Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0228/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0079

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 93k
Torsdag den 12. marts 2015 - Strasbourg
28.session i UNHRC
P8_TA(2015)0079RC-B8-0228/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd i 2015 (2015/2572(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til FN's menneskerettighedskonventioner og de frivillige protokoller hertil, herunder konventionen om børns rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU’s strategiske ramme og handlingsplan af 25. juni 2012 vedrørende menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder sine hastebeslutninger om disse emner,

–  der henviser til årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 9. februar 2015 om EU's prioriteter i FN's menneskerettighedsfora,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, artikel 21, artikel 27 og artikel 47,

–  der henviser til det 28. møde i FN's Menneskerettighedsråd (UNHCR) fra den 2. til den 27. marts 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

B.  der henviser til, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker, uanset nationalitet, race, køn, etnisk oprindelse, religion eller anden status, og til at respekt for disse rettigheder er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og i efterfølgende internationale menneskerettighedskonventioner, -erklæringer og -resolutioner;

C.  der henviser til, at alle menneskerettigheder – hvad enten borgerlige, politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle – er udelelige, gensidigt forbundne og afhængige og til, at fratagelsen af bare én af disse rettigheder har direkte og skadelig indvirkning på de andre;

D.  der henviser til, at overtrædelser af menneskerettigheder og savnet af legitim, demokratisk deltagelse fører til ustabilitet, mislykkede stater, humanitære kriser og væbnede konflikter;

E.  der henviser til, at EU's handlinger i Unionens forbindelser med tredjelande er styret af artikel 21 i Lissabontraktaten, som fastslår universaliteten og udeleligheden af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og respekten for den menneskelige værdighed, og principperne for lighed og solidaritet og principperne indeholdt i FN-pagten og folkeretten;

F.  der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har en pligt til at tage konkrete skridt til at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan, og til at samarbejde på internationalt niveau om at fjerne hindringerne for gennemførelsen af menneskerettighederne inden for alle områder;

G.  der henviser til, at regelmæssige samlinger i UNHRC, udpegningen af særlige rapportører, mekanismen for universel regelmæssig gennemgang og de særlige procedurer for enten specifikke landesituationer eller tematiske anliggender, bidrager til at fremme og sikre efterlevelsen af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet;

H.  der henviser til den beklagelige omstændighed, at nogle af de nuværende medlemmer af Menneskerettighedsrådet anses for at være blandt de værste menneskerettighedsovertrædere og gennemgående har ladet hånt om FN's særlige procedurer og om deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd (UNHCR)

1.  glæder sig over EU's prioriteringer for den forestående 28. ordinære samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), som fastsat i Rådets konklusioner af 9. februar 2015;

2.  glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Joachim Rücker som formand for UNHRC i 2015;

3.  lykønsker Zeid Ra’ad Al Hussein med udnævnelsen til FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) og gentager på det kraftigste sin støtte til hans indsats og hans mandat;

4.  bifalder tilstedeværelsen af Federica Mogherini, næstformand i Kommissionen/ Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, på UNHRC’s møde på højt plan, da det sender det rigtige signal om EU’s stærke engagement i det multilaterale menneskerettighedssystem;

5.  glæder sig over årsberetningen fra FN's højkommissær for menneskerettigheders til FN's Generalforsamling, der dækker perioden fra december 2013 til november 2014, og udtrykker sin fulde støtte til embedets uafhængighed og integritet; understreger, at det er vigtigt at forsvare denne uafhængighed for dermed at sikre, at højkommissæren kan fortsætte med at udøve sine opgaver på virkningsfuld og uvildig vis; gentager, at det er nødvendigt, at der afsættes de nødvendige bevillinger til menneskerettighedshøjkommissærens kontor;

6.  minder om Parlamentets og dets Underudvalg om Menneskerettigheders engagement i støtten til et stærkt multilateralt menneskerettighedssystem i FN-regi, herunder Generalforsamlingens 3. Komité, Menneskerettighedsrådet, Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, såvel som arbejdet i de relaterede særorganisationer under FN, såsom Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), samt FN's særlige procedurer;

7.  tilskynder EU-Udenrigstjenesten til, navnlig gennem EU-delegationerne i Genève og New York, at øge EU's kohærens gennem rettidige og målrettede høringer med henblik på at fremsætte EU's holdning med én stemme; gentager, at det er vigtigt at integrere det arbejde, der udføres i Genève og New York i forbindelse med FN's Generalforsamling, Generalforsamlingens 3. Komité og Menneskerettighedsrådet, i de relevante interne og eksterne EU-aktiviteter for at sikre overensstemmelse;

8.  mener, at den vedvarende chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsprofiler, som finder sted i en række UNHRC-medlemslande, undergraver UNHRC's troværdighed; gentager, at det er af den holdning, at UNHRC-medlemmerne bør vælges blandt stater, der holder efterlevelsen af menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet i hævd, og som har indvilliget i at stå til rådighed for alle de særlige procedurer, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme og vedtage resultatkriterier for menneskerettighedsindsatsen, der bør gælde for enhver stat, der vælges til medlemskab af UNHRC; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilskynde til gennemsigtige og konkurrencemæssige procedurer for valg til UNHRC;

9.  gentager sin støtte til mekanismen for universel regelmæssig gennemgang (UPR) og sin påskønnelse af den universelle regelmæssige gennemgangs værdifulde arbejde og opfordrer medlemmerne til aktivt at forberede deres universelle regelmæssige gennemgange, herunder med inddragelse af civilsamfundet, og gå i interaktiv dialog under den universelle regelmæssige gennemgangssamling og i drøftelserne om vedtagelsen af resultatet af den universelle regelmæssige gennemgang og til at implementere de universelle regelmæssige gennemgangshenstillinger og tage konkrete skridt til at forbedre og opretholde efterlevelsen af deres menneskerettighedsforpligtelser;

10.  modsætter sig stadig "blok-afstemning" inden for UNHRC; opfordrer indtrængende UNHRC-medlemsstaterne til at udvise åbenhed om deres stemmeafgivning;

11.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte med at følge op på gennemgangshenstillingerne inden for alle EU's politikdialoger med de berørte lande med henblik på at finde måder til at støtte landene med implementering af henstillingerne;

12.  gentager, at det tilslutter sig de særlige procedurer og mandatindehavernes uafhængige status, der sætter dem i stand til at udfylde deres funktioner under iagttagelse af fuld uvildighed, opfordrer alle stater til at samarbejde om disse procedurer, og tilskynder medlemsstaterne til at afdække tilfælde, hvor der ikke samarbejdes med mandatindehavere for særlige procedurer;

13.  anser det for vigtigt, at der udsendes parlamentariske delegationer til UNHRC-samlingerne og andre relevante samlinger i FN's Generalforsamlings regi;

14.  beklager, at der bliver stadig mindre plads til samspil mellem civilsamfundet og UNHCR og at ngo'erne får stadig færre muligheder til at tale under møderne; opfordrer indtrængende EU og UNHRC til at sikre, at civilsamfundsrepræsentanter får lov til at bidrage mest muligt til UNHRC's 28. samling og til den universelle regelmæssige gennemgang og andre af FN's menneskerettighedsmekanismer uden frygt for repressalier ved tilbagevenden til deres hjemland;

Civile og politiske rettigheder

15.  bekræfter, at ytringsfriheden, der er et centralt element i ethvert frit og demokratisk samfund, er en grundlæggende ret for alle; fordømmer på det kraftigste drabene i Frankrig i januar 2015 på 12 personer, herunder satiretegnere, på avisen Charlie Hebdo og fire personer i et jødisk supermarked, såvel som drabet på en filminstruktør og en synagogevagt i København begået af terrorister, der udså sig ytringsfriheden og religion som mål;

16.  fordømmer ekstremisters og jihadisters brug af religion i alle lande, og navnlig i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar, Nigeria og Centralafrika, hvor de terroriserer befolkningerne med skud- og bombeattentater, selvmordsbomber, kidnapninger og andre voldshandlinger; er af den opfattelse, at kampen mod terror kræver skridt til at tage fat om problemets rod, nemlig social udelukkelse, politisk marginalisering og ulighed; opfordrer til, at der gøres større bestræbelser på at værne om rettigheder tilhørende mennesker fra religiøse mindretal; opfordrer til, at menneskerettigheder og retsstaten opretholdes i alle aktiviteter inden for terrorbekæmpelse;

17.  udtrykker bekymring over alle restriktioner på forsamlings- og foreningsfriheden, herunder forbud mod civilsamfundsorganisationer, aggressiv brug af injurielove og andre restriktive love, overdrevne registrerings- og indberetningskrav og uforholdsmæssigt restriktive regler mod udenlandsk finansiering, og fastslår, at foreningsfriheden og friheden til fredelig forsamling er grundlæggende bestanddele af menneskerettighederne;

18.  opfordrer alle stater til at fremme og støtte civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og til at tillade dem at være aktive i et klima uden frygt, forfølgelse eller intimidering, at samarbejde med UNHRC om gennemgangsmekanismen og til at sikre, at lande, der er ansvarlige for overgreb på menneskerettighedsforkæmpere, stilles til ansvar, især for overgreb med dødelig udgang såsom menneskerettighedsforkæmper Cao Shunlis død i Kina i marts 2014 i forsøget på at gå ombord i et fly for at deltage i UNHRC-samlingen i Genève i september 2013;

19.  gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf, og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse;

20.  gentager betydningen af kampen mod tortur og andre former for mishandling og af, at EU har forpligtet sig til at prioritere dette anliggende, herunder i forhold til børn, og til at bistå FN's særlige rapportør for tortur i dennes arbejde; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og EU's medlemsstater til at vise deres fælles engagement til fordel for udryddelsen af tortur og støtte til torturofre, ved at fortsætte med eller – hvor det er aktuelt – begynde at bidrage til FN's Frivillige Fond for Torturofre og den særlige fond, der er oprettet ved den valgfrie protokol til konventionen mod tortur;

21.  udtrykker bekymring om den fortsatte og vidtrækkende diskrimination imod og krænkelser af migranters rettigheder, herunder også asylansøgere og flygtninge; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte FN's særlige ordfører om indvandreres rettigheder og gennemførelsen af hans henstillinger; opfordrer regeringerne til at respektere migranters menneskerettigheder og iboende menneskelige værdighed, sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser samt at genoverveje tilbageholdelsesperioderne med henblik på at undgå alt for lange tilbageholdelsesperioder og anvende alternativer til tilbageholdelse; opfordrer staterne til i alle tilfælde at respektere non-refoulement-princippet og i fuldt omfang efterleve deres internationale retlige forpligtelser hvad angår udvisning af migranter; opfordrer staterne til, hvis de endnu ikke har gjort det, at etablere systemer og procedurer til at sikre fuldstændig efterlevelse af deres folkeretlige menneskerettighedsforpligtelser i alle deres programmer og institutioner, der vedrører migration;

22.  tilslutter sig UNHRC's særlige observatørs seneste rapport og konklusioner om de nuværende former for racisme, racediskrimination, xenofobi og hermed forbundet intolerance; opfordrer EU og medlemsstaterne til at implementere den særlige observatørs henstillinger i deres interne politik til bekæmpelse af udbredelse af racistisk, etnisk baseret og xenofobisk had og anstiftelse heraf over internettet og på sociale medienetværker ved at tage behørige lovgivningsmæssige skridt, med fuldstændig efterlevelse af andre grundlæggende rettigheder såsom ytrings- og meningsfrihed;

23.  erkender, at den hastige udvikling af informations- og kommunikationsteknologier har forandret betingelserne for udøvelse af ytringsfrihed i hele verden og skabt både markante fordele og alvorlige bekymrende forhold; bifalder i denne forbindelse Rådets vedtagelse i maj 2014 af EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline, og fordømmer alle begrænsninger af den digitale kommunikation, herunder dem der rettes mod civilsamfundsaktører; gentager, at det er nødvendigt især at have opmærksomheden henledt på journalisters og bloggeres rettigheder;

24.  tilskynder UNHRC til at videreføre debatten om ret til privatliv og i denne henseende at udnævne en særlig FN-observatør om retten til privatlivets fred, navnlig hvad angår digital kommunikation;

Sociale og økonomiske rettigheder

25.  bemærker, at FN's udviklingsdagsorden har som mål at udrydde fattigdom senest i 2030 gennem en holistisk adgang til økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål; glæder sig over FN's generalsekretærs synteserapport forud for FN's særlige topmøde om udviklingsdagsordenen efter 2015; tilslutter sig FN's generalsekretærs opfordring til en tilgang, der fokuserer på menneskers behov og rettigheder med henblik på at udrydde fattigdom;

26.  anser det for vigtigt at løse problemet med den stigende ekstreme ulighed som led i fattigdomsbekæmpelsen generelt og at fremme sociale og økonomiske rettigheder ved navnlig at lette adgang til mad, vand, uddannelse, sundhedspleje og ordentlige boligforhold; understreger i den forbindelse det stigende problem med jordkøb, som der skal gøres noget ved;

27.  er af den mening, at korruption, skattefusk, lemfældig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarsplacering bidrager til overtrædelsen af borgernes rettigheder, idet de afleder midler fra investeringer i hårdt tiltrængte offentlige tjenesteydelser såsom uddannelse, grundlæggende sundhedsydelser og anden social infrastruktur og dermed fastholder befolkningerne i fattigdom; minder om, at staterne i henhold til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er forpligtet til at respektere deres borgeres rettigheder ved at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed; understreger i den forbindelse, at der skal lægges særlig vægt på beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for at fremme økonomiske sociale og kulturelle rettigheder;

28.  gentager sin støtte til, at der oprettes en post som særlig FN-rapportør om økonomisk kriminalitet, korruption og menneskerettigheder;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

29.  støtter kraftigt en effektiv og omfattende udbredelse og gennemførelse i og uden for EU af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, og understreger behovet for at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe mangler i en effektiv gennemførelse af FN’s vejledende principper, herunder vedrørende adgang til domstolene; bifalder initiativet om oprettelsen af et system for due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for at sikre ansvarlig tilvejebringelse af mineraler fra konfliktramte områder; opfordrer samtlige interessenter til at påtage sig en aktiv rolle i det 11. møde i FN's arbejdsgruppe om menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder og til at støtte bestræbelserne på at bringe deres politik på linje med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; gentager sin opfordring til Kommissionen til inden udgangen af 2015 at aflægge rapport om EU-medlemsstaternes gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne;

30.  tilskynder EU-delegationerne i hele verden til at gå i dialog med EU-virksomheder om at fremme respekten for menneskerettighederne og sikre, at "erhvervslivet og menneskerettighederne" tages med blandt de centrale temaer i de lokale indkaldelser af forslag under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

31.  mener, at erhvervslivet og menneskerettighederne kan styrke hinanden ved at skabe nye forretningsmuligheder i de regioner, der har størst behov for bæredygtige og ansvarlige investeringer, og ved at bidrage til den almene respekt for menneskerettighederne i udviklingslandene;

32.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig i den fremvoksende debat om et retligt bindende internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne i FN-regi;

Kvinders rettigheder

33.  påpeger, at inddragelse af kønsaspekter, hvilket indebærer, at dem, som er involveret i politikudformning, omorganiserer, forbedrer, udvikler og evaluerer alle politikker for at sikre, at ligestillingsaspektet er integreret på alle niveauer og i alle stadier, er et vigtigt instrument til at opnå ligestilling;

34.  opfordrer EU til at deltage aktivt i det 59. møde i FN's Kommission for Kvinders Status og til at fortsætte kampen mod ethvert forsøg på at undergrave FN's Beijing-handlingsplatform, der skal op til revision i forbindelse med 20-året for den fjerde verdenskvindekonference, bl.a. hvad angår adgang til uddannelse og sundhed som grundlæggende menneskerettigheder og seksuelle og reproduktive rettigheder;

35.  bemærker med et kritisk øje, at der i mange lande på trods de fremskridt, der hidtil er gjort for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling, stadig er diskriminerende love i kraft, navnlig på området familie- og ejendomsret; bemærker, at kvinder stadig er stærkt underrepræsenteret i beslutningstagende stillinger, og at vold mod kvinder er vidt udbredt, mens adgang til domstolsprøvelse fortsat er begrænset til trods for det store antal kvinder, som hver dag dør som følge af vold i hjemmet; udtrykker alvorlig bekymring over, at der i flere lande forekommer tilbageslag, navnlig hvad angår seksuelle og reproduktive rettigheder;

36.  fordømmer på det kraftigste anvendelsen af seksuel vold mod kvinder, herunder forbrydelser som massevoldtægt, seksuelt slaveri, tvungen prostitution, kønsspecifikke forfølgelser, herunder kønslemlæstelse af kvinder og piger, menneskesmugling, tidlige og tvungne ægteskaber, æresdrab og alle andre former for seksuel vold af lignende alvorlig karaktér, bl.a. når den bruges som krigstaktik; opfordrer på ny EU og alle medlemsstater til at undertegne og ratificere Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen);

37.  minder om EU's forpligtelse til at integrere menneskerettigheds- og kønsaspekter i missioner inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred og sikkerhed; gentager i denne sammenhæng sin opfordring til EU og medlemsstaterne om i forbindelse med processen med at opbygge holdbar forsoning at støtte systematisk deltagelse af kvinder som et afgørende element i fredsprocesser og at erkende behovet for at integrere kønsperspektiver i konfliktforebyggelse, fredsbevarende operationer, humanitær bistand og postkonfliktgenopbygning samt demokratiske overgangsprocesser;

38.  understreger, at kvindelig kønslemlæstelse er en form for tortur; understreger, at der fortsat er behov for, at EU samarbejder med tredjelande om at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder; minder de medlemsstater med en national lovgivning, der kriminaliserer kønslemlæstelse af piger og kvinder, om, at de skal anvende denne lovgivning, når det opdages, at deres statsborgere har omgået den;

39.  glæder sig over, at ICC har medtaget seksualforbrydelser og kønsbaserede forbrydelser, herunder voldtægt, seksuelle overgreb og seksuel ydmygelse, og over dens anbefaling af, at disse forbrydelser bør betragtes som krigsforbrydelser:

Børns rettigheder

40.  udtrykker bekymring over, at der til trods for de fremskridt, der fulgte på vedtagelsen af konventionen om barnets rettigheder i 1989, er mindst 58 millioner børn, især piger, børn fra fattige familier, handicappede og børn i konfliktområder, der ikke går i skole, og at mange børn lider af let helbredelige sygdomme, mens andre udnyttes til børnearbejde;

41.  opfordrer alle stater til at forpligte sig til at udrydde de værste former for børnearbejde som defineret i artikel 3 i ILO-konvention nr. 182, der omfatter børneslaveri, børnehandel, prostitution og farligt arbejde, der bringer børns fysiske og psykiske sundhed i fare;

42.  minder om, at en af de primære forpligtelser, der påhviler statsmagten, er at give alle børn en uddannelse ved at højne mulighederne, etablere de fornødne institutioner og tage hånd om de strukturelle årsager til de primære hindringer for grundskolegang, herunder skolefrafald, som fortsat er en betydelig hindring for grundskolegang;

43.  opfordrer til tilstrækkelig EU-finansiering til demobilisering og reintegrationsprogrammer for børn, der har været involveret i væbnede konflikter og for tidligere børnesoldater; minder om sin fulde tilslutning til kampagnen "Children, not Soldiers", som det blev udtrykt på mødet om samme emne i Underudvalget om Menneskerettigheder den 3. december 2014; bifalder den årsberetning, som FN's særlige rapportør om børn i væbnede konflikter og FN's særlige repræsentant vedrørende vold mod børn har fremlagt, sammen med rapporten fra den særlige rapportør om handel med børn, børneprostitution og børnepornografi;

LGBTI-personers rettigheder

44.  udtrykker bekymring over den seneste stigning i antallet af diskriminerende love og praksisser samt voldshandlinger mod personer på baggrund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; opfordrer til nøje tilsyn med situationen for homo-, trans- og interseksuelle personer (LGBTI), ikke mindst i Nigeria og Gambia, hvor der for nylig er blevet vedtaget LGTBI-diskriminerende love, der truer seksuelle mindretal på livet; udtrykker sin stærke bekymring over såkaldte "antipropagandalove", der begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder i lande på det europæiske kontinent; bifalder UNHRC-resolutionen om bekæmpelse af vold og diskrimination baseret på seksuel orientering og kønsidentitet, der blev vedtaget den 26. september 2014; gentager sin støtte til højkommissærens fortsatte arbejde med at fremme og beskytte samtlige LGTBI-personers udøvelse af samtlige deres rettigheder, navnlig gennem erklæringer, rapporter og Free & Equal-kampagnen; opfordrer højkommissæren til at fortsætte bekæmpelsen diskriminerende love og praksisser;

Klimaforandringer og menneskerettigheder

45.  understreger, at indvirkningerne af klimforandringerne på udsatte grupper og individer er høj, navnlig i lavindkomstlande og kyst- og lavtliggende østater, der savner de økonomiske ressourcer til at tilpasse sig gennemgribende miljøforandringer;

46.  konstaterer med bekymring, at oprindelige folk er særligt berørt af klimaforandringsrelaterede begivenheder; bemærker i denne forbindelse, at de fleste af disse folk lever under fattigdomsgrænsen, er dårligt eller slet ikke repræsenteret, og har ringe adgang til den politiske beslutningstagning og retssystemet;

47.  glæder sig over UNHRC's erkendelse af, at miljøforandringer har en skadelig indvirkning på befolkningernes eksistensgrundlag og udgør hindringer for virkeliggørelsen af grundlæggende, internationalt anerkendte menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de deltagende stater til at vedtage øjeblikkelige og ambitiøse migrations- og tilpasningsforanstaltninger på den kommende konference om klimaændringer i 2015 i Paris;

48.  anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at deltage aktivt i debatten om begrebet "klimaflygtning", herunder den mulige definition heraf i folkeretten eller i en eventuel retligt bindende international aftale;

Bekæmpelse af straffrihed og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

49.  gentager sin fulde støtte til det arbejde, Den Internationale Straffedomstol (ICC) udfører for at bekæmpe straffrihed for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der berører verdenssamfundet, og for at sikre, at retfærdigheden sker fyldest for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; er fortsat på vagt over for ethvert forsøg på at undergrave ICC's legitimitet og uafhængighed; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at samarbejde med ICC og give den stærk diplomatisk, politik og finansiel støtte, herunder i FN-sammenhæng; opfordrer EU, dets medlemsstater og særlige repræsentanter til aktivt at fremme ICC, fuldbyrdelsen af dens afgørelser og bekæmpelsen af straffrihed for forbrydelser, der er omfattet af Romstatutten; glæder sig over Den Palæstinensiske Myndigheds nylige ratifikation i januar 2015 af Romstatutten;

Oprindelige folk

50.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte revisionen af mandatet til ekspertmekanismen vedrørende oprindelige folks rettigheder i tråd med slutdokumentet fra verdenskonferencen om oprindelige folk (FN's Generalforsamlings resolution 69/2) med henblik på at overvåge, evaluere og forbedre implementeringen af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder; opfordrer indtrængende EU’s medlemsstater til at anmode om, at alle mandatindehavere under de særlige procedurer er særligt opmærksomme på spørgsmål vedrørende kvinder og piger tilhørende oprindelige folk, og at de systematisk aflægger rapport herom til UNHRC; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til aktivt at støtte udviklingen af den systemdækkende handlingsplan for oprindelige folk, som FN's Generalforsamling har anmodet om i dens resolution af september 2014, navnlig hvad angår organisering af regelmæssige høringer af oprindelige folk som led i denne proces;

Internationale kulturelle og sportslige begivenheder og menneskerettigheder

51.  fordømmer autoritære staters stigende praksis med at være vært for kæmpestore sportslige eller kulturelle begivenheder for at øge deres internationale legitimitet, samtidig med at de fastlægger yderligere begrænsninger for indenlandske kritikere; opfordrer EU og dets medlemsstater til aktivt at rejse dette spørgsmål, herunder på UNHRC-niveau, og gå i dialog med nationale idrætssammenslutninger, erhvervslivsaktører og civilsamfundsorganisationer om de praktiske sider af disses deltagelse i sådanne arrangementer, herunder med hensyn til de første Europæiske Lege i Baku i 2015 og VM i fodbold i Rusland i 2018 og Qatar i 2022;

Droner og fuldautomatiske våben

52.  gentager sin opfordring til Rådet om, at EU fastlægger sin fælles holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitær folkeret gives højeste prioritet, og tager hånd om spørgsmål som de retlige rammer, proportionalitet, ansvarsplacering, beskyttelse af civile og gennemskuelighed; opfordrer indtrængende og igen EU til at forbyde udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding; fastholder, at menneskerettigheder skal indgå i alle dialoger om terrorbekæmpelse med tredjelande;

EU's integrering af menneskerettighederne

53.  opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige og politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser for Unionens optræden udadtil;

54.  opfordrer EU, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at integrere menneskerettighederne i alle deres udenrigspolitiske områder med tredjelande; understreger også, at EU's menneskerettighedspolitik skal kunne sikre, at de interne og eksterne politikker er sammenhængende, i tråd med EU's traktatfastsatte forpligtelse og for at undgå dobbeltmoralsk optræden for så vidt angår respekten for menneskerettighederne;

55.  opfordrer EU til at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettigheder i handel, investeringer, offentlige tjenester og udviklingssamarbejde samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

EU-prioriteter vedrørende landespecifikke spørgsmål

Ukraine

56.  udtrykker dyb bekymring over volden og den væbnede konflikt i det østlige Ukraine; udtrykker sit håb om, at våbenhvileaftalen baseret på Minskaftalen vil holde; fordømmer de omfattende menneskerettighedskrænkelser i konflikten og konsekvenserne af den seneste tids kampe; støtter fuldt ud FN's menneskerettighedsovervågningsmission og OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine og opfordrer til styrkelse af sidstnævnte; fremhæver sin stærke bekymring over skæbnen for de internt fordrevne som følge af den væbnede konflikt i de sydøstlige regioner; fordømmer Ruslands aggressive og ekspansionistiske politik og den ulovlige annektering af Krim, som udgør en trussel mod Ukraines enhed og uafhængighed; er fortsat bekymret over den forskelsbehandling og de udbredte krænkelser af menneskerettighederne, som lokalbefolkningen i denne region udsættes for, navnlig krimtatarerne; opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte enhver tænkelig indsats på EU-niveau til bekæmpelse af straffrihed og til at foretage uvildige efterforskninger af voldshandlingerne og menneskerettighedskrænkelserne i tilknytning til undertrykkelsen af Majdan-demonstrationerne, den illegale annektering af Krim og den væbnede konflikt i de østlige regioner; opfordrer til, at den humanitære folkeret og de humanitære principper respekteres for at beskytte civile i konflikten;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

57.  bifalder den planlagte forlængelse af mandatet til den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Nordkorea; bifalder ligeledes FN's generalforsamlings resolution, der opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at træffe passende skridt til at sikre ansvarlighed, bl.a. ved at overveje at overdrage situationen i Nordkorea til ICC; opfordrer Menneskerettighedsrådet til at gentage sin opfordring til ansvarlighed, herunder i forhold til de ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden i henhold til politikker, der er fastsat på højeste statsniveau; bifalder oprettelsen af en feltbaseret struktur i Republikken Korea til at styrke overvågningen af situationen og dokumentation af bevismateriale med henblik på at sikre ansvarlighed og opfordrer alle stater til at samarbejde med denne struktur samt opfordrer Menneskerettighedsrådet til at øge opmærksomheden på situationen i Nordkorea ved at indkalde et formelt panel, der kan lade ofre for rettighedskrænkelser komme til orde i forbindelse med en kommende samling i Menneskerettighedsrådet;

Iran

58.  glæder sig over UNHRC-resolutionen af marts 2014 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran og forlængelsen af den særlige rapportørs mandat og opfordrer Iran til at tillade FN's særlige udsending adgang til landet som en afgørende indikator for dets beredvillighed til at påbegynde en dialog på menneskerettighedsområdet; gentager sin fordømmelse af dødsstraffen i Iran, herunder for mindreårige, som ofte eksekveres efter en retslig procedure, der ikke er i overensstemmelse med de internationalt anerkendte minimumsstandarder for en retfærdig rettergang og en retfærdig procedure; er fortsat bekymret over den høje andel af henrettelser uden forudgående retfærdig rettergang; støtter den fælles erklæring af august 2014 fra mandatarerne under FN's særlige procedurer, der fordømmer bølgen af anholdelser og dommene over civilsamfundsaktivister i Iran; opfordrer EU og UNHRC til fortsat nøje at overvåge de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og til at sikre, at menneskerettighederne forbliver en nøgleprioritet i al kontakt med den iranske regering; opfordrer de iranske myndigheder til at overholde den internationale folkeret på menneskerettighedsområdet, ifølge hvilken henrettelse af ungdomskriminelle er en overtrædelse af de internationale minimumsnormer, og til ikke at eksekvere dødsdomme over ungdomskriminelle;

Myanmar/Burma

59.  støtter FN's særlige rapportørs seneste rapport om menneskerettighedssituationen i Myanmar, der anderkender de hidtil opnåede fremskridt og samtidig indkredser de områder, der fortsat giver grund til stor bekymring; opfordrer Myanmars regering til at integrere menneskerettigheder, herunder mindretallenes rettigheder, i landets institutionelle og retlige rammer og alle politikområder, og til fuldt ud at respektere ytrings- og forsamlingsfriheden; udtrykker bekymring over den foreslåede lovgivning om "beskyttelse af race og religion", der omfatter fire lovforslag om ægteskab på tværs af trossamfund, religiøs omvendelse, monogami og befolkningskontrol; opfordrer UNHRC til at forny mandatet for den særlige rapportør under punkt 4, til igen at fremføre sin alvorlige bekymring over situationen for Rohingya-mindretallet i delstaten Rakhine, der forværres af, at dette lokalsamfund mangler retlig status og dermed fortsat udsættes for systematisk forskelsbehandling, og opfordrer til udførlige, gennemskuelige og uafhængige undersøgelser af alle forlydender om menneskerettighedskrænkelser og overgreb mod Rohingya-mindretallet samt til at fremskynde processen med at åbne et landekontor under OHCHR med mandat til fuld overvågning og rapportering; beklager angrebene på civile i staterne Kachin og Shan, seksuel vold begået af sikkerhedsstyrker under væbnede konflikter, eksistensen af politiske fanger, chikane af menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og mediefolk, udenretslige henrettelser, beslaglæggelse af jord og forfølgelse af religiøse og etniske mindretal; er af den opfattelse, at forhandling af en investeringsaftale mellem EU og Myanmar bør overvejes nøje, da udenlandske investeringer i landet risikerer at forværre krænkelserne af menneskerettighederne;

Hviderusland

60.  udtrykker dyb bekymring over de fortsatte menneskerettighedsovertrædelser i Hviderusland; fordømmer de tre dødsdomme, der blev eksekveret i 2014, chikanen mod menneskerettighedsforkæmpere, forfølgelsen af uafhængige journalister, censuren af alle internetbaserede kommunikationsformer og den restriktive lovgivning mod NGO'er; opfordrer til fornyelse af FN's særlige rapportørs mandat om menneskerettighedssituationen i Belarus på den 29. samling i Rådet og opfordrer regeringen til at give uindskrænket adgang til FN’s særlige proceduremandatarer, herunder den særlige rapportør; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse og rehabilitering af alle tilbageværende politiske fanger;

Bahrain

61.  udtrykker fortsat bekymring over forfølgelsen af oppositionsledere, civilsamfundsaktører og aktivister i Bahrain og situationen for menneskerettighedsforkæmpere og politiske oppositionsaktivister i landet; opfordrer alle interessenterne i Bahrain til at indlede konstruktive og inklusive forhandlinger med det formål at skabe reel forsoning og respekt for menneskerettighederne for alle bahrainske samfundsgrupper; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af alle samvittighedsfanger, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og fredelige demonstranter, og udtrykker sin støtte til den fælles erklæring af 4. februar 2015 fra de særlige proceduremandatarer vedrørende anholdelsen af højtstående oppositionspolitikere og opløsningen af de efterfølgende protestdemonstrationer; opfordrer EU-medlemsstaterne og andre medlemmer af FN's Menneskerettighedsråd til fortsat nøje at følge menneskerettighedssituationen i Bahrain med særlig fokus på de tilsagn, som Bahrain gav i forbindelse med UPR-processen og henstillingerne fra Bahrains uafhængige undersøgelsesudvalg, som Bahrains konge har udtrykt tilfredshed med; beklager Bahrains regerings manglende fremskridt i samarbejdet med Højkommissariatet for Menneskerettigheder (OHCHR) og UNHRC’s særlige procedurer og opfordrer EU’s medlemsstater til at arbejde hen imod at vedtage en resolution på UNHRC's samling i marts, der opfordrer til fuld gennemførelse af Bahrains tilsagn afgivet under UPR-processen og af henstillingerne fra Bahrains Uafhængige Undersøgelseskommission – herunder dem, der vedrører menneskerettighedsforkæmpere – og at anmode OHCHR om at aflægge rapport om menneskerettighedssituationen på stedet og om de fremskridt, der har fundet sted i Bahrains samarbejde med FN’s menneskerettighedsmekanismer;

Egypten

62.  bifalder forløbet af den universelle regelmæssige gennemgang for Egypten i november 2014 og ser frem til vedtagelsen heraf på den kommende samling i UNHRC; opfordrer indtrængende Egypten til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle aktivister og menneskerettighedsforkæmpere såvel som alle, der er blevet tilbageholdt for fredeligt at have udøvet deres ytrings- forsamlings- eller foreningsfrihed; kræver ligeledes, at Egyptens regering vedtager en lovgivning, som er i overensstemmelse med de internationale standarder, og sikrer foreningsfriheden, der er nedfældet i Egyptens forfatning, herunder retten til at modtage og uddele økonomiske midler, og at den ophæver protestloven fra november 2013 og indfører ny lovgivning, som sikrer forsamlingsfriheden; opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at åbne en retslig undersøgelse af, hvem der var ansvarlig for at beordre og udføre de udenretlige drab under de overvejende fredelige demonstrationer, der fandt sted efter den 3. juli 2013, herunder demonstrationsopløsningerne den 14. august 2013 på Raba'a-pladsen og Nahda-pladsen, hvor mindst 1 000 demonstranter blev dræbt; opfordrer indtrængende Egypten til at gennemføre uafhængige, upartiske og effektive undersøgelser af alle de krænkelser af menneskerettighederne, der er blevet begået siden 2011, herunder seksuelle overgreb, og sikre, at gerningsmændene drages til ansvar og ofrene får adgang til passende retsmidler i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer de egyptiske myndigheder til øjeblikkeligt at ophæve alle dødsdomme og beordre genoptagelse af sagerne for at sikre retten til en retfærdig rettergang og en behørig proces, og til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for dødsstraf og henrettelser, straks at frigive alle tilbageholdte journalister og mediefolk og sikre retten til informations- og ytringsfrihed i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at tillade besøget af FN’s særlige rapportør om vold mod kvinder, som i princippet blev aftalt i begyndelsen af 2014, men som endnu ikke er blevet gennemført, og at stå til rådighed for de relevante FN-menneskerettighedsmekanismer og -procedurer, navnlig den særlige rapportør om forsamlingsfrihed, den særlige rapportør om tortur og den særlige rapportør om menneskerettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse og den særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre, at national lovgivning er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, samt øjeblikkeligt at trække lov nr. 136/2014 tilbage og sætte en stopper for den militære retsforfølgelse af civile samt annullere alle domme, der er udstedt mod civile ved militære domstole, og påbyde, at sagerne omgående genoptages ved de civile domstole; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte en stærk erklæring om disse spørgsmål;

Mali

63.  bifalder det arbejde, der er blevet udført af FN's uafhængige ekspert vedrørende menneskerettighedssituationen i Mali, og opfordrer UNHRC til at forlænge dennes mandat; bifalder de fremskridt, som den maliske regering har gjort for at genetablere retsvæsenet i nogle dele af landet og dens undersøgelser af torturen og drabene på 21 elitesoldater i 2012 såvel som oprettelsen af en sandheds-, rets- og forsoningskommission; er fortsat bekymret over den fornyede forværring af sikkerhedssituationen og den fortsatte anvendelse og rekruttering af børnesoldater og opfordrer Malis regering til at undersøge og stille alle krigsførende faktioner, der var ansvarlige for krigsforbrydelser begået under den væbnede konflikt i 2012-2013, til ansvar; glæder sig over fredsaftalen for hele Malis befolkning, da den vil være de første, der nyder godt af den efter måneder med ustabilitet og usikkerhed, men beklager, at de nordlige oprørere kræver den udskudt; opfordrer alle parter til at følge i fodsporene på den maliske regering og straks underskrive aftalen, hvis gennemførelse vil blive overvåget af EU, og til at sikre, at den fremtidige fredsaftale kræver ansvarlighed, en styrkelse af sandhedskommissionen og et baggrundstjek af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne;

Sydsudan

64.  opfordrer Den Afrikanske Union til at offentliggøre rapporten fra sin undersøgelseskommission om menneskerettighedsovertrædelser og mishandlinger begået af alle parterne i Sydsudan som et skridt i bestræbelserne på at lade retfærdigheden ske fyldest efter de menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået siden konflikten brød ud; fordømmer bortførelsen af en gruppe små børn i Wau Shilluk i februar 2015 med det formål at gøre dem til børnesoldater; opfordrer indtrængende Menneskerettighedsrådet til at vedtage en resolution, der understreger, at retfærdig og troværdig efterforskning og retsforfølgelse af forbrydelser i henhold til folkeretten er afgørende for Sydsudan for at bryde en ond cirkel af brutalitet, der næres af straffrihed, og opfordrer i denne forbindelse til, at man overvejer at etablere en hybrid retlig mekanisme, og opfordrer endvidere indtrængende Sydsudan til at tiltræde Romstatutten og fastlægge et mandat for den særlige rapportør for Sydsudan med henblik på at bidrage til at fremme retfærdig og troværdig retsforfølgelse og bredere ansvarlighedsforanstaltninger med støtte fra det internationale samfund;

Sri Lanka

65.  tager de tilsagn til efterretning, som den nyvalgte srilankanske regering har givet og opfordrer den til at tage konkrete skridt henimod ansvarsplacering mellem nu og den 30. UNHRC-samling i september 2015 med henblik på at leve op til sine løfter om at forbedre menneskerettighedssituationen i landet og for at forhindre tilbagegang, herunder seriøs efterforskning og retsforfølgelse såvel som andre skridt til at tage hånd om de mere generelt rådende problemer med straffrihed og menneskerettighedskrænkelser og til i fuldt omfang at samarbejde med Højkommissariatet for Menneskerettigheder og deltage i dets internationale undersøgelser angående Sri Lanka;

Syrien

66.  udtrykker dyb bekymring over den dramatiske og voldelige konflikt og den humanitære krise, der er en konsekvens af brugen af vold, først og fremmest begået af Assads regime, men også af den islamiske stat /Da'esh og andre militser mod civile, navnlig sårbare grupper som kvinder og børn; udtrykker bekymring over, at Da'esh eksporterer sin ideologi til udlandet; er yderst bekymret over de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i Syrien, som kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer indtrængende alle parter til at overholde gældende humanitær folkeret for at beskytte civile, respekterer deres menneskerettigheder og opfylde deres grundlæggende behov; opfordrer alle FN-medlemsstater til at tydeligt at fordømme volden og navnlig støtte mindretals rettigheder, herunder den systematiske forfølgelse af kristne; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle personer, der er blevet vilkårligt tilbageholdt eller bortført som følge af udøvelsen af deres menneskerettigheder eller andre fredelige politiske aktiviteter; anmoder kraftigt om støtte fra EU og dets medlemsstater til ansvarlighed og fornyelse af FN’s undersøgelseskommission;

Irak

67.  udtrykker dyb bekymring over den dramatiske og voldelige konflikt og den humanitære krise i Irak; tager til efterretning, at menneskerettighedssituationen er stærkt forværret, fordi IS/Da'esh og andre militsgrupper udfører bortførelser og massehenrettelser samt forfølgelse af Iraks etniske og religiøse mindretal, herunder kristne;

Palæstina/Israel

68.  fordømmer raketangrebene på Israel fra Gazastriben af Hamas og andre væbnede grupper og udtrykker alvorlig bekymring over den humanitære krise i Gaza; udtrykker alvorlig bekymring over den humanitære krise i Gaza; opfordrer EU og dets medlemsstater til offentligt at give udtryk for deres støtte til FN’s undersøgelseskommission og kritisere det manglende samarbejde og den manglende adgang for undersøgelseskommission fra de israelske myndigheders side gennem en offentlig erklæring i HRC; understreger, at retfærdighed og respekt for retsstatsprincippet er et uundværligt grundlag for fred, og understreger, at den aktuelle langvarige og systemiske straffrihed for krænkelser af folkeretten skal ophøre; glæder sig over, at anklageren ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) har iværksat en indledende undersøgelse af situationen i Palæstina; opfordrer EU til at samarbejde fuldt ud med ICC’s anklagemyndighed; opfordrer EU til at samarbejde fuldt ud med ICC’s anklagemyndighed; opfordrer EU til at genoptage behandlingen af punkt 7 på HRC's dagsorden og kraftigt fordømme de fortsatte krænkelser af folkeretten og den manglende gennemførelse af den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol samt at støtte forlængelsen af undersøgelseskommissionens mandat;

o
o   o

69.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd og FN's højkommissær for menneskerettigheder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik