Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2950(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0214/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0214/2015

Keskustelut :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Äänestykset :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0066

Hyväksytyt tekstit
PDF 156kWORD 76k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
Kosovon integroituminen unioniin
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2015 Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin (2014/2950(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon suhteiden normalisoimista koskevia periaatteita käsittelevän ensimmäisen sopimuksen, jonka pääministerit Hashim Thaçi ja Ivica Dačić allekirjoittivat 19. huhtikuuta 2013, sekä 22. toukokuuta 2013 hyväksytyn täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin päätös luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen unionin ja Kosovon välisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta,

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2012 tehdyn neuvoston päätöksen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Kosovon kanssa sen osallistumista unionin ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation käynnissä olevia toimia ja niihin liittyvää kehitystä käsittelevät YK:n pääsihteerin raportit, joista viimeisin on päivätty 31. lokakuuta 2014,

–  ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta 12. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/349/YUTP,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2009, 14. joulukuuta 2010 ja 5. joulukuuta 2011 pitämien kokousten päätelmät, joissa korostettiin ja vahvistettiin, että Kosovon tulisi myös hyötyä mahdollisuudesta luopua viisumivelvoitteesta heti, kun kaikki ehdot on täytetty riippumatta jäsenvaltioiden kannasta Kosovon asemaan,

–  ottaa huomioon viisumimenettelyä koskevan vuoropuhelun käynnistämisen tammikuussa 2012, viisumivapauteen tähtäävän etenemissuunnitelman kesäkuussa 2012 ja 24. heinäkuuta 2014 laaditun komission toisen kertomuksen Kosovon edistymisestä viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (COM(2014)0488),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 pidetyn kolmannen tapaamisen, jossa käytiin jäsenneltyä vuoropuhelua oikeusvaltiosta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman 64/298, jossa hyväksyttiin lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2014 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöksen, jolla Kosovolle myönnettiin jäsenyys Euroopan neuvoston Venetsian komissiossa; ottaa huomioon, että syyskuussa 2014 Venetsian komissioon nimitettiin kaksi kosovolaista asiantuntijaa,

–  ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2008, 6. ja 7. huhtikuuta 2009, 22. ja 23. kesäkuuta 2010, 20. toukokuuta 2011, 14. ja 15. maaliskuuta 2012 sekä 30. ja 31. lokakuuta 2013 pidettyjen Euroopan parlamentin ja Kosovon parlamentin välisten kokousten antamat yhteiset julkilausumat,

–  ottaa huomioon komission 16. lokakuuta 2013 antaman tiedonannon laajentumisstrategiasta sekä vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmistä haasteista (COM(2013)0700),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon Ulrike Lunacekin työn Kosovoa käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 110 YK:n jäsenvaltiota kaikkiaan 193:sta, 23 EU:n jäsenvaltiota kaikkiaan 28:sta mukaan luettuina, on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden;

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Kosovon välistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut saatettiin päätökseen toukokuussa 2014 ja että sopimus parafoitiin heinäkuussa 2014;

C.  toteaa, että jokaista (mahdollista) ehdokasvaltiota arvioidaan sen omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

D.  ottaa huomioon, että unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta piti 25. toukokuuta ja 8. kesäkuuta 2014 pidettyjä aikaistettuja parlamenttivaaleja avoimina ja hyvin järjestettyinä ja katsoi niiden vahvistavan edistyksen, jota oli saavutettu vuoden 2013 kunnallisvaaleissa; ottaa huomioon, että Kosovon kansalliskokouksen järjestäytymiskokous saatiin päätökseen vasta 8. joulukuuta 2014 ja että hallituksesta äänestettiin 9. joulukuuta 2014;

E.  toteaa, että edistyminen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) toteuttamisessa edellyttää muun muassa, että halutaan tarkastella aiempaa suoriutumista ja oppia todetuista ongelmista myös kenttäoperaatioiden johtamisessa; toteaa, että EULEX on laajin käynnistetty operaatio ja sitä on toteutettu yli kuuden vuoden ajan;

1.  pitää myönteisenä, että vaaleja seurannut kuuden kuukauden mittainen poliittinen pattitilanne päättyi kansalliskokouksen muodostamisen ja uuden hallituksen nimittämisen myötä; on huolissaan kiistanalaisten henkilöiden nimittämisestä, joiden tausta saatetaan kyseenalaistaa; pitää valitettavana uuden hallituksen ministerien ja varaministerien tarpeettoman suurta määrää ja tästä koituvia talousarviovaikutuksia sekä naisministerien vähäistä määrää; toteaa, että naisministerien määrän lisäämistä voitaisiin käyttää edistyksellisenä kannustimena koko yhteiskunnalle; korostaa, että uuden hallituksen on ryhdyttävä erittäin nopeasti toteuttamaan tarvittavia uudistuksia päättäväisesti ja niihin sitoutuen; painottaa, että Kosovon johdon saavutuksia arvioidaan Kosovon kansalaisia sekä eurooppalaisia ja kansainvälisiä kumppaneita hyödyttävien konkreettisten tulosten perusteella; kannustaa Kosovon serbialaisen vähemmistön vaaleilla valittuja edustajia osallistumaan ja hoitamaan tehtäviään uudessa koalitiohallituksessa Pristinassa;

2.  kannustaa uutta hallitusta jatkamaan EU:hun lähentymistä ja tähdentää, että se on paneutunut tarmokkaasti muun muassa lainsäädännön avulla eräisiin ensisijaisiin kysymyksiin, mukaan luettuina oikeusvaltion vahvistaminen ja tehostaminen, riippumattomuuden, ammattimaisuuden ja tehokkuuden periaatteille perustuvan oikeuslaitosmallin määritteleminen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjuminen kaikilla tasoilla; kehottaa Kosovon viranomaisia torjumaan työttömyyttä järjestelmällisesti ja tehokkaasti, edistämään talouden rakenneuudistuksia ja kestävää kehitystä laatimalla sääntelykehys ja kannustimia pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten ja edistämään erittäin tärkeää sosiaaliturvajärjestelmän uudistusta, jotta alennetaan korkeana pysyviä köyhyyslukuja, myös kestämättömän korkeaa lasten köyhyystasoa; korostaa, että tärkeintä on panna uudistukset täytäntöön; painottaa, että erityistuomioistuimen perustaminen ja toiminta sekä yhteistyö sen kanssa olisi asetettava etusijalle, ja katsoo, että se auttaa Kosovoa ratkaisemaan sen menneisyyden ongelmat ja selviämään niistä; painottaa, että lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen suunnittelussa on otettava realistisesti huomioon tarvittavat resurssit, ja suosittelee, että ne pannaan täytäntöön läpinäkyvämmällä tavalla;

3.  korostaa tarvetta vahvistaa kansalliskokouksen ja erityisesti EU:hun yhdentymistä käsittelevän komitean roolia Kosovon yhdentymisprosessin valvojina; kehottaa kansalliskokousta hyväksymään pikaisesti uuden työjärjestyksen, joka on Euroopan parhaiden käytäntöjen mukainen ja jossa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskeva ulottuvuus;

4.  tähdentää tarvetta nopeuttaa toimia laittoman siirtolaisuuden mahdollistavien rikollisryhmien torjumiseksi; tähdentää myös, että laittoman muuttoliikkeen lopettaminen ja kansalaisten uskon ja toivon palauttaminen siihen, että he voivat itse rakentaa maansa tulevaisuutta, edellyttää sosioekonomisen tilanteen parantamista ja uusien työpaikkojen luomista; painottaa, että laittoman muuttoliikkeen perimmäisiä syitä on pyrittävä poistamaan hyödyntämällä kaikkia EU:n poliittisia välineitä ja tukivälineitä;

5.  pitää myönteisenä, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, etenkin naisten sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten parissa toimivia organisaatioita, vahvistetaan ja niiden koordinointia parannetaan; korostaa myös, että on pyrittävä löytämään ratkaisu niihin uhkailuihin ja hyökkäyksiin, joita kohdistetaan homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten oikeuksia puolustaviin aktivisteihin; vaatii Kosovon viranomaisia lujittamaan kansalaisyhteiskunnan kuulemismekanismeja; toteaa, että tähän asti kuulemisia on toteutettu tapauskohtaisesti etenkin tarjoamalla yhteinen neuvoa-antava neuvosto ja kaikki tarvittavat resurssit; katsoo, että avoimen ja läpinäkyvän hallinnon varmistamiseksi kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on kuultava lainsäädännössä; edellyttää, että myös tuenantajayhteisö ja etenkin EU ottaa kansalaisyhteiskunnan jatkossakin mukaan ohjelmasuunnitteluunsa ja kuulee sitä;

6.  toteaa, että oikeuslaitosta ja sen organisaatiota koskevan lainsäädännön suhteen on tapahtunut jonkin verran edistystä, josta mainittakoon erityisesti rakenteiden mukauttaminen uuteen EULEX-valtuutukseen ja EULEXin ja Kosovon tuomareista muodostuviin lainkäyttövaltuuskuntiin; toteaa kuitenkin, että tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuus, vastuuvelvollisuus, puolueettomuus ja tehokkuus sekä Kosovon oikeusneuvoston ja vankilajärjestelmän toimivuus ja oikeusvaltioperiaatteen yleinen toteutuminen herättävät edelleen suurta huolestuneisuutta; korostaa lisätyön tarvetta valmisteltaessa EULEXin vastuualueiden siirtämistä kokonaisuudessaan Kosovolle; kehottaa poliittisia toimijoita osoittamaan selkeästi, että he tukevat täysin tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuutta; toteaa, että meneillään oleviin tutkimuksiin ja oikeudenkäynteihin pyritään jatkuvasti vaikuttamaan tuomareiden ja syyttäjien kautta;

7.  on huolissaan siitä, että korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ei ole edistytty merkittävästi, mikä haittaa tuntuvasti Kosovon demokraattista, yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä; korostaa tarvetta selkeälle hallituksen signaalille siitä, että Kosovossa torjutaan järjestelmällisesti korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta kaikilla tasoilla; kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä järjestäytyneen rikollisuuden ja julkishallinnossa toimivien henkilöiden välisten mahdollisten yhteyksien katkaisemiseksi; on huolissaan myös siitä, että Kosovon kansalaisilla on omistuksessaan suuria määriä laittomia tuliaseita, ja kehottaa Kosovon hallitusta panemaan tehokkaasti täytäntöön olemassa olevia ohjelmia niiden keräämiseksi, erityisesti kansallisen strategian ja toimintaohjelman pienaseiden ja kevyiden aseiden valvomiseksi ja keräämiseksi ajanjaksolla 2013–2016; kehottaa Kosovoa tekemään yhteistyötä ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumista käsittelevän EU:n asiantuntijaryhmän ja naapurimaiden kanssa tämän ilmiön ehkäisemiseksi, ja kehottaa EU:ta tarjoamaan tätä varten kaiken tarvittavan teknisen tuen;

8.  suhtautuu myönteisesti Kosovon osallistumiseen terrorismin vastaiseen koalitioon, Kosovon rikoslakiin tehtyihin tarkistuksiin, joilla pyritään torjumaan ulkomaalaisten taistelijoiden ilmiötä, sekä viranomaisten toimenpiteisiin, joilla nuoria ääriryhmittymiin värväävät saatetaan oikeuden eteen; on huolestunut tiedoista, joiden mukaan radikalisoituminen kosovolaisnuorten keskuudessa lisääntyy ja jotkut näistä nuorista liittyvät Syyriassa ja Irakissa taisteleviin terroristiryhmiin; pyytää unionia auttamaan sosiaalisiin ongelmiin puuttumisessa, sillä ne ovat osasyynä siihen, että radikaaliryhmät pystyvät rekrytoimaan nuoria Kosovossa;

9.  panee merkille, että uuden hallituksen yhtenä ensisijaisena tavoitteena on perustuslain mukaisesti ja täysin siviilivalvonnassa toimivien Kosovon asevoimien perustaminen; ymmärtää alueellisen puolustuksen periaatteen kansallisen itsemääräämisoikeuden osana mutta vaatii, että asevoimat ovat EU:n sääntöjen mukaiset, ja katsoo, että olisi pyrittävä lisäämään Kosovon poliisivoimien resursseja ja parantamaan siten viipymättä niiden toiminnan vaikuttavuutta;

10.  toteaa, ettei julkishallinnon uudistusta koskevan strategisen kehyksen ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ole edistytty riittävästi; kehottaa Kosovoa saattamaan loppuun virkamieskuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen, varmistamaan virkamieskunnan epäpoliittisuuden ja ottamaan käyttöön virkamiesten työn arvioinnin;

11.  kehottaa viranomaisia hyväksymään ripeästi kattavaa syrjinnänvastaista lainsäädäntöä keskittyen lisäksi myös ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja valistukseen; pitää myönteisenä, että ensimmäinen pride-kulkue järjestettiin 17. toukokuuta 2014 ja että homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten oikeuksia varten on perustettu neuvoa-antava koordinointiryhmä;

12.  pitää myönteisenä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon saralla tapahtunutta edistystä, kuten lainsäädäntömuutoksia, joilla pyritään ottamaan huomioon konfliktiin kytkeytyvästä väkivallasta, kuten raiskauksista sodankäynnin muotona, selviytyneet henkilöt; korostaa, että hankaluuksia ilmenee edelleen etenkin perheväkivallan ja sukupuoliperusteisen väkivallan, omaisuusoikeuksien ja naisten johtoasemissa edustettuina olemisen suhteen;

13.  kehottaa ryhtymään toimiin, joilla puututaan tiukasti perheväkivaltaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyviin haasteisiin ja ongelmiin; korostaa, että on kerättävä kattavasti perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuutta koskevia tietoja;

14.  kehottaa Kosovoa hyväksymään tiedotusvälineitä koskevan tehokkaan ja kattavan oikeudellisen ja institutionaalisen järjestelmän ja erityisesti varmistamaan jo voimassa olevien lakien tehokkaan täytäntöönpanon ilmaisunvapauden takaamiseksi; on edelleen huolissaan toimittajiin kohdistuneista uhkailuista ja hyökkäyksistä sekä tiedotusvälineiden avoimuuden puutteesta; painottaa tiedonvälityksen vapauden ja riippumattomuuden merkitystä yhtenä EU:n perusarvoista ja demokratian kulmakivenä, ja katsoo, että se osaltaan vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta; kehottaa viranomaisia korjaamaan pikaisesti lainsäädännössä olevat järjestelmälliset puutteet ja varmistamaan tiedotusvälineiden vapauden, erityisesti tiedotusvälineiden omistusta koskevan avoimuuden ja kunnianloukkausten osalta, ja takaamaan julkisten yleisradioyhtiöiden riippumattomuuden ja kestävyyden sekä välttämään kaikenlaista poliittista puuttumista perusteellisen ja kattavan julkisen kuulemisprosessin perusteella; kannustaa Kosovon viranomaisia toteuttamaan lisää toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja torjutaan vihapuhetta, uhkauksia ja väkivallan lietsontaa;

15.  muistuttaa, että etnisten vähemmistöjen ja kulttuuristen oikeuksien suojelemista koskevan lainsäädännön täytäntöönpano merkitsee Kosovolle edelleen haastetta, vaikka edistymistä on tapahtunut jonkin verran; painottaa jatkuvaa tarvetta ryhtyä merkittäviin ponnisteluihin, jotta voidaan panna kaikilta osin täytäntöön laki, joka sisältää säännöksiä kansallisten vähemmistöjen oikeuksista, jotta voidaan estää suora ja epäsuora syrjintä; toteaa, että erityisesti romani-, egyptiläis- ja aškaaliyhteisöt kohtaavat edelleen sosioekonomisia sekä koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia; odottaa uuden hallituksen uutta kehystä romanien, egyptiläisten ja aškaalien tilanteen kohentamiseksi erityisesti toteuttamalla yhtäläiset turvallisuus- ja terveysolosuhteet; korostaa, että on tärkeää helpottaa romanien, egyptiläisten ja aškaalien kotiinpaluuta; suosittelee, että Zhupan ja Goran alueella asuvien goranien oikeudet turvataan laissa ja varmistetaan käytännössä;

16.  kehottaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia panemaan mukautetun lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön ja edistämään siten toimintakykyisen monikansaisen yhteiskunnan kehittämistä erityisesti koulutukseen ja työllisyyteen liittyvien kysymysten alalla; suosittelee ryhtymään käytännön toimenpiteisiin etnisten vähemmistöjen edustajien osallistumisen lisäämiseksi kansallisissa ja paikallisissa hallintoelimissä;

17.  muistuttaa Kosovon viranomaisia niiden velvollisuudesta kunnioittaa, säilyttää ja suojella serbialaisia ja kaikkia muita kulttuurisia ja uskonnollisia muistomerkkejä, jotka ovat osa yhteistä eurooppalaista kulttuuri- ja historiallista perintöä; panee tyytyväisenä merkille tässä asiassa toteutetut toimet;

18.  kehottaa Kosovoa pyytämään Eurooppa-neuvoston Venetsian komissiolta, jonka jäsenyys sille myönnettiin kesäkuussa, antamaan lausunto ja tukemaan maata uuden lainsäädännön laatimisessa;

19.  pitää myönteisenä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus parafoitiin heinäkuussa 2014, mikä parantaa poliittista vuoropuhelua, tiivistää kaupankäynnin yhdentymistä ja mahdollistaa uudet yhteistyön muodot; kehottaa neuvostoa antamaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden 2015 puolivälissä päätöksen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä, koska se antaa vahvan kannustimen uudistusten toteuttamiseen ja vakiinnuttamiseen sekä Kosovolle uusia mahdollisuuksia vahvistaa suhteitaan naapurimaihinsa ja lisätä alueen vakautta; kehottaa lisäksi neuvostoa tekemään Kosovon osallistumista unionin ohjelmiin koskevan puitesopimuksen allekirjoittamista ja tekemistä koskevan päätöksen, jolla tiivistetään Kosovon ja unionin yhteistyötä eri aloilla, ja toteaa, että nämä ohjelmat olisi kohdistettava erityisesti aloihin, jotka vastaavat Kosovon velvoitteita sen yhdentymisprosessissa, ja ne olisi pantava täytäntöön avoimesti ja viipymättä;

20.  kehottaa viittä Kosovoa toistaiseksi tunnustamatonta jäsenvaltiota tunnustamaan Kosovon; tähdentää, että tämä helpottaisi entisestään Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisointia; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita tekemään kaikkensa helpottaakseen taloudellisia, ihmisten välisiä, sosiaalisia ja poliittisia suhteita omien kansalaistensa ja kosovolaisten välillä;

21.  kiittää erityistä tutkintaryhmää (SITF) sen työstä; toteaa, että heinäkuussa 2014 julkaistuissa tutkimustuloksissa tutkintaryhmä esitti raskauttavaa näyttöä tiettyjä Kosovon vapautusarmeijan (KLA) entisiä korkea-arvoisia upseereja vastaan, mutta ei koko KLA:ta vastaan; pitää myönteisenä, että Alankomaiden hallitukselle on esitetty pyyntö perustaa erityistuomioistuin, joka toimii Kosovon oikeusjärjestelmässä mutta jonka kamari on Alankomaissa, ja että Alankomaiden hallitus on hyväksynyt pyynnön; kehottaa Kosovon kansalliskokousta hyväksymään tarvittavan lainsäädäntöpaketin mahdollisimman pian; kehottaa Kosovon viranomaisia jatkamaan yhteistyötä erityisen tutkintaryhmän kanssa;

22.  suhtautuu myönteisesti Kosovon edistymiseen oman todistajansuojeluyksikön perustamisessa sekä oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen tukemisessa samoin kuin yhteistyösopimusten tekemisessä EU:n jäsenvaltioiden kanssa; painottaa kuitenkin, että tulevaisuudessa tarvitaan lisätukea todistajien sijoittamisessa kolmansiin maihin;

23.  on vakavasti huolissaan EULEXia vastaan äskettäin esitetyistä korruptiosyytöksistä; katsoo, että EULEXilla on ollut merkittävä rooli Kosovossa ja että sillä olisi oltava ja voisi olla tällainen rooli myös jatkossa; pitää siksi myönteisenä, että komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Mogherini reagoi asiaan ripeästi nimittämällä riippumattoman asiantuntijan, joka paneutuu tutkimaan esitettyjä syytöksiä laajasti; vaatii, että tällaisessa tutkinnassa on sovellettava täyttä avoimuutta, ja kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita toimimaan täydessä yhteistyössä, jotta tutkimus saadaan pikaisesti valmiiksi; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että asiantuntija voi tutkia kattavasti kaikki tapaukseen liittyvät näkökohdat; on huolestunut siitä, että EULEXiin liittyviä korruptioväitteitä koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on kadonnut; kehottaa tekemään perinpohjaisen ja kattavan tutkinnan; korostaa pitävänsä erittäin tärkeänä, että EU:ta kohtaan tunnettu luottamus palautuu Kosovossa ja ulkomailla ja että saaduista kokemuksista otetaan opiksi tulevia tehtäviä varten; toteaa, että sekä oikeusasiamies että OLAF ovat päättäneet käynnistää riippumattoman tutkinnan väitetyistä EULEXin rikkomuksista, ja kehottaa kaikkia tutkijoita sovittamaan toimintansa tehokkaasti yhteen ja vaihtamaan tietoja keskenään; katsoo kuitenkin, että tarvitaan laajamittaista ja perusteellista analyysia, jotta voidaan arvioida EULEXin kokonaistehokkuutta ja sen suorituskyvyn riittävyyttä saattamalla lokakuussa 2012 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisema kertomus ajan tasalle;

24.  kehottaa EULEXia paneutumaan entistä tarmokkaammin tehtäviensä hoitamiseen; pitää erittäin tärkeänä, että sen työtä koskevaa täydellistä avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta parannetaan, että saadaan aikaan konkreettisempia ja korkeamman tason tuloksia ja että sen toiminnasta ja päätöksistä tiedotetaan säännöllisesti ja kattavasti; korostaa EULEXin merkitystä paikallisviranomaisten tavoittamisessa ja heidän kannustamisessaan sitoutumaan jatkossakin uudistuksiin, jotka liittyvät oikeusvaltioon, omistusoikeuksiin ja lakimuutosten esittämiseen toiseen maahan siirrettävien oikeudenkäyntien käyttöön ottamiseksi; kehottaa Kosovon viranomaisia kunnioittamaan edelleen EULEXin toimeksiantoa ja tukemaan sen toimeenpanovaltuuksien käyttöä;

25.  panee merkille Kosovon edistyksen viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä; kehottaa viranomaisia toteuttamaan lisätoimia ja osoittamaan sitoutumisen suositusten täytäntöönpanoon, mukaan lukien neljän vielä käsiteltävänä olevan säädöksen hyväksyminen; kehottaa komissiota kaikin tavoin vauhdittamaan Kosovon viisumivapautta koskevaa prosessia, sillä se on alueen viimeinen maa, jossa viisumipakko on vielä voimassa; ilmaisee olevansa erittäin huolissaan siitä, että kosovolaisten, muun muassa romanien, aškaalien ja albanialaisten muutto EU-maihin on lisääntynyt viime aikoina; kehottaa Kosovon viranomaisia torjumaan tehokkaasti ihmiskauppaa harjoittavien rikollisverkostojen toimintaa ja tekemään Euroopan unionin Pristinan toimiston avulla julkisesti selväksi, että turvapaikkahakemusten hyväksyminen on erittäin epätodennäköistä; korostaa, että on puututtava kansalaisten Kosovosta lähtemisen perussyihin esimerkiksi investoimalla etenkin vähemmistöille ja syrjäytyneille yhteisöille tarjottavaan laadukkaaseen koulutukseen;

26.  kehottaa Serbian ja Kosovon viranomaisia kehittämään yhteistyöjärjestelyitä, jotta voidaan nujertaa ja hajottaa rikollisverkostot, jotka valvovat, hyväksikäyttävät ja salakuljettavat laittomia maahanmuuttajia Kosovosta joihinkin unionin jäsenvaltioihin Serbian kautta;

27.  kehottaa Kosovon viranomaisia hyväksymään lasten oikeuksia koskevan uuden strategian ja toimintasuunnitelman ja korostaa koulutukseen, terveyteen ja ravintoon tehtävien investointien merkitystä etenkin vähemmistöille ja syrjäytyneille yhteisöille; painottaa lastensuojelulain merkitystä toimivan lastensuojelujärjestelmän luomiselle; painottaa, että on tärkeää vahvistaa keskus- ja paikallistason hallintoelinten vastuuvelvollisuutta, jotta voidaan valvoa lasten oikeuksien toteutumista;

28.  pitää korkeaa työttömyyttä ja etenkin korkeaa nuorisotyöttömyyttä sekä työmarkkinoilla esiintyvää sukupuoleen perustuvaa syrjintää huolestuttavana; toteaa, että omistusoikeutta koskeva edistyminen on yhä hidasta ja että se estää talouskasvua pitkällä aikavälillä; ottaa huomioon, että ulkomaiset suorat sijoitukset ovat vähentyneet merkittävästi vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä; kehottaa Kosovon hallitusta työskentelemään liiketoimintaympäristön parantamiseksi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ja luomaan turvallisen ympäristön, joka houkuttelee lisää ulkomaisia suoria investointeja kaikkien Kosovon asukkaiden hyödyksi; kehottaa komissiota antamaan nuorille yrittäjille tukea osana liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) rahoitusta, muun muassa toimilla, joilla edistetään yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden yrittäjiin;

29.  on huolissaan siitä, ettei työvoimalakia ole pantu täytäntöön tyydyttävällä tavalla samoin kuin ei lakkolakiakaan; toteaa, että Kosovon työttömyysaste on noin 30 prosenttia ja että se haittaa erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille;

30.  pitää valitettavana, että vaalien järjestäminen sekä Kosovossa että Serbiassa on hidastanut maiden välisiä korkean tason neuvotteluja; on tyytyväinen Serbian ja Kosovon välisten neuvottelujen jatkamiseen Brysselissä 9. helmikuuta 2015; toteaa kuitenkin, että tapaamisia on järjestetty teknisellä tasolla ja että edistystä on tapahtunut jonkin verran, muun muassa vapaan liikkuvuuden saralla; pitää valitettavana, että suurinta osaa kummankin osapuolen allekirjoittamista sopimuksista ei ole vielä pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, ja kehottaa Serbiaa ja Kosovoa edistämään entistä päättäväisemmin jo tehtyjen sopimusten panemista täytäntöön kokonaisuudessaan; painottaa, että on tärkeää selittää asukkaille näiden sopimusten merkitystä ja vaikutuksia; painottaa, että hyvien naapuruussuhteiden kehittämien voi olla kummankin maan etujen mukaista;

31.  korostaa jälleen, että Kosovon on saatava mahdollisimman pian oma kansainvälisen puhelinliikenteen suuntanumero, sillä se parantaa osaltaan Kosovon kansainvälistä näkyvyyttä;

32.  pitää myönteisenä Kansainvälisen olympiakomitean ratifioimaa päätöstä Kosovon kansallisen olympiakomitean täysimääräisestä tunnustamisesta ja kehottaa muita urheiluliittoja toimimaan samoin; toteaa, että näin Kosovon nais- ja miesurheilijat voivat osallistua eurooppalaisiin ja kansainvälisiin urheilukilpailuihin maansa kansalaisina;

33.  korostaa, että kansainvälisiin ja alueellisiin organisaatioihin ja mekanismeihin osallistumisen olisi oltava Kosovon ensisijainen tavoite; pyytää, että Kosovon suhteet ja edustus alueellisissa organisaatioissa ja kansainvälisissä elimissä, kuten Euroopan neuvostossa samoin kuin kulttuuriperintöalan instituutioissa, kohotettaisiin täysjäsenyydeksi ja että myös maan edustusta eurooppalaisissa ja kansainvälisissä mediaorganisaatioissa vahvistettaisiin, jotta Kosovon artistit voisivat osallistua kaikkiin kansainvälisiin kulttuuritapahtumiin, kuten Euroviisuihin; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää noudattaa alueellisesta yhteistyöstä tehtyä sopimusta;

34.  kehottaa Kosovon lainvalvontaviranomaisia ja poliisivoimia työskentelemään aktiivisesti ja tekemään yhteistyötä eurooppalaisten poliisivoimien kanssa, jotta terrorismin vastaisia toimia sekä huume- ja ihmiskaupan torjuntaa voidaan koordinoida nykyistä paremmin, ja korostaa tässä yhteydessä, että Kosovon täysjäsenyys Europolissa ja Interpolissa on tärkeää;

35.  toteaa, että Pohjois-Kosovon suhteen on edistytty jonkin verran, mistä on syytä mainita erityisesti pormestarien valinta koko Kosovon alueella pidetyissä vaaleissa ja unionin rahoittamien hankkeiden määrän lisääntyminen maan pohjoisosassa; tähdentää kuitenkin, että on edistettävä serbikuntien liiton muodostamista, jolla olisi tarkoitus vähentää entisestään rinnakkaisten rakenteiden tarvetta; panee samanaikaisesti merkille, että tarvitaan lisätoimia albanialaisten ja serbialaisten etnisten yhteisöjen lähentämiseksi toisiinsa; pyytää yhteistä ratkaisua Mitrovican siltaa koskevaan ongelmaan, joka haittaa tällä hetkellä henkilöiden vapaata liikkuvuutta;

36.  korostaa, että Serbian ja Kosovon välisen vuoropuhelun tuloksista on tiedotettava täysin avoimesti ja että on varmistettava maiden parlamenttien ja kansalaisyhteiskuntien osallistuminen täytäntöönpanoprosessiin;

37.  kehottaa Serbian viranomaisia avustamaan kaikin tavoin Serbiasta löydettyjen kosovolaisten kadonneiden henkilöiden ruumiiden palauttamisessa ja jatkamaan etsimistä nimetyillä alueilla tai alueilla, joilla väitetään olevan joukkohautoja, joihin kadonneita henkilöitä on oletettavasti haudattu;

38.  kannattaa sotarikoksia koskevien syytetoimien jatkamista kansallisella tasolla ja pitää tärkeänä syytteeseen asettamista sodan aikaisista raiskauksista;

39.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita jatkamaan Kosovoon nimitetyn EU:n erityisedustajan toimikautta 28. helmikuuta 2015 jälkeen;

40.  toteaa huolestuneena, että Kosovo A -voimalassa 6. kesäkuuta 2014 tapahtunut räjähdys osoitti järjestelmän haavoittuvuuden, ja kehottaa uudestaan purkamaan laitoksen vuoteen 2017 mennessä; on vahvasti sitä mieltä, että Kosovon hallituksen olisi suunniteltava selkeää ja toteutuskelpoista energiapolitiikkaa, koska sillä on olennainen merkitys sen talouskehitykselle; korostaa, että on edistettävä energiatehokkuutta ja että ennen uusien voimaloiden rakentamista on kartoitettava energiantarvetta;

41.  pitää myönteisinä pyrkimyksiä monipuolistaa energialähteitä ja kehittää uusiutuvia energialähteitä ja erityisesti kolmen uuden vesivoimalan rakennustöiden käynnistämistä; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ympäristönormit on otettava käyttöön ja että niitä on sovellettava täysipainoisesti; muistuttaa viranomaisia, että ympäristönormeja on noudatettava johdonmukaisesti maan kehitysstrategiaa laadittaessa;

42.  on huolestunut siitä, että eri puolilla Kosovoa sijaitsevissa kunnissa on edelleen suuria määriä kiinteässä ja nestemäisessä muodossa olevaa radioaktiivista jätettä, jota ei ole suojattu turvallisesti; pyytää komissiota tarjoamaan apua ja tekemään tiivistä yhteistyötä Kosovon viranomaisten kanssa, jotta tähän ongelmaan löydetään pysyvä ratkaisu;

43.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Kosovon hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö