Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2950(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0214/2015

Predkladané texty :

B8-0214/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0066

Prijaté texty
PDF 259kWORD 101k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg
Európsky integračný proces Kosova
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o procese integrácie Kosova do EÚ (2014/2950(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 týkajúceho sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k Európskej únii,

–  so zreteľom na prvú dohodu o zásadách upravujúcich normalizáciu vzťahov, ktorú podpísali premiéri Hashim Thaçi a Ivica Dačić 19. apríla 2013, a na vykonávací akčný plán z 22. mája 2013,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. júna 2013, ktorými sa prijalo rozhodnutie povoliť otvorenie rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. októbra 2012, ktorým sa Komisii povoľuje otvoriť rokovania s Kosovom o rámcovej dohode o účasti na programoch Únie,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN o prebiehajúcich činnostiach Dočasnej misie Organizácie Spojených národov v Kosove a o súvisiacom vývoji vrátane najnovšej správy zverejnenej 31. októbra 2014,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/349/SZBP z 12. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti zo 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 a z 5. decembra 2011, v ktorých sa zdôrazňuje a opätovne potvrdzuje, že Kosovo by bez toho, aby bola dotknutá pozícia členských štátov k jeho štatútu, malo mať prospech z vyhliadky na prípadnú liberalizáciu vízového režimu, len čo budú splnené všetky podmienky,

–  so zreteľom na začatie dialógu o vízach v januára 2012, plán liberalizácie vízového režimu z júna 2012 a druhú správu Komisie z 24. júla 2014 o pokroku Kosova pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (COM(2014)0488),

–  so zreteľom na tretie stretnutie strán štruktúrovaného dialógu o právnom štáte 16. januára 2014,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/298 z 9. septembra 2010, ktorá uznala obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Belehradom a Prištinou,

–  so zreteľom na rozhodnutie Výboru ministrov Rady Európy z 11. júna 2014 priznať Kosovu členstvo v Benátskej komisii Rady Európy; so zreteľom na vymenovanie dvoch expertov z Kosova do Benátskej komisie v septembri 2014,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia z medziparlamentných stretnutí EP – Kosovo, ktoré sa konali 28. – 29. mája 2008, 6. – 7. apríla 2009, 22. – 23. júna 2010, 20. mája 2011, 14. – 15. marca 2012 a 30. – 31. októbra 2013,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. októbra 2013 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700),

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014 týkajúce sa rozširovania a procesu stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–  so zreteľom na prácu Ulrike Lunacekovej ako stálej spravodajkyne Výboru pre zahraničné veci pre Kosovo,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 110 zo 193 členských štátov OSN vrátane 23 z 28 členských štátov EÚ uznáva nezávislosť Kosova;

B.  keďže rokovania o dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom sa dokončili v máji 2014 a uvedená dohoda sa parafovala v júli 2014;

C.  keďže každá (potenciálna) kandidátska krajina sa bude posudzovať na základe vlastných zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem;

D.  keďže volebná pozorovateľská misia EÚ vyhodnotila predčasné parlamentné voľby 25. mája a 8. júna 2014 ako transparentné a dobre zorganizované, čím sa upevnil pokrok dosiahnutý v komunálnych voľbách v roku 2013; keďže ustanovujúca schôdza kosovského zhromaždenia sa skončila až 8. decembra 2014 a o vláde sa hlasovalo 9. decembra 2014;

E.  keďže pokrok pri vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) si okrem iného vyžaduje ochotu preskúmať predchádzajúce výsledky a náležite sa poučiť zo zistených problémov, a to aj v oblasti riadenia misií v teréne; keďže EULEX je najväčšou pôsobiacou misiou a funguje už viac ako šesť rokov;

1.  víta ustanovenie zhromaždenia a vymenovanie novej vlády, čím sa ukončila šesťmesačná patová politická situácia, ktorá nastala po voľbách; je znepokojený vymenovaním sporných osôb, ktorých doterajšie pôsobenie by mohlo byť diskutabilné; vyjadruje poľutovanie nad zbytočne veľkým počtom ministrov a námestníkov ministrov v novej vláde, čo má vplyv na rozpočet, ako aj nad nízkym počtom žien medzi ministrami; poznamenáva, že zvýšenie počtu žien medzi ministrami by sa mohlo využiť ako stimul pre pokrok celej spoločnosti; zdôrazňuje, že nová vláda musí mimoriadne naliehavo a s odhodlaním a rozhodnosťou realizovať nevyhnutné reformy; kladie dôraz na to, že výkon kosovského vedenia sa bude merať podľa konkrétnych výsledkov predkladaných občanom Kosova a európskym a medzinárodným partnerom; nabáda zvolených zástupcov srbskej menšiny v Kosove na účasť v novej koaličnej vláde v Prištine a na to, aby prevzali svoje povinnosti;

2.  vyzýva novú vládu, aby pokračovala vo svojom európskom smerovaní, a zdôrazňuje, že sa zaviazala dôsledne realizovať – aj prostredníctvom právnych predpisov – viacero priorít vrátane opatrení na posilnenie a upevnenie právneho štátu, na zavedenie modelu súdnictva, ktorý by sa opieral o zásady nezávislosti, profesionality a účinnosti, a na systematický a účinný boj proti korupcii a organizovanému zločinu na všetkých úrovniach; vyzýva orgány, aby systematicky a účinne bojovali proti nezamestnanosti, podporovali štrukturálne hospodárske reformy a trvalo udržateľný rozvoj vytvorením regulačného rámca a stimulov pre malé a stredné podniky a uskutočnili veľmi potrebnú reformu systému sociálneho zabezpečenia v záujme riešenia pretrvávajúcej vysokej miery chudoby vrátane neprijateľnej miery chudoby detí; zdôrazňuje skutočnosť, že vykonávanie reforiem má kľúčový význam; kladie dôraz na to, že prioritou by malo byť vytvorenie a fungovanie osobitného súdu a spolupráca s ním, čo Kosovu pomôže vyriešiť a prekonať problémy, ktoré majú korene v jeho minulosti; zdôrazňuje, že legislatívne a politické plány musia realisticky odzrkadľovať požadované zdroje a odporúča, aby sa realizovali transparentnejšie;

3.  zdôrazňuje, že v rámci integračného procesu Kosova treba posilniť úlohu dohľadu vykonávanú zhromaždením a najmä úlohu výboru pre európsku integráciu; nalieha na zhromaždenie, aby urýchlene prijalo nový rokovací poriadok, ktorý bude v súlade s najlepšími európskymi postupmi a v ktorom sa zohľadní rozmer rodovej rovnosti;

4.  zdôrazňuje potrebu posilnenia opatrení zameraných na boj proti zločineckým skupinám, ktoré umožňujú nelegálnu migráciu; okrem toho zdôrazňuje, že na ukončenie trendu nelegálnej migrácie a obnovu nádeje a viery občanov v to, že si môžu vo svojej krajine vybudovať budúcnosť, je potrebný sociálno-ekonomický rozvoj a vytváranie nových pracovných miest; trvá na tom, že je potrebné riešiť prvotné príčiny nelegálnej migrácie, a to s využitím všetkých nástrojov politiky a pomoci EÚ;

5.  víta postupné posilňovanie a zlepšovanie koordinácie medzi organizáciami občianskej spoločnosti, najmä tými, ktoré sa zaoberajú problémami žien a LGBTI osôb; zdôrazňuje tiež, že treba nájsť riešenie v súvislosti s hrozbami a útokmi namierenými proti aktivistom, ktorí sa pokúšajú posilniť práva LGBTI osôb; požaduje od kosovských orgánov, aby posilnili mechanizmy konzultácií s občianskou spoločnosťou, ktoré sa doteraz vykonávali ad hoc, najmä poskytnutím všetkých potrebných zdrojov spoločnému poradnému výboru; domnieva sa, že na zabezpečenie toho, aby bola vláda otvorená a transparentná, by sa mali do legislatívnych konzultácií zapojiť reprezentatívne organizácie občianskej spoločnosti; požaduje aj od spoločenstva darcov, najmä od EÚ, aby naďalej zapájalo občiansku spoločnosť do svojho programovania a konzultovalo s ňou;

6.  konštatuje, že sa dosiahol určitý pokrok v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa súdnictva a jeho organizácie, najmä so zreteľom na opatrenia na prispôsobenie štruktúr novému mandátu misie EULEX a na vytvorenie zmiešaných grémií; konštatuje však, že pretrvávajú značné obavy v súvislosti s nezávislosťou, so zodpovednosťou, s nestrannosťou a efektívnosťou sudcov a prokurátorov, s fungovaním Súdnej rady Kosova, s väzenským systémom a celkovým pôsobením odvetvia právneho štátu; zdôrazňuje, že by sa malo ďalej pracovať na príprave úplného prenesenia kompetencií z misie EULEX na Kosovo; vyzýva politické orgány, aby jasne preukázali svoju plnú podporu nezávislosti sudcov a prokurátorov, ktorí sú aj naďalej terčom pokusov ovplyvniť prebiehajúce vyšetrovania a súdne konania;

7.  vyjadruje obavy z nedostatku akéhokoľvek výrazného pokroku v boji proti korupcii na vysokých miestach a organizovanej trestnej činnosti, čo predstavuje významnú prekážku demokratického, sociálneho a ekonomického rozvoja Kosova; zdôrazňuje, že je potrebné, aby vláda dala jasný signál, že Kosovo systematicky rieši problém korupcie na všetkých úrovniach a bojuje proti organizovanej trestnej činnosti; požaduje ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť akýmkoľvek prípadným prepojeniam medzi organizovanou trestnou činnosťou a osobami vo verejnej správe; je tiež znepokojený rozšíreným nelegálnym vlastníctvom strelných zbraní a vyzýva kosovskú vládu, aby účinne vykonávala existujúce programy na ich zbieranie, najmä národnú stratégiu a akčný plán na kontrolu a zbieranie ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) na obdobie 2013 – 2016; vyzýva Kosovo, aby pri vykonávaní preventívnych krokov spolupracovalo so skupinou odborníkov EÚ pre obchodovanie so zbraňami, ako aj so susednými krajinami, a žiada EÚ, aby na tento účel poskytla potrebnú technickú pomoc v akejkoľvek forme;

8.  víta účasť Kosova v koalícii na boj proti terorizmu, zmeny trestného zákona Kosova, ktorých cieľom je ostro zakročiť proti zahraničným bojovníkom, a opatrenia, ktoré prijali orgány, aby postavili pred súd tých, ktorí sú zapojení do náboru mladých ľudí do extrémistických skupín; so znepokojením berie na vedomie správy o rastúcej radikalizácii medzi mladými ľuďmi v Kosove a o tom, že niektorí z nich sa pridávajú k teroristickým bojovníkom v Sýrii a Iraku; žiada EÚ, aby pomohla riešiť sociálne problémy, ktoré sú čiastočne dôvodom, prečo radikálne skupiny dokážu verbovať mladých ľudí v Kosove;

9.  konštatuje, že jednou z priorít novej vlády je vytvorenie ozbrojených síl Kosova, ktoré budú pôsobiť v súlade s ústavou a pod úplnou civilnou kontrolou; chápe zásadu územnej obrany ako aspekt národnej zvrchovanosti, ale žiada ozbrojené sily, aby boli kompatibilné s EÚ, a domnieva sa, že úsilie by sa malo viac zameriavať na zabezpečovanie väčšieho množstva zdrojov pre kosovskú políciu v záujme okamžitého zlepšenia efektívnosti jej činnosti;

10.  poukazuje na nedostatočný pokrok vo vykonávaní strategického rámca pre reformu verejnej správy a akčného plánu; vyzýva Kosovo, aby dokončilo legislatívny rámec pre verejnú službu, ktorý zaistí jej odpolitizovanie a bude zahŕňať posudzovanie výkonnosti;

11.  vyzýva orgány, aby urýchlene prijali komplexné antidiskriminačné právne predpisy a aby sa zameriavali aj na prevenciu a opatrenia zlepšujúce informovanosť; víta skutočnosť, že 17. mája 2014 sa uskutočnil prvý pochod hrdosti a že vznikla poradná a koordinačná skupina pre práva komunity LGBT;

12.  víta pokrok dosiahnutý v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, ako sú zmenené právne predpisy zamerané na uznávanie obetí násilia súvisiaceho s konfliktom, napríklad vojnového znásilňovania; zdôrazňuje, že problémy stále pretrvávajú, a to najmä v oblasti domáceho násilia a rodovo motivovaného násilia, vlastníckych práv a zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách;

13.  požaduje opatrenia na rozhodné riešenie výziev a problémov týkajúcich sa domáceho násilia a rodovo motivovaného násilia; zdôrazňuje potrebu komplexného zberu údajov o rozsahu domáceho násilia a rodovo motivovaného násilia;

14.  vyzýva Kosovo, aby prijalo účinný a komplexný legislatívny a inštitucionálny rámec v oblasti médií a aby predovšetkým účinnejšie vykonávalo existujúce právne predpisy s cieľom zaručiť slobodu prejavu; je naďalej znepokojený hrozbami a útokmi voči novinárom a nedostatkom transparentnosti v médiách; znovu zdôrazňuje význam slobody a nezávislosti médií ako jednej zo základných hodnôt EÚ a základného kameňa každej demokracie, ktorý prispieva k posilňovaniu právneho štátu; vyzýva orgány, aby urýchlene odstránili systematické nedostatky v právnych predpisoch a zabezpečili slobodu médií, najmä so zreteľom na transparentnosť vlastníctva médií a otázku hanobenia, a aby zaručili nezávislosť a udržateľnosť verejnoprávnych vysielateľov a zabránili akémukoľvek politickému zasahovaniu, a to po dôkladnom a komplexnom procese verejnej konzultácie; nabáda kosovské orgány, aby prijali ďalšie opatrenia s cieľom predchádzať nenávistným prejavom, hrozbám a výzvam na násilie a bojovať proti nim;

15.  opakuje, že uplatňovanie právnych predpisov o ochrane etnických menšín a kultúrnych práv je v Kosove stále problematické, a to napriek určitému dosiahnutému pokroku; zdôrazňuje, že je naďalej potrebné vyvíjať značné úsilie na plné vykonávanie právnych predpisov obsahujúcich ustanovenia týkajúce sa práv etnických menšín, aby sa zabránilo priamej a nepriamej diskriminácii; poznamenáva, že predovšetkým komunity Rómov, Egypťanov a Aškalov naďalej čelia problémom v sociálno-ekonomickej oblasti a v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti; so záujmom očakáva od novej vlády nový rámec na zlepšenie situácie Rómov, Egypťanov a Aškalov, najmä prostredníctvom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia na rovnakej úrovni; zdôrazňuje význam uľahčenia návratu Rómov, Egypťanov a Aškalov; odporúča, aby sa práva Goranov v regiónoch Župa a Gora zakotvili v právnych predpisoch a zaistilo sa ich vykonávanie v praxi;

16.  vyzýva orgány na vnútroštátnej a miestnej úrovni, aby v plnej miere uplatňovali upravené právne predpisy a prispievali tak k ďalšiemu rozvoju plnohodnotnej multietnickej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o problémy v oblasti vzdelávania a zamestnanosti; odporúča, aby sa prijali praktické opatrenia s cieľom stále viac zapájať zástupcov etnických menšín do vnútroštátnych a miestnych orgánov štátnej správy;

17.  pripomína kosovským orgánom ich povinnosť rešpektovať, udržiavať a chrániť srbské, ako aj všetky ostatné kultúrne a náboženské pamiatky, ktoré sú súčasťou spoločného európskeho kultúrneho a historického dedičstva; víta opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti prijali;

18.  naliehavo vyzýva Kosovo, aby pri vypracúvaní nových právnych predpisov požiadalo Benátsku komisiu Rady Európy, ktorej sa v júni stalo členom, o jej stanovisko a podporu;

19.  víta skutočnosť, že v júli 2014 bola parafovaná dohoda o stabilizácii a pridružení, ktorá umožňuje posilnený politický dialóg, užšiu obchodnú integráciu a nové formy spolupráce; vyzýva Radu, aby prijala čo najskôr, najneskôr však do polovice roka 2015, rozhodnutie o podpísaní a uzatvorení dohody o stabilizácii a pridružení, čo poskytne silný stimul na uskutočnenie a inštitucionalizáciu reforiem, ako aj nové možnosti pre Kosovo posilniť vzťahy so susedmi a prispieť k stabilizácii regiónu; okrem toho vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie o podpísaní a uzatvorení rámcovej dohody o účasti Kosova na programoch EÚ, čím sa posilní spolupráca medzi Kosovom a EÚ v rôznych odvetviach, a domnieva sa, že tieto programy by sa mali zamerať na špecifické oblasti v súlade so záväzkami, ktoré Kosovo prijalo na ceste do Európy, a mali by sa realizovať transparentne a bezodkladne;

20.  povzbudzuje zostávajúcich päť členských štátov k tomu, aby uznali Kosovo; zdôrazňuje, že by to ďalej uľahčiť normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou; vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby spravili všetko, čo je v ich silách, na uľahčenie ekonomických, medziľudských, sociálnych a politických vzťahov medzi svojimi občanmi a občanmi Kosova;

21.  vyzdvihuje prácu osobitnej vyšetrovacej pracovnej skupiny, ktorá vo svojich záveroch z vyšetrovania zverejnených v júli 2014 uviedla presvedčivé dôkazy proti určitým bývalým vysokým funkcionárom Kosovskej oslobodzovacej armády, ale nie proti Kosovskej oslobodzovacej armáde ako celku; víta skutočnosť, že holandskej vláde bola predložená požiadavka na vytvorenie osobitného súdu, ktorý by pôsobil v rámci kosovského súdneho systému, ale s komorou v Holandsku, a holandská vláda ju prijala; vyzýva kosovské zhromaždenie, aby čo najskôr prijalo potrebný legislatívny balík, a žiada kosovské orgány, aby naďalej spolupracovali s osobitnou vyšetrovacou pracovnou skupinou;

22.  víta pokrok, ktorý Kosovo dosiahlo pri vytváraní vlastného útvaru na ochranu svedkov a posilňovaní právnych a administratívnych rámcov, ako aj pokrok, ktorý sa dosiahol pri uzatváraní dohôd o spolupráci s členskými štátmi EÚ, ale zdôrazňuje, že je potrebná ďalšia podpora na uľahčenie premiestňovania budúcich svedkov do tretích krajín;

23.  je vážne znepokojený nedávnymi obvineniami z korupcie v rámci misie EULEX; domnieva sa, že misia EULEX zohrala a stále by mala a mohla zohrávať dôležitú úlohu v Kosove, a preto víta rýchlu reakciu PK/VP Fredericy Mogheriniovej, ktorá vymenovala nezávislého odborníka na dôkladné vyšetrenie toho, ako sa k týmto obvineniam pristupuje; požaduje úplnú transparentnosť tohto vyšetrovania a naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby v záujme jeho rýchleho ukončenia plne spolupracovali; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby odborník mohol vykonať komplexné vyšetrovanie zahŕňajúce všetky aspekty prípadu; je znepokojený skutočnosťou, že zmizli citlivé dokumenty o obvineniach z korupcie v rámci misie EULEX; požaduje dôkladné a komplexné prešetrenie; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité obnoviť dôveryhodnosť EÚ v Kosove a v zahraničí a vziať si ponaučenia pre budúce misie; konštatuje, že tak ombudsmanka, ako aj OLAF rozhodli o začatí nezávislého vyšetrovania údajného prečinu v rámci misie EULEX, a vyzýva všetkých vyšetrovateľov, aby účinne koordinovali svoje kroky a výmenu informácií; domnieva sa však, že je potrebná rozsiahla a hĺbková analýza, v ktorej by sa posúdila celková účinnosť misie EULEX a primeranosť jej pôsobenia a ktorou by sa aktualizovala správa Európskeho dvora audítorov vydaná v októbri 2012;

24.  vyzýva misiu EULEX, aby svoj mandát vykonávala s obnoveným úsilím; zdôrazňuje zásadný význam úplnej transparentnosti a zodpovednosti a väčšej efektívnosti jej práce, predkladania konkrétnejších výsledkov na vysokej úrovni a pravidelného komplexného informovania o jej činnosti a rozhodnutiach; zdôrazňuje význam misie EULEX, pokiaľ ide o nadviazanie kontaktov s miestnymi orgánmi a ich nabádanie, aby plnili svoje záväzky týkajúce sa reforiem v oblasti právneho štátu, vlastníctva a zavedenia legislatívnych zmien v súvislosti s ustanovením postúpených súdnych konaní; vyzýva kosovské orgány, aby naďalej rešpektovali mandát misie EULEX a plnenie jej výkonného mandátu podporovali;

25.  berie na vedomie pokrok, ktorý Kosovo dosiahlo pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu; vyzýva orgány, aby pokračovali v úsilí a preukázali odhodlanie plniť odporúčania, a to aj prijatím zostávajúcich štyroch právnych predpisov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie na urýchlenie procesu liberalizácie vízového režimu pre Kosovo ako poslednú krajinu v regióne s vízovou povinnosťou; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnym náhlym zvýšením počtu občanov, najmä Rómov, Aškalov a Albáncov, ktorí opúšťajú Kosovo a odchádzajú do krajín EÚ; vyzýva prištinské orgány, aby prijali účinné opatrenia proti zločineckým sieťam zapojeným do obchodovania s ľuďmi a s pomocou úradu Európskej únie v Prištine jasne vysvetľovali širokej verejnosti, že šanca na schválenie žiadostí o azyl je malá; zdôrazňuje potrebu riešiť základné príčiny odchodu občanov z Kosova, a to aj investovaním do kvalitného vzdelávania, najmä v prípade menšinových a marginalizovaných komunít;

26.  vyzýva srbské a kosovské orgány, aby vytvorili mechanizmy spolupráce s cieľom ostro zasiahnuť proti zločineckým sieťam, ktoré kontrolujú, využívajú a pašujú neregulárnych migrantov z Kosova cez Srbsko do niektorých členských štátov EÚ, a rozložiť ich;

27.  vyzýva kosovské orgány, aby prijali novú stratégiu a akčný plán v oblasti práv detí, a zdôrazňuje význam investovania do vzdelávania, zdravia a výživy, najmä v prípade menšinových a marginalizovaných komunít; zdôrazňuje význam zákona o ochrane detí v záujme zavedenia funkčného systému na ich ochranu; podčiarkuje význam posilnenia zodpovednosti inštitúcií na ústrednej a miestnej úrovni s cieľom monitorovať uplatňovanie práv detí;

28.  so znepokojením berie na vedomie vysokú mieru nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, a rodovú diskrimináciu na trhu práce; konštatuje, že pokrok v oblasti vlastníckych práv je naďalej pomalý, čo predstavuje prekážku pre dlhodobý hospodársky rast; berie na vedomie výrazný pokles priamych zahraničných investícií v treťom štvrťroku 2014; vyzýva kosovskú vládu, aby sa usilovala o zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, a vytvorila bezpečné prostredie, ktoré pritiahne viac priamych zahraničných investícií v prospech všetkých obyvateľov Kosova; vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja predvstupovej pomoci IPA poskytovala pomoc mladým podnikateľom vrátane opatrení na uľahčenie nadväzovania kontaktov s podnikateľmi z členských štátov EÚ;

29.  so znepokojením konštatuje, že uplatňovanie pracovného práva, ako aj zákona o štrajkoch, je stále neuspokojivé; poznamenáva, že miera nezamestnanosti v Kosove dosahuje približne 30 % a ovplyvňuje najmä účasť žien na trhu práce;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že tempo rokovaní na vysokej úrovni medzi Kosovom a Srbskom sa z dôvodu volieb v oboch krajinách spomalilo; víta obnovenie stretnutí medzi Belehradom a Prištinou 9. februára 2015 v Bruseli; konštatuje však, že sa uskutočňovali stretnutia na technickej úrovni a dosiahol sa určitý pokrok aj v oblasti voľného pohybu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina dohôd podpísaných oboma stranami sa neuplatňuje v plnej miere, a vyzýva Srbsko a Kosovo, aby začali už dosiahnuté dohody s novým odhodlaním plne uplatňovať; zdôrazňuje, že je dôležité vysvetľovať obyvateľstvu význam a vplyv týchto dohôd; podčiarkuje, že rozvoj dobrých susedských vzťahov môže slúžiť záujmom oboch krajín;

31.  opakuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa Kosovu čo najskôr pridelila vlastná medzinárodná telefónna predvoľba, pretože to pomôže pri zviditeľňovaní Kosova na medzinárodnej scéne;

32.  s potešením víta ratifikáciu rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru plne uznať národný olympijský výbor Kosova a nalieha na ostatné športové federácie, aby postupovali podobne a umožnili tak kosovským športovkyniam a športovcom zúčastňovať sa na európskych a medzinárodných športových súťažiach ako občania vlastnej krajiny;

33.  zdôrazňuje skutočnosť, že vstup do medzinárodných a regionálnych organizácií a mechanizmov by mal byť pre Kosovo prioritou; žiada, aby sa úroveň vzťahov Kosova a jeho zastúpenia v regionálnych organizáciách, medzinárodných agentúrach a orgánoch ako Rada Európy, ako aj v kultúrnych inštitúciách a inštitúciách kultúrneho dedičstva zvýšila na plnohodnotné členstvo, rovnako aj pokiaľ ide o úroveň jeho zastúpenia v európskych a medzinárodných mediálnych organizáciách s cieľom umožniť kosovským umelcom zúčastňovať sa na všetkých medzinárodných kultúrnych podujatiach vrátane speváckej súťaže Eurovízia; v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité dodržiavať dohodu o regionálnej spolupráci;

34.  vyzýva kosovské orgány presadzovania práva a policajné sily, aby aktívne pracovali a spolupracovali so svojimi európskymi partnermi s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu boja proti terorizmu a boja proti obchodovaniu s drogami i s ľuďmi, a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam plného členstva Kosova v Europole a Interpole;

35.  konštatuje, že sa dosiahol určitý pokrok v otázke severu, najmä zvolením dvoch primátorov počas celokosovských volieb, ako aj zvýšením počtu projektov na severe, ktoré sa financujú z prostriedkov EÚ; zdôrazňuje však, že treba pristúpiť k vytvoreniu Združenia srbských obcí, čím by sa potreba existencie paralelných štruktúr postupne zmenšovala; zároveň konštatuje, že na to, aby sa komunity etnických Albáncov a Srbov viac zblížili, bude potrebné ďalšie nepretržité úsilie; požaduje spoločné riešenie problému týkajúceho sa mosta v Mitrovici, ktorý v súčasnosti bráni voľnému pohybu osôb;

36.  opäť pripomína, že pri oznamovaní výsledkov dialógu medzi Belehradom a Prištinou treba zabezpečiť úplnú transparentnosť, ako aj to, aby sa do procesu realizácie zapojili parlamenty a občianske spoločnosti;

37.  vyzýva srbské orgány, aby v plnej miere pomáhali pri navrátení tiel nezvestných kosovských osôb nájdených v Srbsku do vlasti a aby pokračovali vo výkopových prácach v určených oblastiach či v oblastiach údajných masových hrobov, v ktorých sú nezvestné osoby pravdepodobne pochované;

38.  podporuje pokračujúce stíhanie v súvislosti s vojnovými zločinmi na vnútroštátnej úrovni a upozorňuje na význam stíhania za znásilnenia spáchané vo vojne;

39.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby predĺžili mandát osobitného zástupcu EÚ v Kosove po 28. februári 2015;

40.  so znepokojením konštatuje, že výbuch v elektrárni Kosovo A 6. júna 2014 je dôkazom krehkosti systému, a znovu naliehavo vyzýva, aby sa prevádzka elektrárne zastavila najneskôr v roku 2017; je presvedčený, že kosovská vláda by mala vypracovať jasnú a realizovateľnú energetickú politiku, pretože to bude mať zásadný význam pre hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že treba podporovať energetickú účinnosť a vypracúvať hodnotiace štúdie energetických potrieb pred tým, ako sa nové elektrárne uvedú do prevádzky;

41.  víta úsilie o diverzifikáciu energetických zdrojov a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, najmä vzhľadom na začatie výstavby troch nových vodných elektrární; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité prijať a v plnej miere uplatňovať environmentálne normy EÚ; opäť orgánom pripomína význam dôsledného dodržiavania environmentálnych noriem pri vypracúvaní stratégie rozvoja krajiny;

42.  vyjadruje znepokojenie nad veľkým množstvom rádioaktívnych rezíduí v pevnej a kvapalnej forme, ktoré sa ešte stále nachádzajú v obciach po celom Kosove, a to bez riadneho zabezpečenia; vyzýva Komisiu, aby kosovským orgánom poskytla pomoc a úzko s nimi spolupracovala s cieľom nájsť trvalé riešenie tohto problému;

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a vláde a národnému zhromaždeniu Kosova.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia