Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0037/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0037/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 549kWORD 123k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015
P8_TA(2015)0067A8-0037/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (2014/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα (COM(2014)0400),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2015 (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2015 για τη βέλτιστη χρήση της ευελιξίας που προβλέπεται στους υφιστάμενους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0037/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ επιβραδύνθηκε σημαντικά στη διάρκεια του 2014, αλλά ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2015 και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας σχεδόν του 12%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχνή ανάκαμψη ενίσχυσε τις αποπληθωριστικές τάσεις· ότι την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ζώνη του ευρώ ξεχωρίζει για τη μη ικανοποιητική της ανάκαμψη τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος ανακάμπτει· ότι, παρά τις αποπληθωριστικές πιέσεις, η Επιτροπή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από τα μέσα του 2015 και κατά το 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την κορύφωση της κρίσης και μετά, το επίπεδο των επενδύσεων έχει μειωθεί κατά 470 δισεκατομμύρια EUR περίπου, και ότι το επενδυτικό κενό ανέρχεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο ποσό των 230-370 δισεκατομμυρίων EUR περίπου σε σύγκριση με τις μακροπρόθεσμες τάσεις του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση στην ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους και στην έκδηλη αδυναμία του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου ήταν σημαντική αλλά όχι αρκετή για να προσφέρει την απαιτούμενη ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ προκειμένου να εξέλθει από την ύφεση στην οποία εισήλθε πριν από 6 χρόνια·

1.  υποστηρίζει ότι η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να δοκιμάζεται με τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά μακρόχρονης και σοβαρής καθοδικής φάσης της οικονομίας η οποία ξεκίνησε το 2008· υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη είναι ακόμη εύθραυστη και πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη το 2014 έχει ευρύτερη βάση· επισημαίνει ότι η πρόκληση σήμερα είναι να αντιμετωπιστούν τόσο τα κυκλικά, βραχυπρόθεσμα προβλήματα όσο και τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προβλήματα· υπογραμμίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες πιέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβατικά μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αλληλοστήριξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πολιτικών·

2.  λαμβάνει υπόψη την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 της Επιτροπής, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της επιστροφής σε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς και η ενίσχυση της ανάκαμψης· υποστηρίζει την προσέγγιση των τριών βασικών πυλώνων (προώθηση των επενδύσεων, επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνη, ευνοϊκή για την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση) ως ορθό τρόπο για την επίτευξη αυτών των στόχων· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις επικείμενες συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ)· υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενες διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου, περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός του, και να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να αυξηθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο το 9 % περίπου των ΣΑΧ υλοποιήθηκαν πλήρως από τα κράτη μέλη το 2013· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει ταχέως τεκμηριωμένα στοιχεία για την εφαρμογή των ΣΑΧ το 2014· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι υφιστάμενες διαδικασίες του ευρωπαϊκού εξαμήνου, περιλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματός του, και να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων προκειμένου να αυξηθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο·

3.  τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση συστάσεων ανά χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγορά έχει παραλειφθεί για το έτος 2015·

4.  υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το οποίο καθιερώθηκε το 2010, δημιουργεί έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, ο οποίος περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών·

5.  εκφράζει την ανησυχία του διότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χάνουν μερίδια στην παγκόσμια αγορά· πιστεύει ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας ιδίως τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα με άξονα την καινοτομία· επιμένει ότι το εργατικό κόστος θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδα που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, και ότι οι μισθοί θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη, όταν προσπαθούν να διαχειριστούν τις δαπάνες τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (ΣΣΑ) πρέπει να μειώσουν τις τρέχουσες δαπάνες αντί να μειώνουν τις επενδυτικές δεσμεύσεις, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι επενδυτικές δαπάνες έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη απ' ό,τι οι τρέχουσες δαπάνες· λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη «βέλτιστη αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012), καθώς αυτή διασαφηνίζει τη διαδικασία και εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες του· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό του ευρωπαϊκού εξαμήνου· επισημαίνει ότι οι ενιαίες προσεγγίσεις για όλες τις περιπτώσεις κατά την προετοιμασία των ΣΑΧ πρέπει να αποφευχθούν·

Επενδύσεις

6.  θεωρεί ότι η έλλειψη επενδύσεων οφείλεται στη μειωμένη εμπιστοσύνη, στις χαμηλές προσδοκίες ως προς τη ζήτηση, στο υψηλό χρέος, στην απροθυμία διακινδύνευσης του ιδιωτικού τομέα, στην απουσία μέτρων για την προώθηση παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων, στον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών, στην αργή απομόχλευση, στις χαμηλές προσδοκίες ως προς τη ζήτηση που επιδεινώνονται από τα μέτρα λιτότητας που αποβλέπουν στη διόρθωση των υπερβολικών δαπανών, στην έλλειψη της κατάλληλης δυναμικότητας χρηματοδότησης και στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη μέλη και η ΕΕ αδυνατούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους παράγοντες· υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό κενό μπορεί να καλυφθεί με στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις και με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε ιδιωτικές εταιρείες και σε ευρωπαϊκές επιχειρηματικές δραστηριότητες· ζητεί την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων για να διαμορφωθεί ένα νέο επιχειρηματικό κλίμα το οποίο θα ενθαρρύνει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την υλοποίηση νέων επενδύσεων και την καινοτομία, όπου η πιθανή απόδοση των επενδύσεων θα συνιστά καίριο παράγοντα για την προσέλκυση χρηματοοικονομικών κεφαλαίων στην ευρωπαϊκή οικονομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης των επενδύσεων προϋποθέτει ένα λειτουργικό χρηματοοικονομικό σύστημα στο οποίο η αυξημένη σταθερότητα και οι υφιστάμενοι διασυνοριακοί οργανισμοί θα διευκολύνουν τη ρευστότητα και την διαμόρφωση αγοράς, σε σχέση κυρίως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

7.  επικροτεί το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο συνιστά σημαντικό μέσο για την αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων· επισημαίνει ότι το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, στην ανάπτυξη νέων έργων, στην προσέλκυση επενδυτών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ουσιαστικά ο πραγματικός αντίκτυπος του σχεδίου· παρατηρεί ότι η τόνωση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική επιλογή αλλά μάλλον συμπλήρωμα των μεταρρυθμίσεων· επιμένει ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διατεθούν χρήματα σε έργα με οικονομική απόδοση ή θετική ανάλυση κόστους-οφέλους· τονίζει ότι το ΕΤΣΕ δεν πρέπει απλώς να αντικαταστήσει τα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό επίπεδο έργα με συγχρηματοδοτούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να οδηγούν σε επιπλέον επενδύσεις και όχι απλά να αντικαθιστούν εθνικούς επενδυτικούς πόρους που θα διοχετεύονταν στην κατανάλωση· πιστεύει ότι το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη πρέπει καταρχάς να επικεντρωθεί σε έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που δεν είναι ακόμα επιλέξιμα για τραπεζική χρηματοδότηση· τονίζει τη σημασία των κανονιστικών στοιχείων του Επενδυτικού Σχεδίου για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος· επισημαίνει ότι η υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιτροπής έχει καίρια σημασία για να αποφέρει την επιθυμητή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι τα επενδυτικά έργα πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά καθώς το σχέδιο δεν πρέπει να αποτύχει ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι τα αποτελέσματα του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιτροπής πρέπει να αξιολογηθούν αυστηρά, με κριτήριο κυρίως τον τρόπο επιλογής και ιεράρχησης των έργων από το επενδυτικό ταμείο, και παράλληλα να αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση των κερδών και η εθνικοποίηση των ζημιών· τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της μόχλευσης του Επενδυτικού Σχεδίου και των υφιστάμενων υποστηριζόμενων επενδυτικών έργων· υπογραμμίζει ότι ο σκοπός της επίτευξης υψηλής μόχλευσης δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της ορθής επιλογής των έργων, κατά την οποία πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική θέση των έργων· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας διαδικασία διακυβέρνησης και επιλογής· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη σε πρόγραμμα προσαρμογής αναμένουν ότι το επενδυτικό σχέδιο θα ενισχύσει σημαντικά και θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση και το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κρίση·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά το Επενδυτικό Σχέδιο και να συμβάλλουν στο ΕΤΣΕ, συμπληρώνοντας τα ποσά που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ, με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να πραγματοποιήσει επενδύσεις·

9.  τονίζει ότι στο Επενδυτικό Ταμείο θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό καθεστώς για τις ΜΜΕ προκειμένου να διαμορφωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καθώς οι ΜΜΕ περιέρχονται εύκολα σε μειονεκτική θέση λόγω του μεγέθους τους και της θέσης τους στην αγορά·

10.  τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθεί να είναι δυσχερής η πρόσβαση των ΜΜΕ στην τραπεζική πίστη· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων αντί της τραπεζικής χρηματοδότησης, ιδίως μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη στήριξη των επιχειρηματικών κεφαλαίων, των κεφαλαίων ομοτίμων και των συνεταιριστικών πιστωτικών οργανισμών, καθώς και, γενικότερα, με τη δημιουργία των συνθηκών για αποτελεσματική χορήγηση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές· θεωρεί ότι οι περισσότερο ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές και η καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών έχουν θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη αυτών των στόχων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα· τονίζει ότι οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση στο Επενδυτικό Σχέδιο·

11.  αναγνωρίζει ότι η ενέργεια συνιστά σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανταγωνιστικότητα· τονίζει την ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων στην ενιαία αγορά ενέργειας μέσω, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με τον κατακερματισμό και την εφαρμογή·

12.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προόδου στη μείωση των υπερβολικά υψηλών επιπέδων ιδιωτικού χρέους· επισημαίνει ότι τούτο δεν αποτελεί μόνο πηγή ανησυχίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά περιορίζει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ και καθιστά λιγότερο αποτελεσματική τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την προετοιμασία αποτελεσματικών διαδικασιών για την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών πτώχευσης και αφερεγγυότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα έναν δίκαιο και διαφανή επιμερισμό του κόστους, καθώς το υπέρογκο χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που περιορίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

13.  επισημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες εξακολουθούν να είναι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· παρατηρεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη τα οποία εφάρμοσαν επιτυχώς προγράμματα προσαρμογής ή προγράμματα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα κατάφεραν να επιστρέψουν στις κεφαλαιαγορές, όπου έχουν τώρα πρόσβαση σε κεφάλαια με χαμηλά επιτόκια· επισημαίνει ότι η επιστροφή αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις ενέργειες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ να μη φανούν λιγότερα φιλόδοξα ως προς τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους· επιμένει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων τόσο στο κοινωνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της απασχόλησης· τονίζει ότι μια λιγότερο αυστηρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τις φιλόδοξες και κοινωνικά βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν αποτελεσματικότερες τις αγορές εργασίας τους, να αναπτύξουν πιο ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας που να αποσκοπούν στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αποφυγή αποκλεισμών, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη, και να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν το νομικό και διοικητικό τους πλαίσιο για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να οδηγήσουν σε πραγματική και βιώσιμη μεγέθυνση, σε απασχόληση, σε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της σύγκλισης, και ότι πρέπει να συμπληρωθούν με καλά στοχευμένες πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των υποδομών, της βιομηχανίας, των ΤΠΕ, της βιώσιμης ενέργειας και των ανθρώπινων πόρων·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν και να αναβαθμίσουν την ευρύτητα, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη της κοινωνικής προστασίας, ιδίως για τα άτομα που έχουν περισσότερο ανάγκη, και να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν το νομικό και διοικητικό τους πλαίσιο για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι ποιοτικές για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας των εργαζομένων, ενώ πρέπει επίσης να καλύπτουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με καλά στοχευμένες, πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των υποδομών, των ΤΠΕ και της βιώσιμης ενέργειας·

16.  τονίζει ότι η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για την ανάπτυξη· ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την ανάγκη να διαφοροποιηθεί ο εξωτερικός ενεργειακός εφοδιασμός, να αναβαθμιστούν οι ενεργειακές υποδομές της ΕΕ και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο όσον αφορά τις δαπάνες αλλά πρέπει να αυξήσει και την παραγωγικότητα, πραγματοποιώντας βιώσιμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις να αποτυπώσουν τις προτεραιότητες αυτές στους προϋπολογισμούς τους· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανεργία των νέων κατά την εκπόνηση μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μην στερήσουν ευκαιρίες από τους νέους στην αρχή της σταδιοδρομίας τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιήσουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων την Εγγύηση για τη Νεολαία·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την χρηματοδοτική βοήθεια και το έκτακτο σύστημα της Τρόικας σε ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο σύμφωνο με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και με το ενωσιακό δίκαιο, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό δημοκρατική λογοδοσία· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί συνέχεια στις εκθέσεις της Τρόικας που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2014 από το Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα συμπεράσματα αυτών των εκθέσεων· επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία παρέχεται με όρους που αποτελούνται από έναν συνδυασμό αλληλεγγύης και απαίτησης για την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει καρπούς όταν υπάρχει ισχυρό αίσθημα ενστερνισμού των μεταρρυθμίσεων και δέσμευσης για την υλοποίησή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι πρέπει να εκπονήσουν συνολική εκτίμηση αντικτύπου των προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης·

19.  ζητεί την κατεπείγουσα ανάληψη δράσης από την Επιτροπή για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· ζητεί να καθιερωθεί ένα απλό και διαφανές φορολογικό σύστημα· καλεί τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με την πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό μέσο αυτής της μάχης, και πιστεύει ότι η θέση του της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)(11) θα χρησιμεύσει ως βάση για έναν λογικό συμβιβασμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη για ελάφρυνση της φορολογίας της εργασίας· επισημαίνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να υπονομεύουν τα αποκλειστικά δικαιώματα των κρατών μελών· επικροτεί ωστόσο την αποτελεσματική εναρμόνιση των φορολογικών ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

20.  τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, οι οποίες θα δώσουν στις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις ανάγκες μελλοντικών αναπτυσσόμενων αγορών εργασίας·

21.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν έχουν ακόμα παράξει αποτελέσματα ως προς τη δέσμευσή τους για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών και την ενιαία ψηφιακή αγορά·

22.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να εναρμονίσει τους στόχους της ενιαίας αγοράς με εκείνους του ευρωπαϊκού εξαμήνου και να εξασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ των αντίστοιχων δύο μηχανισμών παρακολούθησης· θεωρεί ότι ξεχωριστά εργαλεία ανάλυσης, αποτελούμενα από δείκτες για τη μέτρηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς, μπορούν να παράσχουν χρήσιμη καθοδήγηση σχετικά με τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα και την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγορά έχει παραληφθεί για το έτος 2015· καλεί την Επιτροπή, με την ιδιότητα του θεματοφύλακα της Συνθήκης, να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ για να υποστηριχθεί η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

23.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω ελευθερίες και να επιβάλλει τον σεβασμό τους·

24.  υπογραμμίζει ότι η απουσία μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς εργασίας και μιας ισορροπημένης προσέγγισης στο ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η Συνθήκη δεν προβλέπει τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω ελευθερίες και να επιβάλλει τον σεβασμό τους·

25.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (τόσο σε διασυνοριακό όσο και σε διατομεακό επίπεδο), της αυξημένης παραγωγικότητας της εργασίας (σε συνάρτηση με την επιμόρφωση σε δεξιότητες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας), της ποιότητας της εργασίας και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, διατηρώντας παράλληλα το απαιτούμενο επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια εργασίας, περιορίζοντας τη χρήση της επισφαλούς εργασίας και εξασφαλίζοντας το κατάλληλο πεδίο για συλλογικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότιη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων όπως και η καθοδήγηση για τις θέσεις εργασίας και τη σταδιοδρομία θα έχουν καίρια σημασία στο μέλλον· θεωρεί ότι η αύξηση της κινητικότητας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας το οποίο επιμένει παράλληλα με την υψηλή ανεργία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών και των νέων, κυρίως στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στους νέους τομείς, δεδομένου ότι αυτοί οι τομείς μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που καθιστούν τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική· αναγνωρίζει ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι καλύτερος στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, όπου τα εργαλεία εποπτείας είναι ισχυρότερα· ζητεί να υπάρξει ισορροπημένη ολοκλήρωση με την απασχόληση και τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες·

Δημοσιονομική υπευθυνότητα

27.  επικροτεί τη σημαντική μείωση του αριθμού των χωρών που υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος – από 24 το 2011 σε 11 το 2014· επισημαίνει ότι χάρη σε αυτήν τη δημοσιονομική βελτίωση, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ΕΕ αναμένεται να είναι εν γένει ουδέτερος το 2015· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ΕΕ συνάδει με την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις εντεινόμενες ανισότητες, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, την υψηλή μακρόχρονη ανεργία και την ανεργία τωννέων και το πολύ υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, γεγονός που όχι μόνο εμποδίζει την ανάπτυξη αλλά επιπλέον αποτελεί σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση πιθανών μελλοντικών κλυδωνισμών· καλεί την Επιτροπή να ερμηνεύει με συνετό και συντηρητικό τρόπο τους δείκτες της ανάπτυξης και να επανεξετάσει την ποιότητα των οικονομικών προβλέψεων καθώς στο παρελθόν οι προβλέψεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν πολύ συχνά προς τα κάτω·

28.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη με επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένες συστάσεις για τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και για τα κράτη που εξακολουθούν να υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής ώστε να υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμες και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της σύγκλισης·

29.  σημειώνει την αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών από την Επιτροπή· τονίζει ότι η εξέταση των σχεδίων προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· εμμένει στη σημασία της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και στην τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

30.  σημειώνει ότι σε πέντε μόνο κράτη μέλη διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΣΣΑ· τονίζει το γεγονός ότι το ΣΣΑ καταρτίστηκε με συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι το μεγάλο μερίδιο δαπανών που αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μειώνει πόρους που μπορούν να δαπανηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις· αποδέχεται, συνεπώς, ότι η μείωση του ελλείμματος σε υπερχρεωμένες χώρες εξακολουθεί να είναι αναγκαία, ωστόσο θεωρεί ότι η εν λόγω δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να διενεργηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτοι χρήστες δημόσιων υπηρεσιών και οι δημόσιες επενδύσεις καθώς και να αυξάνονται κατά δίκαιο τρόπο τα έσοδα μέσω της αυξημένης ανάπτυξης·

Ενισχυμένος συντονισμός των εθνικών πολιτικών

31.  επικροτεί την έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης· επικροτεί τη σταδιακή μείωση των εσωτερικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη· εφιστά την προσοχή στις εξωτερικές ανισορροπίες ορισμένων κρατών μελών, περιλαμβανομένων των μεγάλων εμπορικών πλεονασμάτων· παρατηρεί την απώλεια παγκόσμιων μεριδίων αγοράς για την ΕΕ συνολικά·

32.  υπογραμμίζει ότι στόχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν είναι μόνο η αποφυγή σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση εντός μιας χώρας αλλά και η πρόληψη της μετάδοσης των επιπτώσεων πλημμελώς σχεδιασμένων εθνικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· σημειώνει την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 για την προώθηση εντός του 2015 της συζήτησης σχετικά με την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΟΝΕ, μέσω της έκθεσης των Τεσσάρων Προέδρων·

33.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το ισχύον πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης δεν προβλέπει επαρκή δημοκρατική λογοδοσία κατά την εφαρμογή των κανόνων του και τη δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων και οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ουσιαστικής δημοκρατικής λογοδοσίας στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ·

34.  παρατηρεί ότι πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις της σημαντικής πτώσης των τιμών του πετρελαίου και να μελετηθεί κατά πόσον αυτό το απροσδόκητο έσοδο πρέπει να μεταβιβαστεί αποκλειστικά στους καταναλωτές ορυκτών καυσίμων ή να επιμεριστεί, δηλαδή οι κυβερνήσεις να αυξήσουν τους φόρους στα ορυκτά καύσιμα για να μειώσουν τα ελλείμματά τους, να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, να αποφύγουν την υπονόμευση της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος και να μειώσουν τις αποπληθωριστικές επιπτώσεις·

Προϋπολογισμός της ΕΕ

35.  υπογραμμίζει ότι η αρχή της ειλικρίνειας των δημοσίων λογαριασμών πρέπει να διέπει την κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· είναι πεπεισμένο ότι αυτή η ειλικρίνεια είναι ένα από τα στοιχεία απάντησης στην κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών των ίδιων των κρατών μελών και των ευρωπαίων πολιτών·

36.  ζητεί συνεπώς να εναρμονισθούν οι οικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών· θεωρεί συγκεκριμένα ότι τα στοιχεία της διεθνούς συγκυρίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινής αξιολόγησης·

37.  ζητεί, προς διευκόλυνση των συγκρίσεων, μεγαλύτερη εναρμόνιση της παρουσίας των εθνικών λογαριασμών· καλεί ιδίως τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν τον τρόπο καταχώρισης της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

38.  καλεί την Επιτροπή να αντισταθμίσει οιοδήποτε δημοκρατικό έλλειμμα του εξαμήνου στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης που εξήγγειλε για το 2015·

39.  εκτιμά ότι έχει μεγάλη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια να συνεργάζονται καλύτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης· δεσμεύεται να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τα εθνικά κοινοβούλια σε πνεύμα εποικοδομητικής εταιρικής σχέσης·

40.  εκφράζει τη λύπη του διότι το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ και βρίσκεται σε αντίφαση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο για την ανάπτυξη και την απασχόληση -και ιδίως την απασχόληση των νέων- και τη στήριξη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και φοβάται ότι αυτό θα βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες·

41.  ζητεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) να προσδιορισθεί καλύτερα η προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης από την Ένωση των στόχων της ανταγωνιστικότητας της ανάπτυξης της οικονομίας, της απασχόλησης και της ενεργειακής μετάβασης που έχουν καθορισθεί από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφέστερη μεθοδολογία για την καλύτερη ανίχνευση των ενωσιακών κεφαλαίων και δαπανών που συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου·

42.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον ενδεχόμενο αρνητικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

43.  παρατηρεί ότι σε πολλά κράτη μέλη η δημόσια διοίκηση μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πιο αποτελεσματική, παρόλο που οι βελτιώσεις στον τομέα αυτό θα χρησίμευαν για την επίτευξη εξοικονομήσεων με τον εξορθολογισμό της οργάνωσης και τη μείωση της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις και πολίτες·

44.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης 2015, έχει υπογραμμίσει την οικονομική σπουδαιότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων)· υπενθυμίζει ότι τα ταμεία αυτά αντιπροσωπεύουν το 10% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο στην ΕΕ αλλά ότι η κατάσταση ποικίλλει από τη μια χώρα στην άλλη και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να φτάνουν έως και το 80% των δημόσιων επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν καλό παράδειγμα της συνεργίας μεταξύ του ευρωπαϊκό προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών στη βάση κοινά συμφωνημένων στόχων που κατοχυρώνονται σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες στην κατεύθυνση μιας ευφυούς συνένωσης των ευρωπαϊκών και εθνικών δημοσιονομικών μέσων προκειμένου να επιτευχθούν οφέλη αποτελεσματικότητας, οικονομική τόνωση και χαμηλότερα εθνικά ελλείμματα χάρη στον θετικό αντίκτυπο των μεριζόμενων πόρων·

45.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης η οποία στερεί δυνητικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ από ουσιαστικούς πόρους·

46.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της αναδιάταξης κεφαλαίων από ενωσιακά προγράμματα όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το Ορίζων 2020·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις πιστώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δημόσιων επενδύσεων και να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0129.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(11) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 134.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου