Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0217/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0070

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 459kWORD 87k
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο (2015/2564(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 8, 47, 48 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο της 23ης Νοεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση της 25ης Οκτωβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ του 2014 σχετικά με την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο (iOACTA),

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι το υπέρτατο συμφέρον του πρωταρχικό μέλημα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016, ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, περιλαμβανόμενων των εικόνων κακοποίησης παιδιών, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα του δικαιώματος των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που είναι αναγκαίες για την ευημερία τους, όπως προβλέπεται στη σύμβαση του 1989 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα για την πάταξη των αδικημάτων αυτών πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή με γνώμονα το υπέρτατο συμφέρον των παιδιών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και η απεικόνιση κακοποίησης παιδιών, απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που να καλύπτει τη διερεύνηση των αδικημάτων, τη δίωξη των δραστών, την προστασία των παιδιών-θυμάτων και την πρόληψη του φαινομένου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο μπορεί να εκθέτει τα παιδιά σε ειδικούς κινδύνους, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή την πρόσβαση ή την έκθεσή τους σε υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, ή την έκθεσή τους σε κυνηγούς παιδιών στο Διαδίκτυο, σε ανταλλαγή υλικού σχετικά με βία, σε απειλές, εκφοβισμό ή αθέμιτη προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έκθεση των παιδιών σε τέτοιους κινδύνους έχει ενταθεί λόγω της διαδεδομένης χρήσης της τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών και του Διαδικτύου, καθώς και λόγω της πρόσβασης σε αυτά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αντιμετώπισης του γενικότερου φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, που εξακολουθεί να αφορά κυρίως τα μη διαδικτυακά αδικήματα που διαπράττονται μέσω δικτύων και ατόμων τα οποία δρουν σκόπιμα εκτός του διαδικτυακού χώρου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διαδικτυακό περιβάλλον η σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, στο πλαίσιο των οποίων νεαρά άτομα πείθονται ή εξαναγκάζονται να στείλουν ή αναρτήσουν εικόνες του εαυτού τους σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω διαδικτυακής κάμερας (webcam) ή έξυπνου τηλεφώνου (smartphone), ή να έχουν συνομιλίες σεξουαλικού περιεχομένου μέσω γραπτού μηνύματος ή διαδικτυακά, πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες και οι κυνηγοί παιδιών στο Διαδίκτυο μπορούν να απειλούν ότι θα στείλουν εικόνες, βιντεοσκοπήσεις ή αντίγραφα των συνομιλιών στους φίλους και στην οικογένεια του νεαρού ατόμου, εκτός εάν τα νεαρά άτομα συμμετέχουν και σε άλλες σεξουαλικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικόνες και/ή οι βιντεοσκοπήσεις μπορεί να συνεχίσουν να κυκλοφορούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την παύση της σεξουαλικής κακοποίησης και παραμένουν στη διάθεση του καθενός διαδικτυακά, οπότε τα θύματα διατρέχουν μόνιμα τον κίνδυνο να βιώσουν ξανά παρόμοια κατάσταση και να στιγματιστούν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα των κρατών μελών κατά του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου δεν είναι πάντα αρκετά αποτελεσματικά·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερευνητικά εργαλεία που τίθενται στη διάθεση εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την αρχή της αναλογικότητας και τη φύση και τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο πρέπει να αντιμετωπίζεται και μέσω πρωτοβουλιών που θα πάρει ο κλάδος με σκοπό να αναλάβει την επιμερισμένη ευθύνη του, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των παιδιών, των γονέων και των δασκάλων, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε παράνομο περιεχόμενο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της διεθνούς φύσης τους, η εκμετάλλευση των παιδιών και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στο Διαδίκτυο, οι οποίες απασχολούν εκατοντάδες χώρες, τις δικαιοδοτικές αρχές τους και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αποτελούν διεθνές πρόβλημα που απαιτεί διεθνή λύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων χρησιμοποιούν παιδιά χωρίς νομική ταυτότητα, τα οποία είναι «αόρατα» στις αρχές, για σεξουαλική κακοποίηση στο Διαδίκτυο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της φύσης του εγκλήματος και της ηλικίας των θυμάτων, οι περισσότεροι τομείς της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών χαρακτηρίζονται – περισσότερο από ό,τι άλλες μορφές εγκλήματος – από το χρόνιο πρόβλημα της καταγγελίας μικρού αριθμού περιστατικών στις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη, ως εκ τούτου, ότι τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των διαπραχθέντων εγκλημάτων δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχουν ΜΚΟ όσον αφορά τις ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό κακοποίησης παιδιών, πάνω από το 80% των θυμάτων είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδομένα από τον διεθνή σύνδεσμο ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας στο Διαδίκτυο δείχνουν αύξηση του αριθμού των θυμάτων νηπιακής ηλικίας που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και κακοποίηση ακραίου και σαδιστικού χαρακτήρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότεροι δράστες χρησιμοποιούν το Σκοτεινό Διαδίκτυο, όπου έχουν δημιουργήσει ανώνυμες κοινότητες χρησιμοποιώντας κρυμμένα φόρουμ, υπηρεσίες δικτυακών τόπων, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης που προορίζονται ειδικά για υλικό κακοποίησης παιδιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή και ευκολότερη η ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εγκληματίες χρησιμοποιούν αμυντικά μέτρα όπως η κρυπτογράφηση και άλλα εργαλεία για να ασκούν με ασφάλεια στις δραστηριότητές τους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις έρευνες των αρχών επιβολής του νόμου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες ΜΚΟ αποκαλύπτουν ότι το 2012 οκτώ μόνο διανομείς ανωτάτου επιπέδου ήταν υπεύθυνοι για 513 εμπορικά σήματα διανομής υλικού παιδικής κακοποίησης, και ότι τα 10 μεγαλύτερα εμπορικά σήματα που κατεγράφησαν το 2012 συνδέονταν με έναν μόνο διανομέα ανωτάτου επιπέδου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας προβλεπόταν να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ότι μέχρι στιγμής έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σε λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη·

1.  τονίζει με έμφαση ότι η προστασία των παιδιών και η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

2.  τονίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλίζεται η άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και η καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και ότι υπάρχουν επαρκή νομικά μέσα για τη διενέργεια έρευνας και την άσκηση δίωξης κατά των εγκληματιών·

3.  θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο Διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο εύκολο και φιλικό προς το παιδί σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει τις σημαντικές αλλαγές που θα φέρει η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων με σκοπό την περαιτέρω προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο Διαδίκτυο·

4.  τονίζει την ανάγκη για σφαιρική και συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα της χάραξης πολιτικής και των συνακόλουθων δράσεων, η οποία να περιλαμβάνει την καταπολέμηση του εγκλήματος από κοινού με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

5.  φρονεί ότι πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση της αθέμιτης προσέγγισης στον κυβερνοχώρο και ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους γονείς, τους δασκάλους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους υπεύθυνους προστασίας παιδιών, τους παιδιάτρους και τις οργανώσεις προστασίας νέων και παιδιών, πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το ζήτημα μέσω καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της σύστασης κοινωνικών πλατφορμών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με αυτό το ζήτημα, με σκοπό την εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και απειλών για τα παιδιά·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες για να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και η υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τους διαδικτυακούς κινδύνους και να προστατεύσουν τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για υπεύθυνη συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενθαρρύνουν τις σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακολουθούν προορατική προσέγγιση στην προστασία της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα καταγγέλλουν την κακοποίηση, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανταπόκριση στις καταγγελίες αυτού του είδους, και να εξετάσουν την περίπτωση κατάρτισης μηχανισμών συστηματικής καταγγελίας· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών για παιδιά όπου αυτά θα μπορούν να καταγγέλλουν την κακοποίηση ανώνυμα·

8.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν η διεθνής συνεργασία και οι διεθνικές διερευνήσεις στον τομέα αυτό μέσω συμφωνιών συνεργασίας, και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση, εξάρθρωση και δίωξη των δικτύων δραστών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα και την ασφάλεια των ενεχόμενων παιδιών·

9.  επιδοκιμάζει εν προκειμένω την κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ και 55 χωρών από όλο τον κόσμο – που συσπειρώθηκαν στην Παγκόσμια Συμμαχία κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών στο Διαδίκτυο – στόχος της οποίας είναι η διάσωση περισσότερων θυμάτων, η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης δίωξης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η επίτευξη συνολικής μείωσης του όγκου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διατίθενται στο Διαδίκτυο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει πιο τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της συμμαχίας· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις συστάσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τους πόρους που διατίθενται ειδικά για την ταυτοποίηση των θυμάτων και τις υπηρεσίες που έχουν ως επίκεντρο τα θύματα, και ζητεί να καταρτιστούν επειγόντως σχετικές με το θέμα πλατφόρμες και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες εντός της Ευρωπόλ·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων·

12.  πιστεύει ότι έχει ουσιαστική σημασία να χρησιμοποιείται η ορθή ορολογία για τα εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος όρος «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης» αντί για «παιδική πορνογραφία»·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα εθνικά σημεία επαφής ούτως ώστε τα σημεία αυτά να είναι σε θέση να αναφέρουν εγκληματικά και επιβλαβή περιεχόμενα και πράξεις που περιέχει το Διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας·

14.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι μπορεί να διαπράξουν οποιοδήποτε από τα αδικήματα που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση και την σεξουαλική εκμετάλλευση θα έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικημάτων·

15.  ζητεί να δοθούν στις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και στην Ευρωπόλ τα κονδύλια, το ανθρώπινο δυναμικό, οι διερευνητικές εξουσίες και οι τεχνικές ικανότητες που χρειάζονται για να αναζητούν, ανακρίνουν και διώκουν σοβαρά και αποτελεσματικά τους δράστες, περιλαμβανομένης της κατάλληλης κατάρτισης για τη δημιουργία ικανοτήτων στις δικαστικές και αστυνομικές υπηρεσίες, και να αναπτύξουν νέες ικανότητες υψηλής τεχνολογίας για να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της ανάλυσης του τεράστιου όγκου εικόνων κακοποίησης παιδιών, περιλαμβανομένου του υλικού που είναι κρυπτογραφημένο και κρυμμένο στο Σκοτεινό Διαδίκτυο, προκειμένου να εντοπίζουν τους δράστες και να προβαίνουν στη δίωξή τους, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών·

16.  σημειώνει με ανησυχία την εξέλιξη και τις τάσεις επέκτασης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέσων διανομής και συναλλαγών για υλικό κακοποίησης παιδιών, κυρίως μέσω του Bαθέος Ιστού και του Σκοτεινού Διαδικτύου, και ειδικότερα το φαινόμενο της ζωντανής μετάδοσης κακοποίησης έναντι πληρωμής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους εκπροσώπους των εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, προκειμένου να εντοπιστούν δυνατότητες για αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και για κοινή κατάρτιση με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των διαδικασιών πληρωμής που συνδέονται με την εμπορική διανομή υλικού κακοποίησης παιδιών·

17.  ζητεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική συνεργατική προσέγγιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, του κλάδου των ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, των εξυπηρετητών Διαδικτύου, των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του τραπεζικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων υποστήριξης των νέων και των παιδιών, με στόχο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο και να εξασφαλιστεί η άμεση αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου και η καταγγελία του στις αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για τις έρευνές τους και τις διώξεις βάσει αυτών των πληροφοριών, όπου χρειάζεται· χαιρετίζει επ’ αυτού τις προσπάθειες του συνασπισμού CEO για τη βελτίωση του Διαδικτύου προς όφελος των παιδιών καθώς και το έργο του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού συνασπισμού για την πάταξη της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο Διαδίκτυο·

18.  τονίζει ότι το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο πρέπει να απαλείφεται πάραυτα βάσει των ενδεδειγμένων νομικών διαδικασιών· τονίζει τον ρόλο των TΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των εξυπηρετητών Διαδικτύου στην εξασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής απάλειψης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής επιβολής του νόμου·

19.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία δεν το έχουν πράξει ακόμη, να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή του·

20.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ και να διενεργήσει ενδελεχή ανάλυση του σημερινού πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, υπό μορφή έκθεσης εφαρμογής σχετικά με την οδηγία 2011/93/ΕΕ και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 335, 17.12.2011, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου