Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2604(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0242/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 6.3
CRE 12/03/2015 - 6.3

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0073

Prijaté texty
PDF 151kWORD 72k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
Tanzánia, najmä problém zaberania pôdy
P8_TA(2015)0073RC-B8-0242/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o Tanzánii, najmä o otázke zaberania pôdy (2015/2604(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na iniciatívu za transparentnosť v oblasti hospodárenia s pôdou, ktorú začala skupina G8 v roku 2013,

–  so zreteľom na rámec a usmernenia Africkej únie pre pozemkovú politiku v Afrike (ALPFG), na dokument Africkej únie s názvom Politický rámec pre pastierstvo v Afrike: zabezpečovanie, ochrana a zlepšovanie života, živobytia a práv pastierskych spoločenstiev, prijatý Konferenciou afrických ministrov poľnohospodárstva v októbri 2010 a schválený výkonnou radou na 18. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v Addis Abebe v januári 2011 (dokument EX.CL/631 XVIII) a na deklaráciu Africkej únie z roku 2009 o otázkach a výzvach týkajúcich sa pôdy v Afrike,

–  so zreteľom na vyhlásenie svetového samitu o potravinovej bezpečnosti prijaté v Ríme v roku 2010, so zreteľom na zásady pre zodpovedné investovanie, ktoré uznáva práva, živobytie a zdroje (PRAI), a na dobrovoľné usmernenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre zodpovednú správu držby pôdy, rybné hospodárstvo a lesy v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti,

–  so zreteľom na usmerňujúce zásady Africkej únie, Africkej rozvojovej banky a Hospodárskej Komisie pre Afriku v oblasti významných pozemkových investícií v Afrike (LSLBI),

–  so zreteľom na správu z 11. júna 2009, ktorú vypracoval osobitný spravodajca OSN pre právo na výživu Olivier De Schutter s názvom Rozsiahle nadobúdanie a prenájom pozemkov: súbor hlavných zásad a opatrení na riešenie problematiky ľudských práv,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu z 8. septembra 2000, v ktorej sa stanovili miléniové rozvojové ciele, a najmä na ciele 1, 3 a 7,

–  so zreteľom na správu OSN o miléniových rozvojových cieľoch z roku 2014,

–  so zreteľom na správu z konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala v brazílskom Rio de Janeiro 20. až 22. júna 2012,

–  so zreteľom na štúdiu Programu Organizácie Spojených národov pre ľudské sídla (UN Habitat) z roku 2008 s názvom Bezpečné pozemkové práva pre všetkých a na jeho usmernenia s názvom Ako vytvoriť pozemkovú politiku v prospech chudobných: postup, návod a ponaučenia,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP) a na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o domorodom a kmeňovom obyvateľstve (č. 169) z roku 1989,

–  so zreteľom na zákon o dedinských pozemkoch č. 5 z roku 1999 a na zákon miestnej vlády z roku 1982 Tanzánijskej zjednotenej republiky,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti pôdnej politiky poskytujúce usmernenia pre rozvoj a plánovanie v rozvojových krajinách z roku 2004;

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. apríla 2014 o zriadení nového programu vo výške 33 000 000 EUR, zameraného na zlepšenie správy pôdy a potravinovej a výživovej bezpečnosti pre rodinné poľnohospodárske podniky a zraniteľné spoločenstvá v subsaharskej Afrike,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o sociálnom a environmentálnom vplyve pastierstva v krajinách AKT prijaté v novembri 2013 (ACP-EU/101.526/13/fin),

–  so zreteľom na štúdiu z roku 2015 s názvom Riešenie vplyvu zaberania pôdy na ľudské práva, ktorú objednal Podvýbor pre ľudské práva,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všetky hlavné výzvy 21. storočia – potravinová bezpečnosť, nedostatok energie a vody, rast miest a populácie, zhoršovanie kvality životného prostredia, zmena klímy, prírodné katastrofy a nestabilita štátu – súvisia so správou pôdy a zdôrazňujú nutnosť uprednostniť komplexnú pozemkovú reformu a posilniť pozemkové práva;

B.  keďže tanzánijské orgány oznámili plán predaja 1 500 kilometrov štvorcových pôdy na území Masajov v západnom Serengeti súkromnej loveckej a safari spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch; keďže tento plán zahŕňa vysťahovanie 40 000 masajských pastierov;

C.  keďže v dôsledku medzinárodného tlaku prezident Tanzánie Jakaya Kikwete v novembri 2014 vyhlásil, že plán bol stiahnutý a prisľúbil, že masajský ľud nebude už nikdy vyháňaný z územia svojich predkov; keďže napriek týmto sľubom boli tisíce Masajov nelegálne vysťahovaných z ich územia; keďže podľa nedávnych správ tanzánijské orgány zničili viac ako 200 domov a skonfiškovali hospodárske zvieratá, a pripravili tak viac ako 3 000 ľudí o domov a prístrešie;

D.  keďže tanzánijskí Masajovia majú dlhú históriu stupňujúcich sa sporov o vlastníctvo pôdy s tanzánijskými orgánmi, keď v roku 1992 boli spoločnosti v zahraničnom vlastníctve Ortello Business Corporation (OBC) udelené lovné práva v oblasti kontroly zvere Loliondo, ktorú obývajú a zákonne vlastnia masajskí pastieri;

E.  keďže petíciu masajského spoločenstva v distrikte Ngorongoro podpísalo online na platforme Avaaz viac ako 2 milióny ľudí na celom svete;

F.  keďže súkromní investori a vlády prejavujú čoraz väčší záujem o nadobúdanie pôdy vo veľkom rozsahu alebo o dlhodobý prenájom na účely výroby potravín, energie alebo ťažby nerastov, väčšinou v afrických rozvojových krajinách, najmä v Tanzánii;

G.  keďže Tanzánia zaznamenala výrazné zvýšenie zahraničného a domáceho záujmu o zriadenie rozsiahlych plantáží na biopalivá medzi rokom 2005 a rokom 2008, keď bolo približne 640 000 hektárov pôdy pridelených investorom, čím pripravili roľníkov a vidiecke domácnosti o ich pôdu a živobytie a zvýšili ich potravinovú neistotu;

H.  keďže asi 1,4 miliardy hektárov na celom svete je spravovaných podľa zvykových noriem; keďže prístup pôvodného obyvateľstva k pôde získal osobitné formy ochrany v rámci dohovoru MOP č. 169 a Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva, pričom jej článok 10 zaručuje právo nebyť násilne odsunutý z územia alebo území, a stanovuje že sa premiestnenie nemôže uskutočniť bez slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu pôvodných obyvateľov a po dohode o spravodlivom a primeranom odškodnení a s možnosťou vrátiť sa, a to všade tam, kde je to možné;

I.  keďže nadobúdanie pôdy vo veľkom rozsahu môže byť definované podľa tiranského vyhlásenia z roku 2011 ako „zaberanie pôdy“, ak nastane jedna alebo viac z nasledujúcich situácií: ak je jasným porušením ľudských práv; ak sa presun miestnych spoločenstiev uskutoční bez ich slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu; ak nie je založený na transparentných zmluvách; a ak posúdenie ukazuje na negatívny sociálny, ekonomický a environmentálny vplyv;

J.  keďže podľa Africkej rozvojovej banky 75 % obyvateľstva Tanzánie tvoria malí poľnohospodári; keďže pastierske spoločenstvá žijú v harmónii s chránenou divou prírodou a predstavujú približne 10 % obyvateľov Tanzánie, vrátane Masajov, ale naďalej čelia rozsiahlym stratám svojej pôdy v dôsledku predaja pôdy bez primeraných vedomostí o právnych a praktických dôsledkoch, korupcie a nezákonného prideľovania pozemkov cudzincom, a klasifikácie pozemkov ako trustových území, rezervácií alebo národných parkov zo strany orgánov;

K.  keďže v článku 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa uznáva právo každého vlastniť majetok, a to samostatne alebo spolu s inými, ako aj to, že by nikto nemal byť svojvoľne zbavený svojho majetku;

L.  keďže medzinárodné spoločnosti vrátane európskych zohrali významnú úlohu v rozsiahlom nadobúdaní pôdy v Tanzánii a medzinárodné finančné inštitúcie boli zapojené do financovania veľkých transakcií s pozemkami v krajine;

M.  keďže rámec a usmernenia pre pozemkovú politiku v Afrike žiada dodržiavanie ľudských práv spoločenstiev, vrátane dodržiavania zvykového práva na pôdu a rešpektovania zdrojov súvisiacich s pôdou;

N.  keďže EÚ spustila v máji 2014 nový program zameraný na posilnenie správy pôdy a pomoc zlepšiť potravinovú a výživovú bezpečnosť rodinných poľnohospodárov a zraniteľných spoločenstiev v afrických krajinách;

1.  dôrazne odsudzuje nezákonné vysídľovanie miestnych vidieckych spoločenstiev, ničenie ich dedín a tradičného spôsobu života a porušovanie ich základných ľudských práv vrátane práva na primeranú výživu, práva na vodu a práva na primerané bývanie;

2.  odsudzuje najmä opatrenia, ktoré neuznávajú legitimitu zvykových režimov držby, ktoré jednotlivcom a spoločenstvám poskytujú zákonné práva a bránia vyvlastňovaniu a zneužívaniu pozemkových práv, ktoré prevažujú najmä v afrických spoločenstvách;

3.  vyzýva tanzánijskú vládu, aby okamžite vykonala dobrovoľné usmernenia FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybné hospodárstvo a lesy v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti a zabezpečila účinnú vymáhateľnosť práv, ktoré sú v nich zakotvené; prijala prvú základnú zásadu usmerňujúcich zásad v oblasti významných pozemkových investícií, ktorá zahŕňa dodržiavanie ľudských práv spoločenstiev a zvykových pozemkových práv a prispieva k zodpovednému riadeniu pôdy a pozemných zdrojov v súlade so zásadami právneho štátu; a zlepšila pozemkové práva žien, ktoré tvoria aspoň polovicu pracovnej sily v poľnohospodárstve a obchode, ale ktorých prístup k majetkovým právam a službám, ktoré sprevádzajú takéto práva (napr. prístup k bankám a účasť v združeniach), ostáva obmedzený, ako aj pozemkové práva zraniteľných spoločenstiev a sociálnych skupín, ako sú pastierske spoločenstvá;

4.  požaduje začatie nezávislého vyšetrovania o pozemkových sporoch v Loliondo;

5.  naliehavo vyzýva vládu Tanzánie, aby podporovala poľnohospodárske investičné politiky, ktoré prinášajú prospech miestnemu obyvateľstvu v dotknutých regiónoch, spĺňala a presadzovala svoje politiky týkajúce sa posúdení sociálnych a environmentálnych vplyvov vrátane posúdení vplyvu na miestnu výrobu potravín, a to pred začatím akéhokoľvek investičného projektu, a aby riadne dodržiavala ustanovenia o konzultáciách a odškodnení v prípade vyvlastnenia pôdy;

6.  pripomína najmä, že pôvodné obyvateľstvo získalo osobitné formy ochrany svojich práv podľa medzinárodného práva; v súlade s Deklaráciou OSN o právach pôvodného obyvateľstva zdôrazňuje, že každá zmena vo využívaní pôdy by sa mala uskutočniť len so slobodne a vopred udeleným informovaným súhlasom príslušných miestnych spoločenstiev; trvá na tom, aby štáty poskytli účinné mechanizmy na predchádzanie akýmkoľvek krokom, ktorých zámerom alebo účinkom je pripraviť pôvodné obyvateľstvo o ich pôdu, územia alebo zdroje, a aby tieto mechanizmy zabezpečili nápravu týchto krokov;

7.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom presných informácií a utajovaním množstva investícií v Tanzánii; žiada Komisiu, aby vyzvala orgány, aby zabezpečili, že obchody s pôdou sú vykonávané verejným a transparentným spôsobom a sú prispôsobené mobilným chovateľom hospodárskych zvierat alebo pastierom;

8.  vyzýva predovšetkým Komisiu, aby aktívne rokovala s tanzánijskými orgánmi a aby ich dôrazne nabádala, aby predložili právne záväzné a kodifikované uznanie práv Masajov, s osobitným odkazom na pôdu ich predkov, čím sa zabezpečí potrebná právna ochrana na zabránenie budúcim sporom;

9.  zdôrazňuje, že zabezpečenie držby pôdy je v prípade vidieckych spoločenstiev mimoriadne dôležité na splnenie miléniových rozvojových cieľov; žiada EÚ, aby v rámci univerzálneho prístupu zameraného na konsolidáciu justičných systémov a zásad právneho štátu posilnila kapacitu súdov v rozvojových krajinách s cieľom účinne presadzovať majetkové právo a riešiť pozemkové spory;

10.  pripomína, že rozsiahle projekty často spôsobujú vážne škody na prírodnom prostredí vrátane výrubu lesov, straty biodiverzity a znečistenia vody;

11.  žiada Komisiu, aby zabezpečila zosúladenie svojich usmernení v oblasti pôdnej politiky s dobrovoľnými usmerneniami FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybné hospodárstvo a lesy v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti a aby tejto otázke prikladala väčší význam v rámci svojich programov rozvojovej spolupráce, obchodných a investičných politík a účasti v multilaterálnych finančných inštitúciách;

12.  opakuje, že ľudské práva a pravidlá zakazujúce zaberanie pôdy by mali byť začlenené do dohôd EÚ v oblasti obchodu a investícií vrátane všeobecného systému preferencií (VSP);

13.  zdôrazňuje význam plnej transparentnosti a zodpovednosti činností spoločností a finančných inštitúcií EÚ, pokiaľ ide o rozsiahle poľnohospodársko-podnikateľské investície a získavanie pôdy v Tanzánii, a žiada, aby silný a efektívny mechanizmus EÚ monitoroval tieto operácie;

14.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila správu o výdavkoch v rámci programov rozvoja a rozpočtu EÚ, ktorý sa týka správy pôdy, s cieľom zabezpečiť, aby tieto programy podporovali ľudské práva a riešili problémy spojené so zaberaním pôdy;

15.  zdôrazňuje, že postupy pôdnej politiky musia účinne uznávať úlohu miestnych a komunitných inštitúcií a štruktúr správy/riadenia pozemkov, ako aj štátnych inštitúcií a štruktúr;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Africkej únii a vláde a parlamentu Tanzánie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia