor, že plná normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je podmienkou pre vstup Srbska do EÚ;

10.  vyzýva srbské a kosovské orgány, aby vystupňovali spoluprácu, ktorej cieľom by bolo bojovať proti zločineckým sieťam, ktoré kontrolujú, vykorisťujú a pašujú ilegálnych migrantov z Kosova do členských štátov EÚ cez Srbsko, a tieto siete likvidovať;

11.  vyzýva Srbsko, aby sa viac usilovalo zladiť svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku so zahraničnou a s bezpečnostnou politikou EÚ vrátane vzťahov s Ruskom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Srbsko nesplnilo výzvu a nezladilo svoje kroky s rozhodnutiami Rady, ktorými sa zaviedli reštriktívne opatrenia voči Rusku, pričom však má na pamäti tradične silné ekonomické, sociálne a kultúrne väzby, ktoré existujú medzi týmito dvoma krajinami; je presvedčený, že Srbsko môže zohrávať kľúčovú úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom; víta aktívnu účasť Srbska v medzinárodných mierových operáciách; berie na vedomie, že Srbsko hostilo s poctami niektoré osoby, na ktoré sa vzťahuje zákaz udeľovania víz EÚ, a organizuje vojenské cvičenia s ruskou armádou;

12.  víta úradujúce predsedníctvo Srbska v OBSE v roku 2015, ako aj jeho priority; konštatuje, že Srbsko ako predsedajúca krajina OBSE je ochotné podporovať všetky prostriedky na posilnenie úsilia o mierové riešenie konfliktov v priestore OBSE; nabáda Srbsko, aby využilo toto predsedníctvo a prispelo k stabilizácii situácie na východnej Ukrajine a prevzalo úlohu sprostredkovateľa; oceňuje pripravenosť Srbska na ďalšiu podporu regionálnej spolupráce; vyzýva Srbsko ako terajšiu predsedajúcu krajinu OBSE, aby pomohlo obnoviť OBSE ako širokú platformu na riešenie bezpečnostných problémov v Európe;

13.  vyzýva Srbsko, aby ďalej spolupracovalo s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a aby posilňovalo súdne procesy týkajúce sa domácich vojnových zločinov a ďalej posilňovalo úsilie v oblasti regionálnej spolupráce s cieľom skoncovať s beztrestnosťou a dosiahnuť spravodlivosť pre obete vojnových zločinov a ich rodiny; zdôrazňuje naliehavosť prijatia komplexných právnych predpisov a politiky na ochranu svedkov a zabezpečenia uplatňovania práva na odškodnenie obetiam a ich rodinám; opätovne potvrdzuje svoju podporu iniciatíve RECOM;

14.  vyzýva Srbsko, aby v duchu zmierenia a dobrých susedských vzťahov v spolupráci so susedmi a s Komisiou pouvažovalo o zákone o organizácii a právomoci štátnych orgánov v konaniach zameraných na vojnové zločiny;

15.  vyzýva Srbsko, aby posilnilo spoluprácu so susednými krajinami, zvýšilo úsilie pri hľadaní nezvestných osôb a plne sa delilo o všetky dôležité údaje; naliehavo žiada v tejto súvislosti, aby srbské úrady otvorili archív Juhoslovanskej ľudovej armády s cieľom zistiť pravdu o minulých tragických udalostiach a zhromaždiť informácie; vyzýva srbské orgány, aby uľahčili prístup k archívom, ktoré sa týkajú bývalých republík Juhoslávie, a k dokumentom bývalej spravodajskej agentúry UDBA a poskytli ich príslušným vládam;

16.  víta podpísanie Deklarácie o úlohe štátu pri riešení problematiky osôb nezvestných v dôsledku ozbrojených konfliktov a porušovania ľudských práv, ku ktorému došlo pod záštitou Medzinárodnej komisie pre nezvestné osoby (ICMP); zdôrazňuje potrebu zvýšiť úsilie o nájdenie a identifikáciu nezvestných osôb a lokalizáciu masových hrobov z vojen v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Kosove, ako aj zabezpečiť právo rodín obetí poznať osud svojich nezvestných rodinných príslušníkov;

17.  oceňuje konštruktívny prístup srbskej vlády k vzťahom so susednými krajinami, pretože to umožnilo dosiahnuť významný pokrok v prehlbovaní regionálnej spolupráce, ako aj v upevňovaní vzťahov s EÚ; nabáda Srbsko, aby ešte užšie spolupracovalo so susednými krajinami a aby urobilo ďalšie kroky smerujúce k cezhraničnej spolupráci okrem iného s cieľom posilniť hospodársky rozvoj pohraničných regiónov a oblastí obývaných menšinami; zdôrazňuje, že v rámci zmierenia je dôležité podporovať politiku výmeny a kontaktov mladých ľudí; víta celkové dodržiavanie medzinárodných záväzkov Srbskom a skutočnosť, že Srbsko ďalej prehlbuje dvojstranné vzťahy so svojimi susedmi; pripomína zásadný význam zmierenia; vyzýva Srbsko, aby plne vykonávalo dvojstranné dohody so susednými krajinami a aby k riešeniu svojich otvorených dvojstranných otázok pristupovalo pragmaticky; víta stretnutie predsedov vlád Srbska a Albánska, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra 2014 v Belehrade; vyzýva Srbsko, aby aktívne podporovalo pokrok Bosny a Hercegoviny k európskej integrácii a konštruktívne k nemu prispievalo; takisto víta, že Srbsko sa naďalej aktívne podieľa na regionálnych iniciatívach, ako je napr. proces spolupráce v juhovýchodnej Európe (SEECP);

18.  zdôrazňuje nenahraditeľnú úlohu srbského parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti v procese prístupových rokovaní; víta skutočnosť, že 4. júna 2014 bolo prijaté rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa upravuje postup prerokovania návrhov na vyjednávaciu pozíciu počas prístupových rokovaní; víta skutočnosť, že 26. augusta 2014 sa prijali zásady na začleňovanie organizácií občianskej spoločnosti do procesu prijímania právnych predpisov, a vyzýva na väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do procesu integrácie; vyzýva vládu, aby sa zdržala rétoriky zameranej proti EÚ a aby uskutočňovala pravidelné rozhovory a verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť plnú transparentnosť rokovaní a poskytnúť všetky informácie na konštruktívnu diskusiu o fungovaní a členstve EÚ a podporu ich širokej účasti v tomto procese;

19.  oceňuje prácu nezávislých regulačných orgánov a ich príspevok na posilnenie právneho rámca a zodpovednosti štátnych inštitúcií; trvá na tom, že štátne inštitúcie musia konať transparentným a zodpovedným spôsobom; podporuje prácu nezávislých štátnych orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre informácie verejného významu a ďalšie; vyzýva štátne orgány, aby chránili nezávislosť týchto úradov a plne s nimi spolupracovali pri výkone ich právomocí; domnieva sa, že orgány by im mali poskytovať finančné a administratívne zdroje potrebné na ich prácu; zdôrazňuje, že treba dôsledne kontrolovať plnenie ich odporúčaní a plne rešpektovať ich nezávislosť;

20.  odsudzuje nepodložené verejné pranierovanie ombudsmana ministrami vlády, zdôrazňuje, že úloha ombudsmana je stredobodom systému kontrol a vyváženosti vlády a vyzýva príslušné orgány, aby zachovali nezávislosť a integritu úradu ombudsmana; vyzýva orgány, aby ombudsmanovi poskytovali úplnú politickú a administratívnu podporu v jeho práci a aby chránili jeho právo žiadať o oficiálne dokumenty v súlade so zákonom o verejnom informovaní;

21.  zdôrazňuje, že Srbsko ratifikovalo dôležité dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o pracovných právach, ako aj revidovanú Európsku sociálnu chartu; upriamuje pozornosť na skutočnosť, že pracovné a odborové práva sú stále obmedzené, napriek ústavným zárukám, a vyzýva Srbsko, aby ďalej tieto práva posilňovalo; konštatuje, že v záujme zachovania jasnosti sú nevyhnutné doplňujúce postupy týkajúce sa odborových zväzov a právo na štrajk; konštatuje, že existuje len málo odvetvových kolektívnych zmlúv, pričom platnosť niektorých už uplynula a treba ich obnoviť; je znepokojený tým, že sociálny dialóg je naďalej slabý a konzultácie so sociálnymi partnermi sú nepravidelné; požaduje ďalšie opatrenia na posilnenie sociálneho dialógu a poradnej úlohy týchto subjektov pri tvorbe právnych predpisov;

22.  pripomína dôležitosť podpory, ochrany a presadzovania ľudských práv a základných slobôd na všetkých úrovniach srbskej spoločnosti bez diskriminácie v akejkoľvek forme a v súlade s európskymi a medzinárodnými normami; konštatuje, že akčný plán na uplatňovanie antidiskriminačnej stratégie bol prijatý 2. októbra 2014 a vyzval na rešpektovanie žien, osôb so zdravotným postihnutím, lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb (LGBT), všetkých menšín, národnostných, etnických i sexuálnych, ako aj na zabezpečenie ich práv; nabáda srbské orgány, aby vyvinuli ďalšie úsilie o zaistenie rovnocenného zastúpenia žien na verejnom a politickom živote; konštatuje, že administratívne kapacity v oblasti rodovej rovnosti sú stále slabé; vyzýva srbské orgány, aby v tomto smere zvýšili úsilie; víta rozhodnutie srbskej vlády povoliť organizovanie pochodu hrdosti, ktorý sa uskutočnil v Belehrade 28. septembra 2014 bez veľkých incidentov a vyjadruje uznanie vláde za podporu a polícii za jeho umožnenie;

23.  víta zriadenie národnej rady pre práva dieťaťa a nabáda tento orgán, aby plne uplatňoval svoj mandát a zabezpečil, aby sa priority v oblasti práv dieťaťa plne odrazili v akčných plánoch, ktoré srbská vláda vypracováva v rámci prístupového procesu;

24.  konštatuje, že boli prijaté opatrenia na uplatňovanie stratégie a akčného plánu na reformu súdnictva na obdobie rokov 2013 – 2018; víta prijatie pravidiel na hodnotenie práce sudcov a prokurátorov; podčiarkuje, že nezávislé súdnictvo je nanajvýš dôležité, a zdôrazňuje, že treba dokončiť reformu súdnictva v záujme zabezpečenia úplnej nezávislosti a nestrannosti sudcov a prokurátorov; vyzýva orgány, aby neodkladali prijatie návrhu zákona o právnej pomoci, pričom je potrebné zabezpečiť, aby najzraniteľnejší občania neboli vylúčení z prístupu k bezplatným službám právnej pomoci; zdôrazňuje, že je dôležité vyriešiť otázku prípadov zneužívania funkcie, a vyjadruje znepokojenie v súvislosti s ich hromadnou reklasifikáciou; zdôrazňuje, že ústavné reformy sú potrebné na zabezpečenie nezávislosti súdnictva;

25.  víta rozhodný politický impulz na boj proti korupcii a na ďalšiu realizáciu odporúčaní Skupiny štátov proti korupcii (GRECO); víta skutočnosť, že 25. novembra 2014 prijal srbský parlament zákon o ochrane oznamovateľov korupcie; víta skutočnosť, že sa uskutočnilo vyšetrovanie niekoľkých prípadov na vysokej úrovni a vynaložilo úsilie na zlepšenie koordinácie; zdôrazňuje, že treba vyvinúť veľké úsilie, aby sa zdokonalil a plne presadzoval právny rámec na boj proti korupcii a aby sa zabezpečili primerané zdroje na podporu týchto reforiem; zdôrazňuje, že prípady únikov informácií o pokračujúcich vyšetrovaniach médiám, čo je v rozpore s prezumpciou neviny, sú problémom vyvolávajúcim vážne obavy a mali by sa vyšetrovať, riešiť a odstrániť v súlade so zákonom; odsudzuje tiež tlak médií a politických strán na nezávislé orgány boja proti korupcii a v tejto súvislosti sa domnieva, že je potrebné posilniť právomoci a prostriedky agentúry na boj proti korupcii; pripomína, že tieto metódy môžu výrazne spomaliť priebeh prístupových rokovaní; požaduje ďalšie kroky na ochranu nezávislosti a integrity súdneho systému a prístupu k spravodlivosti;

26.  konštatuje, že korupcia a organizovaná trestná činnosť sú v tomto regióne veľmi rozšírené a sú takisto prekážkou brániacou demokratickému, sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Srbska; domnieva sa, že regionálna stratégia a lepšia spolupráca medzi všetkými krajinami regiónu majú zásadný význam pre účinnejšie riešenie týchto záležitostí;

27.  so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú transparentnosť vo financovaní politických strán a volebných kampaní, a teda aj vysoké riziko korupcie; zdôrazňuje, že financovanie politických strán musí byť transparentné a v súlade s spoločnými najvyššími medzinárodnými štandardmi;

28.  víta prijatie zákona o verejnom informovaní a o verejných mediálnych službách, zákona o elektronických médiách a zákona o verejnoprávnom vysielaní a požaduje, aby sa tieto zákony aj bezodkladne uplatňovali; zdôrazňuje, že pri vykonávaní nového balíka opatrení týkajúceho sa médií by mala byť zabezpečená aj udržateľnosť verejnoprávneho vysielania v menšinových jazykoch, ako aj udržateľnosť a finančná stabilita verejných služieb a regionálnych a miestnych médií; vyjadruje znepokojenie nad zhoršujúcimi sa podmienkami na riadne uplatňovanie slobody prejavu v Srbsku a zdôrazňuje, že treba dovŕšiť zabezpečenosť transparentnosti vo vlastníctve oznamovacích prostriedkov; vyjadruje znepokojenie z dôvodu zastrašovania a hrozieb voči novinárom, čo vedie aj k zvýšeniu autocenzúry, a naliehavo vyzýva srbské orgány, aby prijali opatrenia s cieľom priviesť páchateľov pred súd; so znepokojením konštatuje, že politický tlak ohrozuje nezávislosť médií; pripomína význam slobodných médií, ktoré sú jednou z hlavných hodnôt EÚ; vyzýva srbské orgány, aby zabezpečili prostredie, ktoré je priaznivé pre médiá a podporuje slobodu prejavu a médií;

29.  vyzýva srbskú vládu, aby zaviedla v plnom rozsahu a nediskriminačným spôsobom zákon o rehabilitácii; navrhuje jej, aby urobila ďalšie zmeny v zákone o reštitúcii, aby sa odstránili všetky procesné a právne prekážky týkajúce sa naturálnych reštitúcií;

30.  víta voľby do rád národnostných menšín uskutočnené 26. októbra 2014; zdôrazňuje význam rád národnostných menšín, pokiaľ ide o ich úlohu uplatňovať individuálne a kolektívne práva národnostných menšín, a vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo, že úroveň nadobudnutých práv a kompetencií sa pri ich právnom zosúlaďovaní s rozhodnutím Ústavného súdu Srbska zachová a bude sa primerane a overiteľne financovať; vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo dôsledné uplatňovanie zákonov na ochranu menšín v celej krajine vrátane zákonov v oblasti vzdelávania, používania jazykov a prístupu k médiám a bohoslužbám v menšinových jazykoch a zodpovedajúce zastúpenie národnostných menšín vo verejnej správe, v miestnych a regionálnych orgánoch, ako aj v národnom parlamente; podporuje záväzok Srbska, pokiaľ ide o prípravu konkrétneho akčného plánu týkajúceho sa postavenia národnostných menšín v rámci akčného plánu pre kapitolu 23; vyzýva srbské orgány, aby prijali ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie Rómov, a to hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie, bývanie a zamestnanie; naliehavo vyzýva vládu, aby zvýšila povedomie o občianskych právach medzi rómskou populáciou a aby Rómom poskytovala rovnakú ochranu bezpečnosti; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať zapájanie Rómov do politického života; vyzýva srbské orgány, aby zlepšili plánovanie, koordináciu a monitorovanie vykonávania politík a opatrení v oblasti začleňovania Rómov na národnej i miestnej úrovni;

31.  zdôrazňuje význam reštitúcie majetku skonfiškovaného menšinovým cirkvám a náboženským komunitám počas komunistického režimu; zdôrazňuje úlohu štátu pri formovaní objektívneho prístupu k historickým kostolom v krajine vrátane tých, ktoré patria menšinám; zdôrazňuje, že bez takejto reštitúcie nemožno hovoriť o zaručení náboženskej slobody;

32.  konštatuje, že kultúrna rozmanitosť Vojvodiny je tiež súčasťou srbskej identity a ochrana a podpora jej menšín a zachovávanie diverzity a podpora rozličných národností, ktoré po stáročia dobre fungovali, má preto veľký význam; vyzýva na zachovanie viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti; ďalej zdôrazňuje, že autonómia Vojvodiny by sa nemala oslabiť, a pripomína vláde, aby bezodkladne predložila zákon o právomociach a financovaní autonómnej provincie Vojvodina;

33.  v súvislosti s významom, aký má európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) pre ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a ich susedmi, vyzýva srbskú vládu, aby zabezpečila potrebný právny rámec, ktorý by umožnil účasť Srbska v EZÚS;

34.  víta novú stratégiu reformy verejnej správy, vytvorenie špecializovaného ministerstva verejnej správy a miestnej samosprávy a zvýšenú pozornosť politickému plánovaniu a koordinácii po založení sekretariátu pre verejné politiky ako pozitívny krok smerom k efektívnejšej verejnej správe; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti pri prijímaní pracovníkov verejnej správy a administratívnych a riadiacich kapacít na miestnej úrovni; naliehavo vyzýva orgány, aby ustanovili transparentný postup vymenúvania a povyšovania štátnych zamestnancov a úradníkov verejnej správy na základe dosiahnutých výsledkov;

35.  vyzýva srbské orgány, aby uskutočnili štrukturálne hospodárske reformy s cieľom podporiť rast, zlepšiť investičné prostredie v celom Srbsku a zabezpečiť vyvážený sociálny a hospodársky rozvoj vo všetkých regiónoch, bojovať proti vysokej miere nezamestnanosti a chudobe a uskutočniť fiškálnu konsolidáciu a bojovať proti korupcii, ktorá je naďalej veľkou hrozbou pre podnikateľské prostredie; so znepokojením si všíma vysokú mieru nezamestnanosti a naliehavo žiada vládu, aby riešila tento problém zabezpečením primeraných príležitostí pre mladých ľudí a vzdelávania podľa potrieb trhu práce; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostupný vzdelávací systém a pracovné príležitosti a možnosti vzdelávania pre mladých ľudí, ako aj prístup k európskym študijným programom, napr. programu Erasmus; víta prijatie zákonov týkajúcich sa práce, konkurzov, privatizácie, plánovania a výstavby, ktoré predstavujú právny rámec pre štrukturálne reformy a pre zlepšenie podnikateľského prostredia;

36.  požaduje zlepšenie podnikateľského prostredia uskutočnením plánovaných štrukturálnych reforiem v tejto oblasti, posilnením právneho systému a zabezpečením rovnakého uplatňovania zákonov; trvá na naliehavej potrebe odstrániť administratívne prekážky brániace podnikaniu, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a poukazuje na dôležitosť nevyhnutnej reštrukturalizácie štátnych podnikov, pričom treba rešpektovať práva zamestnancov a význam zamestnanosti vo verejnom sektore pre srbských občanov a pre ich dobré životné podmienky, ako aj skutočnosť, že základné verejné služby im poskytujú istoty;

37.  berie na vedomie prácu na zmene trestného zákona; konštatuje však, že právna neistota v súkromnom sektore po prijatí pozmeňujúcich návrhov pretrváva; pripomína svoje obavy z ustanovení nového článku 234 o zneužívaní zodpovedných pozícií, ktorý stále ponecháva priestor na svojvoľnú interpretáciu; konštatuje, že väčšina bývalých prípadov zneužitia úradu bola zrejme hromadne preklasifikovaná bez náležitého preskúmania na zneužitie zodpovedného postavenia, preto požaduje nezávislé a dôkladné preskúmanie reklasifikovaných prípadov, čo umožní okamžite zastaviť dlhoročné nespravodlivé stíhania;

38.  blahoželá Srbsku k zorganizovaniu summitu Číny a strednej a východnej Európy v Belehrade; víta plány na posilnenie spolupráce a dúfa, že to bude v súlade s európskymi normami; berie na vedomie prvé dohody o projektoch z oblasti energetiky a infraštruktúry dohodnuté počas summitu; pripomína Srbsku a ďalším krajinám tohto regiónu, že v projektoch treba brať do úvahy dlhodobé ciele politík EÚ;

39.  konštatuje, že prípravy v oblasti energetiky mierne pokročili; zdôrazňuje, že Srbsko musí zintenzívniť úsilie o harmonizáciu predpisov v oblasti energetiky s acquis, najmä pokiaľ ide o splnenie cieľov týkajúcich sa energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj neposkytovanie štátnej pomoci v sektore hnedého uhlia, a prioritne zrealizovať oddelenie služieb v plynárenskom odvetví a reštrukturalizáciu štátnej plynárenskej spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby podporila srbskú vládu v jej úsilí znižovať závislosť krajiny od dovozu energie zvýšením diverzifikácie zdrojov energie; nabáda Srbsko, aby začalo revíziu svojej navrhovanej energetickej stratégie; vyzýva vládu, aby zvýšila svoje úsilie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, najmä so zreteľom na smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, čo je krok potrebný na dosiahnutie energetickej bezpečnosti a splnenie cieľov EÚ 2020 oblasti obnoviteľných zdrojov energie;

40.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti životného prostredia a zmeny klímy sa dosiahol príliš malý pokrok, a vyzýva srbské orgány, aby urýchlene prijali komplexnú klimatickú politiku a stratégiu pre celú krajinu v súlade s cieľmi EÚ;

41.  je znepokojený tým, že akademickým inštitúciám spolu so štátnymi orgánmi a verejnými činiteľmi sa nepodarilo vyriešiť obvinenia z plagiátorstva na univerzitách;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Srbska.

(1) Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 46.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0039.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2014)0065.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia