Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0215/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.7
CRE 12/03/2015 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0077

Antagna texter
PDF 137kWORD 58k
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg
Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2015 om förbindelserna mellan EU och Arabförbundet för samarbete i kampen mot terrorism (2015/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den resolution som FN:s säkerhetsråd antog den 24 september 2014 om det hot mot internationell fred och säkerhet som terroristhandlingar utgör (resolution 2178 (2014)),

–  med beaktande av det gemensamma Rigauttalandet till följd av det informella mötet mellan ministrarna för rättsliga och inrikes frågor i Riga den 29–30 januari 2015,

–  med beaktande av EU:s och Arabförbundets sambandskontor i Malta som ska underlätta dialogen mellan kommissionen och Arabförbundet,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av den förklaring som antogs vid det tredje mötet mellan EU:s och Arabförbundets utrikesministrar den 10 och 11 juni 2014,

–  med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknades den 19 januari 2015 mellan vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och Arabförbundets generalsekreterare Nabil al-Arabi, som representerade EU och Arabförbundet,

–  med beaktande av EU:s strategi för inre säkerhet, som antogs vid rådets möte den 25 februari 2010,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om terrorismbekämpning, särskilt de av den 9 februari 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2015 om åtgärder mot terrorism(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2015 om situationen i Egypten(2),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Arabförbundets stater,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/unionens höga representant, Federica Mogherini, av den 19 januari 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Terrorism och våldsam extremism utgör ett allvarligt hot mot säkerheten och friheter på global nivå och respekten för de grundläggande rättigheterna är ett väsentligt inslag i en framgångsrik politik för terrorismbekämpning.

B.  Terrorism är ett globalt hot som kräver ett samlat agerande från nationella regeringar och regionala och internationella organisationer. En global allians som agerar helt i enlighet med internationell rätt, grundläggande värden och internationella människorättsnormer är den enda vägen att gå för att effektivt bemöta detta hot.

C.  Den 19 januari 2015 undertecknade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och Arabförbundets generalsekreterare, Nabil al-Arabi, ett samförståndsavtal mellan Europeiska utrikestjänsten och Arabförbundets generalsekretariat.

D.  Innehållet i samförståndsavtalet mellan Europeiska utrikestjänsten och Arabförbundets generalsekretariat från 2015 är inte offentligt.

E.  EU och Arabförbundet har ett gemensamt intresse av att hitta långsiktiga lösningar för att garantera regional fred och stabilitet. Samförståndsavtalet ska stödja och stärka förbindelserna mellan EU:s medlemsstater och Arabförbundets medlemmar för att förbättra deras arbetsstruktur, utbyta erfarenheter och stärka dialogen mellan dem i syfte att uppnå gemensamma mål på områden av gemensamt intresse.

F.  Fenomenet med stridande från Europa som tar sig till olika platser för att bedriva jihad, och det säkerhetshot dessa kan utgöra i EU när de återvänder, lär bestå under åren framöver. Det rapporteras att tusentals unionsmedborgare har lämnat sina hem för att bli utländska stridande sedan kriget och våldet i Syrien, Irak och Libyen bröt ut. Detta innebär ytterligare en utmaning för EU-medborgarnas säkerhet. Terrorhandlingarna nyligen i Paris och Köpenhamn utfördes av EU-medborgare.

G.  Spridningen av terroristpropaganda underlättas av internet och sociala medier. Genom cyberterrorism kan terroristgrupper knyta nya och upprätthålla befintliga kontakter utan att behöva möta fysiska hinder i form av gränser, vilket därmed minskar deras behov av baser eller fristäder i olika länder.

H.  Det förekommer allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Arabförbundets medlemsstater.

I.  Civilsamhällets organisationer, som enligt EU utövar sina allmänna mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, stämplas ofta som terroristorganisationer av regeringarna i Arabförbundets medlemsstater. Terrorismbekämpning och nationell säkerhet åberopas alltmer för att legitimera kraftåtgärder mot oppositionella, civilsamhället och journalister.

J.  EU:s externa politik måste bidra till att motverka terroristhotet, som håller på att eskalera i vissa delar av EU:s grannskap. Förebyggande strategier för terrorismbekämpning bör bygga på ett mångfasetterat tillvägagångssätt som syftar till att direkt bekämpa förberedande av attacker på EU:s territorium, men som även tar fasta på behovet av att angripa de underliggande orsakerna till terrorism.

K.  EU fördömer tillämpningen av dödsstraff och grym och omänsklig bestraffning i hela världen, inklusive för dem som har dömts för att ha utfört terroristdåd.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa bestörtning över det mänskliga lidandet och förlusterna av människoliv på grund av terroristattacker och uttrycker sin solidaritet med de anhöriga till alla oskyldiga offer.

2.  Europaparlamentet understryker att terrorism utgör ett direkt hot mot alla länder och människor oavsett etnisk bakgrund, religion eller trosuppfattning.

3.  Europaparlamentet begär att samförståndsavtalet offentliggörs så att innehållet kan granskas demokratiskt och rättsligt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att tillsammans med Arabförbundets samtliga medlemsstater utarbeta en harmoniserad och enhetlig definition av terrorism.

5.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av samarbete i frågor som rör humanitärt bistånd genom informationsutbyte om krissituationer. Parlamentet understryker hur viktigt det är att, när så är lämpligt, utbyta information och bästa praxis samt att samarbeta för att ta fram praktiska strategier i syfte att lättare kunna ringa in hoten. Dessa strategier bör inbegripa effektivare åtgärder för att förhindra radikalisering, rekrytering och terroristers och utländska stridandes resor samt åtgärder till stöd för de stridande som återvänder till avreseorten.

6.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det i kampen mot terrorism är av avgörande betydelse att man angriper inte bara konsekvenserna utan också de faktorer som ligger bakom radikalisering, och understryker behovet av ett heltäckande och sektorsövergripande tillvägagångssätt som garanterar att åtgärder vidtas inom samtliga berörda politiska områden. Det är bland annat viktigt att främja en kultur som kännetecknas av integration och tolerans genom exempelvis utbildning och social och regional politik.

7.  Europaparlamentet konstaterar att jihadistisk extremism är en av de viktigaste orsakerna till terroristhotet i EU och arabländerna. Parlamentet ställer sig bakom åsikten att en strategi för avradikalisering och terrorismbekämpning aldrig kan fungera utan ett nära samarbete med ursprungsländerna.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU:s och Arabförbundets medlemsstater att respektera förbudet mot tortyr som är inskrivet i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som de flesta av dem har undertecknat och ratificerat. Parlamentet upprepar att framtvingade erkännanden under tortyr inte är giltiga.

9.  Europaparlamentet bekräftar än en gång att terroristhoten måste bemötas genom en fortsatt balans mellan frihet och säkerhet. Dessutom bör samtliga åtgärder övervägas utifrån deras förenlighet med rättsstatsprincipen och kraven beträffande grundläggande rättigheter.

10.  Europaparlamentet välkomnar generellt sätt samarbetet och partnerskapet mellan EU och tredjeländer för att bekämpa terrorism. Parlamentet välkomnar inrättandet av en strategisk dialog mellan EU och Arabförbundet, som bland annat ska inbegripa utbyten om politiska frågor och säkerhetsfrågor och regelbundna möten mellan EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik och arabländernas ständiga representanter, och berömmer de framsteg som gjorts på området för tidig varning och krishantering, i synnerhet det fullständiga genomförandet av projektet för tidig varning och krishantering.

11.  Europaparlamentet påminner dock om att terrorismbekämpningsåtgärder aldrig får missbrukas för att förtrycka legitima oppositionella eller för att kränka de allmänna mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU att införa tydliga garantier i sitt samarbete med tredjeländer för att det inte direkt eller indirekt ska stödja eller legitimera förtrycket av legitima organisationer och enskilda i terrorismbekämpningens namn.

12.  Europaparlamentet betonar att EU:s och Arabförbundets utrikesministrar också enades om att fortsätta arbetet med ett övergripande genomförande av FN:s globala strategi för terrorismbekämpning. Parlamentet stöder att ministrarna välkomnade inrättandet av FN:s centrum mot terrorism på initiativ av väktaren av islams två heliga moskéer och efterlyste stöd för detta centrum, samt att de välkomnade den första internationella konferensen om terrorismbekämpning som hölls i Baghdad i mars 2014 som ett tillfälle att diskutera och finna lämpliga sätt och metoder för att främja internationellt samarbete och bekämpa terrorism på regional nivå.

13.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att EU och Arabförbundet samarbetar i frågor som rör mänskliga rättigheter, med betoning på att fortsätta främja och skydda de mänskliga rättigheterna och upprätthålla samtliga mänskliga rättigheter för alla, däribland rätten till ekonomisk och social utveckling, yttrandefriheten och religions- eller trosfriheten, och samtidigt värna tolerans och samexistens mellan olika religioner och ta avstånd från utestängning, extremism och uppmaningar till och spridning av hat och våld.

14.  Parlamentet uppmanar rådet att undersöka huruvida EU:s uppförandekod om vapenexport kränkts i samband med förtryck.

15.  Europaparlamentet kräver att EU i samarbete med Arabförbundet inrättar en särskild mekanism för att sätta stopp för vapenhandeln, framförallt med inriktning på de länder där terrorismen har sitt ursprung eller där terroristerna utbildas. EU bör noggrant övervaka vapenexporten, i synnerhet när det gäller teknik med dubbla användningsområden, som skulle kunna bli redskap för terroristernas ändamål. Parlamentet anser att det är nödvändigt att motarbeta finansieringen av terrorism i samarbete med relevanta aktörer, inbegripet Arabförbundet och dess medlemmar.

16.  Europaparlamentet anser att EU måste ompröva den svaghet som varit utmärkande för tidigare terrorismbekämpningssamarbete med ursprungs-, transiterings- och destinationsländer genom vilka utländska stridande och resurser till stöd för dem har kanaliserats, bland annat Arabförbundets medlemsstater.

17.  Europaparlamentet betonar att en heltäckande EU-strategi för åtgärder mot terrorism, som bygger på en strategi där man kombinerar diplomatiska, socioekonomiska, utvecklingsinriktade, konfliktförebyggande, fredsbyggande och krishanteringsinriktade verktyg, också måste dra full nytta av unionens utrikes- och utvecklingspolitik för att bekämpa fattigdom, diskriminering och marginalisering samt korruption, och främja en god samhällsstyrning och förebygga och lösa konflikter, som bidrar till att vissa grupper och samhällssektorer marginaliseras och på det sättet blir mer utsatta för propaganda från extremistgrupper.

18.  Europaparlamentet påminner om att det internationella samfundet i och med antagandet av generalförsamlingens resolution 60/288 om FN:s globala strategi för terrorismbekämpning åtagit sig att vidta åtgärder för att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen som grundförutsättningar i kampen mot terrorism.

19.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och EU-byråerna, inklusive Europol och Eurojust, om deras skyldigheter enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna, internationell människorättslagstiftning och EU:s utrikespolitiska mål.

20.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att religiösa minoriteters rättigheter är oupplösligt kopplade till respekten för andra grundläggande mänskliga rättigheter och friheter såsom rätt till frihet, säkerhet, lika möjligheter för kvinnor och män och yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar Arabförbundet, Europeiska utrikestjänsten och de båda organisationernas medlemsstater att skydda de religiösa minoriteterna i arabvärlden och till fullo genomföra EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Arabförbundets generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0032.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy