Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2596(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0235/2015

Predkladané texty :

B8-0235/2015

Rozpravy :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0078

Prijaté texty
PDF 222kWORD 56k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
Udržateľné využívanie morony striebristej
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o udržateľnom využívaní morony striebristej (2015/2596(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rybárstvo,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vedecké poznatky o stave populácie morony striebristej, najmä údaje o presných hraniciach jej výskytu, migračných trasách populácie a miestach rozmnožovania, nie sú dostatočné;

B.  keďže Medzinárodná rada pre výskum mora rozlišuje štyri druhy populácie morony striebristej: v Keltskom mori/Lamanšskom prielive/Severnom mori, v Biskajskom zálive, vo vodách na západ od Pyrenejského polostrova a na západ od Škótska/Írska;

C.  keďže rôzne štúdie preukázali, že stav populácie morony striebristej je znepokojujúci, a to bez ohľadu na mimoriadne opatrenia Komisie;

D.  keďže morona striebristá dospieva v neskoršom veku a rastie pomaly, a preto potrebuje na obnovenie veľkosti populácie dlhšie časové obdobie;

E.  keďže morona striebristá je ušľachtilý druh, ktorý je pre svoju významnú hospodársku hodnotu v rybárskom priemysle veľmi vyhľadávaný;

F.  keďže do lovu morony striebristej je zapojený značný počet plavidiel a pokiaľ ide o veľkosť plavidiel a využívanú výbavu, jej lov je rôznorodý;

G.  keďže úlovky z rekreačného rybolovu sú významné a tvoria prinajmenšom štvrtinu všetkých úlovkov tohto druhu;

H.  keďže v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike(1) sa uvádza, že populácia by sa mala zvýšiť nad úroveň maximálneho udržateľného výnosu alebo udržiavať nad touto úrovňou;

I.  keďže na moronu striebristú sa nevzťahuje celkový povolený výlov (TAC);

J.  keďže Komisia podnikla núdzové opatrenia, ktorými sa do 30. apríla 2015 v Keltskom mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej časti Severného mora zakazuje používanie pelagických vlečných sietí pri love morony striebristej;

K.  keďže vnútroštátne opatrenia riadenia nie sú dostačujúce na zachovanie tohto druhu a neriešia problém spoločného využívania a prístupu k zdrojom;

L.  keďže využívanie morony striebristej treba obmedziť najmä počas neresenia, pretože to jasne spomaľuje obnovovanie populácie a zabraňuje jej obnove;

M.  keďže Írsko obmedzilo lov morony striebristej len na rekreačný rybolov;

N.  keďže Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) odporúča zníženie rybolovnej úmrtnosti morony striebristej o približne 60 %;

O.  keďže v práci pracovnej skupiny Inter-AC pre moronu striebristú sa odporúčajú európske riadiace opatrenia;

P.  keďže udržateľné využívanie morony striebristej si vyžaduje politické rozhodnutia, do ktorých by mali byť zapojené všetky relevantné zainteresované strany;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyhodnotili stav populácie morony striebristej a jeho vymedzenie, migráciu druhu a presné miesta rozmnožovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stavali na Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorý poskytuje podstatné finančné prostriedky pre zber vedeckých údajov;

2.  zdôrazňuje dôležitosť presného vyhodnotenia podielu rôznych rybolovných aktivít a percentuálneho podielu rekreačného rybolovu na úlovkoch morony striebristej;

3.  nazdáva sa, že na ochranu morony striebristej sú potrebné opatrenia na správu fungovania lovu tohto druhu na európskej úrovni; okrem toho sa domnieva, že tieto opatrenia by mali dostatočne zohľadňovať vedecké poznatky a uprednostňovať miestne hospodárenie a zásadu regionalizácie;

4.  vyzýva Komisiu, aby navrhla viacročný plán riadenia pre moronu striebristú, aby jej populácia presiahla úroveň maximálneho udržateľného výnosu; zdôrazňuje potrebu zahrnúť do príprav plánu riadenia profesionálnych a rekreačných rybárov a poradné výbory;

5.  pripomína, že viacročné plány riadenia treba pripravovať v súlade so spolurozhodovacím postupom;

6.  nazdáva sa, že aby sa dal vytvoriť viacročný plán riadenia pre moronu striebristú, je dôležité vyhodnotiť rôzne riadiace opatrenia pre komerčné rybárstvo, najmä určenie TAC a potrebu vedecky podloženého rozhodnutia o minimálnej veľkosti pri vykládke a časovom a priestorovom vymedzení zákazov lovu, aby bolo možné ochraňovať chov, a iných technických opatreniach;

7.  uznáva problémy, ktoré by vznikli pri zavedení TAC, najmä s ohľadom na výpočet minulých úlovkov, prerozdelenie kvót na národnej úrovni medzi jednotlivé aktivity a problematickosť začlenenia rekreačného rybárstva, no vzhľadom na to, že je nevyhnutné riešiť stav populácie morony striebristej, je potrebné zohľadniť tieto opatrenia;

8.  domnieva sa, že pre rekreačné rybárstvo sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ v podobe kvantitatívnych obmedzení, ktorých presnú podobu treba určiť;

9.  domnieva sa, že aby sa populácia v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky udržala nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu, opatrenia pre komerčné a rekreačné rybárstvo musia byť vzájomne zosúladené;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia