Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2015

Συζήτηση :

PV 11/03/2015 - 14
CRE 11/03/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.5
CRE 12/03/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0075

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 600kWORD 158k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P8_TA(2015)0075A8-0039/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2014/2219(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (12094/14),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) για την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini κατά την ακρόασή της στις 6 Οκτωβρίου 2014 ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0039/2015),

Αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας

1.  τονίζει τη δραματική επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφάλειας γύρω από την ΕΕ, και ιδίως στις άμεσα γειτονικές της χώρες, όπου η τάξη, η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζουν προκλήσεις άνευ προηγουμένου από τότε που ξεκίνησε η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· επισημαίνει τη συνεχή μεταλλαγή της παγκόσμιας πολιτικής τάξης·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ, λόγω της εσωτερικής της κρίσης, δεν έχει μπορέσει ως τώρα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει για να διαμορφώσει το διεθνές περιβάλλον πολιτικής και ασφάλειας, ενώ η έλλειψη πολιτικού συντονισμού και συνοχής μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ και η δημοσιονομική στενότητα περιορίζουν περαιτέρω την επιρροή της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και την ικανότητά της να καταστεί περιφερειακός και παγκόσμιος πάροχος ασφάλειας με συμβολή στην πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων·

3.  θεωρεί ότι κύριοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ είναι:

   η προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων και η ενίσχυση της πολιτικής και νομικής τάξης στην Ευρώπη, ώστε να αποκατασταθούν και να διαφυλαχτούν η ειρήνη και η σταθερότητα·
   η βελτίωση της συμβολής της ΕΕ στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών μελών της και την ασφάλεια των πολιτών της, με την ενίσχυση της ικανότητάς της να αμύνεται κατά των απειλών με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας και της διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ανθρώπων·
   η υποστήριξη της ασφάλειας, του εκδημοκρατισμού, του κράτους δικαίου και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις περιοχές γειτονίας της ΕΕ·
   η ανάληψη ηγετικού ρόλου στη διευθέτηση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με την ειρηνευτική δράση και την επιβολή της ειρήνης στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ·
   η ενίσχυση, από κοινού με τους εταίρους της, της βασιζόμενης σε κανόνες, πλουραλιστικής παγκόσμιας πολιτικής, οικονομικής και οικονομικής τάξης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· και
   η βελτίωση των εσωτερικών δομών και των μεθόδων εργασίας της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της και να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ως παγκόσμιου παράγοντα·

Η ΕΕ ως αξιόπιστος παράγοντας

4.  πιστεύει ότι μια φιλόδοξη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται να βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τα βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα, τις αξίες και τους στόχους στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και σε μια κοινή αντίληψη των απειλών που επηρεάζουν την ΕΕ στο σύνολό της· επικροτεί τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ, στο πλαίσιο της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, να ξεκινήσει, ως θέμα προτεραιότητας, μια διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης· επιμένει ότι ο προβληματισμός αυτός θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες γεωπολιτικές μεταβολές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες απειλές και προκλήσεις·

5.  υπογραμμίζει την υποχρέωση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη κατά την επικύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

6.  εμμένει στην άποψη ότι οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και αμυντικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να ενισχυθούν και να συνδυαστούν ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια επιρροή της ΕΕ, να δημιουργηθούν συνέργειες και να διασφαλιστούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη εξοικονόμηση πόρων με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας·

7.  τονίζει ότι η εξωτερική οικονομική βοήθεια που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χρειάζεται να αναπροσανατολιστεί και να χρησιμοποιηθεί με πιο αποδοτικό τρόπο σύμφωνα με τις από κοινού συμφωνηθείσες στρατηγικές προτεραιότητες· ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα από την ΕΕ για την αύξηση της προβολής, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ενωσιακής βοήθειας· θεωρεί ότι η ενωσιακή βοήθεια θα πρέπει να είναι σε όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια, είτε για έκτακτη και ανθρωπιστική βοήθεια, συντονισμένη και συνεκτική· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εποπτεία της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων· παραπέμπει στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν καταδείξει προβλήματα στο παρελθόν· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η οικονομική βοήθεια για την επιτόπου υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ· ζητεί ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση των έργων·

8.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν πλήρως την εργαλειοθήκη της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να μεταβούν, από μια προσέγγιση βασιζόμενη κυρίως στην αντίδραση, σε μια προορατική και συνεκτική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, βασιζόμενη σε κοινές αξίες, που θα ασκείται με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον·

9.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, με την ενεργό συνεργασία των κρατών μελών, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ:

   των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών που προωθεί η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και των πολιτικών σε σχέση με τη γειτονία, το εμπόριο, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον, τη μετανάστευση κ.λπ.·
   των πολιτικών που ακολουθούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

10.  επικροτεί, εν προκειμένω, την οργάνωση της νέας Επιτροπής σε ομάδες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΥΕ/ΑΠ να συντονίζει όλες τις συναφείς πολιτικές της Επιτροπής που διαθέτουν εξωτερική διάσταση· υποστηρίζει την ΥΕ/ΑΠ στις προσπάθειές της να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής· παροτρύνει παράλληλα την ΥΕ/ΑΠ να αξιοποιήσει τον ρόλο της ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, για να προωθήσει στο Συμβούλιο πρωτοβουλίες που προωθούν κοινές προορατικές πολιτικές πέραν του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, χρησιμοποιώντας το σύνολο της εργαλειοθήκης της ΚΕΠΠΑ και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι εσωτερικές δομές της ΕΥΕΔ πρέπει να αναδιαμορφωθούν με τρόπο που να της επιτρέπουν να επικουρεί την ΥΕ/ΑΠ σε όλους τους ρόλους της για να είναι σε θέση να προωθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον συντονισμό πολιτικών διαδικασιών στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξορθολογιστεί η διάρθρωση της ανώτερης διοίκησης της ΕΥΕΔ και να επιταχυνθούν και να απλουστευτούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στην ΕΥΕΔ, μεταξύ άλλων με τη μεταφορά του προϋπολογισμού τους από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ· ζητεί, εν προκειμένω, πολιτική και οικονομικά αποδοτική αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι εν λόγω ειδικοί εντεταλμένοι·

12.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού των διαφόρων φορέων παρακολούθησης και αντιμετώπισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, τον εξορθολογισμό των υφισταμένων δομών προκειμένου να μειωθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις, μεταξύ άλλων με τη συγχώνευση των αλληλεπικαλυπτόμενων φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι στα κέντρα παρακολούθησης και να ευθυγραμμιστούν οι γλωσσικές ικανότητες των υπαλλήλων τους με το γλωσσικό καθεστώς στις σημαντικότερες περιοχές κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ρωσικά και τα αραβικά· ζητεί να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κέντρων παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ και των αντίστοιχων υπηρεσιών στα κράτη μέλη·

13.  ζητεί τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αντιπροσωπειών της ΕΕ, ώστε να αντανακλά τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον 21ο αιώνα, μεταξύ άλλων μέσω της προσαρμογής του αριθμού των υπαλλήλων και των εμπειρογνωμόνων· θεωρεί, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει σε όλες τις αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει αποστολή της ΚΠAΑ, να υπάρχει ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει την εξουσία των επικεφαλής των αντιπροσωπειών έναντι του συνόλου του προσωπικού, ανεξάρτητα από το θεσμικό όργανο στο οποίο ανήκουν, και να απλουστεύσει τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των αντιπροσωπειών προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας πηγής χρηματοδότησης· ζητεί να αποσαφηνιστούν οι δομές ιεραρχίας· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι δυνατότητες για συνέργειες και οικονομίες κλίμακας που προσφέρει η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πρεσβειών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα η δίκαιη κατανομή μεταξύ προσωπικού αποσπασμένου από τα κράτη μέλη και μόνιμων υπαλλήλων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τη θέσπιση της ΕΥΕΔ και σημειώνει ότι, ιδίως σε υψηλότερες θέσεις, όπως η θέση του επικεφαλής αντιπροσωπείας, αυτή η ισορροπία δεν διατηρείται επί του παρόντος·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ευελιξίας στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις στην επιχειρησιακή εκταμίευση κονδυλίων της ΕΕ και θέτει πρόσθετα εμπόδια στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί σε κρίσεις· τονίζει την ανάγκη για ταχύτερη εκταμίευση των χρηματοδοτικών μέσων, και υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο προκειμένου να αποφεύγονται η απάτη και οι καταχρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, το 2015, πρόταση αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα, η ταχεία διαδικασία (fast-track), η οποία είναι σήμερα διαθέσιμη για την ανθρωπιστική βοήθεια, να χρησιμοποιείται και στη διαχείριση κρίσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δαπάνες για την αντιμετώπιση κρίσεων συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ· εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη στενότητα πληρωμών σε σχέση με τις δύο κύριες πηγές πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, δηλαδή τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ και τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· είναι πεπεισμένο ότι το τρέχον περιβάλλον ασφαλείας στην ανατολική και στη νότια Ευρώπη επιβάλλει μέσα συνέργειας και πρόσθετους πόρους, και όχι σημαντικές περικοπές·

15.  υπενθυμίζει ότι η προβολή της δράσης της ΕΕ χρειάζεται να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και πολυμερών φορέων διαλόγου όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, μέσω αποστολών της ΚΠAΑ ή οποιωνδήποτε άλλων αποστολών με εξωτερική διάσταση·

16.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξασφαλίζει ότι η δράση της στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου, και ότι τούτο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 21 και να διερευνήσει μέσα γα τη βελτίωση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής, ιδίως στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η παρακολούθηση των εξωτερικών πολιτικών σε σχέση με τη συμμόρφωση προς το άρθρο 21 πρέπει να γίνεται με τρόπο περισσότερο εναρμονισμένο και αυστηρότερο· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών τους με την ΕΕ, και τονίζει ότι απαιτείται να εφαρμόζονται όπου είναι απαραίτητο οι ρήτρες αιρεσιμότητας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες·

17.  επισημαίνει την αύξηση των αιτημάτων διεθνούς βοήθειας για τη στήριξη της δημοκρατίας και την παρακολούθηση εκλογών· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεπή παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα και των αιτημάτων στήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα πολιτικά κόμματα·

18.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της συλλογικής άμυνας που εγγυάται το ΝΑΤΟ στα μέλη του· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν επειγόντως την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, να διαθέσουν περισσότερους πόρους και να πάρουν στα σοβαρά τη μεθοδολογία συγκέντρωσης και κοινοχρησίας, συνεργαζόμενα στενότερα για τη δημιουργία συνεργειών· τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ· τονίζει ότι μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζεται με κατάλληλη αμυντική ικανότητα στα κράτη μέλη και σε μια ουσιαστική κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· είναι της άποψης ότι η ΚΠΑΑ συνιστά σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, και συμβάλλει σε αυτόν τον τομέα με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων με την προώθηση της δημιουργίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας (BITDE), την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ανάπτυξης αμυντικής ικανότητας, και την άμεση επέμβαση σε περιοχές κρίσεων μέσω μη στρατιωτικών αποστολών και στρατιωτικών επιχειρήσεων· τονίζει, συνεπώς, ότι η KΠΑΑ θα πρέπει να εμβαθυνθεί περαιτέρω σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι εταίρος του ΝΑΤΟ και ότι οι στρατηγικές των δύο οργανισμών θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεργασία της ΕΕ με εταίρους όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση και ο ΟΑΣΕ, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· επικροτεί τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ να συμμετέχει ενεργά σε θέματα άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της άσκησης της προεδρίας σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη σύνθεση Υπουργών Άμυνας·

19.  υποστηρίζει την εν εξελίξει αναθεώρηση των δομών διαχείρισης κρίσεων η οποία διενεργείται στους κόλπους της ΕΥΕΔ· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται με πιο κατάλληλο τρόπο στις κρίσεις που εκδηλώνονται, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του αριθμού των παράλληλων δομών· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να διατηρήσει και να ενισχύσει τον διακριτό χαρακτήρα των μη στρατιωτικών προσεγγίσεων στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη διαχείριση κρίσεων·

20.  υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες που προσφέρουν διάφορες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπως το άρθρο 44 ΣΕΕ (για την ανάθεση αποστολών ΚΠΑΑ σε μια μικρή ομάδα κρατών μελών), το άρθρο 41 ΣΕΕ (για το Ταμείο Εκκίνησης), το άρθρο 46 ΣΕΕ (για τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία), το άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ (για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής), και το άρθρο 222 ΣΛΕΕ (για τη ρήτρα αλληλεγγύης) δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει ενεργά τα μέσα αυτά και την εφαρμογή τους, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να τα χρησιμοποιούν·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας τον Δεκέμβριο του 2013, και ζητεί να εφαρμοστούν οι ληφθείσες αποφάσεις· αναμένει την επικείμενη συζήτηση τον Ιούνιο του 2015· ζητεί να ληφθούν φιλόδοξες αποφάσεις στην εν λόγω σύνοδο κορυφής, ειδικότερα δε:

   η δρομολόγηση – με βάση την αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ – διαδικασίας στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, για τον καθορισμό των απαιτούμενων ικανοτήτων και επιλογών εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ·
   η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας με την παροχή των αναγκαίων πόρων και της πολιτικής ώθησης, ώστε να μπορεί να επιτελέσει πλήρως τον ρόλο του όσον αφορά τον συντονισμό και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών·
   η αναθεώρηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ», με στόχο την περαιτέρω αύξηση της κοινής χρηματοδότησης στον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση, λόγω οικονομικών προβληματισμών, της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε κρίσεις, να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σύντομα δυνάμεις που θα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, και να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανομή των βαρών·
   η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας μέσω, μεταξύ άλλων, του συντονισμού των προϋπολογισμών άμυνας, της εναρμόνισης των προϋποθέσεων, του περιορισμού των ανεπαρκειών, και της δημιουργίας συνεργειών·
   η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων στους τομείς του σχεδιασμού και της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της ίδρυσης μόνιμου στρατιωτικού κέντρου επιχειρήσεων σε στενή συνεργασία με την ήδη υπάρχουσα μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC)·
   η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της χρηστικότητας των συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση μιας δομημένης προσέγγισης που θα επεκτείνει την κοινή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού «ΑΘΗΝΑ», και θα προβλέπει την ανάπτυξη των συγκροτημάτων μάχης στα μελλοντικά σενάρια διαχείρισης κρίσεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο·

22.  θεωρεί ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρες της ΕΕ δείχνουν πως ο διαχωρισμός της εσωτερικής ασφάλειας από την εξωτερική καθίσταται διαρκώς δυσκολότερος, και ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τον συντονισμό των προσπαθειών τους σε αυτούς τους τομείς· ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της ασφάλειας, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις σχέσεις της ΕΕ με χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, την κοινοχρησία πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να αναλάβει ο ΟΗΕ στην προσπάθεια αυτή·

23.  ζητεί να διατεθούν οι απαιτούμενοι βιομηχανικοί και τεχνολογικοί πόροι για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς για προϊόντα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η κυβερνοάμυνα στην εξωτερική δράση και την ΚΕΠΠΑ, και ζητεί στενότερο συντονισμό της κυβερνοάμυνας με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να καθιερωθεί μια κυβερνοαποτροπή η οποία θα επιτρέψει την αποτελεσματική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιθέσεων που εξαπολύονται από τον κυβερνοχώρο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εστιάσουν στους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συναφών υποδομών· επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει την ανάγκη για σημαντική αύξηση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας· καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να ενισχύσει τον συντονισμό της κυβερνοάμυνας μεταξύ των κρατών μελών, και τα κράτη μέλη να διαθέσουν στον ΕΟΑ τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τον κανονισμό για τα προϊόντα διπλής χρήσης, προκειμένου να αποφεύγεται η εξαγωγή συστημάτων σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την κρίσιμη υποδομή της ΕΕ και να προλαμβάνεται η εξαγωγή τεχνολογίας μαζικής παρακολούθησης σε απολυταρχικά καθεστώτα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ της προάσπισης των ψηφιακών ελευθεριών, αφενός, και της ασφάλειας, αφετέρου·

24.  ζητεί την κατάρτιση μιας ανανεωμένης και συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων με τη χρήση όλων των μέσων πολιτικής και βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής και της εμπορικής πολιτικής, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της πρόληψης των συγκρούσεων και της διαχείρισης κρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ενίσχυση των οδών νόμιμης μετανάστευσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του για αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής υποστήριξης σε χώρες που δέχονται πρόσφυγες, και την ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας που εκτελούνται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες κοντά στις περιφέρειες προέλευσης· τονίζει ότι τα ζητήματα διαχείρισης της μετανάστευσης θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εξωτερική δράση της ΕΕ και να αποτελέσουν υψηλή προτεραιότητα της συνεργασίας της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες στα ανατολικά και στον Νότο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η απώλεια ανθρώπινων ζωών στα σύνορα της ΕΕ·

25.  επισημαίνει ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται διαρκώς περισσότερο ως μέσο εξωτερικής πολιτικής, και υπενθυμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνιστά θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης με στόχο την αύξηση της συνοχής και του συντονισμού μεταξύ εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής· τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να συνιστά τμήμα της σφαιρικής προσέγγισης στην εξωτερική δράση της ΕΕ, και πιστεύει ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συμφωνεί με τις άλλες πολιτικές προτεραιότητας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της για την ασφάλεια, τις εξωτερικές σχέσεις και τη γειτονία, το εμπόριο και την ανάπτυξη, καθώς και με τις πολιτικές της στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ουσιαστική μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία και εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να παρακολουθούν και να εξετάζουν τον έλεγχο υποδομών από οντότητες εκτός της ΕΕ ― ιδίως από κρατικές εταιρείες, εθνικές τράπεζες ή κρατικά επενδυτικά ταμεία τρίτων χωρών ― οι οποίες διεισδύουν στην αγορά ενέργειας της ΕΕ ή παρακωλύουν τη διαφοροποίηση, μεταξύ άλλων και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· τονίζει ότι οι εξωενωσιακές ενεργειακές επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται κι αυτές στους κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στην αγορά ενέργειας της ΕΕ·

26.  επικροτεί την καθιέρωση θέσης Αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών που προβλέπονται στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και άλλων πολιτικών με εξωτερική διάσταση, όπως η ενεργειακή πολιτική, και αναμένει η νέα διάρθρωση της Επιτροπής σε ομάδες να αποδώσει εν προκειμένω αποτελέσματα· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ευθυγράμμιση των στόχων ενεργειακής ασφάλειας με άλλους στόχους που επιδιώκει η ΕΕ· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να αναπτύξει στρατηγικές προτεραιότητες για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική, ενσωματωμένες στους γενικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής, και να χρησιμοποιεί εντατικότερα τα μέσα εξωτερικής πολιτικής στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας·

27.  θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια διασυνδεδεμένη ενεργειακή υποδομή και όλα τα τμήματα της επικράτειας της ΕΕ να ενταχθούν σε ένα πανενωσιακό ενεργειακό δίκτυο· τονίζει ότι οι προσπάθειες για διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ θα πρέπει να ενταθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ· θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης θα ωφεληθεί πολύ από την αξιοπιστία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι ουσιαστική, και ότι είναι προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ να εξασφαλίσει τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση των αγορών ενέργειας στους διεθνείς κανόνες· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πόρους άλλους από τους ενεργειακούς·

28.  επικροτεί τη στάση συνεργασίας της ΥΕ/ΑΠ, Federica Mogherini, έναντι του Κοινοβουλίου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της λογοδοσίας της προς το θεσμικό όργανο· επαναλαμβάνει την ανάγκη για συστηματική και προορατική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πριν από την έγκριση των στρατηγικών εξωτερικής πολιτικής και των εντολών ΚΠΑΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με την αντικατάσταση της διοργανικής συμφωνίας του 2002 για την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας· δεσμεύεται να εντείνει τη συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ και με την COSAC, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένο να ελέγχει τους αντίστοιχους πόρους·

Διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής και έννομης τάξης

29.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παγιωθεί η ΕΕ και να ενισχυθεί η ικανότητα ενσωμάτωσής της, που συνιστά ένα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· επαναλαμβάνει την προοπτική διεύρυνσης για όλες τις υποψήφιες χώρες και άλλους δυνητικούς υποψήφιους σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, του 2003, με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και υποστηρίζει τη συνέχιση των διευρυνσιακών διαπραγματεύσεων· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συνίσταται στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής διακυβέρνησης ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης· επαναλαμβάνει ότι κάθε χώρα θα κρίνεται με βάση τα επιτεύγματά της, και πιστεύει ότι στις περιπτώσεις όπου η ΕΕ κρίνει ικανοποιητικό το επίπεδο ευθυγράμμισης μιας χώρας με το ενωσιακό κεκτημένο, θα πρέπει να αρχίζουν ή να συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι αυτό είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΕ στο σύνολό της· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις υποψήφιες χώρες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και τονίζει τη σπουδαιότητα της ευθυγράμμισής τους με την ΚΕΠΠΑ·

30.  θεωρεί ότι χρειάζεται μια γενική πολιτική στρατηγική για την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως προβλέπεται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, η οποία δεσμεύει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· επιμένει ότι η εν λόγω τάξη βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, καθώς και στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων· θεωρεί ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τη Ρωσία και με άλλα γειτονικά κράτη της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία για την ενίσχυση της τάξης αυτής συνιστά βάση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσής της από την Κριμαία·

31.  θεωρεί ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονές της προς ανατολάς, με βάση τα επιτεύγματα, τη διαφοροποίηση και την αρχή της αναλογικότητας του οφέλους· πιστεύει ότι η υποστήριξη των χωρών που επιθυμούν να προσεγγίσουν την ΕΕ πρέπει να συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μια σημαντική απάντηση στις φιλοδοξίες της Ρωσίας στη γειτονία της είναι η επένδυση στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την οικονομική ανάπτυξη και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών· δεσμεύεται στην ευρωπαϊκή προοπτική για τους ανατολικοευρωπαίους γείτονες της ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ οι χώρες αυτές -όπως και κάθε άλλη χώρα- μπορούν να υποβάλουν αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και της προσήλωσης στις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων, και της εξασφάλισης κράτους δικαίου·

32.  χαιρετίζει την υπογραφή, την κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των ενδιαφερόμενων χωρών, και την προσωρινή υλοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, που αποτελούν βασικό βήμα στην κατεύθυνση της σύγκλισής τους με την ΕΕ· θεωρεί ότι η διαδικασία σύνδεσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις ενδιαφερόμενες χώρες για τον εκσυγχρονισμό της δημοκρατικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την πραγματοποίηση οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ως βασικό βήμα στην κατεύθυνση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής σύγκλισής τους με την ΕΕ· ζητεί τη σημαντική αύξηση της πολιτικής, οικονομικής και τεχνικής βοήθειας που προσφέρει η ΕΕ για την υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων· επιμένει, ωστόσο, στην αυστηρή αιρεσιμότητα και την ανάγκη να εξασφαλίζεται λογοδοσία για τους πόρους που δαπανώνται, όπως επίσης να επιτευχθεί σημαντική επιτυχία στην περιστολή της διαφθοράς· χαιρετίζει τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 αντίστοιχα, σύμφωνα με τα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα·

33.  ζητεί τη στενή συνεργασία με τους ανατολικοευρωπαίους γείτονες που δεν έχουν συνάψει ακόμα συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ ή επιθυμούν να βαθύνουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις σε διάφορα πλαίσια, μεταξύ άλλων με την προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ενωσιακή βοήθεια μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν υπάρχει επαρκής ενστερνισμός και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών εκ μέρους των χωρών εταίρων, που πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους με βάση το διεθνές δίκαιο·

34.  καλεί τη Ρωσία να τιμήσει τις δεσμεύσεις και τις νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που παγιώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στον Χάρτη του Παρισιού, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του ΟΑΣΕ, στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης και στη Συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας· καταδικάζει έντονα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία, με την άμεση στρατιωτική επιθετική της ενέργεια και τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα τόσο μεταξύ των ενόπλων όσο και μεταξύ των αμάχων, καθώς και με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και με παρόμοιες ενέργειες κατά της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, εδαφών της Γεωργίας· υπογραμμίζει την ανησυχητική επιδείνωση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Κριμαία· καλεί τη Ρωσία να προβεί σε αποκλιμάκωση και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το ουκρανικό έδαφος, και να αποκαταστήσει το καθεστώς που ίσχυε πριν από την προσάρτηση· επικροτεί τις προσπάθειες για εξεύρεση συνολικής συμφωνίας στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015, και ζητεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας· απορρίπτει ως παράνομες τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Ντονέτσκ και στο Λουχάνσκ στις 2 Νοεμβρίου 2014·

35.  υποστηρίζει τις κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ ως αντίδραση στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, και τονίζει ότι πρόκειται για κλιμακωτές και αναστρέψιμες κυρώσεις, εξαρτώμενες ιδίως από την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων στο Μινσκ, οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν και να ενισχυθούν, αν η Ρωσία εξακολουθήσει να αθετεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της· καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει την ενιαία εφαρμογή τους·

36.  τονίζει την ανάγκη, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδείξουν αλληλεγγύη και να τηρήσουν ομόφωνη στάση απέναντι στη Ρωσία· καλεί τις υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμίσουν την εξωτερική πολιτική τους έναντι της Ρωσίας με αυτήν της ΕΕ· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να αναπτύξει, κατά προτεραιότητα, μια κοινή στρατηγική της ΕΕ για τη Ρωσία, με στόχο την εξασφάλιση δέσμευσης εκ μέρους της Ρωσίας για ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του ανεπιφύλακτου σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτονικών χωρών της· πιστεύει ότι μια καλή σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, θα ήταν προς το κοινό συμφέρον, και ελπίζει ότι η Ρωσία θα δείξει προθυμία για μια τέτοια εξέλιξη, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο·

37.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και τις προπαγανδιστικές ενέργειες της Ρωσίας τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποβάλουν σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προπαγάνδας· ζητεί να υπάρξει για τον σκοπό αυτό συνεργασία με το κέντρο αριστείας στρατηγικών επικοινωνιών του NATO·

38.  προτρέπει την ηγεσία της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελευθερία των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων που αντιμετωπίζουν εντεινόμενες διακρίσεις και διώξεις, βρίσκονται δε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές διμερείς συμφωνίες περιλαμβάνουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων και την αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την προαγωγή και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων·

Υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθεροποίησης στις περιοχές της νότιας γειτονίας

39.  εμμένει στην ανάγκη να αναθεωρηθεί ουσιαστικά η πολιτική της ΕΕ έναντι των γειτόνων της προς Νότο, με κύρια στοιχεία τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων και την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής επικεντρωμένης που θα επικεντρώνει τα μέσα και τους πόρους της ΕΕ στην υποστήριξη της δημιουργίας λειτουργικών και ανοιχτών κρατών, ικανών να προσφέρουν ασφάλεια στους πολίτες τους, να προάγουν τη δημοκρατία, να αντιμετωπίζουν τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουν τις θρησκευτικές και τις εθνοτικές μειονότητες και να προάγουν το κράτος δικαίου, ως βασική προϋπόθεση για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει το αναξιοποίητο δυναμικό του διασυνοριακού εμπορίου στην περιοχή· επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων, στο πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου·

40.  τονίζει ότι κατά την παροχή βοήθειας και στήριξης, η ΕΕ πρέπει να επιβάλλει όρους, δεδομένου ότι τα προγράμματα βοήθειας και στήριξης της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν τίθενται σαφείς όροι στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο·

41.  επιμένει ότι η αναθεωρημένη προσέγγιση της ΕΕ έναντι των γειτόνων της προς Νότο θα πρέπει να βασίζεται στη διαφοροποίηση και στην αρχή της αναλογικότητας του οφέλους, με βάση την οποία η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει πρόσθετη στήριξη σε κυβερνήσεις εταίρους πραγματικά αφοσιωμένες στην επίτευξη προόδου, οι οποίες παρουσιάζουν απτά αποτελέσματα ως προς τον εκδημοκρατισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει στην Τυνησία, την Ιορδανία και το Μαρόκο·

42.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, και ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης, για να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας και στον ανθρωπιστικό τομέα στη νότια Μεσόγειο· καλεί ακόμα την Τουρκία να επεξεργαστεί μεταρρυθμίσεις πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ελευθεροτυπίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, και του κράτους δικαίου·

43.  καλεί την ηγεσία της ΕΕ να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και με τη συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων (π.χ. Ρωσία και Κίνα), μια στρατηγική που θα ενθαρρύνει τους περιφερειακούς παράγοντες (μεταξύ άλλων, την Τουρκία, το Ιράκ, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τις κυβερνήσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, το Ιράν, τον Αραβικό Σύνδεσμο και τις κουρδικές δυνάμεις) να ενωθούν προκειμένου να τερματίσουν τους «πολέμους δι’ αντιπροσώπων» και να διακόψουν την οικονομική στήριξη σε φονταμενταλιστές, καθώς επίσης να αναπτύξουν μια λύση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, ιδίως για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία· υπογραμμίζει την ανάγκη διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Λιβύης και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει την ενεργότερη συμμετοχή των περιφερειακών παραγόντων στη διαμεσολάβηση και την επίλυση συγκρούσεων, σε στενό συντονισμό με τις τρέχουσες προσπάθειες του ΟΗΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις της Ε3+3 με το Ιράν, και ελπίζει ότι θα οδηγήσουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, διασφαλίζοντας τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και προσφέροντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική πλήρους επανένταξης του Ιράν στη διεθνή κοινότητα· υποστηρίζει τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ και όλων των μερών που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής για την ανεύρεση συνολικής, εποικοδομητικής και βιώσιμης λύσης για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή· τονίζει ότι η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 1967 οδηγεί σε ακόμη περισσότερη βία και αιματοχυσία·

44.  επικροτεί τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ σχετικά με την ίδρυση γραφείου στο Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, και ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να ανοίξουν αυτό το γραφείο το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι τούτο θα επέτρεπε στην ΕΕ να συλλέγει πληροφορίες επιτόπου, να βελτιώσει τη συνεργασία της με τους τοπικούς παράγοντες, να αξιολογεί και να συντονίζει καλύτερα τις ανθρωπιστικές και στρατιωτικές της επιχειρήσεις, και να βελτιώσει την προβολή της ΕΕ στην περιοχή·

45.  ζητεί τον διορισμό ειδικού συμβούλου για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μιας μόνιμης διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν·

46.  θεωρεί ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες και η βαρβαρότητα των τρομοκρατικών τζιχαντιστικών ομάδων που ανήκουν ή πρόσκεινται στο αποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» (ΙΚ), συνιστά μείζονα απειλή για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής (MENA), για την Ευρώπη, και πιθανόν για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα· υποστηρίζει την παγκόσμια συμμαχία κατά του ΙΚ και τις προσπάθειές της για καταπολέμηση του ΙΚ με στρατιωτικά μέσα· επικροτεί τις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό και ζητεί στενότερη και αποδοτική συνεργασία και διάλογο για την κοινή αξιολόγηση της απειλής· ζητεί να ενταθεί η αποφασιστική παγκόσμια κανονιστική πίεση για να διακοπεί η πρόσβαση των τζιχαντιστών σε έσοδα από το πετρέλαιο και να εφαρμοστούν αυστηρές παγκόσμιες κυρώσεις για οικονομικές συναλλαγές προς όφελός τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι τζιχαντιστικές ομάδες λαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση από ορισμένες αραβικές χώρες, και ότι η ΕΕ πρέπει να καλέσει τις χώρες αυτές να επιδείξουν μεγαλύτερη συνέπεια· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να εμποδιστεί η χρήση του Διαδικτύου από τους τζιχαντιστές για στρατολόγηση και προπαγάνδα· εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης τόσο της διεθνούς συνεργασίας όσο και της συνεργασίας μέσα στην ΕΕ, για την αποτροπή της μετάβασης εξτρεμιστών στη Συρία και το Ιράκ προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό των τζιχαντιστών, μεταξύ άλλων με επενδύσεις σε εθνικά προγράμματα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και για την αποριζοσπαστικοποίηση στα κράτη μέλη· ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου οι ευρωπαίοι μαχητές που επιστρέφουν να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας των εθνικών ποινικών συστημάτων τους· υπενθυμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ·

47.  καλεί τις χώρες της περιοχής να παραμείνουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να απέχουν από ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις, τριβές και κρίσεις μεταξύ τους, ή να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στον αγώνα της διεθνούς κοινότητας εναντίον του ΙΚ·

48.  καταδικάζει την ωμή βία που ασκεί το καθεστώς Άσαντ κατά των σύριων πολιτών και ζητεί να ενισχυθεί η πίεση για μια ουσιαστική πολιτική μετάβαση στη Συρία, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη υποστήριξη της μετριοπαθούς συριακής αντιπολίτευσης·

49.  υπογραμμίζει ότι σε πολλούς τομείς η εξωτερική πολιτική της Ένωσης έναντι των γειτόνων της προς Νότο πρέπει να δημιουργεί γέφυρα με την Αφρική· θεωρεί ότι η Αφρική, ιδιαίτερα δε η περιοχή της Σαχάρας και του Σαχέλ, βρίσκεται υπό στρατιωτική απειλή, και καλεί την ΕΕ να αποκριθεί στην απειλή αυτή, μεταξύ άλλων με μέτρα στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της παιδείας και της ασφάλειας· επισημαίνει ότι εντείνονται συνεχώς οι εγκληματικές δραστηριότητες των τρομοκρατών της Αλ Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ (AQIM), της Αλ Μουραμπιτούν που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του κινήματος για την Ενότητα και την Τζιχάντ στη Δυτική Αφρική (Mujao) και της Ταξιαρχίας Μασκοφόρων Ανδρών του Μοχτάρ Μπελμοχτάρ ή της Μπόκο Χαράμ· τονίζει την ανάγκη για την εφαρμογή των συστάσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και καλεί την Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής·

50.  τονίζει τη σημασία της Ιορδανίας και του Λιβάνου ως σταθερών εταίρων στη Μέση Ανατολή· υπενθυμίζει ότι αυτές οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κύμα προσφύγων που δημιουργεί τεράστιες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις· συγχαίρει τις γειτονικές χώρες για τη συνεχή βοήθεια τους προς τους πρόσφυγες από το Ιράκ και τη Συρία· καλεί την ηγεσία της ΕΕ να ξεκινήσει μια παγκόσμια προσπάθεια, με τη συμμετοχή και των περιφερειακών δυνάμεων, για τη μαζική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολίτες που πλήττονται από τη σύγκρουση στη Συρία και από τη βία του ΙΚ, ιδίως με στόχο την υποστήριξη των προσφύγων και την παροχή άμεσης οικονομικής στήριξης σε όλες τις χώρες της περιοχής που φιλοξενούν πρόσφυγες, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική τους ένταξη και να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση·

51.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες κατά της τρομοκρατίας συνδυάζεται με σεβασμό του κράτους δικαίου και των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ενίσχυση μιας συνεργατικής παγκόσμιας τάξης βασιζόμενης σε κανόνες

52.  πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι ο βασικός στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ενθαρρύνει τον στενότερο συντονισμό, σε βάση ισοτιμίας, με τις ΗΠΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, προς υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και με την επιδίωξη κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις τόσο στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· υπογραμμίζει τη στρατηγική φύση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων, η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους διατλαντικούς εταίρους να ορίσουν παγκόσμια πρότυπα για την εργασία, την υγεία, το περιβάλλον και τη διανοητική ιδιοκτησία, και να ενισχύσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση· ζητεί, εν προκειμένω, να επιδειχθεί πιο ανοικτό πνεύμα και να επικρατήσει περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις καθώς και να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· πιστεύει ότι η Λατινική Αμερική είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ, και ότι πρέπει να αναπτυχθούν διάφοροι τρόποι τριμερούς διατλαντικής συνεργασίας·

53.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στρατηγική συνεργασία και να συναφθούν εταιρικές σχέσεις με διάφορες χώρες, με σαφές θεματολόγιο, και να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις υπό το φως του αντικτύπου των πολιτικών τους·

54.  επικροτεί τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Ουαλία, και ζητεί την υλοποίησή τους· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί, και ότι πρέπει να υπάρχει στενότερος σχεδιασμός και συντονισμός μεταξύ της ευφυούς άμυνας του ΝΑΤΟ και της «συγκέντρωσης και κοινοχρησίας» της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων· επαναλαμβάνει την ανάγκη σεβασμού των πολιτικών ασφαλείας των κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ενωσιακή στρατηγική, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, για τον επιμερισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις, της ευθύνης για την ειρήνη και τη σταθερότητα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής τάξης· επισημαίνει τη σημασία της βελτίωσης των σχέσεων με κράτη που έχουν κεντρικό ρόλο στην Ασία, καθώς και με περιφερειακούς οργανισμούς όπως ο ASEAN, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής·

56.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να ενισχύσει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι της Ασίας, ειδικά σε σχέση με την Κίνα και την Ινδία· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να εξασφαλίσει ότι οι διμερείς σύνοδοι κορυφής με την Κίνα και την Ινδία θα διεξάγονται σε ετήσια βάση και θα έχουν απτά αποτελέσματα·

57.  τονίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού, ειδικότερα στη θάλασσα της Ανατολικής και Νότιας Κίνας, είναι ουσιώδους σημασίας για την ΕΕ· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή να επιλύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και να συνεργαστούν μεταξύ τους στην εκμετάλλευση φυσικών και θαλάσσιων πόρων· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της προώθησης ευρωπαϊκών πολιτικών στη βάση της υποστήριξης της ενεργού πρόληψης συγκρούσεων και στρατηγικών ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων· πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ουσιαστικό συμφέρον να συνεχιστεί η ανάπτυξη και ευημερία της Ανατολικής Ασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις χώρες Ασίας-Ειρηνικού χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διατηρηθεί βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενθαρρυντική βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν τα τελευταία έξι χρόνια, και ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να διευκολυνθεί η ειρηνική τους εξέλιξη·

58.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν νέα και ισχυρή ώθηση στη διαπραγμάτευση για τον πυρηνικό αφοπλισμό και στην πολιτική ελέγχου των εξοπλισμών· χαιρετίζει την επικείμενη αναθεώρηση, εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων ως μείζον βήμα στην κατεύθυνση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συντονισμένη και προορατική θέση στις διαπραγματεύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων και ζητεί την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή της· ζητεί να συσταθεί μια ευρωπαϊκή αρχή για το εμπόριο όπλων, η οποία θα επικουρεί τα κράτη μέλη στην ερμηνεία των κανόνων και θα εξασφαλίζει τη συνεπή και αυστηρή συμμόρφωση προς τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· τονίζει την ανάγκη για διεξαγωγή καλύτερων εκ των υστέρων ελέγχων στη χρήση των εξαγόμενων όπλων·

59.  δηλώνει ότι η ΕΕ, που έχει σημειώσει στο παρελθόν επιτυχίες στην προσπάθεια για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθήσει αποφασιστικότερη στάση· ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την προσήλωσή τους στον σκοπό αυτό και την πολιτική τους βούληση, με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο·

60.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), προκειμένου να αντανακλά καλύτερα τη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό και να ξεκινήσει πανευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΣΑΗΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταστεί πλήρες μέλος του ΟΗΕ·

61.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς υπογραφής και επικύρωσης του Καταστατικού της Ρώμης, και ότι απαιτείται να ενισχυθεί και να στηριχθεί περαιτέρω το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

62.  υπενθυμίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ υπέρ της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και της προαγωγής του καθολικού χαρακτήρα του καταστατικού της Ρώμης για την ίδρυση του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου (ΔΠΔ)· εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη κύρωση του καταστατικού της Ρώμης από την Παλαιστίνη·

63.  ζητεί την ανάπτυξη συνεκτικής στρατηγικής για την ασφάλεια του κλίματος, σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αντιμετωπίζει τις στρατηγικές και πολιτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη να αποκριθεί σε γεωπολιτική αστάθεια από κλιματικά αίτια, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον αντίκτυπο της κλιματικής μεταβολής· αναγνωρίζει τη σημασία της επικείμενης συνόδου κορυφής του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· ζητεί από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία σχετικά με τους στόχους στον τομέα της κλιματικής μεταβολής, προκειμένου να οικοδομηθεί στήριξη για μια ισχυρή και διεξοδική συμφωνία· ζητεί να διεξαχθεί συζήτηση για μια μελλοντοστραφή στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της μετανάστευσης η οποία προκαλείται από την κλιματική μεταβολή·

64.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμβάλουν θετικά και συντονισμένα στην κατάρτιση του θεματολογίου της ανάπτυξης μετά το 2015, και επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της ΥΕ/ΑΠ για τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά αίτια της φτώχειας, της ανισότητας και της βίας, ενισχύοντας αποτελεσματικούς και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικούς θεσμούς, χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στον Προεδρεύοντα του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου