Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2212(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0018/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0018/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 597kWORD 149k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015
P8_TA(2015)0069A8-0018/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (2014/2212(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015» (COM(2014)0902),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0800) και την έκθεση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Μια ενιαία αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των εναπομενόντων εμποδίων στα κράτη μέλη - Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0785),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013 - Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0752),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2014)0130),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις – Οικοδόμηση ανάπτυξης» (COM (2014) 0400),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Indicators for Measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester» (Δείκτες για την μέτρηση της επίδοσης της ενιαίας αγοράς - Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth» (Η συμβολή της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών στην ανάπτυξη), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή IMCO,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου του 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής-21ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 25ης-26ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(2), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0018/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ενιαία αγορά και η ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να θεωρούνται δύο βασικά εργαλεία για την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, και ότι θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με παραδοσιακότερους μοχλούς ανάπτυξης, όπως είναι η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση όπου θα συνεκτιμώνται οι ανησυχίες των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ και συμπεριλαμβάνοντας τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς σε όλους τους τομείς πολιτικής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς που θα λειτουργεί ως καταλύτης για την οικονομική ανάκαμψη και την αειφόρο ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ως οριζόντια προτεραιότητα διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, διατηρώντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης, και να βελτιωθεί η ποιότητα της μεταφοράς των κανόνων που διέπουν την ενιαία αγορά στο εθνικό δίκαιο, καθώς και της εφαρμογής και της επιβολής τους προκειμένου να είναι λειτουργικοί σε επίπεδο πρακτικής και σε οικονομικό επίπεδο, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία ιδιαίτερα θετική διαδικασία έχει αρχίσει με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με τις αντίστοιχες ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΣΑΧ) για μία πιο ανταγωνιστική Ευρώπη γεγονός που δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας με δίκαιη ανάπτυξη που προσελκύει περισσότερο τους επενδυτές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια μετά την επίσημη δημιουργία της, η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη είτε δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο είτε δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την ενιαία αγορά πρέπει να προσεγγιστεί με συνοχή και αποφασιστικότητα και να είναι συντονισμένη και να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση και μια πραγματιστική, ολοκληρωμένη και ευρείας κλίμακας συμφωνία που θα έχει τη στήριξη όλων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ότι ο ισχυρός ηγετικός ρόλος, η δέσμευση και ο συντονισμός από πλευράς όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως από τους Προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, καθώς και ο σαφής πολιτικός ενστερνισμός, η συνεργασία και αλληλεγγύη από πλευράς των κρατών μελών εξακολουθούν να απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως και να επιβληθούν οι οδηγίες και οι κανονισμοί που σχετίζονται με την ενιαία αγορά και προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία της ενιαίας αγοράς και η εμπιστοσύνη προς αυτήν και προς τη διαχείρισή της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που υπάρχουν πολλά εργαλεία που μετρούν τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και κυρίως ειδικοί δείκτες, κανένα δεν έχει ασκήσει έως σήμερα σαφή επίδραση στην πολιτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο για τη διασφάλιση της σαφήνειας, της απλότητας, της λειτουργικότητας και της εκτελεστότητας της νομοθεσίας, αλλά και για τη θέσπιση ενός προβλέψιμου και σταθερού πλαισίου εντός του οποίου θα αξιολογείται στην πράξη η λειτουργία της νομοθεσίας στην επικράτεια της ενιαίας αγοράς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα επιτρέψουν να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία απαιτείται μια εύρυθμα λειτουργούσα και αποτελεσματική ενιαία αγορά που να βασίζεται σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας· ότι μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση έχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του Προγράμματος Εργασίας 2015 της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ οφείλουν να καταρτίσουν από κοινού μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, βάσει των εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί σε αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια και εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς, επίσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας· ότι η ενιαία αγορά είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατό να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες πολιτικές θα δώσουν προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες και άλλους παράγοντες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η εντονότερη εστίαση στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της για ανάπτυξη και απασχόληση, να τοποθετηθεί η ενίσχυσή της στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής, να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τα θετικά της αποτελέσματα και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ωφεληθούν πλήρως από αυτήν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά ενέργειας ως το 2014 και να ενσωματώσουν τις «ενεργειακές νησίδες» στην εσωτερική αγορά ενέργειας ως το 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τους γενικούς στόχους ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας της Ένωσης και έχει καίρια αξία για την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική της ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όπως προσδιορίζεται στη Δεύτερη Πράξη για την Ενιαία Αγορά και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

I.  Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

1.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων ανάλυσης για την ορθότερη μέτρηση των οικονομικών και κανονιστικών επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο εκείνου του πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορά την ενιαία αγορά· πιστεύει ότι το εν λόγω εργαλείο ανάλυσης θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη και τα εθνικά σχέδια δράσης που στοχεύουν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας αγοράς·

2.  τονίζει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τα προηγούμενα έτη, που συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών προτεραιοτήτων που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης από την Επιτροπή και στην αναγνώριση των ΣΑΧ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· κρίνει, ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έχει παραλειφθεί για το έτος 2015·

3.  θεωρεί, επιπλέον, ότι η παράλειψη της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί λυπηρό γεγονός δεδομένου ότι έρχεται σε μία στιγμή όπου το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και όλων των δυνητικών οφελών από την περαιτέρω στοχευμένη ολοκλήρωση σε βασικούς τομείς ανάπτυξης· καλεί, ως εκ τούτου, να ενταθούν οι προσπάθειες για να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων που είναι ήδη σε ισχύ·

4.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την αναδιάρθρωση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2015, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρέλειψε να δημοσιεύσει μία μελέτη συνεισφοράς στη σημερινή κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς όσον αφορά τους βασικούς τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τουλάχιστον τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για την ενιαία αγορά προκειμένου να συμπληρωθεί η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του τρέχοντος έτους·

5.  καλεί την Επιτροπή, να παρουσιάσει, το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2015, μία έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε η εν λόγω έκθεση να μπορέσει να καθορίσει την πορεία για τον πυλώνα της ενιαίας αγοράς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015· υπογραμμίζει, όμως, ότι στο μέλλον πρέπει να επανεξετασθεί ο χρονισμός της έκθεσης· εκφράζει την άποψη ότι για την μέγιστη επίδραση, και σε σχέση με τις ΣΑΧ, η έκθεση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από κοινού με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάζει μία υποχρεωτική έκθεση κάθε έτος με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα παρουσιάζει ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στους βασικούς τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, που θα συνέβαλαν στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων που παραμένουν για την περαιτέρω ολοκλήρωση·

7.  σημειώνει την υποστήριξη που εκφράζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 σε μία ολοκληρωμένη ενιαία αγορά η οποία θα παρέχει στους καταναλωτές τις ίδιες δυνατότητες με τις εγχώριες αγορές τους, και τονίζει ότι τα δικαιώματα που δίδονται στους καταναλωτές μέσω Διαδικτύου δεν πρέπει να είναι μικρότερα από εκείνα που προσφέρονται στις παραδοσιακές τους αγορές·

8.  επισημαίνει την αναγνώριση που περιέχεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015, ότι προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποφευχθούν αδικαιολόγητα επαχθείς ρυθμίσεις, κυρίως για τις ΜΜΕ, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να εξασφαλισθεί η ποιότητα των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας·

9.  σημειώνει τα πιθανά οφέλη που προσφέρονται από τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης όπως περιγράφονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να συμβάλουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και των ρυθμιστικών εμποδίων, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με την αύξηση του ανταγωνισμού, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη στην Ευρώπη·

10.  ζητεί την πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ενιαία αγορά ως ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να καλυφθεί μια σαφής δέσμη προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία, τηρώντας παράλληλα πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στην ΕΕ·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους βασικούς τομείς ανάπτυξης και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για την οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς της ΕΕ που να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τους οποίους είχε η ίδια καθορίσει προηγουμένως, και οι οποίοι προσδιορίζονται ειδικότερα σε μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και δη του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης, της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων· καλεί επίσης την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά των μεταφορών και της ενέργειας·

12.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές μεθοδολογίες όπως σύνθετους δείκτες, μια δέσμη διεξοδικών δεικτών και τομεακά εργαλεία για τη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς, και το οποίο θα ενσωματωθεί ακολούθως στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· τονίζει ότι, προκειμένου να μετρηθεί και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στους κύριους τομείς προτεραιότητας, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ενός βασικού δείκτη, καθώς και ενός στόχου για αυτόν τον δείκτη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

13.  ζητεί από την Επιτροπή τη θέσπιση μιας μεθοδολογίας για ποσοτικούς στόχους με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει τις θετικές εμπειρίες που είχε σε ορισμένα κράτη μέλη η θέσπιση στόχων καθαρής μείωσης, με στόχο την ελάττωση του κόστους συμμόρφωσης· ζητεί να ληφθεί υπόψη αυτή η μεθοδολογία στη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

14.  επισημαίνει ότι, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να προωθηθεί η παροχή κατάλληλων διεξοδικών στοιχείων σχετικά με τη εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και τα χρησιμοποιηθέντα δεδομένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των αποκομισθέντων αποτελεσμάτων, να εντοπίζονται οι σχετικοί δεσμοί με εκ των υστέρων αξιολογήσεις και να επισημαίνονται τα κενά όσον αφορά τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την διενέργεια των αξιολογήσεων·

15.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προβλέπουν οι διαδικασίες την κατάλληλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης, με τη θέσπιση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περαιτέρω μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και ιδίως μέτρων που αφορούν τους τομείς στους οποίους το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ·

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΣΑΧ δεν έχουν ευθυγραμμιστεί επαρκώς με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί επομένως να καταβληθούν αποφασιστικότερες προσπάθειες όσον αφορά την καθοδήγηση και τον συντονισμό των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών, καθώς επίσης και να συνεχιστούν τα ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία για να ενισχυθεί η ενιαία αγορά και να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της με στόχο την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους·

17.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ΣΑΧ από τα εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρουσιάζει τις ΣΑΧ στα εθνικά κοινοβούλια πριν αυτές εγκριθούν από το Συμβούλιο· ζητεί, επίσης, από τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση των ΣΑΧ και να μεταφέρουν με ακρίβεια τους στόχους της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο· θεωρεί, επομένως, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση διεξοδικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των ΣΑΧ στους τομείς της ενιαίας αγοράς· επαναλαμβάνει περαιτέρω την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλλει τριμηνιαία έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου στην εφαρμογή των ΣΑΧ και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής· καλεί τα κράτη μέλη να εξηγήσουν στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου τους λόγους για σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις ΣΑΧ ·

18.  υποστηρίζει την έμφαση που δίνεται, στις ΣΑΧ για το 2014, στην εξάλειψη των αδικαιολόγητων περιορισμών και φραγμών εισόδου σε βασικούς τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, ως άμεση προτεραιότητα, τα εν λόγω εμπόδια στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

19.  ζητεί οι επικείμενες ΣΑΧ στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να αντικατοπτρίζουν τα πορίσματα της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τρόπο πολύ πιο έντονο και αυστηρό από πριν·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει προτεραιότητα στην προώθηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει σε ζωτικό στοιχείο όλων των επόμενων φάσεων της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που εστιάζονται στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι μια πραγματική ενιαία αγορά σε αυτούς τους τομείς θα έδινε σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ· ζητεί να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρεται από αυτό το νέο πλαίσιο, και να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι βασικοί τομείς ανάπτυξης και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά, επισύροντας την προσοχή στην ανάγκη να συνεκτιμώνται οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των πολιτών·

21.  τονίζει την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειών, των δήμων, των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών κατά την υλοποίηση και την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

22.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν την πλήρη εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013· επισημαίνει την ευκαιρία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διαμορφώσουν τις πολιτικές τους και τις επενδύσεις στην περίοδο 2014-2020 σε τομείς όπου δημιουργείται μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, κυρίως για τους νέους, όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενέργεια, οι υπηρεσίες και η πράσινη οικονομία, επενδύοντας παράλληλα πραγματικά και με ποιότητα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υποδομή δικτύου για όλους τους πολίτες·

ΙΙ.  Το αναξιοποίητο δυναμικό της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς ανάπτυξης

23.  υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ότι διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις·

24.  υπενθυμίζει τις τρεις προτεραιότητες που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και συγκεκριμένα:

   ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία·
   προαγωγή μιας οικονομίας που χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική·
   ενίσχυση μιας οικονομίας με υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

25.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015 που δίνει μία συντονισμένη ώθηση στις επενδύσεις στην ΕΕ έτσι ώστε να αυξηθεί η εγχώρια ζήτηση και να προωθηθεί μία πιο ανταγωνιστική οικονομία· πιστεύει ακράδαντα, ότι προκειμένου η προσέγγιση να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλόδοξη, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για την ενθάρρυνση της ψηφιακής οικονομίας και τη δημιουργία μίας πιο ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

26.  εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για την πτωτική τάση των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη και την έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται απροθυμία επενδύσεων, ιδίως ως αποτέλεσμα της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της έλλειψης μιας ενωσιακής στρατηγικής προσανατολισμένης στην ανάπτυξη, καθώς και των φραγμών στην ανάπτυξη που εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της ενιαίας αγοράς σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά το Επενδυτικό Σχέδιο και να συμβάλουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συμπληρώνοντας τα ποσά που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ, με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα·

27.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να επικεντρωθούν στην πραγματική οικονομία ενώ θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν επενδυτικές πολιτικές που θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις· ζητεί, περαιτέρω, να υπάρξουν επενδύσεις στην κατάρτιση, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, για την ψηφιακή εποχή, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, δεδομένου ότι αυτό παράγει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ένα παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την ποιοτική έρευνα και καινοτομία, και πραγματοποιώντας σταθερή πρόοδο στην επίτευξη ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε ισότιμη βάση με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το κανονιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ, δεδομένης της δυνατότητάς τους για δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το πρόγραμμα COSME, όχι μόνο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, αλλά επίσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση καθώς και την πρόσβαση σε αγορές τόσο της ΕΕ όσο και παγκοσμίως·

29.  επισημαίνει την ανάγκη σύνδεσης των επενδύσεων με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία και η ψηφιακή κοινωνία και να αναπτυχθεί μια έξυπνη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική· παρατηρεί ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να υποστηριχθούν με συγκεκριμένα μέτρα οι νεοφυείς επιχειρήσεις, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως πηγή των επαγγελμάτων του μέλλοντος για τους νέους·

30.  επισημαίνει την ανάγκη αναζωογόνησης του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη με πρακτικά μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ευχερής πρόσβαση των ΜΜΕ σε δάνεια, ιδίως των ΜΜΕ που συνδέονται με καίριους τομείς· ζητεί επίσης να ενθαρρυνθούν εναλλακτικές μορφές μη τραπεζικής χρηματοδότησης·

31.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κινηθούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προς την κατεύθυνση της σύνδεσης των οικονομιών τους με την καινοτομία και τη γνώση, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του μέλλοντος της ψηφιακής εποχής· παρατηρεί ότι αυτό θα κάνει επίσης τις επιχειρήσεις μας περισσότερο καινοτόμες και πιο ικανές να αντιδράσουν στην παγκόσμια αγορά, κυρίως μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ·

Ψηφιακή ενιαία αγορά

32.  είναι της γνώμης ότι, όπως αναγνωρίζεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015, η προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας παγκοσμίως και την άντληση οφελών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2016-2020 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έτσι να συνεχίσει να υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

33.  επισημαίνει τη σημασία των επενδύσεων, μεταξύ άλλων σε ευρυζωνικά δίκτυα, για την επίτευξη των σκοπών και στόχων προτεραιότητας στον κομβικό τομέα της ψηφιακής αγοράς· προτείνει σημαντικό μερίδιο του μελλοντικού επενδυτικού σχεδίου των 315 δισεκατομμυρίων EUR να αφιερωθεί σε στοχευμένες και στρατηγικές επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα· επισημαίνει περαιτέρω ότι η διασύνδεση στοιχείων όπως τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης δικτύου και οι υψηλές δεξιότητες του πληθυσμού και των επιχειρήσεων σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς· απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακών δικτύων και στην ψηφιακή κατάρτιση των επιχειρήσεών τους και των πολιτών τους·

34.  πιστεύει ότι ο κατακερματισμός και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου αποτελούν πρωταρχικές ανησυχίες σε αυτόν τον κλάδο και ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ στα κράτη μέλη.

35.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να επιφέρει επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% (520 δισεκατομμύρια EUR βάσει των τιμών του 2014) για την περίοδο έως το 2020, ενώ τα οφέλη για την απασχόληση είναι της τάξης του 0,1%, ποσοστό που ισοδυναμεί με τη δημιουργία πάνω από 223 000 θέσεων εργασίας έως το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά)· πιστεύει ότι, η αντιμετώπιση των φραγμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως των δικτύων 4G και 5G, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, καθώς βασίζονται σε γρήγορες και αποτελεσματικές συνδέσεις· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν το γενικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ και η οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, έτσι ώστε η ψηφιακή ενιαία αγορά να έχει ολοκληρωθεί έως το 2015· ζητεί να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για να καταπολεμηθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα και σε δίκτυα 4G στην ΕΕ·

36.  υπογραμμίζει τη συσχέτιση μεταξύ των υψηλών επιπέδων διαδικτυακών πωλήσεων και της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και για τον λόγο αυτό ζητεί να προχωρήσουν τόσο η ολοκλήρωση ενός πραγματικού διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και το υπολογιστικό νέφος· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να σταματήσει ο κατακερματισμός σε 28 ψηφιακές αγορές, να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων στο διαδίκτυο και να καταστούν η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών οι θεμέλιοι λίθοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει διαδικτυακή αγορά·

37.  υπογραμμίζει ότι με βάση την έκθεση για το «κόστος της μη Ευρώπης», η πρόοδος στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις 100 δισεκ. EUR ετησίως· ζητεί να επικεντρωθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεών τους, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερα ηλεκτρονικά μέσα όταν ασκούν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, και κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο·

38.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανάγκη οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ να είναι λειτουργικοί στην ψηφιακή εποχή, και ότι τούτο συνεπάγεται την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την ανάπτυξη ασφαλών ηλεκτρονικών λύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακή υπογραφή), τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων ΦΠΑ, όπου ενδείκνυται, ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να διασφαλιστεί ότι παρέχεται το ίδιο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές στο Διαδίκτυο με αυτό που έχουν συνηθίσει στις παραδοσιακές αγορές τους·

39.  τονίζει ότι η αναθεώρηση του πρόσφατου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί σπουδαία ευκαιρία προτροπής προς τα κράτη μέλη προκειμένου να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία δεν συνεπάγεται μόνο ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ιδίως στον τομέα των ΜΜΕ και μεταξύ των νέων, αλλά και μια μελλοντοστρεφή και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση·

40.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διοικήσεών τους, με την παροχή περισσότερων και καλύτερα προσπελάσιμων ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και εφαρμόζοντας πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις·

41.  τονίζει τη σημασία που έχουν η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, για την αύξηση του όγκου και της ποιότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου με σκοπό την ανάπτυξη· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εφαρμόσουν έως την 1η Ιουλίου 2016 τον κανονισμό για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά·

42.  θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ·

Ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων

43.  πιστεύει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ανθρώπων εξακολουθεί να προσφέρει αναξιοποίητο δυναμικό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

44.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τη σύναψη συνολικών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που θα στήριζαν και θα ήταν συμβατές με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για Ευρωπαίους εργαζόμενους, θα ωφελούσαν άμεσα τους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα δημιουργούσαν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, και συγκεκριμένα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών προτύπων της ΕΕ ως καθοριστικό παράγοντα για την προσφορά νέων ευκαιριών ανάπτυξης· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για το κεκτημένο της ενιαίας αγοράς και ότι σε οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ή θέσπιση νέας νομοθεσίας πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αλυσίδα αξίας στη διασυνοριακή παραγωγή ως καίριο στοιχείο για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να μειωθούν οι υπάρχοντες εμπορικοί φραγμοί σε τομείς που, μολονότι είναι σχετικά ευρείς, δεν μεγιστοποιούν τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά επειδή δεν είναι επαρκώς ολοκληρωμένοι·

46.  ζητεί αυξημένη παρακολούθηση των φραγμών στην ενιαία αγορά αγαθών·

Υπηρεσίες

47.  υπογραμμίζει ότι στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές δράσεις πολιτικής, οι οποίες να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των φραγμών που αφορούν για παράδειγμα τους τομείς υπηρεσιών που διέπονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και οι οποίες να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς·

48.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών, όπως φαίνεται καθαρά από τις εκτιμήσεις της έκθεσης για το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά, όπου γίνεται λόγος για δυνητικό όφελος μεταξύ 337 και 637 δισεκατομμυρίων EUR·

49.  εκτιμά ότι, επειδή ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας από τους τομείς με τις περισσότερες αναπτυξιακές δυνατότητες στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα, περιλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, και να απλουστευθεί η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις, και κυρίως για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται σε όλους τους καταναλωτές, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις η καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·

50.  θεωρεί ότι η προστασία, η δυνατότητα επιλογής και ο ανταγωνισμός των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στις διάφορες ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων· θεωρεί ότι οι χρηματοοικονομικές γνώσεις των καταναλωτών πρέπει να αυξηθούν, δεδομένης της σημαντικής σύγχυσης που μπορεί να προκύψει σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και των προβλημάτων που μπορεί αυτό να προκαλέσει σε μεμονωμένους καταναλωτές και στην ενιαία αγορά·

51.  τονίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, και ζητεί, συνεπώς, να δοθεί περισσότερη έμφαση στη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι στην έκθεση του «κόστους της μη Ευρώπης» επισημαίνεται πως ενέργειες όπως η τυποποίηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και ο συντονισμός των διασυνοριακών φορολογικών συστημάτων θα μπορούσαν να προσφέρουν εξοικονομήσεις 9 δισεκ. EUR τον χρόνο· επικροτεί την ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εθνικές αποφάσεις φορολογικής πολιτικής· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης του φορολογικού συντονισμού, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι στρεβλώσεις της αγοράς και να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών στην ενιαία αγορά·

52.  χαιρετίζει τη δήλωση από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015, σύμφωνα με την οποία «η αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής είναι θεμελιώδους σημασίας για τη εξασφάλιση της δικαιοσύνης και επιτρέπει στα κράτη μέλη να εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα που τους οφείλονται»·

53.  επιβεβαιώνει τη θέση του ότι θα πρέπει να αυξηθεί το συνολικό επίπεδο και η ποιότητα των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειμένου να αυξηθεί η καινοτομία, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά όσον αφορά τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· υπογραμμίζει επίσης ότι επί του παρόντος το 85% των πόρων που διατίθενται για την καινοτομία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο χωρίς διασυνοριακή συνεργασία, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται στο ακέραιο η προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης

54.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 εγκρίθηκαν οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που είχαν ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, και την προώθηση της βιωσιμότητας των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει την προστιθέμενη αξία της οδηγίας σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, ιδίως για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών και για την προσφορά περισσότερων ευκαιριών στις ΜΜΕ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να επιλυθούν τα προβλήματα των συμβάσεων αυτών, να εξασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου, η ευελιξία και η διαφάνεια, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη οικονομικών υποδομών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών·

55.  τονίζει ότι για να ενισχυθούν η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των επενδύσεων και των δημόσιων δαπανών καθίσταται επιτακτική η πλήρης και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης·

56.  θεωρεί αναγκαία την ορθή και έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης· επισημαίνει τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων και την αξία των συμπράξεων καινοτομίας ως βασικής κινητήριας δύναμης της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως για τις ΜΜΕ, θεωρώντας απαραίτητη τη στήριξή τους με συγκεκριμένα μέτρα που θα ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία·

Το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών

57.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κατακερματισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών οδηγεί σε διαφορές όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών αλλά και τη δριμύτητα και τον χρόνο λήψης των μέτρων επιβολής· θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η συνέπεια και η συνοχή των νομοθετικών διατάξεων στους ίδιους τομείς ή μεταξύ διάφορων διαύλων πωλήσεων·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων, όπως της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των διατάξεων για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μείωση του διοικητικού φόρτου· ζητεί να δοθεί στους καταναλωτές κατάλληλη προστασία κατά τα ισχύοντα στις παραδοσιακές αγορές τους στις διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές· επισημαίνει επίσης τη σημασία που έχουν η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των διαδικτυακών καταναλωτών και η ύπαρξη προσιτών και αποτελεσματικών μέσων ένδικης προστασίας σε περίπτωση διαφοράς·

59.  ζητεί την ανάληψη δράσης για την ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης, ιδίως σε σχέση με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των προϊόντων, καθώς και για την καταπολέμηση των πρακτικών που αποσκοπούν στη σκόπιμη μείωση αυτής της ωφέλιμης διάρκειας ζωής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιθυμία να καθορίσει η Επιτροπή ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης·

60.  τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου από την άποψη της αύξησης της ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών, και αποτελεί σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες·

61.  επισημαίνει ότι περαιτέρω οφέλη μπορούν να αποκομιστούν από βελτιώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπως η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ), που θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 22 δισεκατομμυρίων EUR·

Ενέργεια

62.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας με πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην αγορά και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, καθώς και επαρκή επίπεδα δυναμικότητας διασύνδεσης και επάρκειας συστήματος·

63.  επαναλαμβάνει την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού και τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα η εσωτερική αγορά ενέργειας και να τερματιστεί η απομόνωση των ενεργειακών νησίδων εντός της Ένωσης·

64.  θεωρεί ότι, για την ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, της ενσωμάτωσης των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη πρέπει να πετύχουν επειγόντως έναν ελάχιστο στόχο της τάξης του 10% όσον αφορά το επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, και στην ιδανική περίπτωση της τάξης του 30 %·

65.  θεωρεί ότι η ελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και καλεί την Επιτροπή να θέσει τους καταναλωτές στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την εσωτερική αγορά ενέργειας·

ΙΙΙ.  Μηχανισμοί αξιολόγησης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και μέσα διακυβέρνησης

66.  αναγνωρίζει ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς συνιστά βέλτιστη πρακτική για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, καθώς μπορεί να δώσει το έναυσμα για βελτιώσεις και διεργασίες ώστε να καλυφθεί ενδεχόμενη υστέρηση μεταξύ των χωρών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεσμάτων δεν προβλέπει εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης του διαλόγου με τα κράτη μέλη, και μεταξύ των κρατών μελών, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να παρέχει καλύτερη συνδρομή στα κράτη μέλη, όταν το ζητούν, σε σχέση με την εφαρμογή της περίπλοκης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

67.  θεωρεί ότι, σε ό,τι αφορά το θέμα των κανονιστικών επιδόσεων της αγοράς, θα ήταν σκόπιμο να καταρτιστεί ένας σύνθετος δείκτης για τη μέτρηση του «χάσματος της ενιαίας αγοράς», δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης που επωμίζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις διασυνοριακές δραστηριότητες ελλείψει κανόνων που να διέπουν την ενιαία αγορά· εμμένει στη θέση του ότι ο δείκτης αυτός θα διευκολύνει την εξαγωγή συμπερασμάτων, από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν συστάσεις πολιτικής για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη·

68.  λαμβάνει υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου ως σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της προόδου των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι ο σύνθετος δείκτης για τη μέτρηση του χάσματος της ενιαίας αγοράς πρέπει να περιλαμβάνει αυτόν τον πίνακα αποτελεσμάτων·

69.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο σώμα προτάσεών της για τη θέσπιση νομικών πράξεων σχετικά με την ενιαία αγορά την υποχρέωση να διενεργείται συστηματική αναθεώρηση της μεταφοράς, της συμμόρφωσης, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των νομικών πράξεων για συγκεκριμένο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης μιας μεθοδολογίας και κριτηρίων για μια τέτοια αναθεώρηση· πιστεύει ότι η ανωτέρω μεθοδολογία και τα ανωτέρω κριτήρια θα καταστήσουν δυνατή την καλύτερη αξιολόγηση του κατά πόσον μεταφέρονται, εφαρμόζονται και επιβάλλονται καταλλήλως οι νομικές πράξεις, αλλά και κατά πόσον και σε ποιον βαθμό συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους και είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν·

70.  υποστηρίζει τη δημιουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς που θα βασίζεται στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων και βασισμένης στην γνώση οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και τη λήψη μέτρων για να προωθηθεί η καινοτομία στις βιώσιμες τεχνολογίες, για να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και για να επιτευχθούν βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων για την ενιαία αγορά, όπως το SOLVIT, ενισχύοντας παράλληλα τη γνώση του κοινού για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε να έχει μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων που έχει στη διάθεσή του για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην ενιαία αγορά·

71.  λαμβάνει υπόψη του τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών πυλών «Η Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», αποστολή των οποίων είναι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε οποιονδήποτε ζει, εργάζεται, σπουδάζει και κυκλοφορεί μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έλλειμμα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία έπεσε κάτω από το όριο του 1 % που είχε συμφωνηθεί από το Συμβούλιο, φτάνοντας στο 0,6 %, το οποίο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ από τη δημιουργία του πίνακα αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά· εμμένει στην άποψη ότι η αρχή της μηδενικής ανοχής κατά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρέπει να αποτελεί αξίωμα για τα κράτη μέλη και την Ένωση·

73.  σημειώνει ότι η ορθή εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να πετύχει αυτόν τον στόχο και ζητεί, στο μεταξύ, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και για παρακολούθηση αυτής, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps) αντιμετωπίζοντας σε διαρκή βάση τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή και διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία είναι περισσότερο αποδοτική και ότι χρησιμοποιούνται εντατικότερα και αποτελεσματικότερα εκ των υστέρων αξιολογήσεις· κάνει έκκληση να αυξηθεί η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως δεδομένης της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξαπλωθούν οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές·

74.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η διαδικασία επί παραβάσει έχει αποκαλύψει μια σειρά περιορισμών στην ταχεία αντιμετώπιση και αποκατάσταση ανεπαρκειών που αφορούν την επιβολή και εφαρμογή των διατάξεων για την ενιαία αγορά· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα με την Επιτροπή για να επιτευχθεί η ταχύτερη επίλυση των εκάστοτε υποθέσεων·

75.  αναγνωρίζει ότι η αδυναμία εφαρμογής μπορεί να προέρχεται από την πολυπλοκότητα στην αρχική κατάρτιση της νομοθεσίας· επισημαίνει, συνεπώς, ότι πρέπει να τηρηθούν οι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή νομοθεσία, πραγματοποιώντας κατάλληλες διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων και αναθεωρήσεις μετά την εφαρμογή·

76.  επιμένει, επίσης, ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες επί παραβάσει όταν παραβιάζονται διατάξεις του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της ενιαίας αγοράς και ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν περαιτέρω τις διαδικασίες επί παραβάσει στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει πρέπει να αποτελούν πάντα την ύστατη λύση και να δρομολογούνται μόνο μετά από πολλές προσπάθειες συντονισμού και επανόρθωσης·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0054.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου