Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2604(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0242/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0073

Přijaté texty
PDF 309kWORD 74k
Čtvrtek, 12. března 2015 - Štrasburk Konečné znění
Tanzanie, zejména otázka zabírání půdy
P8_TA(2015)0073RC-B8-0242/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2015 o Tanzanii, zejména o otázce záborů půdy (2015/2604(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na iniciativu skupiny G8 „Transparentnost půdy“ z roku 2013,

–  s ohledem na rámec a pokyny Africké unie pro pozemkovou politiku v Africe, na koncepci Africké unie s názvem „Rámec politiky ve věci pastevectví v Africe: zabezpečení, ochrana a zlepšení životů, živobytí a práv pasteveckých komunit“, kterou přijala konference ministrů zemědělství afrických zemí v říjnu 2010 a schválila Výkonná rada na svém 18. řádném zasedání v Addis Abebě v lednu 2011 (dok. EX.CL/631 XVIII), a na prohlášení Africké unie z roku 2009 o otázkách a výzvách týkajících se půdy v Africe;

–  s ohledem na prohlášení ze Světového summitu o zajišťování potravin přijatém v Římě v roce 2010, na dokument Zásady pro zodpovědné zemědělské investice, které respektují práva, živobytí a zdroje (PRAI) a na dokument Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Dobrovolné pokyny pro zodpovědnou správu držení půdy, rybolovných zón a lesů v souvislosti se zajišťováním potravin v jednotlivých státech (VGGT),

–  s ohledem na dokument Africké unie, Africké rozvojové banky a Hospodářské komise pro Afriku Hlavní zásady rozsáhlých investic založených na půdě v Africe (LSLBI);

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny Oliviera De Schuttera ze dne 11. června 2009 s názvem „Rozsáhlé koupě a pronájmy půdy: soubor základních principů a opatření, jak řešit problém lidských práv“,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí ze dne 8. září 2000 stanovující rozvojové cíle tisíciletí, zejména na cíle 1, 3 a 7,

–  s ohledem na zprávu OSN o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2014,

–  s ohledem na zprávu konference OSN o udržitelném rozvoji, která se konala v brazilském Riu de Janeiru ve dnech 20.–22. června 2012,

–  s ohledem na studii programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) s názvem „Zabezpečení práv k půdě pro všechny“ z roku 2008 a na pokyny OSN pro tento program nazvané „Jak vytvořit pozemkovou politiku pro chudé: proces, průvodce a zkušenosti“,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP) a Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989,

–  s ohledem na zákon č. 5 z roku 1999 o půdě ve vesnicích a zákon místní vlády z roku 1982 platné ve Sjednocené tanzanské republice,

–  s ohledem na Obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky obsahující pokyny pro navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích,

–  s ohledem na skutečnost, že Evropská komise dne 9. dubna 2014 ohlásila vytvoření nového programu dotovaného částkou 33 000 000 EUR, jehož cílem je zlepšit správu pozemkového fondu a zajišťování potravin a výživy u rodinných zemědělských hospodářství a ohrožených komunit v subsaharské Africe,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv z roku 2011,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o sociálním a environmentálním dopadu pastevectví v zemích AKT přijaté v listopadu 2013 (ACP-EU/101.526/13/fin),

–  s ohledem na studii z roku 2015 na téma „Řešení otázky dopadu zabírání půdy na lidská práva“, jejíž vypracování zadal podvýbor pro lidská práva,

–  s ohledem na revidovanou dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že všechny hlavní výzvy 21. století – zajišťování potravin, nedostatek energií a vody, růst měst a počtu obyvatelstva, zhoršování stavu životního prostředí, změna klimatu, přírodní katastrofy a nestabilita států – souvisejí s otázkami správy půdy, což dokládá, že prioritou musí být komplexní pozemková reforma a zabezpečení práv k půdě;

B.  vzhledem k tomu, že tanzanské orgány oznámily plán prodat 1 500 kilometrů čtverečních půdy na území Masajů ve východním Serengeti soukromé společnosti, která pořádá lovy a vozí na safari, se sídlem ve Spojených arabských emirátech; vzhledem k tomu, že tento plán obnáší vyhnání 40 000 masajských pastevců;

C.  vzhledem k tomu, že na mezinárodní nátlak prohlásil prezident Tanzanie Jakaya Kikwete v listopadu 2014, že od tohoto plánu bylo upuštěno, a přislíbil, že nikdy nebude vyhánět masajské kmeny z půdy, kterou zdědily po svých předcích; vzhledem k tomu, že i přes tento slib byli protizákonně vyhnáni ze své půdy tisíce Masajů; vzhledem k tomu, že podle nedávných zpráv tanzanské orgány strhly přes 200 obydlí a zkonfiskovaly dobytek a po jejich zásahu zůstalo bez domova a bez přístřeší více než 3 000 lidí;

D.  vzhledem k tomu, že tanzanští Masajové mají dlouhou historii bojů s tanzanskými orgány při eskalaci sporů o vlastnictví půdy již od roku 1992, kdy byla společnosti se zahraničními majiteli Ortello Business Corporation (OBC) udělena lovecká práva v Loliondo Game Control Area, kterou obývají a zákonně vlastní masajští pastevci;

E.  vzhledem k tomu, že petici komunity Masajů v provincii Ngorongoro podepsaly na platformě AVAAZ přes 2 miliony lidí z celého světa;

F.  vzhledem k tomu, že soukromí investoři a vlády mají stále více zájem o rozsáhlé nákupy nebo dlouhodobý pronájem půdy pro produkci potravin nebo výrobu energie nebo k těžbě minerálů, a to většinou v rozvojových zemích v Africe, zejména v Tanzanii;

G.  vzhledem k tomu, že v Tanzanii došlo k výraznému nárůstu zájmu zahraničních i domácích firem o zakládání rozsáhlých plantáží k pěstování biopaliv mezi lety 2005 a 2008, kdy bylo investorům přiděleno na 640 000 hektarů půdy, a o svou půdu a živobytí tím přišli drobní zemědělci a venkovská hospodářství a zvýšil se tak nedostatek potravin, kterým tito lidé trpí;

H.  vzhledem k odhadům, že 1,4 miliardy hektarů půdy ve světě podléhá zvykovým normám; vzhledem k tomu, že přístupu původního obyvatelstva k půdě se dostalo zvláštních forem ochrany v Úmluvě MOP č.169 a v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel: článek 10 deklarace zaručuje právo na to, že tito obyvatelé nesmějí být násilně vyhnáni ze své půdy nebo území, a stanoví, že nesmí docházet k žádnému přemísťování původních obyvatel bez jejich svobodného, předběžného a informovaného souhlasu a po dohodě na spravedlivé a odpovídající kompenzaci, a možno-li, i na možnosti jejich návratu;

I.  vzhledem k tomu, že rozsáhlé nákupy půdy odpovídají definici „záboru půdy“ ve smyslu Tiranské deklarace z roku 2011, pokud nastane jedna či více následujících situací: dojde k jednoznačnému porušení lidských práv; proběhne vysídlení daných místních komunit bez jejich svobodného, předběžného a informovaného souhlasu; nabytí půdy se nezakládá na transparentní kupní či nájemní smlouvě; a je zjištěn a prokázán jeho negativní sociální, ekonomický a environmentální dopad;

J.  vzhledem k tomu, že podle Africké rozvojové banky tvoří 75 % populace v Tanzanii drobní zemědělci; vzhledem k tomu, že pastevecké komunity žijí spokojeně a v harmonii s chráněnou faunou a představují zhruba 10 % obyvatelstva Tanzanie – Masajové patří mezi ně –, nadále však čelí obrovskému úbytku své půdy, která je prodávána bez dostatečného povědomí o právních a praktických důsledcích takových kroků, korupčně a protiprávně je přidělována zahraničním investorům nebo ji orgány vyhlásí za státní půdu, rezervaci nebo národní park;

K.  vzhledem k tomu, že článek 17 Všeobecné deklarace lidských práv uznává, že každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými, a stanoví, že nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku;

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společnosti, včetně evropských společností, hrály v rozsáhlých nákupech půdy v Tanzanii výraznou úlohu a do financování rozsáhlých obchodů s půdou v této zemi byly zapojeny mezinárodní finanční instituce;

M.  vzhledem k tomu, že rámec a pokyny Africké unie pro pozemkovou politiku v Africe požadují, aby byla respektována lidská práva komunit, včetně zvykových práv k půdě a ke zdrojům spojeným s půdou;

N.  vzhledem k tomu, že v květnu 2014 zahájila EU nový program, který má posílit správu pozemkového fondu a pomoci zlepšit zajišťování potravin a výživy u rodinných zemědělských hospodářství a ohrožených komunit v afrických zemích;

1.  rozhodně odsuzuje nezákonné vysídlování místních venkovských komunit, ničení jejich vesnic a tradičního způsobu života a porušování jejich základních lidských práv, včetně práva na dostatek potravin, práva na vodu a práva na odpovídající bydlení;

2.  zejména odsuzuje kroky, které neuznávají platnost zvykové držby půdy, která zakládá zákonná práva pro jednotlivce a komunity a brání vyvlastňování a zneužívání práv k půdě, což jsou případy, které jsou obzvláště časté mezi africkými komunitami;

3.  vyzývá tanzanskou vládu, aby okamžitě začala uplatňovat pokyny VGGT a učinila práva v nich zakotvená fakticky právně vymahatelnými; aby dodržovala první základní zásadu hlavních zásad LSLBI, která zahrnuje respektování lidských práv komunit a zvykových práv k půdě a přispívá k zodpovědné správě půdního fondu a zdrojů spojených s půdou v souladu s principem právního státu; a aby zlepšila práva k půdě pro ženy, které činí nejméně polovinu pracovní síly v zemědělství a v obchodování s produkty, jejich přístup k vlastnickým právům a službám, které tato práva provázejí (např. přístup k bankovním účtům a účast ve sdruženích), je však stále omezený, a také práva k půdě pro ohrožené komunity a sociální skupiny, jako jsou pastevecké komunity;

4.  požaduje, aby bylo zahájeno nezávislé vyšetřování sporů o půdu v oblasti Loliondo;

5.  naléhavě vyzývá vládu Tanzanie, aby podporovala takové politiky zemědělských investic, z nichž má prospěch místní obyvatelstvo v daných regionech, aby dodržovala a prosazovala své politiky týkající se posuzování sociálního a environmentálního dopadu, včetně posuzování dopadu na místní produkci potravin, před zahájením jakéhokoli investičního projektu a aby náležitě dodržovala ustanovení o konzultaci a kompenzaci v případě vyvlastnění půdy;

6.  zejména připomíná, že původní obyvatelstvo by mělo získat specifický typ ochrany svých vlastnických práv k půdě vycházející z mezinárodního práva; zdůrazňuje, že v souladu s Deklarací OSN o právech původních obyvatel by se měla být jakákoli změna ve způsobu využívání půdy uskutečnit pouze se svobodným, předběžným a informovaným souhlasem příslušných místních komunit; trvá na tom, že státy musí zajistit účinné mechanismy pro předcházení jakýmkoli krokům – a případně pro jejich nápravu –, jejichž cílem nebo důsledkem je zbavení původních obyvatel vlastnictví jejich půdy, území nebo zdrojů;

7.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem přesných informací a nad tajnostmi, které obklopují řadu investic v Tanzanii; žádá Komisi, aby podněcovala orgány k tomu, aby zajistily, aby byly obchody s půdou sjednávány a uzavírány veřejně a transparentně a byly uzpůsobeny potřebám chovatelů pastevného dobytka a pastevců;

8.  zejména vyzývá Komisi, aby aktivně jednala s tanzanskými orgány a důrazně je podněcovala k tomu, aby předložily právně závazný a kodifikovaný akt uznávající práva Masajů, se zvláštní zmínkou o jejich půdě zděděné po předcích, a zajistily tak potřebnou právní ochranu, která zabrání budoucím sporům;

9.  zdůrazňuje, že je zásadní zabezpečit držbu půdy pro obyvatele venkovských oblastí, má-li být dosaženo rozvojových cílů tisíciletí; vyzývá EU, aby posilovala budování kapacity soudů v rozvojových zemích, aby byly schopny účinně prosazovat majetkoprávní předpisy a řešit spory o pozemky v rámci uceleného přístupu zaměřeného na upevnění soudních systémů a právního státu;

10.  připomíná, že rozsáhlé projekty často způsobují vážné škody v přírodě, dochází mj. k mýcení lesů, ke ztrátě biologické rozmanitosti a ke kontaminaci vody;

11.  žádá Komisi, aby zajistila sladění svých pokynů pro pozemkovou politiku s pokyny VGGT a aby přikládala této věci větší význam ve svých programech rozvojové spolupráce, v obchodní a investiční politice a při zapojení multilaterálních finančních institucí;

12.  opakuje, že lidská práva a pravidla zakazující zábory půdy by měly být běžnou součástí obchodních a investičních dohod, které EU uzavírá, včetně všeobecného systému preferencí (GSP);

13.  zdůrazňuje důležitost plné transparentnosti a zodpovědnosti operací společností a finančních institucí EU při rozsáhlých zemědělskopodnikatelských investicích a nákupech půdy v Tanzanii a požaduje spolehlivý a účinný mechanismus EU pro sledování těchto operací;

14.  vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu zprávu o výdajích z rozvojových programů a z rozpočtu EU na správu půdního fondu, protože je třeba zajistit, aby tyto programy prosazovaly lidská práva a řešily problémy související se zábory půdy;

15.  zdůrazňuje, že procesy pozemkové politiky musí mít skutečně na zřeteli, že vedle státních orgánů mají svou úlohu místní a komunitní instituce a struktury pro správu půdy a nakládání s ní;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii a vládě a parlamentu Tanzanie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí