Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0215/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0077

Prijaté texty
PDF 237kWORD 71k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
Vzťahy medzi EÚ a Ligou arabských štátov a spolupráca v boji proti terorizmu
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o vzťahoch medzi EÚ a Ligou arabských štátov a o spolupráci v boji proti terorizmu (2015/2573(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijala Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov 24. septembra 2014, o hrozbách pre medzinárodný mier a bezpečnosť spôsobených teroristickými činmi (rezolúcia č. 2178 (2014)),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z Rigy v nadväznosti na neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré sa konalo 29. a 30. januára 2015 v Rige,

–  so zreteľom na činnosť styčného úradu EÚ – LAS na Malte, zameranú na uľahčenie dialógu medzi Komisiou a Ligou arabských štátov,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté na treťom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov, ktoré sa konalo 10. a 11. júna 2014,

–  so zreteľom na podpísanie memoranda o porozumení 19. januára 2015 podpredsedníčkou Komisie / vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK / VP) Federicou Mogheriniovou, zastupujúcou Európsku úniu, a generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Nabílom al-Arabím, zastupujúcim Ligu arabských štátov,

–  so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorú prijala Rada 25. februára 2010,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o boji proti terorizmu, najmä na závery z 9. februára 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2015 o protiteroristických opatreniach(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2015 o situácii v Egypte(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa krajín Ligy arabských štátov (LAS),

–  so zreteľom na vyhlásenie PK / VP Federicy Mogheriniovej z 19. januára 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže terorizmus a násilný extrémizmus predstavujú najväčšie ohrozenie bezpečnosti a slobôd na celosvetovej úrovni a keďže dodržiavanie základných práv je nevyhnutnou súčasťou úspešných opatrení boja proti terorizmu;

B.  keďže terorizmus predstavuje celosvetovú hrozbu, ktorú je potrebné riešiť koordinovaným úsilím národných vlád a regionálnych a medzinárodných organizácií; zdôrazňuje, že len celosvetová aliancia môže riešiť túto hrozbu účinne, v plnom súlade s medzinárodným právom, so základnými hodnotami a s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

C.  keďže 19. januára 2015 podpredsedníčka Komisie / vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová a generálny tajomník Ligy arabských štátov (LAS) Nabíl al-Arabí podpísali memorandum o porozumení medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a generálnym sekretariátom LAS;

D.  keďže obsah memoranda o porozumení z roku 2015 medzi ESVČ a generálnym sekretariátom LAS nie je verejný;

E.  keďže EÚ a LAS majú spoločný záujem na dlhodobých riešeniach s cieľom zabezpečiť regionálnu mier a stabilitu; keďže toto memorandum o porozumení je zamerané na podporu a zintenzívnenie vzťahov medzi členskými štátmi EÚ a členskými krajinami LAS s cieľom posilniť ich pracovné štruktúry, výmenu skúseností a dialóg v záujme dosiahnutia spoločných cieľov a cieľov v oblastiach spoločného záujmu;

F.  keďže je pravdepodobné, že fenomén bojovníkov z Európy, ktorí cestujú na rôzne miesta, aby bojovali v rámci džihádu, a bezpečnostná hrozba, ktorú môžu predstavovať vnútri EÚ po svojom návrate, budú v nasledujúcich rokoch pretrvávať; keďže podľa správ od vypuknutia vojny a násilia v Sýrii, Iraku a Líbyi opustili tisíce občanov EÚ svoj domov, aby sa stali zahraničnými bojovníkmi, čo predstavuje ďalší problém pre bezpečnosť občanov EÚ; keďže nedávne teroristické útoky v Paríži a Kodani spáchali občania EÚ;

G.  keďže šírenie teroristickej propagandy sa uľahčuje používaním internetu a sociálnych médií; keďže počítačový terorizmus umožňuje teroristickým skupinám nadviazať a udržiavať styky bez fyzickej prekážky, akou sú hranice, a preto nemusia mať v jednotlivých krajinách základne alebo bunky;

H.  keďže v členských štátoch LAS dochádza k závažnému a systematickému porušovaniu ľudských práv;

I.  keďže organizácie občianskej spoločnosti, ktoré podľa EÚ uplatňujú svoje všeobecné ľudské práva a základné slobody, vlády členských krajín LAS označujú za teroristické organizácie; keďže boj proti terorizmu a národná bezpečnosť sú čoraz častejšie udávané ako dôvody ospravedlňujúce tvrdé zásahy proti predstaviteľom opozície, občianskej spoločnosti a novinárom;

J.  keďže vonkajšie politiky EÚ musia prispievať k boju proti teroristickej hrozbe, ktorá v určitých častiach susedstva EÚ narastá; keďže preventívne stratégie boja proti terorizmu by sa mali opierať o pluralitný prístup zameraný na priamy protiúder na zmarenie príprav útokov na území EÚ, ale aj na zjednotenie potrieb na riešenie hlavných príčin terorizmu;

K.  keďže EÚ odsudzuje uplatňovanie trestu smrti a používanie krutých a neľudských trestov na celom svete vrátane osôb, ktoré boli odsúdené za spáchanie teroristických činov;

1.  vyjadruje hlboké zdesenie z miery ľudského utrpenia a zo strát na životoch v dôsledku teroristických útokov a vyjadruje solidaritu s rodinami všetkých nevinných obetí;

2.  zdôrazňuje, že terorizmus predstavuje priamu hrozbu pre všetky krajiny a všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru;

3.  žiada zverejnenie memoranda o porozumení, aby sa mohol jeho obsah podrobiť demokratickému a súdnemu dohľadu;

4.  vyzýva Radu, aby spoločne so všetkými členskými štátmi LAS pracovala na jednotnom a jednoznačnom vymedzení pojmu terorizmus;

5.  zdôrazňuje význam spolupráce v otázkach humanitárnej pomoci prostredníctvom výmeny informácií o krízových situáciách; zdôrazňuje význam primeranej výmeny hodnotení a najlepších postupov, ako aj spolupráce pri identifikácii praktických opatrení na pomoc pri riešení hrozieb vrátane účinnejších opatrení na boj proti radikalizácii, náboru a cestovaniu teroristov a zahraničných bojovníkov, ako aj riešenia problémov s bojovníkmi, ktorí sa vracajú na miesto svojho odchodu;

6.  opakuje svoju pozíciu, že v boji proti terorizmu je nutné zaoberať sa nielen následkami, ale aj faktormi, ktoré sú základnou príčinou radikalizácie, a zdôrazňuje potrebu komplexného medzisektorového prístupu zaisťujúceho zapojenie všetkých príslušných politík vrátane významu podpory kultúry začleňovania a tolerancie, napríklad prostredníctvom vzdelávania a sociálnej a regionálnej politiky;

7.  konštatuje, že medzi hlavné príčiny súčasných hrozieb terorizmu v EÚ a arabských štátoch patrí džihádsky extrémizmus; súhlasí s názorom, že politika zameraná na potláčanie radikalizácie a boj proti terorizmu môže byť účinná len v prípade, že sa vypracovala v úzkej spolupráci s krajinami pôvodu;

8.  vyzýva orgány EÚ a členské štáty LAS, aby dodržiavali zákaz mučenia, ako je to celkom jasne zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý väčšina z nich podpísala a ratifikovala; opätovne zdôrazňuje, že priznania vynútené mučením sú neplatné;

9.  opätovne potvrdzuje, že v rámci odpovede na teroristické hrozby je potrebné zachovať rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou a zvážiť všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, z hľadiska ich zlučiteľnosti so zásadami právneho štátu a s požiadavkami základných práv;

10.  vo všeobecnosti víta spoluprácu a partnerstvo medzi EÚ a tretími krajinami s cieľom bojovať proti terorizmu; víta vytvorenie strategického dialógu medzi EÚ a LAS, ako aj výmeny v oblasti politických a bezpečnostných záležitostí, pravidelné stretnutia politického a bezpečnostného výboru EÚ a arabských stálych predstaviteľov a oceňuje pokrok dosiahnutý v oblasti včasného varovania a reakcie na krízy, najmä čo sa týka plného vykonávania projektu včasného varovania a reakcie na krízy;

11.  pripomína však, že protiteroristické opatrenia sa nikdy nesmú zneužívať na potlačenie legitímneho disentu alebo na porušovanie všeobecných ľudských práv jednotlivcov; vyzýva EÚ, aby do svojej spolupráce s tretími krajinami začlenila jasné bezpečnostné záruky s cieľom zabezpečiť, že nebude priamo alebo nepriamo podporovať alebo legitimizovať útlak legitímnych organizácií a jednotlivcov v mene boja proti terorizmu;

12.  zdôrazňuje, že ministri zahraničných vecí EÚ a LAS súhlasili aj s pokračovaním práce na komplexnom vykonávaní globálnej stratégie OSN v oblasti boja proti terorizmu; podporuje skutočnosť, že ministri uvítali zriadenie strediska OSN pre boj proti terorizmu na podnet strážcu dvoch posvätných islamských mešít, vyzvali na poskytnutie podpory tomuto stredisku a uvítali usporiadanie prvej medzinárodnej konferencie o boji proti terorizmu v Bagdade v marci 2014 ako príležitosť na diskusiu a hľadanie vhodných prostriedkov a spôsobov na podporu medzinárodnej spolupráce a boja proti terorizmu na regionálnej úrovni;

13.  opätovne potvrdzuje význam spolupráce medzi EÚ a LAS v oblasti ľudských práv, zdôrazňuje, že je dôležité aj naďalej presadzovať a chrániť ľudské práva a dodržiavať všetky ľudské práva pre všetkých vrátane práva na hospodársky a sociálny rozvoj, slobodu prejavu a slobodu náboženského vyznania alebo viery, ako aj zároveň podporovať hodnoty tolerancie a súžitia medzi rôznymi náboženstvami a odmietnuť vylúčenie, extrémizmus, podnecovanie a šírenie nenávisti a násilia;

14.  vyzýva Radu, aby preverila, či došlo k porušeniu kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní v súvislosti s represiou;

15.  vyzýva EÚ, aby v spolupráci s LAS vypracovala špecializovaný mechanizmus zameraný na obmedzenie fenoménu obchodovania so zbraňami, najmä so zameraním sa na krajiny, z ktorých terorizmus pochádza alebo v ktorých sú teroristi cvičení; žiada EÚ, aby pozorne sledovala realizáciu vývozu zbraní, najmä technológií dvojakého použitia, ktoré by mohli byť v konečnom dôsledku zmanipulované teroristami; domnieva sa, že treba pôsobiť proti financovaniu terorizmu v koordinácii s príslušnými subjektmi vrátane LAS a jej členských krajín;

16.  nazdáva sa, že EÚ musí prehodnotiť prevažujúce nedostatky charakterizujúce predchádzajúcu spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu s krajinami pôvodu, tranzitu a určenia, cez ktoré prechádzali zahraniční bojovníci, a zdroje na ich podporu vrátane členských krajín LAS;

17.  zdôrazňuje, že komplexná stratégia EÚ v oblasti protiteroristických opatrení, založená na komplexnom prístupe, v ktorom sa spájajú diplomatické, sociálno-ekonomické a rozvojové nástroje, nástroje predchádzania konfliktom, budovania mieru a krízového riadenia, musí tiež v plnej miere využívať zahraničnú a rozvojovú politiku na odstraňovanie chudoby, diskriminácie a marginalizácie, na boj proti korupcii, podporu dobrej správy vecí verejných a na predchádzanie konfliktom a ich riešenie, pretože všetky tieto javy prispievajú k marginalizácii určitých skupín a oblastí spoločnosti, a tým zvyšujú ich náchylnosť na propagandu extrémistických skupín;

18.  pripomína, že medzinárodné spoločenstvo sa zaviazalo prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie ľudských práv pre všetkých a zásad právneho štátu ako základného východiska na boj proti terorizmu, a to prijatím globálnej stratégie OSN boja proti terorizmu v rezolúcii č. 60/288 Valného zhromaždenia;

19.  pripomína členským štátom a agentúram EÚ vrátane Europolu a Eurojustu ich povinnosti vyplývajúce z charty základných práv a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj ciele vonkajšej politiky EÚ;

20.  opakuje svoju pozíciu, že práva náboženských menšín sú neoddeliteľne späté s dodržiavaním ďalších základných ľudských práv a slobôd, ako je právo na slobodu, bezpečnosť, rovnaké príležitosti mužov a žien a slobodu prejavu, a vyzýva LAS, ESVČ a členské štáty oboch organizácií, aby chránili náboženské menšiny v arabskom svete a plne vykonávali usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0032.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia