Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2596(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0235/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0235/2015

Keskustelut :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0078

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 50k
Torstai 12. maaliskuuta 2015 - Strasbourg
Meribassikannan kestävä hyödyntäminen
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2015 meribassikannan kestävästä hyödyntämisestä (2015/2596(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että meribassikannan tilasta ei ole riittävästi tieteellistä tietoa ja ettei käytettävissä ole tietoja varsinkaan meribassin elinpiirin rajoista, kulkureiteistä ja lisääntymispaikoista;

B.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) on identifioinut neljä eri meribassikantaa, joista yksi elää Kelttienmeressä/Englannin kanaalissa/Pohjanmeressä, yksi Biskajanlahdella, yksi Pyreneiden niemimaan länsipuolella ja yksi Skotlannin länsipuolella/Irlanninmeressä;

C.  ottaa huomioon, että eri tutkimuksista käy ilmi, että meribassikannan tila on komission aikaisemmin toteuttamista hätätoimista huolimatta huolestuttava;

D.  toteaa, että koska meribassin kuolleisuus on edelleen hyvin suuri ja koska se saavuttaa sukukypsyyden myöhään ja kasvaa hitaasti, kannan elpyminen kestää kauan;

E.  ottaa huomioon, että meribassi on arvokala, ja että sen kysyntä kalanjalostusteollisuudessa on suuri, koska sen taloudellinen arvo on merkittävä;

F.  ottaa huomioon, että meribassia kalastaa huomattava määrä aluksia ja että sen kalastus on luonteeltaan hyvin heterogeenistä, mitä tulee alusten kokoon, kalastusajankohtaan ja käytettyihin välineisiin;

G.  ottaa huomioon, että virkistyskalastuksessa saadut saaliit ovat merkittäviä ja vähintään neljäsosa tämän lajin pyynnistä;

H.  ottaa huomioon, että yhteisestä kalastuspolitiikasta 11. joulukuuta 2013 annetussa asetuksessa (EU) N:o 1380/2013(1) säädetään, että kannat on kasvatettava kestävän enimmäistuoton ylittäville tasoille tai säilytettävä sen ylittävillä tasoilla;

I.  ottaa huomioon, että meribassi ei kuulu lajeihin, joihin sovelletaan suurimman sallitun saaliin käytäntöä;

J.  ottaa huomioon, että komissio on toteuttanut hätätoimia, joilla se on kieltänyt pelagisten troolien käytön meribassin kalastuksessa Kelttienmerellä, Englannin kanaalissa, Irlanninmerellä ja eteläisellä Pohjanmerellä 30. huhtikuuta 2015 asti;

K.  ottaa huomioon, että tähän asti toteutetut kansalliset toimet ovat olleet riittämättömiä lajin säilyttämiseksi, eikä niillä ratkaista resurssien jakamiseen ja saatavuuteen liittyviä ongelmia;

L.  katsoo, että meribassin kalastuksen on erityisesti kutuaikana oltava hyvin rajallista, koska kalastus hidastaa selvästi meribassikannan uusiutumista ja estää sen elpymisen;

M.  toteaa, että Irlanti sallii vain meribassin virkistyskalastuksen;

N.  toteaa, että tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea suosittelee meribassin kuolleisuuden vähentämistä noin 60 prosentilla;

O.  toteaa, että neuvoa-antavien lautakuntien välinen meribassiin liittyviä kysymyksiä käsittelevä työryhmä suosittelee meribassikannan hoitotoimien toteuttamista EU:n tasolla;

P.  toteaa, että meribassikannan kestävä hyödyntäminen edellyttää poliittisia valintoja, jotka olisi tehtävä niin, että niihin osallistuvat kaikki asianosaiset sidosryhmät;

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan meribassikannan tilan ja sen elinpiirin rajat, kulkureitit ja tarkat lisääntymispaikat; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa, joka antaa merkittävästi rahoitusta tieteellisten tietojen keräämiseen;

2.  korostaa, että on tärkeää arvioida tarkasti meribassin kalastuksen eri osa-alueita sekä virkistyskalastuksen prosentuaalista osuutta saaliista;

3.  katsoo, että meribassikannan suojelu edellyttää toimia meribassin kalastuksen hallinnoimiseksi EU:n tasolla; katsoo lisäksi, että näissä toimissa olisi otettava riittävästi huomioon tieteellinen tietämys ja suosittava lähihallinnointia ja alueellistamista koskevaa periaatetta;

4.  kehottaa komissiota esittämään meribassia koskevan monivuotisen hoitosuunnitelman meribassikannan palauttamiseksi kestävää enimmäistuottoa suuremmaksi; korostaa, että ammatti- ja virkistyskalastajat sekä neuvoa-antavat komiteat on osallistettava tämän hoitosuunnitelman laatimiseen;

5.  muistuttaa, että monivuotiset hoitosuunnitelmat olisi laadittava yhteispäätösmenettelyn mukaisesti;

6.  katsoo, että meribassia koskevan monivuotisen hoitosuunnitelman laatimiseksi on tärkeää arvioida erilaiset kaupallista kalastusta koskevat kalakannan hoitotoimet, erityisesti suurimman sallitun saaliin vahvistaminen ja tarve tieteelliseen tietoon perustuvan päätöksen tekemisestä aluksesta purettavien kalojen vähimmäiskoosta sekä alueellisesti ja ajallisesti määritellyistä kalastuskielloista lajin lisääntymisen suojelemiseksi sekä muiden teknisten toimien tarve;

7.  on tietoinen niistä ongelmista, joita suurimman sallitun saalin käyttöönotosta aiheutuisi, erityisesti kun on kyse historiallisista saaliista, kiintiöiden jakamisesta eri toimintamuotojen välillä kansallisella tasolla ja säännösten soveltamisesta virkistyskalastukseen, mutta korostaa, että tällaista toimenpidettä on harkittava, koska meribassikannan tila on niin huolestuttava, että on ehdottomasti tehtävä jotain;

8.  katsoo, että virkistyskalastukseen on EU:n tasolla ryhdyttävä soveltamaan määrällisiä rajoituksia, jotka on vielä määriteltävä;

9.  katsoo, että kaupallista kalastusta ja virkistyskalastusta koskevien toimien on oltava keskenään johdonmukaisia meribassikannan säilyttämiseksi kestävää enimmäispyyntiä suurempana yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö