Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2950(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0214/2015

Indgivne tekster :

B8-0214/2015

Forhandlinger :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Afstemninger :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0066

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 75k
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg
Den europæiske integrationsproces for Kosovo
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2014/2950(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Den Europæiske Union,

–  der henviser til den første aftale om principper for en normalisering af relationerne, som blev undertegnet den 19. april 2013 af premierministrene Hashim Thaci og Ivica Dacic, og til gennemførelsesplanen af 22. maj 2013,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. juni 2013 med vedtagelsen af Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 22. oktober 2012, hvori Kommissionen bemyndiges til at indlede forhandlinger om en rammeaftale med Kosovo om deltagelse i Unionens programmer,

–  der henviser til FN’s generalsekretærs beretninger om de igangværende aktiviteter under FN's midlertidige administrative mission i Kosovo og udviklingen i denne forbindelse, herunder til den seneste beretning af 31. oktober 2014,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/349/FUSP af 12. juni 2014 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingerne i Rådet (almindelige anliggender) den 7. december 2009, 14. december 2010 og 5. december 2011, hvori det blev understreget og bekræftet, at Kosovo – uden at dette berører medlemsstaternes holdning vedrørende dets status – også burde stilles en visumliberalisering i udsigt, når alle betingelser var opfyldt;

–  der henviser til indledningen af en visumdialog i januar 2012, til fremlæggelsen af en køreplan for visumliberalisering i juni 2012 og til Kommissionens anden rapport af 24. juli 2014 om Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering (COM(2014)0488),

–  der henviser til det tredje møde inden for rammerne af den strukturerede dialog om retsstaten, som blev afholdt den 16. januar 2014;

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol (ICJ) af 22. juli 2010 om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten samt til FN’s Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, som anerkendte Den Internationale Domstols (ICJ) udtalelse, og hvori der blev udtrykt tilfredshed med EU’s vilje til at fremme dialogen mellem Beograd og Pristina,

–  der henviser til beslutningen fra Europarådets Ministerkomité af 11. juni 2014 om at give Kosovo medlemsskab af Europarådets Venedigkommission; der henviser til udnævnelsen i september 2014 af to eksperter fra Kosovo til Venedigkommissionen,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra de interparlamentariske møder mellem EU og Kosovo, der blev afholdt den 28.-29. maj 2008, 6.-7. april 2009, 22.-23. juni 2010, 20. maj 2011, 14.-15. marts 2012 og 30.-31. oktober 2013,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 om "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 16. december 2014 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger,

–  der henviser til det arbejde, som Ulrike Lunacek har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører om Kosovo,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 110 af FN's 193 medlemsstater, herunder 23 af de 28 EU-medlemsstater, anerkender Kosovos uafhængighed;

B.  der henviser til, at forhandlingerne om stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo blev afsluttet i maj 2014, og at denne blev paraferet i juli 2014;

C.  der henviser til, at hvert enkelt (potentielle) kandidatland vil blive bedømt ud fra sine egne resultater, og at hastigheden hvormed de nødvendige reformer gennemføres, og disse reformers kvalitet vil afgøre tidsplanen for tiltrædelsen;

D.  der henviser til, at EU's valgobservationsmission vurderede de tidlige parlamentsvalg, som blev afholdt den 25. maj og den 8. juni 2014, som gennemsigtige og veltilrettelagte, og at de konsoliderede de fremskridt, der var opnået i forbindelse med kommunalvalget i 2013; der henviser til, at det konstituerende møde i Kosovos parlament først blev afsluttet den 8. december 2014, og at regeringen blev valgt den 9. december 2014;

E.  der henviser til, at fremskridt i gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) bl.a. kræver villighed til at kontrollere tidligere resultater og drage behørige erfaringer fra de problemer, der er blevet konstateret, bl.a. inden for forvaltning af feltmissioner; der henviser til, at EULEX er den største mission, der er blevet deployeret, og at den har været aktiv i mere end seks år;

1.  glæder sig over afslutningen på det seks måneder lange politiske dødvande, der fulgte efter valget, med konstitueringen af parlamentet og udnævnelsen af den nye regering; er bekymret over udnævnelsen, uden samtykke fra alle parter, af personer, hvis baggrund kan anfægtes; beklager det unødvendigt høje antal ministre og viceministre i den nye regering – med budgetindvirkningerne heraf – samt det lave antal kvinder blandt ministrene; noterer sig, at en stigning i antallet af kvindelige ministre kunne anvendes som et progressivt incitament for samfundet som helhed; understreger, at det er yderst presserende, at den nye regering gennemfører de nødvendige reformer beslutsomt; understreger, at Kosovos lederes indsats bedst kan måles på de konkrete resultater, der leveres til de kosovoske borgere og de europæiske og internationale partnere; tilskynder de valgte repræsentanter for det serbiske mindretal i Kosovo til at deltage i og påtage sig deres ansvar i den nye koalitionsregering i Pristina;

2.  opfordrer den nye regering til at fortsætte sin europæiske kurs og understreger, at den har påtaget sig energisk at forfølge en række prioritetsspørgsmål, bl.a. gennem lovgivning, herunder skridt til styrkelse og bekræftelse af retsstaten, til etablering af en model for retsvæsenet baseret på principperne om uafhængighed, professionalisme og effektivitet, og til systematisk og effektiv bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet på alle niveauer; opfordrer myndighederne til systematisk og effektivt at bekæmpe arbejdsløshed, fremme strukturelle økonomiske reformer og bæredygtig udvikling gennem fastlæggelse af et regelsæt og indførelse af incitamenter for små og mellemstore virksomheder og til at forfølge den hårdt tiltrængte reform af det sociale beskyttelsessystem med henblik på at håndtere de konstant høje fattigdomstal, herunder uacceptable niveauer af børnefattigdom, understreger, at det er afgørende, at der gennemføres reformer; understreger, at oprettelsen af en særlig domstol, dennes funktion og samarbejde med den bør være en prioritering, og at dette vil hjælpe Kosovo med at løse og overvinde problemer, der har rødder i landets fortid; understreger, at lovgivnings- og politikplaner skal afspejle de ressourcer, der kræves, realistisk, og henstiller, at de gennemføres på en mere gennemsigtig måde;

3.  understreger, at det er nødvendigt at styrke parlamentets tilsynsrolle og navnlig EU‑integrationsudvalgets rolle i Kosovos integrationsproces; opfordrer indtrængende parlamentet til hurtigt at vedtage en ny forretningsorden, der er i overensstemmelse med europæisk bedste praksis, og som afspejler ligestillingsaspektet;

4.  understreger, at der er behov for at intensivere indsatsen til bekæmpelse af kriminelle grupper, som muliggør ulovlig migration; understreger desuden, at socioøkonomisk udvikling og skabelse af nye arbejdsplader er nødvendig for at kunne vende tendensen med ulovlig migration og give borgerne fornyet håb om og tro på, at de kan skabe sig en fremtid i deres eget land; fastholder, at det er nødvendigt at tage fat på de grundlæggende årsager til ulovlig migration og dertil anvende alle EU's politik- og bistandsinstrumenter;

5.  glæder sig over den gradvise styrkelse og øgede samordning af civilsamfundsorganisationer, navnlig dem, der beskæftiger sig med kvinder og LGBTI‑personer; understreger desuden, at det er nødvendigt at finde en løsning på de trusler og angreb, der er rettet mod aktivister, som forsøger at styrke LGBTI‑personernes rettigheder; opfordrer de kosovoske myndigheder til at styrke deres mekanismer til høring af civilsamfundet, som hidtil er blevet afholdt på ad hoc‑basis, navnlig ved at give det paritetisk rådgivende råd alle de nødvendige ressourcer; finder, at repræsentative civilsamfundsorganisationer bør inddrages i lovgivningsmæssige høringer med henblik på at sikre, at regeringen er åben og gennemsigtig; opfordrer ligeledes donorsamfundet, navnlig EU, til fortsat at inddrage og høre civilsamfundet i forbindelse med programmeringen;

6.  bemærker, at der er gjort visse fremskridt i lovgivningen vedrørende retsvæsenet og dets organisering, navnlig at der er taget skridt til at tilpasse strukturerne til det nye EULEX-mandat og de blandede paneler; bemærker imidlertid, at der fortsat er alvorlige betænkeligheder vedrørende dommernes og anklagernes uafhængighed, ansvarlighed, upartiskhed og effektivitet samt vedrørende Kosovos retsråds funktionsmåde, fængselsvæsenet og retsstatssektorens overordnede resultater; understreger, at der bør gøres en yderligere indsats for at forberede den fulde overdragelse af ansvarsområder fra EULEX til Kosovo; opfordrer de politiske myndigheder til tydeligt at vise deres fulde støtte til dommernes og anklagernes uafhængighed, idet disse fortsat udsættes for forsøg på at påvirke igangværende efterforskninger og retssager;

7.  udtrykker bekymring over manglen på betydelige fremskridt i bekæmpelsen af korruption på højt plan og organiseret kriminalitet, hvilket udgør en væsentlig hindring for Kosovos demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; understreger, at der er behov for et klart signal fra regeringens side om, at Kosovo systematisk tackler korruption på alle niveauer og bekæmper organiseret kriminalitet; opfordrer til, at der træffes yderligere foranstaltninger for at undgå enhver eventuel forbindelse mellem organiseret kriminalitet og personer i den offentlige administration; er desuden bekymret over, at så mange har skydevåben uden at have tilladelse dertil, og opfordrer den kosovoske regering til effektivt at gennemføre de eksisterende programmer til indsamling af sådanne skydevåben, navnlig den nationale strategi og handlingsplan for kontrol med og indsamling af håndvåben og lette våben (SALW) for perioden 2013-2016; opfordrer Kosovo til at samarbejde med EU's ekspertgruppe om våbenhandel og med nabolandene for at træffe forebyggende foranstaltninger og opfordrer EU til at yde enhver form for teknisk bistand, der er nødvendig i denne henseende;

8.  glæder sig over, at Kosovo deltager i koalitionen mod terror, over ændringerne i Kosovos straffelovgivning med sigte på at slå ned på udenlandske kriger og over de foranstaltninger, som myndighederne har truffet for at retsforfølge personer, der er involveret i rekruttering af unge til ekstremistiske grupper; bemærker med bekymring beretninger om stigende radikalisering blandt unge i Kosovo, og at nogle af dem slutter sig til terrorkrigere i Syrien og Irak; anmoder EU om at hjælpe med at håndtere de sociale problemer, der er en del af årsagen til, at radikaliserede grupper kan rekruttere unge i Kosovo;

9.  noterer sig, at en af den nye regerings prioriteringer er at oprette Kosovos væbnede styrker, som vil skulle operere i overensstemmelse med forfatningen og under fuld civil kontrol; forstår princippet om territorialt forsvar som et aspekt af den nationale suverænitet, men opfordrer til, at de væbnede styrker skal være forenelige med EU, og er af den opfattelse, at der bør gøres en større indsats for at give Kosovos politi flere ressourcer, så det omgående kan øge effektiviteten af sit arbejde;

10.  bemærker manglen på fremskridt i gennemførelsen af den strategiske ramme for reformen af den offentlige administration og handlingsplanen; opfordrer Kosovo til at færdiggøre de lovgivningsmæssige rammer for den offentlige tjeneste og til i den forbindelse at sikre afpolitisering af tjenesten og vurdere dens resultater;

11.  opfordrer myndighederne til hurtigt at vedtage en omfattende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling og ligeledes fokusere på forebyggelse og bevidstgørende foranstaltninger; glæder sig over, at den første Pride-parade blev afholdt den 17. maj 2014, og over nedsættelsen af en rådgivende og koordinerende gruppe for LGBT-samfundets rettigheder;

12.  glæder sig over de fremskridt, der er opnået inden for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, f.eks. at lovgivningen er blevet ændret, så den anerkender rettighederne for de personer, der har overlevet konfliktrelateret vold såsom krigsvoldtægt; understreger, at der fortsat er udfordringer at tage fat på, navnlig med hensyn til vold i hjemmet og kønsbaseret vold, ejendomsret og repræsentation af kvinder i ledende stillinger;

13.  opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sætte kraftigt ind over for problemer og udfordringer med vold i hjemmet og kønsbaseret vold; understreger, at der er behov for omfattende dataindsamling vedrørende omfanget af vold i hjemmet og kønsbaseret vold;

14.  opfordrer Kosovo til at vedtage en effektiv og omfattende lovgivningsmæssig og institutionel ramme for medierne og frem for alt til at gennemføre den eksisterende lovgivning mere effektivt med henblik på at sikre ytringsfriheden; er fortsat bekymret over trusler mod og angreb på journalister og manglen på gennemsigtighed i medierne; minder om betydningen af mediefrihed og mediernes uafhængighed som en af EU's centrale værdier og en milesten for ethvert demokrati, og at de bidrager til at styrke retsstaten; opfordrer myndighederne til hurtigt at få lukket de systematiske huller i lovgivningen og derved sikre mediefriheden, navnlig med henblik på mediernes gennemsigtighed og med hensyn til injuriespørgsmålet, og til at sikre offentlige radio- og tv-stationers uafhængighed og bæredygtighed og undgå enhver politisk indblanding, efter en grundig og omfattende offentlig høringsproces; tilskynder de kosovoske myndigheder til at træffe yderligere foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe hadefulde ytringer, trusler og opfordringer til vold;

15.  fastholder, at gennemførelsen af lovgivning om beskyttelse af etniske mindretal og kulturelle rettigheder fortsat er en udfordring i Kosovo, til trods for at der er gjort visse fremskridt på området; understreger, at der fortsat er behov for, at der gøres seriøse bestræbelser med hensyn til en fuldstændig gennemførelse af lovgivningen, som omfatter bestemmelser om etniske mindretals rettigheder, med henblik på at forebygge direkte og indirekte forskelsbehandling; bemærker, at navnlig romaer, egyptere og ashkalier fortsat står over for socioøkonomiske, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige udfordringer; ser frem til den nye regerings nye rammer til forbedring af situationen for romaer, egyptere og ashkalier, navnlig gennem indførelse af lige sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse; understreger, at det er vigtigt, at det gøres lettere for romaer, egyptere og ashkalier at vende tilbage; henstiller, at rettighederne for gorani-folket i Zhupa- og Gora-regionerne fastsættes ved lov og sikres i praksis;

16.  opfordrer de nationale og lokale myndigheder til at gennemføre den tilpassede lovgivning fuldt ud og derved bidrage til den videre udvikling af et fuldstændigt multietnisk samfund, særlig hvad angår spørgsmålene på uddannelses- og beskæftigelsesområdet; henstiller, at der træffes praktiske foranstaltninger til i stadig højere grad at inddrage repræsentanter for etniske mindretal i nationale og lokale regeringsorganer;

17.  minder de kosovoske myndigheder om deres ansvar for at respektere, bevare og beskytte serbiske såvel som alle andre kulturelle og religiøse monumenter, der er en del af den fælles europæiske kulturarv og historiske arv; glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet i denne henseende;

18.  opfordrer indtrængende Kosovo til at rådføre sig med Europarådets Venedigkommission, som landet blev medlem af i juni, med henblik på dennes holdning til og støtte i udarbejdelsen af ny lovgivning;

19.  glæder sig over paraferingen af stabiliserings- og associeringsaftalen i juli 2014, som foreskriver en styrket politisk dialog, en tættere handelsintegration og nye former for samarbejde; opfordrer Rådet til hurtigst muligt og senest medio 2015 at vedtage en afgørelse om undertegnelse og indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen, da denne vil give et stærkt incitament til at gennemføre og institutionalisere reformer, give Kosovo nye muligheder for at styrke relationerne til nabolandene og bidrage til at stabilisere regionen; opfordrer endvidere Rådet til at vedtage en afgørelse om undertegnelse og indgåelse af rammeaftalen om Kosovos deltagelse i EU‑programmer, hvilket vil styrke samarbejdet mellem Kosovo og EU inden for en række sektorer, og mener, at disse programmer bør have fokus på specifikke områder, som modsvarer de forpligtelser, som Kosovo har påtaget sig på sin vej mod Europa, og at de bør gennemføres hurtigst muligt og på en gennemsigtig måde;

20.  opfordrer indtrængende de fem resterende EU-medlemsstater til at anerkende Kosovo; understreger, at dette vil lette normaliseringen af relationerne mellem Beograd og Pristina yderligere; opfordrer alle EU-medlemsstater til at gøre deres yderste for at lette de økonomiske, mellemfolkelige, sociale og politiske forbindelser mellem deres og Kosovos borgere;

21.  udtrykker sin anerkendelse af det arbejde, der er udført af den særlige efterforskningstaskforce (SITF), som i sine efterforskningsresultater, der blev udsendt i juli 2014, fandt stærke beviser mod nogle tidligere højtstående personer i Kosovos Befrielseshær (UCK), men ikke mod UCK som sådan; glæder sig over, at anmodningen om oprettelse af en særlig domstol, der skal operere inden for rammerne af Kosovos retsvæsen, men have en afdeling i Nederlandene, er blevet fremsendt til og antaget af den nederlandske regering; opfordrer Kosovos parlament til hurtigst muligt at vedtage den lovgivningspakke, der er nødvendig i denne forbindelse; opfordrer de kosovoske myndigheder til fortsat at samarbejde med SITF;

22.  glæder sig over de fremskridt, Kosovo har gjort med hensyn til at oprette sin egen vidnebeskyttelsesenhed og understøttende retlige og administrative rammer, og over de fremskridt, der er gjort med hensyn til indgåelse af en samarbejdsaftale med EU's medlemsstater, men understreger, at der er behov for yderligere støtte for at gøre det lettere for fremtidige vidner at flytte til tredjelande;

23.  er alvorligt bekymret over de nylige påstande om korruption i EULEX; mener, at EULEX har spillet og fortsat bør og kan spille en vigtig rolle i Kosovo, og glæder sig derfor over den hurtige reaktion fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, med udpegelsen af en uafhængig ekspert, der skal foretage en tilbundsgående undersøgelse af håndteringen af disse påstande; opfordrer til fuld gennemsigtighed i denne undersøgelse og opfordrer indtrængende alle involverede parter til at samarbejde fuldt ud, således at undersøgelsen hurtigt kan afsluttes; understreger, at det er vigtigt at sikre, at eksperten kan gennemføre en omfattende undersøgelse, der dækker alle aspekter af sagen; er bekymret over, at følsomme dokumenter om påstandene om korruption i EULEX er forsvundet; opfordrer til, at der foretages en grundig og omfattende undersøgelse heraf; understreger, at det er yderst vigtigt, at EU's troværdighed genoprettes i og uden for Kosovo, og at de indhøstede erfaringer overvejes i forbindelse med fremtidige missioner; bemærker, at såvel ombudsmanden som OLAF har besluttet at indlede uafhængige undersøgelser af EULEX' påståede forseelser, og opfordrer alle undersøgere til effektivt at koordinere deres tiltag og udveksle oplysninger; mener imidlertid, at der er behov for en bred og dybdegående analyse med henblik på at vurdere EULEX' overordnede effektivitet og dens resultaters tilstrækkelighed og derved ajourføre den beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggjorde i oktober 2012;

24.  opfordrer EULEX til at udøve sit mandat med fornyet kraft; understreger, at det er af afgørende betydning, at der sikres fuldstændig gennemsigtighed, ansvarlighed og øget effektivitet i EULEX' arbejde, samt at EULEX viser resultater, der er mere konkrete og på et højere niveau, og at den regelmæssigt og grundigt informerer om sine aktiviteter og beslutninger; fremhæver den betydning, EULEX har med hensyn til at tage kontakt til lokale myndigheder og opfordre dem til at opfylde deres forpligtelser vedrørende retsstatsreformer, ejerskab og vedtagelse af lovændringer til indførelse af overflyttede retlige procedurer; opfordrer Kosovos myndigheder til fortsat at respektere EULEX' mandat og støtte udøvelsen af dets eksekutive mandat;

25.  noterer sig de fremskridt, Kosovo har gjort med hensyn til at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering; opfordrer myndighederne til at gøre en ekstra indsats i denne forbindelse og bevise, at de er fast besluttede på at gennemføre henstillingerne, bl.a. ved at vedtage de fire udestående retsakter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre sit yderste for at fremskynde visumliberaliseringsprocessen for Kosovo, som er det sidste land i regionen med visumpligt; udtrykker dyb bekymring over den nylige stigning i antallet af borgere, herunder romaer, ashkalier og albanere, der forlader Kosovo for at slå sig ned i EU-lande; opfordrer myndighederne i Pristina til at træffe effektive foranstaltninger over for kriminelle netværk, der er involveret i menneskehandel, og til med hjælp fra Den Europæiske Unions kontor i Pristina klart og tydeligt at forklare offentligheden, at der kun er en lille chance for, at asylansøgninger vil blive godkendt; understreger, at det er nødvendigt at tage fat på de underliggende årsager til, at borgere forlader Kosovo, herunder ved at investere i kvalitetsuddannelse, navnlig for mindretal og marginaliserede samfund;

26.  opfordrer de serbiske og kosovoske myndigheder til at indføre samarbejdsordninger for at slå ned på og få opløst kriminelle netværk, som kontrollerer, udnytter og smugler ulovlige migranter fra Kosovo til visse EU-medlemsstater gennem Serbien;

27.  opfordrer de kosovoske myndigheder til at vedtage den nye strategi og handlingsplan for børns rettigheder og fremhæver betydningen af at investere i uddannelse, sundhed og ernæring, navnlig for mindretal og marginaliserede samfund; fremhæver betydningen af loven om beskyttelse af børn med henblik på at indføre en funktionel ordning for beskyttelse af børn; understreger, at det er vigtigt, at centrale og lokale institutioners ansvarlighed styrkes med henblik på at overvåge gennemførelsen af børns rettigheder;

28.  bemærker med bekymring den høje arbejdsløshed, særlig blandt unge, og kønsdiskriminationen på arbejdsmarkedet; noterer sig, at fremskridtene inden for ejendomsret fortsat kun skrider langsomt frem, og at dette udgør en hindring for den langsigtede økonomiske vækst; noterer sig det betydelige fald i direkte udenlandske investeringer i tredje kvartal af 2014; opfordrer Kosovos regering til at arbejde på at forbedre erhvervsklimaet, navnlig for små og mellemstore virksomheder, og til at skabe et sikkert miljø, som vil kunne tiltrække flere direkte udenlandske investeringer til fordel for alle i Kosovo; opfordrer Kommissionen til som en del af IPA‑finansieringen at yde bistand til unge iværksættere, herunder formidle kontakt til iværksættere fra EU-medlemslande;

29.  bemærker med bekymring, at gennemførelsen af arbejdsmarkedsloven og ligeledes af loven om strejker fortsat er utilfredsstillende; bemærker, at arbejdsløsheden i Kosovo ligger på omkring 30 % og særlig berører kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet;

30.  beklager, at forhandlingerne på højt plan mellem Kosovo og Serbien er gået ned i tempo på grund af afholdelsen af valg i begge disse lande; glæder sig over, at møderne mellem Beograd og Pristina blev genoptaget den 9. februar 2015 i Bruxelles; bemærker dog, at der er blevet afholdt møder på teknisk plan, og at der er gjort visse fremskridt, herunder hvad angår bevægelsesfriheden; beklager, at de fleste af de aftaler, der er undertegnet af de to parter, ikke er blevet gennemført fuldt ud, og opfordrer Serbien og Kosovo til med fornyet beslutsomhed at gå videre med den fulde gennemførelse af de allerede indgåede aftaler; understreger, at det er vigtigt at forklare befolkningen betydningen af og konsekvenserne ved disse aftaler; understreger, at udviklingen af gode naboskabsrelationer kan tjene begge landes interesser;

31.  fastholder, at det er vigtigt at sikre, at Kosovo hurtigst muligt får tildelt sin egen internationale telefonlandekode, hvilket vil bidrage til at give Kosovo større international synlighed;

32.  glæder sig meget over ratifikationen af Den Internationale Olympiske Komités beslutning om fuldt ud at anerkende Kosovos nationale olympiske komité, og opfordrer indtrængende andre sportsforbund til at handle i overensstemmelse hermed og dermed give kosovoske sportskvinder og –mænd lov til at deltage i europæiske og internationale sportskonkurrencer som statsborgere af deres eget land;

33.  understreger, at det bør være en prioritering for Kosovo at blive medlem af internationale og regionale organisationer og mekanismer; opfordrer til, at Kosovos relationer og repræsentation i regionale organisationer, internationale agenturer og organer, såsom Europarådet og kultur‑ og kulturarvsinstitutioner, opgraderes til fuldt medlemskab, og til, at dets repræsentation i europæiske og internationale medieorganisationer ligeledes opgraderes med henblik på at give kosovoske kunstnere mulighed for at deltage i alle internationale kulturelle begivenheder, herunder Det Europæiske Melodi-Grandprix; minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at overholde den aftale, der er indgået om regionalt samarbejde;

34.  opfordrer Kosovos retshåndhævende myndigheder og politistyrker til at arbejde aktivt og samarbejde med deres europæiske modstykker for at opnå en bedre samordning af terrorbekæmpelsen og bekæmpelsen af narkotika‑ og menneskehandel, og understreger i denne forbindelse betydningen af Kosovos fulde medlemskab af Europol og Interpol;

35.  bemærker, at der er gjort visse fremskridt i den nordlige del af landet, navnlig med valget af borgmestre gennem valg, der blev afholdt i hele Kosovo, og det øgede antal EU-støttede projekter i den denne del af landet; understreger imidlertid, at det er nødvendigt at gå videre med oprettelsen af sammenslutningen af serbiske kommuner, som burde mindske behovet for parallelle strukturer yderligere; bemærker samtidigt, at yderligere vedvarende bestræbelser vil være nødvendige for at bringe de etniske albanske og serbiske samfund tættere sammen; opfordrer til, at der findes en fælles løsning på problemet med Mitrovica-broen, som i øjeblikket udgør en hindring for borgernes frie bevægelighed;

36.  fastholder, at der er behov for fuldstændig gennemsigtighed i formidlingen af resultaterne af dialogen mellem Beograd og Pristina og for at sikre, at de berørte parlamenter og civilsamfund inddrages i gennemførelsesprocessen;

37.  opfordrer de serbiske myndigheder til at yde fuld støtte med at få repatrieret ligene af forsvundne kosovoere, som bliver fundet i Serbien, og til at fortsætte udgravningsarbejdet i de angivne områder eller i områder, hvor der påstås at være massegrave, og hvor forsvundne personer formodes at være begravet;

38.  støtter den fortsatte retsforfølgelse af krigsforbrydelser på nationalt plan og påpeger vigtigheden af at retsforfølge krigsvoldtægtsforbrydere;

39.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at forlænge mandatet for EU's særlige repræsentant i Kosovo, så det fortsætter efter den 28. februar 2015;

40.  bemærker med bekymring, at den eksplosion, der fandt sted den 6. juni 2014 på Kosovos A‑anlæg, er et bevis på systemets skrøbelighed, og opfordrer endnu engang indtrængende til, at anlægget lukkes senest i 2017; er overbevist om, at Kosovos regering bør udarbejde en tydelig og gennemførlig energipolitik, da dette vil være afgørende for landets økonomiske udvikling; fremhæver behovet for at fremme energieffektivitet og gennemføre undersøgelser af energibehovet inden idriftsættelsen af nye kraftværk;

41.  glæder sig over bestræbelserne på at diversificere energikilderne og udvikle vedvarende energikilder og glæder sig især over den påbegyndte opførelse af tre nye vandkraftværk; understreger i den forbindelse, at det er vigtigt, at EU's miljøstandarder vedtages og anvendes; minder på ny myndighederne om betydningen af konsekvent at overholde miljøstandarder, når de udarbejder landets udviklingsstrategi;

42.  udtrykker bekymring over det store omfang af solidt og flydende radioaktivt affald, som fortsat vil blive fundet i kommuner i hele Kosovo, uden at der er truffet sikre beskyttelsesforanstaltninger; opfordrer Kommissionen til at yde bistand og arbejde tæt sammen med Kosovos myndigheder med henblik på at finde frem til en permanent løsning på dette problem;

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil og til Kosovos regering og nationalforsamling.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik