Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2564(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0217/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2015 - 9.18
CRE 11/03/2015 - 9.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0070

Prijaté texty
PDF 245kWORD 78k
Streda, 11. marca 2015 - Štrasburg
Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom internetu
P8_TA(2015)0070RC-B8-0217/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o sexuálnom zneužívaní detí na internete (2015/2564(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a k nemu pripojené dohovory,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 7, 8, 47, 48 a 52 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z 25. októbra 2007,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(1),

–  so zreteľom na správu Europolu z roku 2014 o hodnotení hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti (iOCTA),

–  so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–  so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa presadzovania a ochrany práv dieťaťa,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov;

–  so zreteľom na rozpravu v pléne z 12. februára 2015 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a obrazové materiály predstavujúce pohlavné zneužívanie detí sú závažným porušením základných práv, najmä práva detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie.

B.  keďže pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať v prvom rade najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv EÚ a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

C.  keďže závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a obrazové materiály predstavujúce zneužívanie detí, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci vyšetrovanie trestných činov, súdne stíhanie páchateľov, ochranu detských obetí a predchádzanie tomuto fenoménu;

D.  keďže internetové prostredie môže pre deti predstavovať špecifické nebezpečenstvo tým, že môžu získať prístup k materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí, stávajú sa jeho obeťami alebo obeťami kybernetických dravcov, výmeny materiálu o násilí, zastrašovania, šikanovania alebo manipulácii dieťaťa s cieľom jeho sexuálneho zneužitia (tzv. grooming); keďže vystavovanie detí týmto nebezpečenstvám sa ďalej umocňuje rozšíreným využívaním mobilných technológií a internetu a rozsiahlym prístupom k nim;

E.  keďže boj proti zneužívaniu detí na internete by sa mal zahrnúť do širšej stratégie zameranej na všeobecný jav sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ktoré sa stále spája najmä s trestnými činmi spáchanými prostredníctvom sietí a jednotlivcov úmyselne konajúcich mimo internetového prostredia;

F.  keďže v internetovom prostredí môže mať sexuálne zneužívanie rôzne formy, keď sú mladí ľudia presviedčaní alebo nútení posielať alebo umiestňovať na internet sexuálne explicitné obrázky samých seba, zapájať sa do sexuálnych činností prostredníctvom webovej kamery alebo inteligentného telefónu alebo viesť rozhovory sexuálneho charakteru výmenou textových správ a rozhovormi na internete, v dôsledku čoho sa môžu zneužívatelia alebo kybernetickí dravci vyhrážať, že obrázky, videozáznamy alebo kópie rozhovorov pošlú priateľom a rodinám mladých ľudí, ak sa nezúčastnia na ďalších sexuálnych aktivitách; keďže obrázky alebo videozáznamy sa môžu naďalej zverejňovať aj po skončení sexuálneho zneužívania a každý si ich môže bezplatne pozrieť na internete, preto pretrváva riziko, že obete sa opätovne stanú obeťami a budú stigmatizované;

G.  keďže opatrenia prijaté členskými štátmi na zamedzovanie nelegálneho obsahu na internete neboli vždy dostatočne účinné;

H.  keďže v prípade vyšetrovacích prostriedkov, ktoré majú k dispozícii osoby zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie sexuálneho zneužívania na internete, by sa mali zohľadňovať okrem iného zásadu proporcionality a povahu a závažnosť vyšetrovaných činov, a to v súlade s právom EÚ a právnym poriadkom členského štátu;

I.  keďže ochrana maloletých v digitálnom svete sa musí riešiť tým, že priemysel bude vyvíjať iniciatívy, čím prevezme svoju časť zodpovednosť, ako aj vzdelávaním a školením detí, rodičov a učiteľov s cieľom zabrániť maloletým osobám prístup k nelegálnemu obsahu;

J.  keďže vykorisťovanie a sexuálne vykorisťovanie detí má medzinárodnú povahu, ktorá sa týka stoviek krajín a ich súdnych jurisdikcií a policajných orgánov, čo predstavuje medzinárodný problém, ktorý si vyžaduje medzinárodné riešenie; keďže treba otvorene hovoriť o obavách týkajúcich sa obchodníkov s ľuďmi využívajúcich deti bez právnej identity, ktoré sú „neviditeľné“ pre orgány v súvislosti so sexuálnym zneužívaním na internete;

K.  keďže z dôvodu povahy trestnej činnosti a veku obetí väčšina oblastí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí trpí chronickým nízkou úrovňou ohlasovania policajným orgánom, a to vo väčšej miere než v prípade iných foriem trestnej činnosti; keďže dostupné údaje o počte spáchaných trestných činov preto presne neodrážajú rozsah tohto problému; keďže podľa informácií poskytovaných mimovládnymi organizáciami o internetových stránkach obsahujúcich materiál zobrazujúci zneužívanie detí vyše 80 % obetí má menej ako 10 rokov; keďže údaje Medzinárodnej asociácie internetových horúcich liniek ukazujú nárast počtu detských obetí sexuálneho zneužívania a počtu prípadov zneužívania extrémnej a sadistickej povahy;

L.  keďže veľký počet páchateľov používa súkromné siete (tzv. darknet), kde vytvárajú anonymné spoločenstvá využívajúce skryté fóra, internetové služby, platformy sociálnych sietí a poskytovateľov služieb na uchovávanie materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, čím sa umožňuje a uľahčuje prakticky nezistiteľné sexuálne zneužívanie detí;

M.  keďže mnohí páchatelia používajú šifrovanie, virtuálne meny a iné obranné opatrenia a nástroje na zabezpečenie svojich činností, čo predstavuje vážny problém pri policajnom vyšetrovaní;

N.  keďže mimovládne organizácie odhalili, že iba osem hlavných distribútorov bolo zodpovedných v roku 2012 za 513 distribučných značiek materiálu obsahujúceho zneužívanie detí a že 10 najrozšírenejších značiek v roku 2012 bolo spojených s jediným hlavným distribútorom;

O.  keďže smernica 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii mala byť v členských štátoch transponovaná do 18. decembra 2013 a keďže zatiaľ ju v plnej miere vykonáva menej než polovica členských štátov;

1.  rozhodne zdôrazňuje, že ochrana detí a zaistenie bezpečného prostredia na ich vývoj je jedným hlavných cieľov Európskej únie a jej členských štátov;

2.  čo najdôraznejšie zdôrazňuje, že práva a ochrana detí on-line musia byť zachované, že treba prijať opatrenia na to, aby sa zabezpečilo okamžité odstránenie nezákonného obsahu a jeho ohlásenie policajným orgánom, a že musia existovať právne nástroje, ktoré sú dostatočne účinné na vyšetrovanie a stíhanie páchateľov týchto trestných činov;

3.  domnieva sa, že osobné údaje detí na internete sa musia riadne chrániť a deti musia byť informované prístupným a primeraným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania osobných údajov na internete; zdôrazňuje dôležitosť zmien, ktoré dajú do poriadku reformu ochrany údajov, v záujme ďalšej ochrany práv detí na internete;

4.  zdôrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného európskeho prístupu s cieľom zabezpečiť súdržnosť tvorby politík a výsledných opatrení, ktorý by zahŕňal boj proti trestnej činnosti spolu s ochranou základných práv, súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť, ochranou spotrebiteľa a elektronického obchodu;

5.  domnieva sa, že sa musia prijať ďalšie opatrenia na boj proti kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely a že Komisia spoločne s vládami členských štátov, občianskou spoločnosťou, spoločnosťami v oblasti sociálnych médií, rodičmi, učiteľmi, sociálnymi pracovníkmi, úradníkmi v oblasti ochrany detí, detskými lekármi a mládežníckymi a detskými organizáciami musia zohrávať aktívnu úlohu vo zlepšovaní informovanosti o tejto problematike prostredníctvom definovaných pokynov, výmenou osvedčených postupov, vytvorením sociálnych platforiem na spoluprácu a výmenu informácií o tejto problematike s cieľom určiť potenciálne riziká a hrozby pre deti;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali informačnú kampaň za účasti všetkých príslušných aktérov, ktorá by deťom umožnila pochopiť riziká internetu a pôsobiť proti nim a podporila by rodičov a učiteľov pri zabezpečovaní ochrany detí na internete, aby podporila členské štáty pri vypracúvaní programov prevencie sexuálneho zneužívania na internete, presadzovala informačné kampane zamerané na zodpovedné správanie v sociálnych médiách a podporovala najväčšie vyhľadávače a siete sociálnych médií, aby zaujali aktívny prístup na zaistenie bezpečnosti detí na internete;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zlepšovanie a rozširovanie ohlasovania prípadov zneužívania detí, ako aj kroky nadväzujúce na tieto ohlasovania, a aby posúdili možnosť vytvorenia mechanizmov na systematické priame ohlasovanie týchto prípadov, podporuje rozvoj núdzových liniek pre deti, na ktorých môžu anonymne nahlasovať zneužívanie;

8.  zdôrazňuje potrebu zlepšenia medzinárodnej spolupráca a nadnárodných vyšetrovaní v tejto oblasti prostredníctvom dohôd o spolupráci a posilnenia spolupráce medzi policajnými orgánmi, a to aj prostredníctvom Europolu a Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite (EC3), s cieľom zefektívnenia vyšetrovania, likvidácie a súdneho stíhania sietí páchateľov sexuálnych trestných činov na deťoch, pričom by sa pozornosť venovala najmä právam a bezpečnosti zainteresovaných detí;

9.  víta v tejto súvislosti spoločnú iniciatívu, ktorú vyvinuli EÚ a 55 krajín na celom svete zoskupených v Globálnej aliancii proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete a ktorej cieľom je zachrániť viac obetí, zabezpečiť účinnejšie trestné stíhanie, zlepšovať informovanosť a dosiahnuť celkové zmenšovanie množstva obrázkového materiálu sexuálneho zneužívania detí dostupných na internete; vyzýva Komisiu, aby pravidelnejšie podávala správy o pokroku dosiahnutom prostredníctvom tejto aliancie; vyzýva členské štáty, aby realizovali tieto odporúčania na vnútroštátnej úrovni;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a posilňovali zdroje určené na identifikáciu obetí a na služby poskytované obetiam, a požaduje súrne vytvorenie súvisiacich platforiem a posilnenie tých, ktoré už existujú v rámci Europolu;

11.  vyzýva všetky členské štáty, aby vykonávali smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;

12.  je presvedčený, že je dôležité, aby sa v prípade trestných činov páchaných na deťoch vrátane opisov obrázkov sexuálneho zneužívania detí používala správna terminológia a používal správny pojem „materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí“ namiesto výrazu „detská pornografia“;

13.  vyzýva členské štáty, aby národným kontaktným miestam poskytovali dostatočné zdroje a umožnili im tak oznamovanie trestného a škodlivého obsahu a správania na internete, ako sa uvádza v smernici 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii;

14.  pripomína, že členské štáty majú povinnosť prijímať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať niektorý z trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním alebo sexuálnym vykorisťovaním, mali podľa potreby prístup k účinným intervenčným programom alebo opatreniam určeným na posudzovanie a predchádzanie rizika spáchania takého trestného činu;

15.  žiada, aby policajné orgány členských štátov a Europol mali k dispozícii potrebné finančné prostriedky, ľudské zdroje, vyšetrovacie právomoci a technické kapacity na seriózne a efektívne sledovanie, vyšetrovanie a stíhanie páchateľov, ako aj primeranú prípravu na budovanie kapacít súdnej moci a policajných jednotiek a na rozvoj nových najnovších technických schopnosti na riešenie problémov analýzy obrovského množstva obrazového materiálu zachycujúceho zneužívanie detí vrátane materiálu skrytého v darkwebe, aby bolo možné páchateľov vystopovať a súdiť v záujme ochrany bezpečnosti a práv detí;

16.  so znepokojením berie na vedomie vývoj a šíriace sa trendy komerčného sexuálneho vykorisťovania detí na internete vrátane nových prostriedkov distribúcie a transakcií za materiály zobrazujúce zneužívanie detí, konkrétne cez tzv. skrytú sieť (Deep Web) a súkromné siete (Darknet), a najmä jav živého vysielania zneužívania za platbu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby ďalej spolupracovali so zástupcami alternatívnych platobných systémov s cieľom zistiť možnosti lepšej spolupráce s policajnými orgánmi vrátane spoločnej odbornej prípravy na lepšiu identifikáciu platobných procesov spojených s obchodnou distribúciou materiálu spojeného so zneužívaním detí;

17.  požaduje efektívny partnerský prístup a zákonnú výmenu informácií medzi policajnými orgánmi, súdnymi orgánmi, odvetvím informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, správcami internetových úložísk, spoločnosťami sociálnych médií, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí na internete a urýchlené odstránenie nezákonného obsahu a nahlásenie prípadu policajným orgánom, ktoré by mali pravidelne alebo podľa potreby predkladať správy o vyšetrovaniach a stíhaniach na základe týchto dôležitých informácií; víta v tejto súvislosti koalíciu generálnych riaditeľov, ktorej cieľom je urobiť z internetu vhodnejší priestor pre deti, ako aj prácu Európskej finančnej koalície proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí na internete (EFC);

18.  zdôrazňuje, že nezákonný obsah na internete by sa mal okamžite odstrániť na základe riadneho právneho postupu; zdôrazňuje úlohu IKT a poskytovateľov internetových služieb a správcov úložísk pri zabezpečení rýchleho a účinného odstraňovania nelegálneho obsahu z internetu na žiadosť príslušného policajného orgánu;

19.  naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, aby tak urobili; vyzýva preto Komisiu, aby prísne monitorovala jej plné a účinné vykonávanie a aby včas podala správu Parlamentu a jeho príslušnému výboru o jej zisteniach;

20.  poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ďalej monitoroval vykonávanie smernice 2011/93/EÚ a aby a vypracoval hĺbkovú analýzu súčasného politického rámca na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí vo forme správy o vykonávaní smernice 2011/93/EÚ , a aby informoval plenárnu schôdzu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0070.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia