Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0215/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0077

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 58k
Torsdag den 12. marts 2015 - Strasbourg
Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga og samarbejde om bekæmpelse af terrorisme
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution af 24. september 2014 om trusler mod den internationale fred og sikkerhed som følge af terroraktioner (resolution 2178 (2014)),

–  der henviser til den fælles Rigaerklæring, der blev afgivet efter justits- og indenrigsministrenes uformelle møde i Riga den 29. og 30. januar 2015,

–  der henviser til aktiviteterne på forbindelseskontoret mellem EU og LAS på Malta, der tager sigte på at fremme dialogen mellem Kommissionen og Den Arabiske Liga,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til den erklæring, der blev vedtaget på det tredje møde mellem udenrigsministrene fra Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga den 10.-11. juni 2014,

–  der henviser til undertegnelsen den 19. januar 2015 af aftalememorandummet mellem næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NP/HR), Federica Mogherini, og generalsekretæren for Den Arabiske Liga Nabil El Araby, på vegne af henholdsvis Den Europæiske Union og Den Arabiske Liga,

–  der henviser til strategien for EU's indre sikkerhed, som blev vedtaget af Rådet den 25. februar 2010,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om terrorbekæmpelse, særlig dem af 9. februar 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme(1),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2015 om situationen i Egypten(2),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om lande, der er medlemmer af Den Arabiske Liga (LAS),

–  der henviser til erklæringen af 19. januar 2015 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og stk. 4,

A.  der henviser til, at terrorisme og voldelig ekstremisme er betydelige trusler mod sikkerheden og frihedsrettighederne på globalt plan, og til, at respekten for de grundlæggende rettigheder er et afgørende element i vellykkede terrorbekæmpelsespolitikker;

B.  der henviser til, at terrorisme udgør en global trussel, der skal imødegås ved en koordineret indsats fra de nationale og regionale regeringers og de internationale organisationers side; understreger, at kun en global alliance kan imødegå denne trussel effektivt og i fuld overensstemmelse med folkeretten, grundlæggende værdier og internationale menneskerettighedsstandarder;

C.  der henviser til, at næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NK/HR), Federica Mogherini, og generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Nabil El Araby, den 19. januar 2015 undertegnede et aftalememorandum mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Generalsekretariatet for Den Arabiske Liga (LAS);

D.  der henviser til, at indholdet af 2015-aftalememorandummet mellem EU-Udenrigstjenesten og generalsekretariatet for Den Arabiske Liga ikke er offentligt;

E.  der henviser til, at EU og LAS har en fælles interesse i langvarige løsninger for at sikre regional fred og stabilitet; der henviser til, at aftalememorandummet har til formål at støtte og styrke forbindelserne mellem medlemsstaterne i EU og medlemmerne af Den Arabiske Liga med henblik på at forbedre deres arbejdsstrukturer, udveksle erfaring og indgå i dialog for at opnå fælles mål på områder af fælles interesse;

F.  der henviser til, at fænomenet med krigere fra Europa, der rejser forskellige steder hen for at udkæmpe jihad, og den sikkerhedstrussel, som de kan udgøre i EU, når de vender hjem, sandsynligvis vil vare ved i de kommende år; der henviser til, at tusindvis af statsborgere fra EU-lande formodes at have forladt deres hjem for at blive udenlandske krigere i forbindelse med udbruddet af krig og vold i Syrien, Irak og Libyen, hvilket udgør en yderligere udfordring for EU-borgernes sikkerhed; der henviser til, at de nylige terrorangreb i Paris og København blev begået af EU-borgere;

G.  der henviser til, at udbredelsen af terroristpropaganda fremmes gennem brug af internettet og de sociale medier; der henviser til, at cyberterrorisme sætter terrorgrupper i stand til at etablere og vedligeholde forbindelser uden fysiske forhindringer i form af grænser og således reducerer behovet for baser eller fristeder i lande;

H.  der henviser til, at der sker alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne i lande, der er medlem af Den Arabiske Liga;

I.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer, som af EU anses for at udøve deres universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, stemples som terrororganisationer af regeringer i lande, der er medlem af Den Arabiske Liga; der henviser til, at bekæmpelsen af terrorisme og den nationale sikkerhed i stigende grad benyttes til at legitimere overgreb på oppositionsmedlemmer, civilsamfundet og journalister;

J.  der henviser til, at EU's eksterne politikker skal bidrage til bekæmpelse af terrortruslen, som er tiltagende i visse dele af EU's naboskabsområde; der henviser til, at forebyggelsesstrategier til bekæmpelse af terrorisme bør hvile på en mangesidet tilgang med det formål direkte at imødegå forberedelsen af angreb på EU's område, men som også er rettet mod nødvendigheden af at tage fat på de underliggende årsager til terrorisme;

K.  der henviser til, at EU fordømmer anvendelsen af dødsstraf og grufulde og umenneskelige straffe overalt i verden, også for personer, som er dømt for at have begået terrorhandlinger;

1.  udtrykker sin dybeste beklagelse over graden af menneskelig lidelse og tab af menneskeliv på grund af terrorangreb og udtrykker sin solidaritet med familierne til alle uskyldige ofre;

2.  understreger det forhold, at terrorisme udgør en direkte trussel mod alle lande og alle mennesker, uanset deres etniske baggrund, religion eller tro;

3.  opfordrer til, at aftalememorandummet offentliggøres, således at dets indhold kan blive underkastet demokratisk og retslig kontrol;

4.  opfordrer Rådet til i samarbejde med alle medlemsstater i LAS at udarbejde en fælles, utvetydig definition af terrorisme;

5.  fremhæver betydningen af samarbejde om spørgsmål vedrørende humanitær bistand gennem udveksling af oplysninger om krisesituationer; understreger, at det er vigtigt at udveksle vurderinger og bedste praksis, når dette er hensigtsmæssigt, og samarbejde om at fastlægge, hvilke konkrete foranstaltninger der skal træffes til imødegåelse af truslen, herunder mere effektive tiltag til forebyggelse af radikalisering og rekruttering af terrorister og udenlandske krigere og deres udrejse samt i forbindelse med behandlingen af disse krigere, når de vender tilbage til det land, de er rejst ud fra;

6.  gentager sin holdning om, at det i kampen mod terrorisme er afgørende ikke alene at behandle konsekvenserne, men også de underliggende radikaliseringsfaktorer, og understreger behovet for en omfattende tværsektoriel tilgang, der sikrer inddragelse af alle berørte politikområder, herunder betydningen af at fremme en kultur præget af inklusion og tolerance bl.a. gennem uddannelse og social- og regionalpolitik;

7.  henviser til, at en af hovedårsagerne til den aktuelle terrortrussel i EU og i de arabiske lande er jihadistisk ekstremisme; er af den opfattelse, at en politik, der tager sigte på afradikalisering og bekæmpelse af terrorisme, udelukkende har en virkning, hvis der samarbejdes tæt med oprindelseslandene;

8.  opfordrer myndighederne i EU's og LAS' medlemsstater til at respektere forbuddet mod tortur, der navnlig er nedfældet i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som de fleste af dem har undertegnet og ratificeret; gentager, at tilståelser fremtvunget under tortur ikke er gyldige;

9.  gentager, at det er nødvendigt at sikre balance mellem frihed og sikkerhed i reaktionen på terrortruslen og overveje om alle foranstaltninger, der træffes, er i overensstemmelse med retsstatsprincippet og kravene om grundlæggende rettigheder;

10.  bifalder generelt samarbejde og partnerskab mellem EU og tredjelande med det formål at bekæmpe terrorisme; glæder sig over indledningen af en strategisk dialog mellem EU og LAS, herunder drøftelserne om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål og afholdelsen af regelmæssige møder i EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité med faste repræsentanter for de arabiske lande, og roser det fremskridt, der er gjort med hensyn til tidlig varsling og kriserespons, navnlig den fuldstændige gennemførelse af projektet om tidlig varsling og kriserespons;

11.  minder dog om, at foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme aldrig må misbruges til at undertrykke legitim uenighed eller til at krænke folks universelle menneskerettigheder; opfordrer EU til at indbygge klare beskyttelsesforanstaltninger i sit samarbejde med tredjelande for at sikre, at det hverken direkte eller indirekte støtter eller legitimerer undertrykkelse af lovlige organisationer og personer i terrorbekæmpelsens navn;

12.  fremhæver, at udenrigsministrene fra EU og LAS også enedes om at fortsætte arbejdet med den omfattende gennemførelse af FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme; støtter, at de bifaldt oprettelsen af FN's terrorbekæmpelsescenter med initiativet fra Vogteren af de to Hellige Moskeer, og at de opfordrede til at støtte dette center, og at de bifaldt afholdelsen af den første internationale konference om bekæmpelse af terrorisme i marts 2014 i Baghdad som en lejlighed til at drøfte og finde hensigtsmæssige midler og måder til at fremme internationalt samarbejde og bekæmpe terrorisme på regionalt plan;

13.  bekræfter vigtigheden af samarbejdet mellem EU og LAS på menneskerettighedsområdet og understreger betydningen af fortsat at fremme og beskytte menneskerettighederne og værne om samtlige menneskerettigheder for alle, herunder retten til økonomisk og social udvikling og retten til ytringsfrihed og religions- og trosfrihed, samtidig med at værdierne tolerance og sameksistens mellem forskellige religioner fremmes, og udstødelse, ekstremisme, opfordring til og udbredelse af had og vold forebygges;

14.  opfordrer Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket overtrædelser af EU's adfærdskodeks vedrørende våbeneksport i forhold til undertrykkelse;

15.  opfordrer EU til i samarbejde med Den Arabiske Liga at udvikle en særlig mekanisme, der tager sigte på at begrænse våbenhandel, ved især at målrette denne mod de lande, terroristerne stammer fra, eller hvor de modtager træning; opfordrer EU til nøje at overvåge gennemførelsen af aftaler om våbeneksport, navnlig eksport af teknologi med dobbelt anvendelse, som kan ende i hænderne på terrorister; anser det for afgørende at imødegå finansiering af terrorisme i samarbejde med relevante aktører, herunder LAS og dens medlemmer;

16.  mener, at EU skal revurdere de fremherskende svagheder, der har karakteriseret det tidligere samarbejde om terrorbekæmpelse med de oprindelses-, transit- og bestemmelseslande, hvorigennem udenlandske krigere og ressourcer til støtte for dem er blevet kanaliseret, herunder LAS' medlemsstater;

17.  understreger, at en samlet EU-strategi for antiterrorforanstaltninger, som bygger på en tilgang, der kombinerer diplomatiske, socioøkonomiske, udviklingsrelaterede, konfliktforebyggende, fredsopbyggende og krisestyringsrelaterede redskaber, også skal gøre fuldt brug af EU's udenrigs- og udviklingspolitik med henblik på at bekæmpe fattigdom, forskelsbehandling og marginalisering, bekæmpe korruption og fremme god regeringsførelse og forebygge og løse konflikter, der alt sammen bidrager til at marginalisere visse grupper og samfundslag og dermed gøre dem mere sårbare over for propaganda fra ekstremistiske grupper;

18.  minder om, at det internationale samfund med FN's Generalforsamlings vedtagelse af FN's globale strategi for bekæmpelse af terror i resolution 60/288 har forpligtet sig til at vedtage foranstaltninger, der sikrer, at respekten for menneskerettighederne for alle og retsstatsprincippet udgør grundlaget for bekæmpelse af terrorisme;

19.  minder medlemsstaterne og EU-agenturerne, herunder Europol og Eurojust, om deres forpligtelser i henhold til charteret om grundlæggende rettigheder og den internationale menneskerettighedslovgivning samt om EU's udenrigspolitiske mål;

20.  gentager sin holdning om, at religiøse mindretals rettigheder hænger uløseligt sammen med respekten for andre grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder, såsom retten til frihed, sikkerhed, lige muligheder for mænd og kvinder og ytringsfrihed, og opfordrer LAS, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at beskytte religiøse mindretal i den arabiske verden og fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og generalsekretæren for Den Arabiske Liga.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0032.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik