Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2212(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2015

Predkladané texty :

A8-0018/2015

Rozpravy :

PV 11/03/2015 - 7
CRE 11/03/2015 - 7

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0069

Prijaté texty
PDF 347kWORD 133k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg
Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015
P8_TA(2015)0069A8-0018/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015 (2014/2212(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2014 s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2015 (COM(2014)0902),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. novembra 2013 s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2014 (COM(2013)0800) a na správu Komisie z 13. novembra 2013 s názvom Jednotný trh pre rast a zamestnanosť: analýza uskutočneného pokroku a zostávajúcich prekážok v členských štátoch – Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2014 (COM(2013)0785),

–  so zreteľom na prvú správu Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Stav integrácie jednotného trhu 2013 – príspevok k ročnému prieskumu rastu na rok 2013 (COM(2012)0752),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný trh [COM(2012)0259],

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 s názvom Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2014)0130/2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2014 s názvom Európsky semester na rok 2014: odporúčania pre jednotlivé krajiny – Budovanie rastu (COM(2014)0400),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na správu na tému Nová stratégia pre jednotný trh: v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti, ktorú predložil Mario Monti 9. mája 2010 na žiadosť predsedu Európskej komisie,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, vypracovanej na podnet výboru IMCO,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Ukazovatele merania výkonu spoločného trhu: budovanie piliera jednotného trhu ako základu európskeho semestra vypracovanej na podnet výboru IMCO,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Príspevok jednotného trhu a ochrany spotrebiteľa k rastu, vypracovanej na podnet výboru IMCO,

–  so zreteľom na online vydanie hodnotiacej tabuľky jednotného trhu z júla 2014,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 26. – 27. júna 2014,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 20. – 21. marca 2014,

–  so zreteľom na rokovania Rady pre konkurencieschopnosť z 25. – 26. septembra 2014 o stratégii Európa 2020 pre rast a zamestnanosť;

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 s odporúčaním pre Komisiu o správe jednotného trhu(1)a na následnú odpoveď Komisie prijatú 8. mája 2013,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014(2) a na nadväzujúce opatrenia Komisie prijaté 28. mája 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2014(3),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0018/2015),

A.  keďže v kontexte preskúmania stratégie Európa 2020 v polovici trvania by sa jednotný trh a jednotný digitálny trh mali považovať za dva kľúčové nástroje na oživenie hospodárskeho rastu a vytváranie kvalitných pracovných miest v EÚ, ktorý zároveň zaručí doplnkovosť s tradičnejšími stimulmi rastu, ako je podnietenie investícií do výskumu, vývoja a inovácií, odbornej prípravy a vzdelania, s osobitným dôrazom na potreby malých a stredných podnikov;

B.  keďže stratégia pre jednotný trh si vyžaduje celostný prístup zohľadňujúci záujmy občanov, spotrebiteľov a MSP a premietajúci priority jednotného trhu do všetkých oblastí politiky s cieľom zabezpečiť dokončenie životaschopného jednotného trhu, ktorý by bol katalyzátorom hospodárskej obnovy a udržateľného rastu;

C.  keďže existuje potreba posilniť správu jednotného trhu v rámci európskeho semestra ako prierezovú prioritu rôznych politík Únie pri zachovaní potrebnej rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozmerom a zlepšiť kvalitu transpozície, vykonávanie a presadzovanie predpisov, ktorými sa riadi jednotný trh, aby fungovali z praktického a ekonomického hľadiska, čím by sa tiež výrazne znížilo trvanie konaní o porušení povinnosti;

D.  keďže správou jednotného trhu sa v rámci európskeho semestra a príslušných odporúčaní pre jednotlivé krajiny inicioval veľmi pozitívny proces, ktorý sa usiluje o zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, vytvára kvalitné pracovné miesta a vďaka rovnocennému rastu zvyšuje jej atraktivitu pre investorov;

E.  keďže jednotný trh nie je ani 20 rokov po jeho oficiálnom vytvorení celkom dokončený, a to predovšetkým preto, že členské štáty úplne netransponovali alebo nevykonávajú právne predpisy Únie;

F.  keďže k stratégii EÚ pre jednotný trh sa musí pristupovať jednotne a s odhodlaním a musí byť koordinovaná a založená na holistickom prístupe a na pragmatickej, komplexnej a ďalekosiahlej dohode podporenej všetkými členskými štátmi a inštitúciami EÚ; keďže na úplné vykonávanie a presadzovanie predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a zvýšenie dôveryhodnosti jednotného trhu a dôvery v neho a v jeho riadenie je aj naďalej potrebné silné vedenie, odhodlanie a koordinácia zo strany inštitúcií EÚ, najmä zo strany predsedov Komisie a Rady, ako aj jasná politická zodpovednosť, spolupráca a solidarita členských štátov;

G.  keďže v rámci európskeho semestra síce existuje mnoho nástrojov, a najmä konkrétnych ukazovateľov, na meranie hospodárskeho výkonu jednotného trhu, doposiaľ však nemali žiaden jednoznačný vplyv na politiku;

H.  keďže by sa malo vyvinúť maximálne úsilie nielen na zabezpečenie jednoznačnosti, jednoduchosti, funkčnosti a vykonateľnosti právnych predpisov, ale aj na zavedenie predvídateľného a stabilného rámca na posudzovanie toho, ako právne predpisy v oblasti jednotného trhu fungujú v praxi;

I.  keďže dobre fungujúci a účinný jednotný trh založený na udržateľnom a veľmi inovačnom a konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve je nutný na podporu udržateľného rastu a konkurencieschopnosti, na prilákanie investícií, podporu sociálnej súdržnosti a vytváranie pracovných miest s cieľom oživiť európske hospodárstvo; keďže hlbší a spravodlivejší jednotný trh s posilnenou priemyselnou základňou patrí k hlavným prioritám pracovného programu Komisie na rok 2015; keďže členské štáty a EÚ by mali spoločne vypracovať európsku priemyselnú politiku a vychádzať pritom z už uskutočnenej práce v tejto oblasti v ostatných rokoch a zameriavať sa na strategické sektory, a to aj v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v tomto pracovnom programe; keďže jednotný trh je tiež nutný na to, aby sa primerane zohľadňovali potreby občanov, spotrebiteľov a podnikov a aby sa zabezpečilo, že navrhované politiky môžu európskym občanom a ďalším aktérom priniesť pridanú hodnotu;

J.  keďže zvýšený dôraz na jednotný trh v kontexte európskeho semestra je potrebný na to, aby sa lepšie využil jeho potenciál týkajúci sa rastu a zamestnanosti, aby sa jeho posilnenie stalo stredobodom európskej priemyselnej stratégie, aby sa lepšie komunikovalo o jeho pozitívnych účinkoch a aby ho mohli občania a podniky naplno využívať;

K.  keďže členské štáty sa zaviazali dokončiť vnútorný energetický trh do roku 2014 a začleniť tzv. energetické ostrovy do vnútorného trhu s energiou do roku 2015;

L.  keďže plne integrovaný vnútorný energetický trh je nevyhnutný pre celkové ciele Únie v oblasti energetickej bezpečnosti a udržateľnosti a má kľúčovú hodnotu pre jej konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle, jej hospodársky rast a tvorbu pracovných miest, ako sa uznáva v Akte o jednotnom trhu II a v stratégii Európa 2020;

I.  Vybudovať pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra

1.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu Komisii, aby zlepšila správu jednotného trhu tým, že pripraví analytické nástroje na správnejšie meranie hospodárskej a regulačnej výkonnosti jednotného trhu v rámci piliera jednotného trhu v európskom semestri; je presvedčený, že takýto analytický nástroj by mohol byť užitočným príspevkom k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny, ročnému prieskumu rastu, usmerneniam Európskej rady pre členské štáty a k národným akčným plánom zameraným na vykonávanie usmernení k jednotnému trhu;

2.  zdôrazňuje význam a pridanú hodnotu, ktorú mali správy o integrácii jednotného trhu v uplynulých rokoch, vzhľadom na ich príspevok k všeobecným prioritám stanoveným v ročnom prieskume rastu, ktorý vypracúva Komisia, a k určeniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny v súvislosti s európskym semestrom; rozhodne preto odsudzuje skutočnosť, že sa správa o integrácii jednotného trhu na rok 2015 vynechala;

3.  ďalej považuje vynechanie správy o integrácii jednotného trhu za poľutovaniahodné i preto, lebo k nemu dochádza v čase, keď sa Parlament a Komisia zapojili do prípravy osobitných ukazovateľov, ktoré majú slúžiť na posúdenie integrácie vnútorného trhu a všetkých potenciálnych prínosov ďalšej cielenej integrácie v kľúčových oblastiach rastu; preto vyzýva na zvýšenie úsilia s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie a presadzovanie už zavedených pravidiel;

4.  vyzýva Komisiu, aby objasnila zmenu štruktúry ročného prieskumu rastu na rok 2015 a dôvod, prečo neuverejnila podpornú štúdiu o aktuálnom stave integrácie jednotného trhu so zreteľom na kľúčové oblasti s najväčším potenciálom rastu; žiada Komisiu, aby v záujme doplnenia tohtoročného prieskumu rastu uverejnila aspoň údaje, ktoré zhromaždila v súvislosti s jednotným trhom;

5.  žiada Komisiu, aby čo najskôr v roku 2015 predložila správu o stave integrácie jednotného trhu, aby táto správa mohla nasmerovať rozvoj piliera jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015; zdôrazňuje však, že v budúcnosti treba načasovanie tejto správy prehodnotiť; zastáva názor, že v záujme maximálneho dosahu, a to aj pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé krajiny, by sa táto správa mala uverejniť súbežne s ročným prieskumom rastu;

6.  naliehavo žiada Komisiu, aby každoročne predkladala povinnú správu zameranú na monitorovanie fungovania jednotného trhu v rámci postupu európskeho semestra, ktorá bude obsahovať analýzu stavu integrácie jednotného trhu v kľúčových oblastiach s najväčším potenciálom rastu; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s ročným prieskumom rastu určila politické priority, ktoré by mohli prispieť k úplnému uvoľneniu potenciálu rastu jednotného trhu a k odstráneniu zvyšných prekážok brániacich jeho ďalšej integrácii;

7.  berie na vedomie podporu, ktorá bola v ročnom prieskume rastu na rok 2015 vyjadrená integrovanému jednotnému trhu, ktorý ponúkne spotrebiteľom rovnaké možnosti, aké majú na svojich domovských trhoch, a zdôrazňuje, že rozsah práv spotrebiteľov pri elektronických transakciách by mal byť aspoň taký ako rozsah práv, ktoré sú im poskytované na ich tradičných trhoch;

8.  zdôrazňuje, že v ročnom prieskume rastu na rok 2015 sa uznalo, že v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti v Európe sa musí odstrániť neodôvodnene zaťažujúca regulácia, najmä vo vzťahu k MSP, zlepšiť sa prístup k financovaniu a zabezpečiť kvalita investícií v oblasti výskumu a inovácií;

9.  berie na vedomie možné prínosy, ktoré ponúka modernizácia správy, ako je načrtnuté v ročnom prieskume rastu, ako aj spôsob, akým môže táto modernizácia prispieť k odstráneniu byrokratickej záťaže a regulačných prekážok, a pomôcť tak podnikom a občanom, pretože sa podporí hospodárska súťaž, zamestnanosť a rast v Európe;

10.  žiada komplexné prepracovanie rámca správy jednotného trhu a posilnenie monitorovania a posudzovania vykonávania správneho, včasného a účinného uplatňovania predpisov jednotného trhu; zdôrazňuje potrebu používať jednotný trh ako tretí pilier európskeho semestra s cieľom zahrnúť jasný súbor priorít týkajúcich sa reálnej ekonomiky, a pritom v plnej miere rešpektovať zásady subsidiarity a proporcionality v rámci EÚ;

11.  vyzýva Komisiu, aby pri budovaní jednotného trhu EÚ prispôsobeného 21. storočiu v plnej miere zohľadnila kľúčové oblasti rastu a vytvárania pracovných miest, ktoré predtým Komisia určila a bližšie spresnila v štúdii zo septembra 2014 s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu vrátane služieb, jednotného digitálneho trhu a najmä elektronického obchodu, spotrebiteľského acquis, verejného obstarávania a koncesií, voľného pohybu tovaru; a vyzýva tiež Komisiu, aby dokončila jednotný trh v oblasti dopravy a energie;

12.  nazdáva sa, že je potrebné vymedziť integrovaný merací systém, ktorý bude kombinovať rozličné metodiky ako zložené ukazovatele, systematický súbor ukazovateľov a sektorových nástrojov s cieľom merať výkonnosť jednotného trhu, aby sa mohol zakomponovať do európskeho semestra; zdôrazňuje, že na to, aby sa jednotný trh dal merať a aby sa podnietilo jeho prehĺbenie v hlavných prioritných oblastiach, mal by sa zvážiť hlavný ukazovateľ a cieľ pre tento ukazovateľ, pokiaľ ide o integráciu jednotného trhu;

13.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla metodiku pre kvantitatívne ciele v oblasti znižovania administratívnej záťaže na európskej úrovni; berie na vedomie pozitívne skúsenosti z niektorých členských štátov spojené so stanovením cieľov v oblasti čistého zníženia v záujme zníženia nákladov na dodržiavanie zásad; žiada, aby sa táto metodika posúdila v novej iniciatíve Komisie zameranej na zníženie administratívnej záťaže;

14.  poznamenáva, že v súvislosti s hodnotením hospodárskych dosahov na jednotný trh v rámci európskeho semestra by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie o presadzovanie poskytovania príslušných podrobných vlastností uplatňovanej metodiky a použitých údajov, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť a porovnateľnosť získaných výsledkov, nadviazali náležité prepojenia s hodnoteniami ex-post a poukázalo na medzery v údajoch potrebných na uskutočnenie hodnotení;

15.  opakuje svoju výzvu na vytvorenie postupov zabezpečovania primeraného zapojenia Parlamentu do cyklu správy hospodárskych záležitostí, s možnosťou, aby Európsky parlament a Rada prijímali iné opatrenia potrebné na posilnenie riadenia jednotného trhu, najmä opatrenia zamerané na oblasti, v ktorých bol zavedený regulačný rámec Únie v súlade s riadnym legislatívnym postupom uvedeným v článku 294 ZFEÚ;

16.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odporúčania pre jednotlivé krajiny neboli dostatočne zosúladené s cieľmi stratégie Európa 2020; preto žiada väčšiu odhodlanosť v riadení a koordinácii vnútroštátnych politík a politík EÚ, ako aj to, aby sa prijali konkrétne opatrenia potrebné na posilnenie jednotného trhu a aby sa využil ich potenciál s cieľom posilniť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a konkurencieschopnosť a vytvárali sa pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí;

17.  domnieva sa, že je nutné, aby národné parlamenty vzali odporúčania pre jednotlivé krajiny viac za svoje; nabáda členské štáty, aby poskytli Komisii možnosť prezentovať odporúčania pre jednotlivé krajiny v národných parlamentoch pred ich prijatím Radou; ďalej žiada členské štáty, aby sa vážnejšie zaviazali vykonávať odporúčania pre jednotlivé krajiny a aby dôsledne premietli ciele EÚ do svojich vlastných cieľov na vnútroštátnej úrovni; preto sa nazdáva, že členské štáty by mali predkladať každoročnú podrobnú správu o vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny v oblastiach jednotného trhu; ďalej opakuje svoju žiadosť, aby Komisia podávala každý štvrťrok príslušnému výboru Parlamentu správu o opatreniach prijatých na zabezpečenie pokroku pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny a o dosiaľ dosiahnutom pokroku; vyzýva členské štáty, aby príslušnému výboru Parlamentu vysvetlili dôvody významných odchýlok týkajúcich sa odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

18.  podporuje dôraz, ktorý sa v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2014 kladie na dôležitosť odstránenia neopodstatnených obmedzení a prekážok brániacich prístupu do kľúčových odvetví, ako sú maloobchodný predaj, elektronický obchod a služby pre podnikateľov; naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, aby tieto odporúčania čo najviac zohľadnili a aby bezodkladne odstránili tieto prekážky, ktoré brzdia rast jednotného trhu;

19.  žiada, aby ďalšie odporúčania pre jednotlivé krajiny v cykle európskeho semestra odrážali zistenia správy o integrácii jednotného trhu dôslednejšie a dôraznejšie než v minulosti;

20.  vyjadruje poľutovanie, že Komisia až doteraz nestanovila v rámci európskeho semestra podporu jednotného trhu za prioritu; vyzýva Komisiu, aby zo správy jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o opatrenia zamerané na pracovné miesta, rast a konkurencieschopnosť, urobila kľúčovú súčasť všetkých ďalších fáz procesu európskeho semestra; pripomína Komisii, že skutočný jednotný trh v týchto oblastiach by výrazne podnietil hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v EÚ; žiada, aby sa využila príležitosť, ktorú ponúka tento nový rámec a aby sa v maximálnej možnej miere rozvinuli kľúčové oblasti rastu a opatrenia zahrnuté v Aktoch o jednotnom trhu I a II, pričom upozorňuje na nutnosť zohľadňovať obavy a očakávania občanov;

21.  zdôrazňuje, že v záujme napredovania sociálneho trhového hospodárstva je potrebný integrovaný prístup zo strany EÚ, členských štátov, regiónov, miestnych samospráv, sociálnych partnerov a zainteresovaných strán k vykonávaniu a rozvoju politík; 

22.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby zabezpečili plnú mieru čerpania finančných prostriedkov EÚ na obdobie 2007 – 2013; poznamenáva, že členské štáty a regióny majú príležitosť nasmerovať svoje politiky a investície v období 2014 – 2020 na odvetvia, v ktorých sa tvorí väčší rast a viac pracovných miest, určených najmä pre mladých ľudí, ako je jednotný digitálny trh, energetika, služby a zelené hospodárstvo, ako aj efektívne a kvalitne investovať do výskumu, vývoja a inovácií s cieľom zabezpečiť všetkým občanom prístup k sieťovej infraštruktúre;

II.  Nevyužitý potenciál jednotného trhu v kľúčových oblastiach rastu

23.  pripomína, že jednotný trh predstavuje hlavnú hnaciu silu rastu a zamestnanosti a zohráva kľúčovú úlohu pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 zameraných na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; poznamenáva však, že tento potenciál je v mnohých smeroch nevyužitý;

24.  pripomína tri priority vymedzené stratégiou Európa 2020:

   rozvoj hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách,
   podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
   podnecovanie hospodárstva s vysokou zamestnanosťou, ktoré umožňuje dosiahnuť vysokú mieru sociálnej a územnej súdržnosti;

25.  víta nový prístup Komisie v ročnom prieskume rastu na rok 2015, v rámci ktorého koordinovane podnecuje investície v EÚ s cieľom zvýšiť domáci dopyt a podporiť konkurencieschopnejšie hospodárstvo; je rozhodne presvedčený o tom, že v záujme realizácie čo možno najväčších ambícií sa musí venovať priorita investíciám, ktoré v spolupráci s členskými štátmi povzbudia digitálne hospodárstvo a vytváranie konkurencieschopnejšieho vnútorného trhu;

26.  je vážne znepokojený klesajúcimi úrovňami súkromných investícií v Európe a nedostatočnou dôverou súkromných investorov vedúcou k neochote investovať, čo je predovšetkým dôsledkom chýbajúcich štrukturálnych reforiem, nedostatku stratégie EÚ na podporu rastu a toho, že na jednotnom trhu pretrvávajú prekážky rastu v oblastiach, ako je elektronický obchod; vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali investičný plán a prispievali k Európskemu fondu pre strategické investície a dopĺňali sumy stanovené prostredníctvom rozpočtu EÚ a Európskou investičnou bankou s cieľom viesť a povzbudiť investície zo strany súkromného sektoru;

27.  žiada Komisiu, členské štáty, regióny a všetky príslušné zúčastnené strany, aby sa pri formulovaní a tvorbe investičných politík, ktoré majú následne prilákať súkromné investície, sústredili na reálnu ekonomiku; ďalej žiada investície do odbornej prípravy jednotlivcov i podnikov zameranej na digitálnu dobu, a to vrátane najnovších technológií v odvetví energetiky, keďže vytvárajú pákový efekt a zabezpečujú globálnu digitálnu sieť, podporujú vzdelávanie a kvalitný výskum a inovácie a vedú k významnému pokroku pri dotváraní jednotného trhu v odvetví dopravy, čo nám umožní rovnocenne konkurovať hlavným svetovým veľmociam;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzhľadom na potenciál MSP v oblasti tvorby pracovných miest zlepšili ich regulačný rámec; žiada, aby sa v maximálnej miere využili príležitosti, ktoré ponúka program COSME, a to nielen vo vzťahu k podpore podnikania v Európe, ale aj v oblasti zlepšenia prístupu MSP k financovaniu a k trhom EÚ a svetovým trhom;

29.  zdôrazňuje, že je potrebné prepojiť investície s inováciami a podnikateľskými príležitosťami, čím sa maximalizujú príležitosti, ktoré prináša digitálne hospodárstvo a spoločnosť, a rozvinie inteligentná priemyselná európska politika; v rámci týchto investícií by sa mali zohľadniť najmä malé a stredné podniky, ktoré k nim majú najťažší prístup, a prostredníctvom konkrétnych opatrení by sa mali podporiť začínajúce podniky, podnikanie a sociálne inovácie ako zdroje pracovných miest do budúcnosti pre mladých ľudí;

30.  zdôrazňuje, že v Európe je potrebné znovu zaviesť konkrétne opatrenia v podnikateľskom duchu, čo znamená zabezpečiť malým a stredným podnikom jednoduchý prístup k úverom, a najmä MSP pôsobiacim v kľúčových odvetviach; takisto žiada, aby sa v súvislosti s bankovým financovaním podporovali alternatívne spôsoby financovania;

31.  vyzýva členské štáty, aby svoje hospodárstva s väčšou rozhodnosťou orientovali na inovácie a znalosti, keďže toto nás pripraví na úlohy a požiadavky budúcnosti v digitálnom veku; poznamenáva, že je to v záujme väčšej inovácie našich podnikov, ktoré budú odolnejšie na celosvetovom trhu, najmä pokiaľ ide o úplné začlenenie IKT;

Jednotný digitálny trh

32.  zastáva názor, že tak ako sa uvádza v ročnom prieskume rastu na rok 2015 je rozvíjanie jednotného digitálneho trhu rozhodujúce na povzbudenie rastu, vytváranie kvalitných pracovných miest, udržanie európskeho hospodárstva konkurencieschopného v celosvetovom meradle a na prínosy pre podniky i spotrebiteľov; žiada preto Komisiu, aby vypracovala ambiciózny európsky akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 a pokračovala tak v podpore cieľov stratégie Európa 2020;

33.  berie na vedomie význam investícií, a to aj do širokopásmových sietí, pre dosiahnutie prioritných cieľov v kľúčovej oblasti digitálneho trhu; odporúča venovať podstatnú časť budúceho investičného plánu v hodnote 315 miliárd EUR na cielené a strategické investície do digitálneho sektora; ďalej poukazuje na to, že vzájomné prepojenie aspektov, ako sú vysoká miera využívania siete a rozsiahle zručnosti obyvateľov a podnikov vo využívaní IKT, je kľúčovým faktorom pri dosahovaní skutočného jednotného digitálneho trhu; vyzýva EÚ a členské štáty, aby uprednostňovali investície do infraštruktúry digitálnych sietí a do digitálnej odbornej prípravy svojich podnikov a občanov;

34.  je presvedčený, že hlavným zdrojom obáv v tejto oblasti je roztrieštenosť a nedostatočná právna istota a že je nutné riešiť aj nesúdržné presadzovanie súčasných pravidiel EÚ v členských štátoch.

35.  konštatuje, že dokončenie jednotného digitálneho trhu by mohlo v období do roku 2020 viesť k ďalšiemu rastu 0,4 % HDP (čo je 520 miliárd EUR v cenách roku 2014), a rastu v oblasti zamestnanosti zhruba 0,1 %, čo zodpovedá viac než 223 000 pracovným miestam vytvoreným do roku 2020, podľa informácií uvedených v štúdii Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu; domnieva sa, že riešenie problému prekážok brániacich elektronickému obchodu, investície do širokopásmových infraštruktúr a zavádzanie nových technológií, akými sú 4G a 5G, sú kľúčové pre rozvoj digitálnych riešení, keďže tie sa opierajú o rýchle a účinné spojenie; považuje prijatie všeobecného rámca EÚ pre ochranu údajov a smernice o bezpečnosti sietí a informácií za nevyhnutné pre dokončenie jednotného digitálneho trhu do roku 2015; žiada, aby sa pomocou investícií odstránil rozdielny prístup k širokopásmovému pripojeniu a sietiam 4G v EÚ;

36.  zdôrazňuje súvislosť medzi vysokou mierou predaja online a zvýšením HDP na obyvateľa, a preto žiada o napredovanie pri dosahovaní skutočného cezhraničného elektronického obchodu a cloud computingu; ukončenie roztrieštenia 28 digitálnych trhov, zabezpečenie univerzálneho prístupu k sieti a zabezpečenie siete a dôvery spotrebiteľov sú základnými kameňmi jednotného digitálneho trhu, lebo bez dôvery neexistuje trh online;

37.  zdôrazňuje, že podľa správy s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ by pokrok elektronického riadenia predstavoval úsporu vo výške 100 miliárd EUR ročne; žiada o zameranie a zvýšenie úsilia členských štátov pri modernizácii ich verejnej správy, aby občania a podniky mohli v čoraz väčšej miere vybavovať administratívu elektronickou formou, pokiaľ ide o využívanie svojich práv na vnútornom trhu, najmä na cezhraničnej úrovni;

38.  zdôrazňuje, že predpisy EÚ týkajúce sa jednotného trhu musia byť funkčné pre digitálnu éru, a že to znamená vykonávanie pravidiel jednotného trhu pre online platby, rozvoj celoeurópskych bezpečných elektronických riešení (elektronického podpisu a elektronickej fakturácie), zreformovanie ochrany práv duševného vlastníctva, a podľa potreby vyjasnenie požiadaviek týkajúcich sa DPH, aby sa zvýšila dôvera v elektronický obchod, zvýšila kvalita informovania európskych spotrebiteľov o ich právach a zabezpečila dostupnosť rovnakej úrovne ochrany spotrebiteľov online, na akú sú zvyknutí na svojom tradičnom trhu;

39.  zdôrazňuje, že revízia rámca správy hospodárskych záležitostí je skvelou príležitosťou naliehať na členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o dosiahnutie jednotného digitálneho trhu, ktorý znamená nielen väčší rast a viac pracovných miest, najmä v odvetví MSP a medzi mladými ľuďmi, ale aj modernú Európsku úniu zameranú na budúcnosť;

40.  domnieva sa, že členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie o modernizáciu svojej verejnej správy tak, aby občanom a podnikom poskytovali viac digitálnych služieb, ktoré sú lepšie prístupné, znížili náklady a zvýšili efektivitu, uľahčili cezhraničnú spoluprácu a zaviedli rámce interoperability pre verejnú správu;

41.  zdôrazňuje význam elektronickej identifikácie a dôverných služieb pre zvýšenie objemu a kvality elektronického obchodu v perspektíve rastu; preto žiada členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby do 1. júla 2016 uplatňovali nariadenie o elektronických transakciách na vnútornom trhu;

42.  považuje zlepšovanie digitálnych zručností v Únii za absolútnu prioritu;

Voľný pohyb tovaru

43.  je presvedčený, že voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb poskytuje podnikom a občanom z hľadiska efektívnosti, rastu a vytvárania pracovných miest stále nevyužitý potenciál;

44.  opakovane potvrdzuje svoju podporu komplexným dohodám o obchode a investíciách, ktoré by podporili tvorbu pracovných miest pre európskych pracovníkov a boli by s ňou v súlade, priniesli priame výhody pre európskych spotrebiteľov a otvorili nové príležitosti pre podniky EÚ, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), pričom sa dodržujú normy EÚ v sociálnej, environmentálnej a spotrebiteľskej oblasti ako kľúčový prvok poskytovania nových príležitostí rastu; zastáva názor, že Európsky parlament je nutné úzko zapojiť do rokovaní o acquis v oblasti jednotného trhu, a že pri akýchkoľvek zmenách súčasných právnych predpisov a akomkoľvek zavádzaní nových právnych predpisov treba v plnej miere rešpektovať úlohu Parlamentu ako spoluzákonodarcu;

45.  vyzýva členské štáty, aby posilnili hodnotový reťazec v oblasti cezhraničnej výroby ako kľúčový prvok na podporu konkurencieschopnosti a rastu, vytváranie pracovných miest a odstránenie obchodných prekážok, ktoré existujú v pomerne veľkom počte odvetví, ale keďže nie sú dostatočne integrované, nemôžu maximalizovať prínosy, ktoré ponúka jednotný trh;

46.  vyzýva na intenzívnejšie monitorovanie prekážok na vnútornom trhu s tovarom;

Služby

47.  zdôrazňuje, že do stratégie Európa 2020 by sa mali začleniť konkrétne politické opatrenia zamerané na odstraňovanie prekážok v odvetviach služieb, na ktoré sa vzťahuje smernica o službách, a napríklad vo finančných službách, a mali by klásť výslovný dôraz na prehĺbenie jednotného trhu;

48.  zdôrazňuje, že v odvetví služieb existuje významný nevyužitý potenciál rastu, ako to vyplýva z odhadov v správe Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, ktoré uvádzajú potenciálny zisk 337 miliárd až 637 miliárd EUR;

49.  odhaduje, že keďže sektor služieb je jednou z oblastí, ktorá má najväčší potenciál rastu v EÚ, je potrebné posilniť opatrenia zamerané na zvýšenie hospodárskej súťaže v tomto odvetví vrátane maloobchodu a zjednodušiť právne predpisy pre podniky, najmä malé a stredné podniky; zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť všetkým spotrebiteľom, rodinám a podnikom univerzálny prístup k verejným službám;

50.  nazdáva sa, že by sa mala posilniť ochrana spotrebiteľa, jeho možnosť voľby a konkurencia v oblasti finančných služieb, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať rôznym potrebám spotrebiteľov vrátane tých najzraniteľnejších; nazdáva sa, že by sa mali zvýšiť schopnosti spotrebiteľov týkajúce sa informovanosti o finančnej oblasti, vzhľadom na to, aké závažné nedorozumenia môžu vzniknúť v súvislosti s finančnými produktmi a aké problémy to môže spôsobiť jednotlivým spotrebiteľom a jednotnému trhu;

51.  opakovane zdôrazňuje, že je potrebné obnoviť úsilie o boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom, a preto žiada, aby sa kládol väčší dôraz na dobrú správu daní v súkromnom aj verejnom sektore EÚ; zdôrazňuje, že v správe Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ sa uvádza, že opatrenia, ako sú štandardizácia elektronických faktúr a koordinácia cezhraničných daňových systémov, by mohli viesť k úspore vo výške 9 miliárd EUR ročne; víta vyhlásenie predsedu Európskej komisie o automatizovanej výmene informácií týkajúcich sa vnútroštátnych fiškálnych rozhodnutí; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť a zlepšiť fiškálnu koordináciu, aby sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži, narušeniu trhu a zabezpečili sa rovnaké príležitosti na jednotnom trhu;

52.  víta vyhlásenie, ktoré uskutočnila Komisia vo svojej správe o ročnom prieskume rastu na rok 2015, že „riešenie daňových podvodov a daňových únikov je nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivosti a členským štátom umožňuje získať daňové príjmy, na ktoré majú nárok“;

53.  znova potvrdzuje svoje stanovisko, že celková miera a kvalita investícií do výskumu a rozvoja by sa mala zvýšiť, aby sa povzbudili inovácie, pričom poukazuje na rozdielne úrovne investícií v jednotlivých členských štátoch; pripomína Komisii nutnosť vytvoriť skutočný jednotný trh v oblasti vedomostí, výskumu a inovácií a dokončiť Európsky výskumný priestor; zdôrazňuje, že v súčasnosti sa 85 % finančných prostriedkov vyčlenených na inovácie používa výhradne vnútroštátnou formou bez cezhraničnej spolupráce, čo následne bráni v plnom využívaní pridanej hodnoty na európskej úrovni;

Verejné obstarávanie a koncesie

54.  víta skutočnosť, že v roku 2014 boli prijaté smernice o verejnom obstarávaní a o udeľovaní koncesií, ktoré zmodernizovali verejné obstarávanie v EÚ a podporili udržateľnosť verejných zákaziek; zdôrazňuje pridanú hodnotu, ktorú prináša smernica o udeľovaní koncesií, najmä pokiaľ ide o uľahčenie a väčšie stransparentnenie postupov a o ponúknutie malým a stredným podnikom väčšieho množstva príležitostí, čo umožňuje prekonať problémy týchto zmlúv, zabezpečiť právnu istotu, pružnosť a transparentnosť a podporiť rozvoj kvalitnej hospodárskej infraštruktúry a kvalitných verejných služieb;

55.  zdôrazňuje, že na zlepšenie kvality, efektívnosti a transparentnosti investícií a verejných výdavkov je potrebné úplné a urýchlené vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania a udeľovania koncesií;

56.  zdôrazňuje potrebu riadnej a včasnej transpozície právnych predpisov o verejnom obstarávaní a koncesiách; zdôrazňuje význam verejného obstarávania a hodnotu inovatívnych partnerstiev ako kľúčovej hnacej sily inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to najmä pre malé a stredné podniky, ktoré treba podporiť pomocou konkrétnych opatrení na podporu hospodárskej súťaže a inovácie;

Spotrebiteľské acquis

57.  považuje za poľutovaniahodné, že roztrieštené vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa v členských štátoch vedie k rozdielom v ochrane spotrebiteľa a v prísnosti a načasovaní akýchkoľvek prijatých opatrení zameraných na vymáhanie ich presadzovania; nazdáva sa, že toto obmedzuje súdržnosť a nadväznosť legislatívnych ustanovení v rovnakých odvetviach alebo medzi rozdielnymi odbytovými kanálmi;

58.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, akými sú právne predpisy o právach spotrebiteľa a ustanovenia o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online, a to pri súčasnom zabezpečení zníženia administratívnej záťaže; žiada, aby bola spotrebiteľom pri cezhraničných predajoch poskytnutá primeraná ochrana v súlade s ich tradičným trhom a požaduje posilnenú ochranu údajov v digitálnom veku, pretože to pomôže podporiť dôveru spotrebiteľov v online nakupovanie; pripomína dôležitosť skutočného rešpektovania práv spotrebiteľov online a nutnosť dostupných a efektívnych prostriedkov nápravy v prípade sporu;

59.  požaduje prijatie opatrení na povzbudenie udržateľnej spotreby, najmä v súvislosti s životnosťou produktu a na boj proti praktikám zameraným na úmyselné skracovanie tejto životnosti; v tomto smere dúfa, že Komisia vypracuje jednotný akčný plán;

60.  zdôrazňuje, že smernica o právach spotrebiteľov bola významným krokom vpred z hľadiska zvýšenia právnej istoty spotrebiteľov a podnikov v online transakciách a dnes je hlavným nástrojom ochrany spotrebiteľov v oblasti online služieb;

61.  konštatuje, že ďalší prínos môžu znamenať zlepšenia fungovania jednotného trhu, napríklad zavedenie systému riešenia sporov online (RSO) pre spotrebiteľské spory, ktorý by mohol priniesť úspory vo výške zhruba 22 miliárd EUR;

Energetika

62.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila fungujúci vnútorný trh s energiou s nediskriminačným prístupom na trh a vysokou úrovňou ochrany, ako aj primeranou úrovňou prepojovacej kapacity a adekvátnosti systému;

63.  opakuje, že je potrebné zvýšiť energetickú bezpečnosť Európy diverzifikáciou zdrojov a trás energie, a zdôrazňuje, že je potrebné prioritne dokončiť vnútorný trh s energiou a skoncovať s izoláciou energetických ostrovov v rámci Európskej únie;

64.  domnieva sa, že na to, aby sa urýchlilo dokončenie vnútorného trhu, začlenenie obnoviteľných zdrojov energie a zabezpečenie dodávok musia členské štáty naliehavo dosiahnuť minimálny cieľ 10 % kapacity elektrických prepojení, a ideálne dosiahnuť úroveň 30 %;

65.  domnieva sa, že liberalizácia trhov s plynom a elektrickou energiou je veľmi dôležitá z hľadiska posilnenia postavenia spotrebiteľov, a vyzýva Komisiu, aby boli spotrebitelia postavení do centra pozornosti politiky EÚ pre vnútorný energetický trh;

III.  Nástroje hodnotenia nástrojov integrácie a správy jednotného trhu

66.  uznáva, že hodnotiaca tabuľka jednotného trhu môže byť považovaná za osvedčený postup monitorovania a hodnotenia toho, ako členské štáty dodržiavajú záväzky plynúce z jednotného trhu, keďže môže viesť k zlepšeniam a snahe jednotlivých krajín vyrovnať sa ostatným; zdôrazňuje však, že táto hodnotiaca tabuľka neobsahuje nástroje na kvalitatívne hodnotenie; zdôrazňuje význam zlepšovania dialógu s členskými štátmi a medzi nimi v záujme identifikácie a riešenia zložitých problémov, ktorým čelia pri zavádzaní právnych predpisov v oblasti jednotného trhu do praxe; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby členským štátom v prípade, že o to požiadajú, lepšie pomáhala so zavádzaním zložitých predpisov v oblasti jednotného trhu do praxe;

67.  domnieva sa, že v súvislosti s regulačným výkonom jednotného trhu by sa mohol vypracovať zložený ukazovateľ na meranie nesúladu na jednotnom trhu, teda dodatočnej záťaže, ktorú občania a podniky znášajú pri cezhraničných činnostiach z dôvodu nedostatku predpisov riadiacich jednotný trh; trvá na tom, že takýto ukazovateľ uľahčí vypracovanie záverov, ktoré by mohli viesť k politickým odporúčaniam pre inštitúcie EÚ a členské štáty;

68.  berie na vedomie hodnotiacu tabuľku digitálnej agendy ako dôležitý nástroj na hodnotenie pokroku dosahovaného členskými štátmi v tejto oblasti; domnieva sa, že zložený index merajúci medzery na jednotnom trhu by mal zahŕňať túto hodnotiacu tabuľku;

69.  vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť začleniť do textu svojich návrhov právnych nástrojov v oblasti jednotného trhu povinnosť uskutočňovať systematickú revíziu transpozície právnych nástrojov, ich dodržiavania, účinnosti a účelnosti vrátane metodiky a kritérií tejto revízie; domnieva sa, že takáto metodika a kritériá by umožňovali lepšie posúdenie toho, či sú právne nástroje riadne transponované, vykonávané a presadzované, aj či a v akej miere prispievajú k dosahovaniu svojich cieľov a nakoľko sú vhodné na účel, ktorý sledujú;

70.  podporuje vytvorenie udržateľného jednotného trhu založeného na rozvoji inkluzívneho hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje a vychádzajúceho zo znalostí, ako aj opatrení, prostredníctvom ktorých sa ďalšie inovácie akéhokoľvek druhu premietnu do udržateľných technológií, vyvážia sa záujmy spotrebiteľov a podnikov a vykonajú sa vylepšenia neformálneho mechanizmu na riešenie konfliktov problémov pre jednotný trh, akým je SOLVIT, pri súčasnom zlepšení informovanosti verejnosti o jednotných kontaktných miestach, aby bola lepšie informovaná o dostupných možnostiach vytvárania rastu a pracovných miest na jednotnom trhu;

71.  berie na vedomie čoraz intenzívnejšie využívanie portálov Vaša Európa a Vaša Európa – Poradenstvo, ktoré by mali byť schopné poskytovať potrebné informácie všetkým občanom, ktorí bývajú, pracujú, študujú v členských štátoch EÚ alebo sa medzi členskými štátmi pohybujú;

72.  víta skutočnosť, že priemerný transpozičný deficit v členských štátoch klesol pod limit 1 %, ktorý odsúhlasila Európska rada, a dosiahol mieru 0,6 %, čo predstavuje najlepší zaznamenaný výsledok od vytvorenia hodnotiacej tabuľky jednotného trhu; zdôrazňuje, že zásada nulovej tolerancie pri vykonávaní právnych predpisov EÚ musí byť pre členské štáty a Úniu prvoradá;

73.  konštatuje, že náležité vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ je kľúčové na dokončenie jednotného trhu; vyzýva preto Komisiu, aby dôsledne využívala všetky svoje právomoci na dosiahnutie tohto cieľa a naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vynaložili väčšie úsilie na presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a na monitorovanie tohto presadzovania, okrem iného aj prostredníctvom pravidelných programov kontroly (tzv. sweeps), a súčasne aby sa neprestajne zamýšľali nad problémami v oblasti vykonávania predpisov a zabezpečovania toho, aby boli právne predpisy efektívnejšie a aby sa vo väčšej miere a účinnejšie využívalo následné hodnotenie; požaduje dôslednejší dohľad, pokiaľ ide o to, či sú práva spotrebiteľov v digitálnom prostredí účinné, a to najmä so zreteľom na to, ako rýchlo sa v ňom porušenia právnych predpisov v spotrebiteľskej oblasti môžu šíriť;

74.  pripomína však, že proces konaní o porušení povinnosti odhalil viaceré obmedzenia, pokiaľ ide o urýchlené riešenie a nápravu nedostatkov pri vykonávaní a uplatňovaní ustanovení jednotného trhu; vyzýva členské štáty, aby v záujme urýchlenejšieho riešenia prípadov spolupracovali s Komisiou pružnejšie;

75.  uznáva, že nevykonávanie predpisov môže byť dôsledkom zložitostí v pôvodnom texte; preto zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v celom texte primárnych aj sekundárnych právnych predpisov uplatňovali zásady lepšej regulácie a aby sa využívali náležité konzultácie, posúdenia vplyvov a revízie po zavedení do praxe;

76.  ďalej trvá na tom, že je potrebné vyvinúť všetko úsilie na zabezpečenie efektívnejšieho využívania konaní o porušení povinnosti, pokiaľ ide o porušenie práva Únie v oblasti jednotného trhu, a že členské štáty a Európska rada by mali pokračovať v ďalšom rozvíjaní konaní o porušení povinnosti v rámci budúcich revízií Zmluvy o fungovaní EÚ; domnieva sa však, že konanie o porušení povinnosti by malo byť vždy krajným riešením a malo by sa k nemu pristúpiť až po niekoľkých pokusoch o koordináciu a nápravu;

o
o   o

77.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0054.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0130.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2014)0038.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia