Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0215/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0077

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 60k
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg
ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2015. aasta resolutsioon ELi ja Araabia Riikide Liiga vaheliste suhete ja terrorismivastase võitluse alase koostöö kohta (2015/2573(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni 2178 (2014), milles käsitletakse terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevaid ohte,

–  võttes arvesse 29.–30. jaanuaril 2015. aastal Riias toimunud justiits- ja siseministrite mitteametliku kohtumise tulemusena tehtud Riia ühisavaldust,

–  võttes arvesse Maltal asuva ELi ja Araabia Riikide Liiga kontaktbüroo tegevust, mille eesmärgiks on Euroopa Komisjoni ja Araabia Riikide Liiga vahelise dialoogi hõlbustamine,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite kolmandal kohtumisel 10. ja 11. juunil 2014. aastal vastu võetud deklaratsiooni,

–  võttes arvesse vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist 19. jaanuaril 2015. aastal Euroopa Liitu esindava komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Araabia Riikide Liigat esindava Araabia Riikide Liiga peasekretäri Nabil El Araby vahel,

–  võttes arvesse ELi sisejulgeoleku strateegiat, mille nõukogu võttis vastu 25. veebruaril 2010. aastal,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi terrorismivastase võitluse kohta, eelkõige 9. veebruari 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni terrorismivastaste meetmete kohta(1),

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Egiptuses(2),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Araabia Riikide Liiga riikide kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 19. jaanuari 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et terrorism ja vägivaldne ekstremism kujutavad endast ülemaailmsel tasandil suurt ohtu julgeolekule ja vabadustele, ning arvestades, et põhiõiguste austamine on eduka terrorismivastase võitluse poliitika oluline osa;

B.  arvestades, et terrorism on ülemaailmne oht, mille vastu tuleb võidelda riikide valitsuste ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide kooskõlastatud jõupingutustega; rõhutab, et üksnes ülemaailmne ühisrinne suudab selle ohuga tulemuslikult tegeleda, järgides täielikult rahvusvahelist õigust, põhiväärtusi ja rahvusvahelisi inimõigustealaseid standardeid;

C.  arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning Araabia Riikide Liiga peasekretär Nabil El Araby allkirjastasid 19. jaanuaril 2015. aastal vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa välisteenistuse ja Araabia Riikide Liiga peasekretariaadi vahel;

D.  arvestades, et Euroopa välisteenistuse ja Araabia Riikide Liiga peasekretariaadi vahelise 2015. aasta vastastikuse mõistmise memorandumi sisu ei ole avalik;

E.  arvestades, et ELi ja Araabia Riikide Liiga ühine huvi on leida pikaajalised lahendused piirkondliku rahu ja stabiilsuse tagamiseks; arvestades, et eelnimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärgiks on toetada ja tugevdada suhteid ELi liikmesriikide ja Araabia Riikide Liiga liikmete vahel, et edendada oma tööstruktuure, vahetada kogemusi ja pidada dialoogi ning saavutada seeläbi ühised eesmärgid ja sihid ühist huvi pakkuvates valdkondades;

F.  arvestades asjaolu, et Euroopast pärit võitlejad suunduvad erinevatesse paikadesse, et võidelda koos džihadistidega, ning neist lähtuv julgeolekuoht pärast nende naasmist ELi jääb eelseisvatel aastatel tõenäoliselt püsima; arvestades, et koos sõjategevuse ja vägivalla puhkemisega Süürias, Iraagis ja Liibüas on teadaolevalt tuhandeid ELi kodanikke lahkunud oma kodust, et hakata välisvõitlejaks, mis tähendab täiendavat ohtu ELi kodanike julgeolekule; arvestades, et hiljutised terrorirünnakud Pariisis ja Kopenhaagenis pandi toime ELi kodanike poolt;

G.  arvestades, et terroristliku propaganda levikut lihtsustab interneti ja sotsiaalmeedia kasutamine; arvestades, et küberterrorism võimaldab terroristlikel rühmitustel luua ja hoida sidemeid, ilma et piirid oleks füüsiliseks takistuseks, mistõttu väheneb vajadus baaside või redupaikade järele riikides;

H.  arvestades, et Araabia Riikide Liiga liikmesriikides esineb tõsiseid ja süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi;

I.  arvestades, et Araabia Liiga liikmesriikide valitsused nimetavad terroriorganisatsioonideks selliseid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes ELi arvates kasutavad üldisi inimõigusi ja põhivabadusi; arvestades, et terrorismivastast võitlust ja riiklikku julgeolekut kasutatakse üha enam opositsiooniliidrite, kodanikuühiskonna ja ajakirjanike vastu suunatud rünnakute õiguspärasuse põhjenduseks;

J.  arvestades, et ELi välispoliitika peab aitama võidelda terrorismiohu vastu, mis on süvenemas selle teatavates naabruskonna osades; arvestades, et terrorismivastased ennetusstrateegiad peaksid põhinema mitmekülgsel lähenemisviisil, mille eesmärk on otseselt tõkestada liidu territooriumil rünnakute ettevalmistamist, kuid samal ajal arvestada ka vajadust tegeleda terrorismi algpõhjustega;

K.  arvestades, et EL mõistab hukka surmanuhtluse kohaldamise ning julmade ja ebainimlike karistusviiside kasutamise kõikjal maailmas, kaasa arvatud terroriaktide toimepanekus süüdimõistetute suhtes;

1.  väljendab sügavat nördimust suurte inimkannatuste ja paljude ohvrite pärast, mida on põhjustanud terrorirünnakud, ning avaldab kaastunnet kõikide süütute ohvrite perekondadele;

2.  toonitab asjaolu, et terrorism kujutab endast otsest ohtu kõikidele riikidele ja kõikidele inimestele, olenemata nende etnilisest taustast, usust või veendumustest;

3.  palub vastastikuse mõistmise memorandumi avaldamist, et selle sisu suhtes oleks võimalik kohaldada demokraatlikku ja õiguslikku järelevalvet;

4.  kutsub nõukogu üles töötama koostöös kõigi Araabia Liiga liikmesriikidega välja terrorismi ühtlustatud ja ühemõttelise määratluse;

5.  rõhutab, kui oluline on humanitaarabi alane koostöö kriisiolukordi käsitleva teabe vahetuse vormis; toonitab, kui oluline on vajaduse korral hinnangute ja parimate tavade jagamine, samuti koostöö tegemine niisuguste praktiliste sammude kindlaksmääramisel, mille eesmärk on aidata ohtudega tegeleda, k.a tulemuslikumad meetmed terroristide ja välisvõitlejate värbamise ja reisimise ning radikaliseerumise tõkestamiseks, ning oma lähtekohta naasvate võitlejatega tegelemine;

6.  kinnitab oma seisukohta, et terrorismivastases võitluses ei ole tähtis ainuüksi tagajärgede käsitlemine, vaid ka radikaliseerumise algpõhjustega tegelemine, ning toonitab vajadust tervikliku sektoriülese lähenemisviisi järele, mis tagaks kõigi asjaomaste poliitikavaldkondade hõlmamise, ja mille alla kuuluks ka kaasatuse ja sallivuse õhkkonna edendamine näiteks hariduse ning sotsiaal- ja regionaalpoliitika kaudu;

7.  märgib, et praegu ELis ja araabia riikides valitsev terrorismioht tuleneb muu hulgas peamiselt džihaadi ekstremismist; toetab arvamust, et deradikaliseerimisele suunatud terrorismivastase võitluse poliitika ei saa olla tulemuslik, kui seda ei töötata välja tihedas koostöös päritoluriikidega;

8.  kutsub ELi ja Araabia Riikide Liiga liikmesriike üles järgima piinamise keeldu, nagu see on eelkõige sätestatud ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastases konventsioonis, mille enamik neist on allkirjastanud ja ratifitseerinud; kordab, et piinamisega saadud ülestunnistusi ei võeta arvesse;

9.  kinnitab vajadust terrorismiohule reageerides säilitada tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel ning kaaluda kõiki kavandatavaid meetmeid, lähtudes sellest, kas need meetmed on kooskõlas õigusriigi põhimõtete ja põhiõigusi puudutavate nõuetega;

10.  hindab üldjoontes positiivselt ELi ja kolmandate riikide vahelist koostööd ja partnerlust, mille eesmärk on võidelda terrorismi vastu; tunneb heameelt Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga strateegilise dialoogi alustamise üle, kuna see hõlmab mõttevahetusi poliitika- ja julgeolekuküsimustes ning korrapäraseid ELi poliitika- ja julgeolekukomitee ning araabia riikide alaliste esindajate kohtumisi, ning peab kiiduväärseks edusamme, mida on tehtud varajase hoiatamise ja kriisile reageerimise valdkonnas, eelkõige varajase hoiatamise ja kriisile reageerimise projekti täielikku rakendamist;

11.  tuletab siiski meelde, et terrorismivastaseid meetmeid ei tohi kunagi kuritarvitada õiguspäraste erimeelsuste mahasurumiseks ega üldiste inimõiguste rikkumiseks; kutsub ELi üles lisama kolmandate riikidega tehtavasse koostöösse selgeid kaitsemeetmeid, millega tagatakse, et ei toetata ega seadustata otseselt ega kaudselt seaduslike organisatsioonide ja isikute represseerimist terrorismivastaste võitluse nimel;

12.  toonitab, et ELi ja Araabia Liiga riikide välisministrid otsustasid ühtlasi jätkata koostööd ÜRO ülemaailmse terrorismivastase strateegia põhjalikul rakendamisel; toetab asjaolu, et nad pidasid tervitatavaks ÜRO terrorismivastase keskuse asutamist kahe püha mošee kaitsja (Saudi Araabia kuninga) algatusel ja palusid selle keskuse toetamist, ning et nad pidasid tervitatavaks esimese terrorismivastase võitluse teemalise konverentsi korraldamist Bagdadis 2014. aasta märtsis kui võimalust arutada ja leida asjakohaseid meetmeid ja mooduseid rahvusvahelise koostöö edendamiseks ja terrorismiga võitlemiseks piirkondlikul tasandil;

13.  kinnitab veel kord, kui oluline on Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga vaheline inimõiguste valdkonnas tehtav koostöö, ning toonitab, kui tähtis on jätkata inimõiguste edendamist ja kaitsmist ning kõigile kõikide inimõiguste tagamist, k.a õigus majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, sõnavabadus ning usu- ja veendumusvabadus, ning edendada samal ajal ka niisuguseid väärtusi nagu sallivus ja kooseksisteerimine eri religioonide vahel ning lükata tagasi tõrjutus, ekstremism ning viha ja vägivalla õhutamine ja levitamine;

14.  palub nõukogul kontrollida, kas seoses represseerimisega on rikutud ELi relvaekspordi toimimisjuhendit;

15.  nõuab, et EL töötaks koostöös Araabia Riikide Liigaga välja erimehhanismi eesmärgiga ohjata relvade salakaubavedu, pöörates eelkõige tähelepanu terrorismi päritoluriikidele või riikidele, kus toimub terroristide väljaõpe; nõuab, et EL jälgiks tähelepanelikult relvaekspordi rakendamist, eelkõige niisuguse kahesuguse kasutusega tehnoloogia rakendamist, mida võivad terroristid enda kasuks ära kasutada; on veendunud, et oluline on võidelda terrorismi rahastamise vastu koostöös asjaosalistega, sealhulgas Araabia Riikide Liiga ja selle liikmetega;

16.  usub, et EL peab uuesti hindama peamisi nõrkusi, mis iseloomustasid varasemat terrorismivastast koostööd päritolu-, transiit- ja sihtriikidega, mille kaudu välisvõitlejad ja neid toetavad vahendid liikusid, kaasa arvatud Araabia Riikide Liiga liikmesriigid;

17.  rõhutab, et kõikehõlmavas ELi terrorismivastaste meetmete strateegias, mis tugineb diplomaatilisi, sotsiaal-majanduslikke, arengupoliitika, konfliktiennetuse, rahu kindlustamise ja kriisiohje vahendeid ühendavale lähenemisviisile, tuleb täiel määral ära kasutada ka liidu välis- ja arengupoliitikat, et leevendada vaesust, võidelda diskrimineerimise, tõrjumise ja korruptsiooniga ning edendada head valitsemistava, ennetada ja lahendada konflikte, mis kõik tõukavad takka teatavate ühiskonnagruppide ja -sektorite marginaliseerumist, muutes nad nii vastuvõtlikumaks ja haavatavamaks äärmusrühmituste propaganda suhtes;

18.  tuletab meelde, et rahvusvaheline üldsus on ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 60/288 ÜRO (ülemaailmse terrorismivastase võitluse strateegia kohta) vastuvõtmisega kohustunud võtma vastu meetmed, millega tagatakse kõikide inimeste puhul inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamine terrorismivastase võitluse põhialusena;

19.  tuletab liikmesriikidele ja ELi asutustele, sh Europolile ja Eurojustile meelde põhiõiguste hartast ja rahvusvahelistest inimõigusi käsitlevatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning ELi välispoliitika eesmärke;

20.  rõhutab oma seisukohta, et usuvähemuste õigused on lahutamatult seotud teiste põhiliste inimõiguste ja vabaduste austamisega (nt õigus vabadusele, turvalisusele, naiste ja meeste võrdsetele võimalustele ja sõnavabadusele) ning palub Araabia Riikide Liigal, Euroopa välisteenistusel ja mõlema liidu liikmesriikidel kaitsta araabia maailma usuvähemusi ning täielikult rakendada ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ning Araabia Riikide Liiga peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0032.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0012.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika