Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2596(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0235/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0235/2015

Συζήτηση :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0078

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 59k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο
Βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επαρκείς οι επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων λαβρακιού, ιδίως τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα ακριβή όρια, τις οδούς μετανάστευσης των αποθεμάτων και τους τόπους αναπαραγωγής του λαβρακιού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) προσδιορίζει τέσσερα είδη αποθεμάτων λαβρακιού: Κελτικής θάλασσας/ Μάγχης/Βόρειας θάλασσας, Βισκαϊκού κόλπου, υδάτων της Δυτικής Ιβηρικής, και στα Δυτικά της Σκωτίας/Ιρλανδίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η κατάσταση των αποθεμάτων του λαβρακιού είναι ανησυχητική, παρά τα κατεπείγοντα μέτρα που έλαβε παλαιότερα η Επιτροπή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του γεγονότος ότι η θνησιμότητα εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή και ότι το λαβράκι είναι είδος με καθυστερημένη ωριμότητα και βραδεία ανάπτυξη, απαιτείται μεγαλύτερη χρονική περίοδος για να ανακάμψει το μέγεθος του πληθυσμού του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαβράκι είναι ένα ευγενές είδος με πολύ μεγάλη ζήτηση από την αλιευτική βιομηχανία για την σημαντική οικονομική του αξία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός σκαφών συμμετέχει στην αλιεία λαβρακιού, και είναι μια ανομοιογενής αλιεία από άποψη μεγέθους σκαφών, αλιευτικών περιόδων και χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα στην ερασιτεχνική αλιεία είναι σημαντικά και καλύπτουν το ένα τέταρτο τουλάχιστον των αλιευμάτων του είδους αυτού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική(1) προβλέπει ότι τα αποθέματα θα πρέπει να αυξηθούν ή να διατηρηθούν σε επίπεδα μεγαλύτερα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαβράκι δεν περιλαμβάνεται στα είδη που υπόκεινται στο σύνολο επιτρεπομένων αλιευμάτων (TACs)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει λάβει κατεπείγοντα μέτρα που απαγορεύουν την αλιεία λαβρακιού με την χρησιμοποίηση πελαγίσιας μηχανότρατας στην Κελτική θάλασσα, στη Μάγχη, στην θάλασσα της Ιρλανδίας και στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας έως τις 30 Απριλίου του 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά μέτρα διαχείρισης που έχουν ληφθεί έως τώρα δεν επαρκούν για τη διατήρηση του είδους και δεν επιλύουν τα προβλήματα επιμερισμού και πρόσβασης στους πόρους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση του λαβρακιού κατά την περίοδο αναπαραγωγής πρέπει να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη εφόσον αυτό προφανώς καθυστερεί την ανανέωση του αποθέματος και εμποδίζει την ανάκαμψή του·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία έχει διαθέσει την αλιεία λαβρακιού στην ερασιτεχνική αλιεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) συνιστά μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας του λαβρακιού κατά 60% περίπου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας Inter-AC (περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια) για το λαβράκι συνιστά τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων διαχείρισης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού συνεπάγεται πολιτικές επιλογές, οι οποίες πρέπει να γίνουν με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την κατάσταση των αποθεμάτων λαβρακιού και την οριοθέτησή του, την μετανάστευση του είδους και τους ακριβείς τόπους αναπαραγωγής του· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βασισθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το οποίο προβλέπει σημαντική χρηματοδότηση για την συλλογή επιστημονικών δεδομένων·

2.  τονίζει τη σημασία που έχει να αξιολογηθεί με ακρίβεια το μέρος των διαφόρων αλιευτικών δραστηριοτήτων για το λαβράκι και το μέρος του ποσοστού της ερασιτεχνικής αλιείας στα αλιεύματα·

3.  θεωρεί ότι απαιτούνται μέτρα για τη διαχείριση της αλιείας του λαβρακιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διαφυλαχθεί το είδος αυτό· θεωρεί, επιπλέον, ότι στα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη η επιστημονική γνώση και να ευνοηθεί η εκ του σύνεγγυς διαχείριση και η αρχή της περιφερειακής κατανομής·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το λαβράκι προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα σε επίπεδο μεγαλύτερο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και γνωμοδοτικά συμβούλια στην προετοιμασία αυτού του σχεδίου διαχείρισης·

5.  υπενθυμίζει ότι τα πολυετή σχέδια διαχείρισης πρέπει να εκπονούνται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης·

6.  θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το λαβράκι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν διάφορα μέτρα διαχείρισης για την εμπορική αλιεία, ιδίως ο καθορισμός συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων και η ανάγκη για μια σωστή από επιστημονική άποψη απόφαση σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης και την απαγόρευση αλιείας σε χώρο και χρόνο προκειμένου να προστατευθεί η αναπαραγωγή, καθώς και άλλα τεχνικά μέτρα·

7.  αναγνωρίζει τα προβλήματα που θα ανακύψουν με την εφαρμογή ενός συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων, ιδίως όσον αφορά τον υπολογισμό των ιστορικών αλιευμάτων, την διανομή των ποσοστώσεων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και τη δυσκολία κάλυψης της ερασιτεχνικής αλιείας, αλλά, υπό το πρίσμα της απόλυτης ανάγκης να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του λαβρακιού, τονίζει ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης ενός τέτοιου μέτρου·

8.  πιστεύει ότι είναι αναγκαία τα μέτρα της ΕΕ για την ερασιτεχνική αλιεία υπό την μορφή ποσοτικών περιορισμών, το είδος των οποίων μένει να καθορισθεί·

9.  θεωρεί ότι τα μέτρα για την εμπορική αλιεία και την ερασιτεχνική αλιεία πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους προκειμένου να διατηρηθεί το απόθεμα πάνω από την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου