Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0228/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2015 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0079

Prijaté texty
PDF 457kWORD 140k
Štvrtok, 12. marca 2015 - Štrasburg
28.zasadnutie UNHRC
P8_TA(2015)0079RC-B8-0228/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2015 o prioritách EÚ pre Radu OSN pre ľudské práva v roku 2015 (2015/2572(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly vrátane Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 60/251, ktorou sa zakladá Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Európsku sociálnu chartu a Chartu základných práv EÚ,

–  so zreteľom na strategicky rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu prijatý 25. júna 2012,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rade OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv vrátane naliehavých uznesení o týchto otázkach,

–  so zreteľom na výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o prioritách EÚ na fórach OSN pre ľudské práva, ktoré boli prijaté 9. februára 2015,

–  so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, článok 18, článok 21, článok 27 a článok 47 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na 28. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa uskutoční od 2. do 27. marca 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rešpektovanie, presadzovanie a ochrana univerzálnej platnosti ľudských práv sú súčasťou etického a právneho acquis Únie a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a integrity;

B.  keďže ľudské práva neoddeliteľne prináležia všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, rasu, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo alebo iný status a keďže dodržiavanie týchto práv je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a nadväzujúcich medzinárodných dohovoroch, deklaráciách a rezolúciách o ľudských právach;

C.  keďže všetky ľudské práva, či už občianske, politické, hospodárske sociálne alebo kultúrne, sú nedeliteľné, vzájomne prepojené a vzájomne závislé a keďže odňatie niektorého z týchto práv má priamy nepriaznivý vplyv na ostané práva;

D.  keďže nedodržiavanie ľudských práv a absencia legitímnej demokratickej účasti vedú k nestabilite, zlyhávajúcim štátom, humanitárnym krízam a ozbrojeným konfliktom;

E.  keďže činnosť Únie vo vzťahoch s tretími krajinami sa riadi článkom 21 Lisabonskej zmluvy, ktorý potvrdzuje univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd a stanovuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zásad rovnosti a solidarity a zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

F.  keďže všetky štáty sú povinné dodržiavať základné práva svojich obyvateľov a prijímať konkrétne opatrenia na uľahčenie dodržiavania týchto práv na národnej úrovni a spolupracovať na medzinárodnej úrovni s cieľom odstrániť prekážky realizácie ľudských práv vo všetkých oblastiach;

G.  keďže riadne zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva, vymenúvanie osobitných spravodajcov, mechanizmus všeobecného pravidelného hodnotenia a osobitné postupy týkajúce sa situácie v konkrétnych krajinách alebo tematických otázkach prispievajú k podpore a dodržiavaniu ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

H.  keďže, žiaľ, niektoré zo súčasných členských štátov Rady OSN pre ľudské práva sa považujú za krajiny, ktoré patria medzi najhorších porušovateľov ľudských práv, a majú zlú povesť, pokiaľ ide o spoluprácu s osobitnými postupmi OSN a dodržiavanie požiadaviek oznamovania voči zmluvným orgánom OSN pre ľudské práva;

Rada OSN pre ľudské práva

1.  víta priority EÚ na nadchádzajúce 28. riadne zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva uvedené v záveroch Rady z 9. februára 2015;

2.  víta vymenovanie veľvyslanca Joachima Rückera za predsedu Rady OSN pre ľudské práva na rok 2015;

3.  blahoželá Zajdovi Ra´ad al-Husajnovi k vymenovaniu za vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCHR) a pripomína veľkú podporu jeho úsiliu a jeho mandátu;

4.  víta účasť podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva na vysokej úrovni, pretože ide o správny signál o rozhodnom záväzku EÚ vo viacstrannom systéme ľudských práv;

5.  víta výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva adresovanú Valnému zhromaždeniu OSN za obdobie od decembra 2013 do novembra 2014 a vyjadruje plnú podporu nezávislosti a integrite jeho úradu; zdôrazňuje, že treba brániť jeho nezávislosť, aby sa zabezpečilo, že vysoký komisár bude môcť ďalej plniť svoje úlohy účinným a nestranným spôsobom; pripomína, že vysoký komisár OSN pre ľudské práva musí mať k dispozícii primerané finančné prostriedky;

6.  pripomína záväzok Európskeho parlamentu a jeho Podvýboru pre ľudské práva na podporu silného multilaterálneho systému ľudských práv pod záštitou OSN vrátane tretieho výboru Valného zhromaždenia, Rady pre ľudské práva a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj práce príslušných špecializovaných agentúr OSN, ako je Medzinárodná organizácia práce (MOP), a činnosti v rámci osobitných postupov OSN;

7.  v tejto súvislosti vyzýva ESVČ, aby najmä prostredníctvom delegácií EÚ v New Yorku a Ženeve posilnila súdržnosť EÚ pomocou včasných a vecných konzultácií, a tak jednomyseľne prezentovala pozíciu EÚ; potvrdzuje, že je dôležité začleniť činnosť vykonávanú v New Yorku a Ženeve v rámci Valného zhromaždenia OSN, tretieho výboru a Rady pre ľudské práva do príslušných vnútorných a vonkajších činností EÚ s cieľom zabezpečiť súdržnosť;

8.  domnieva sa, že pokračujúce zastrašovanie a zadržiavanie obhajcov ľudských práv a predstaviteľov opozície mnohými členmi Rady OSN pre ľudské práva poškodzuje jej dôveryhodnosť; pripomína svoju pozíciu, že členovia Rady OSN pre ľudské práva by sa mali voliť zo štátov, ktoré presadzujú dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie a ktoré súhlasili s predĺžením trvalej účasti na všetkých osobitných postupoch, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporovali a prijali kritériá účinnosti v oblasti ľudských práv, ktoré by sa mali uplatňovať na každý štát usilujúci o zvolenie za člena Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporovali transparentné, otvorené a súťaživé postupy voľby členov Rady OSN pre ľudské práva;

9.  opakuje svoju podporu mechanizmu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR), pozitívne hodnotí cennú prácu UPR a vyzýva členov, aby aktívne pripravovali všeobecné pravidelné preskúmanie, a to aj zapojením občianskej spoločnosti, aby sa zapájali do interaktívneho dialógu na zasadnutiach UPR a v diskusiách o prijatí výsledkov preskúmania, realizovali odporúčania UPR a aby prijali konkrétne opatrenia zamerané na zlepšenie a presadzovanie plnenia svojich záväzkov v oblasti ľudských práv;

10.  naďalej sa stavia proti „blokovému hlasovaniu“ v Rade OSN pre ľudské práva; naliehavo vyzýva členské krajiny Rady OSN pre ľudské práva, aby naďalej hlasovali transparentne;

11.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby naďalej realizovali odporúčania UPR vo všetkých politických dialógoch EÚ s príslušnými krajinami s cieľom hľadania spôsobov, ako podporovať krajiny pri realizácii týchto odporúčaní;

12.  pripomína svoju podporu osobitným postupom a nezávislému statusu držiteľov mandátu, ktorý im umožňuje plniť si úlohy úplne nestranne, vyzýva všetky štáty, aby spolupracovali s týmito postupmi a vyzýva členské štáty, aby poukázali na prípady nespolupracovania zo strany štátov s držiteľmi mandátu na osobitné postupy;

13.  domnieva sa, že je dôležité, aby sa vysielali parlamentné delegácie na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a na ďalšie relevantné zasadnutia Valného zhromaždenia OSN;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa stále zužuje priestor na interakciu medzi občianskou spoločnosťou a UNHRC a že mimovládne organizácie dostávajú menej príležitostí na vyjadrovanie sa na zasadnutiach; naliehavo vyzýva EÚ a Radu OSN pre ľudské práva, aby zabezpečili, že občianska spoločnosť bude môcť v čo najväčšej miere prispievať k 28. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva, ako aj k procesu všeobecného pravidelného preskúmania a iným mechanizmom OSN v oblasti ľudských práv bez toho, aby sa museli báť represálií po návrate do vlasti;

Občianske a politické práva

15.  opätovne potvrdzuje, že sloboda prejavu, ktorá je základným kameňom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti, je základným právom každého jednotlivca; dôrazne odsudzuje zavraždenie dvanástich osôb, medzi ktorými boli karikaturisti týždenníka Charlie Hebdo a štyri osoby v židovskom supermarkete, vo Francúzsku v januári 2015, ako aj zavraždenie filmového režiséra a strážcu synagógy v Kodani, ktoré spáchali teroristi konajúci proti slobode prejavu a slobode náboženského vyznania;

16.  odsudzuje využívanie náboženstva extrémistickými a džihádistickými skupinami vo všetkých krajinách, najmä v Sýrii, Iraku, Líbyi, Mjanmarskej zväzovej republike, Nigérii a Stredoafrickej republike, vrátane ozbrojených a bombových útokov, samovražedných bombových útokov, únosov a iných násilných činov, ktoré terorizujú obyvateľstvo; zastáva názor, že boj proti terorizmu si vyžaduje kroky namierené na riešenie jeho prvotných príčin, medzi ktoré patria sociálne vylúčenie, politická marginalizácia a nerovnosť; žiada, aby sa vyvíjalo väčšie úsilie na ochranu práv ľudí patriacich k náboženským menšinám; nalieha na zachovanie dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu vo všetkých činnostiach na boj proti terorizmu;

17.  vyjadruje znepokojenie všetkými obmedzeniami slobody zhromažďovania a slobody združovania, ako aj zákazmi organizácií občianskej spoločnosti, agresívnym využívaním trestných právnych predpisov o hanobení a iných obmedzujúcich právnych predpisov, nadmernými požiadavkami na registráciu a podávanie správ a príliš obmedzujúcimi pravidlami o financovaní zo zahraničia, a opätovne potvrdzuje, že sloboda združovania a sloboda pokojného zhromažďovania sú základnými prvkami ľudských práv;

18.  vyzýva všetky vlády, aby podporovali organizácie občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv a aby im umožnili vyvíjať činnosť bez strachu, prenasledovania alebo zastrašovania, aby spolupracovali s Radou OSN pre ľudské práva v rámci mechanizmov UPR a aby zabezpečili, aby sa proti krajinám zodpovedným za represálie proti bojovníkom za ľudské práva vyvodila zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o prípady smrteľných represálií, akým bol prípad bojovníčky za ľudské práva Cchao Šun-li v Číne, ktorá v marci 2014 zomrela, pretože sa v septembri 2013 pokúsila nastúpiť do lietadla, aby navštívila Radu OSN pre ľudské práva v Ženeve;

19.  opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu;

20.  pripomína význam boja proti mučeniu a iným formám zlého zaobchádzania a skutočnosť, že EÚ sa zaviazala, že táto otázka bude pre ňu prioritou, vrátane situácie detí, a že uľahčí prácu osobitného spravodajcu OSN pre mučenie; naliehavo vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty EÚ, aby preukázali spoločné odhodlanie odstrániť mučenie a podporovať obete, najmä tým, že budú ďalej prispievať do Dobrovoľného fondu OSN pre obete mučenia a osobitného fondu zriadeného Opčným protokolom k Dohovoru proti mučeniu, prípadne do nich začnú prispievať;

21.  je znepokojený pokračujúcou a rozšírenou diskrimináciou a porušovaním práv migrantov vrátane uchádzačov o azyl a utečencov; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali prácu osobitného spravodajcu OSN pre práva migrantov, ako aj realizáciu jeho odporúčaní; vyzýva vlády, aby rešpektovali ľudské práva a neodňateľnú dôstojnosť migrantov, skoncovali so svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním a prehodnotili obdobia zadržiavania a využívali alternatívy zadržiavania s cieľom vyhnúť sa nadmernému zadržiavaniu neregulárnych migrantov; vyzýva vlády, aby za každých okolností dodržiavali zásadu nevyhostenia a v plnom rozsahu plnili medzinárodné právne záväzky týkajúce sa vyhosťovania migrantov; vyzýva štáty, aby, ak tak doteraz neurobili, zaviedli systémy a postupy na zabezpečenie plného dodržiavania záväzkov podľa medzinárodného humanitárneho práva vo všetkých programoch a zo strany všetkých inštitúcií v oblasti migrácie;

22.  podporuje najnovšiu správu osobitného spravodajcu Rady OSN pre ľudské práva a závery o súčasných podobách rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej netolerancie; vyzýva EÚ a členské štáty, aby realizovali odporúčania osobitného spravodajcu vo vnútornej politike na boj proti šíreniu rasovej, etnickej a xenofóbnej nenávisti a podnecovania k nim prostredníctvom internetu a sociálnych sietí prijatím príslušných legislatívnych opatrení pri plnom dodržiavaní iných základných práv ako napríklad slobody prejavu a presvedčenia;

23.  uznáva, že rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií zmenil prostredie na uplatňovanie slobody prejavu na celom svete, čo prinieslo výrazné výhody aj vážne problémy; víta v tomto kontexte skutočnosť, že Rada prijala v máji 2014 usmernenia EÚ týkajúce sa slobody prejavu on-line a off-line, a odsudzuje všetky obmedzenia digitálnej komunikácie vrátane tých, ktoré sú zamerané proti aktérom občianskej spoločnosti; pripomína potrebu venovať osobitnú pozornosť právam novinárov a blogerov;

24.  vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby pokračovala v diskusii o práve na súkromie a na tento účel vymenovala osobitného spravodajcu OSN pre právo na súkromie, najmä v kontexte digitálnej komunikácie;

Sociálne a hospodárske práva

25.  konštatuje, že agenda OSN po prijatí rozvojových cieľov tisícročia si kladie za cieľ skoncovať do roku 2030 s chudobou prijatím holistického prístupu k hospodárskym, sociálnym a ekologickým otázkam; víta súhrnnú správu generálneho tajomníka OSN predloženú pred osobitným samitom OSN o cieľoch agendy udržateľného rozvoja po roku 2015; podporuje žiadosť generálneho tajomníka týkajúcu sa prístupu zameraného na potreby a práva ľudí v záujme odstraňovania chudoby;

26.  domnieva sa, že treba riešiť rastúce a nadmerné nerovnosti s cieľom bojovať proti chudobe vo všeobecnosti a podporovať sociálne a hospodárske práva prostredníctvom uľahčenia prístupu, najmä k potravinám, vode, vzdelávaniu, zdravotníckej starostlivosti a primeranému bývaniu; v tejto súvislosti zdôrazňuje čoraz väčší problém zaberania pôdy, ktorý treba riešiť;

27.  zastáva názor, že korupcia, daňové úniky, zlé hospodárenie s verejným majetkom a nedostatok zodpovednosti prispievajú k porušovaniu práv občanov, pretože odkláňajú finančné prostriedky od veľmi potrebných investícií do verejných služieb, ako sú vzdelávanie, základné zdravotnícke služby a iná sociálna infraštruktúra, a tým udržiavajú obyvateľstvo v chudobe; pripomína, že podľa Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach majú vlády povinnosť rešpektovať práva svojich občanov tým, že budú uvoľňovať primerané zdroje; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať ochrane obhajcov ľudských práv pracujúcich na presadzovaní hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv;

28.  pripomína svoju podporu vytvoreniu funkcie osobitného spravodajcu OSN pre finančné trestné činy, korupciu a ľudské práva;

Podnikanie a ľudské práva

29.  rozhodne podporuje účinné a komplexné šírenie a uplatňovanie hlavných zásad OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv v rámci a mimo EÚ a zdôrazňuje potrebu prijatia nevyhnutných opatrení na riešenie nedostatkov pri účinnom uplatňovaní hlavných zásad OSN, a to aj pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti; víta iniciatívu týkajúcu sa nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci na zodpovedné získavanie nerastov z oblastí postihnutých konfliktom; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa aktívne zapojili do 11. zasadnutia pracovnej skupiny OSN o problematike ľudských práv a nadnárodných spoločností a iných podnikov a aby podporili úsilie o zladenie svojich politík s usmerneniami OECD pre nadnárodné podniky a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; opakuje svoju požiadavky, aby Komisia vypracovala do konca roka 2015 správu o uplatňovaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv členskými štátmi EÚ;

30.  vyzýva delegácie EÚ na celom svete, aby spolupracovali s podnikmi EÚ s cieľom presadzovať dodržiavanie ľudských práv a zabezpečiť, aby otázka „podnikania a ľudských práv“ bola zahrnutá medzi hlavné témy v miestnych výzvach na predkladanie návrhov v rámci európskeho nástroja na demokraciu a ľudské práva;

31.  je presvedčený o tom, že podnikanie a ľudské práva sa môžu navzájom posilňovať vytvorením nového podnikateľského potenciálu v regiónoch, ktoré najviac potrebujú udržateľné a zodpovedné investície, a prispením ku všeobecnému dodržiavaniu ľudských práv v rozvojových krajinách;

32.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zapojili do začínajúcej diskusie o právne záväznom medzinárodnom nástroji v oblasti podnikania a ľudských práv v rámci systému OSN;

Práva žien

33.  poukazuje na to, že dôležitým nástrojom na dosiahnutie rodovej rovnosti je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, ktoré zahŕňa reorganizáciu, zlepšovanie, rozvoj a hodnotenie politík s cieľom zabezpečiť, aby všetci, ktorí sú zapojení do tvorby politiky na všetkých úrovniach a na všetkých stupňoch začleňovali do všetkých politík prístup založený na rovnakých príležitostiach;

34.  žiada EÚ, aby sa aktívne podieľala na 59. zasadnutí Komisie pre postavenie žien a aby pokračovala v boji proti všetkým pokusom oslabiť Pekinskú akčnú platformu OSN, ktorá sa preskúma pri príležitosti 20. výročia štvrtej svetovej konferencie o ženách, pokiaľ ide okrem iných prvkov aj o prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základným ľudským právam, ako aj k sexuálnym a reprodukčným právam;

35.  kriticky poznamenáva, že napriek doposiaľ dosiahnutému pokroku v dosahovaní rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien, diskriminačné zákony zostávajú v platnosti v mnohých krajinách, najmä v oblasti rodiny a prístupu k majetku; konštatuje, že ženy sú stále výrazne nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách a že násilie voči ženám je naďalej rozšírené, zatiaľ čo prístup k spravodlivosti je stále obmedzený, a to aj napriek počtu žien, ktoré zomierajú každý deň následkom domáceho násilia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v niektorých krajinách sa zaznamenali neúspechy, najmä v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv;

36.  dôrazne odsudzuje sexuálne násilie páchané na ženách vrátane tých trestných činov, akými sú hromadné znásilňovanie, sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, rodovo podmienené formy prenasledovania vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, obchodovanie s ľuďmi, manželstvá maloletých a nútené manželstvá, zabíjanie v mene cti a všetky ostatné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti vrátane prípadov ich použitia ako vojnovej taktiky; opäť vyzýva EÚ a všetky jej členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor);

37.  pripomína záväzok EÚ zahrnúť problematiku ľudských práv a rodové aspekty do misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v súlade s dôležitými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti; v tejto súvislosti pripomína svoju výzvu, aby EÚ a jej členské štáty v procese budovania udržateľného zmierenia podporovali systematickú účasť žien ako zásadnú súčasť mierových procesov a aby uznali potrebu zohľadňovania rodových hľadísk pri predchádzaní konfliktom, v mierových operáciách, humanitárnej pomoci a rekonštrukcii po skončení konfliktu, ako aj v procesoch prechodu k demokracii;

38.  zdôrazňuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov predstavuje formu týrania; zdôrazňuje, že je naďalej treba, aby EÚ spolupracovala s tretími krajinami pri odstraňovaní praktík mrzačenia pohlavných orgánov; pripomína tým členským štátom s vlastnými právnymi predpismi, podľa ktorých je mrzačenie ženských pohlavných orgánov trestným činom, že musia uplatňovať tieto predpisy, keď zistia, že ich občianky podstúpili tieto praktiky;

39.  víta skutočnosť, že Medzinárodný trestný súd zahrnul do svojej agendy sexuálne a rodovo motivované trestné činy vrátane znásilnenia, sexuálnych útokov a ponižovania, a víta aj jeho odporúčanie, aby sa tieto trestné činy považovali za vojnové zločiny;

Práva detí

40.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že napriek pokroku, ktorý sa dosiahol od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989, najmenej 58 miliónov detí – najmä dievčatá, deti z chudobných rodín, zdravotné postihnuté deti a deti v konfliktných oblastiach – nechodí do školy a mnohé deti stále trpia chorobami, ktorým sa dá ľahko zabrániť, zatiaľ čo iné vykonávajú detskú prácu;

41.  vyzýva všetky štáty, aby sa zaviazali na odstránenie najhorších foriem detskej práce, ako je vymedzené v článku 3 dohovoru MOP č. 182, ktoré zahŕňajú detské otroctvo, obchodovanie s deťmi, prostitúciu a nebezpečnú prácu a ktoré majú vplyv na telesné a duševné zdravie detí;

42.  pripomína, že jednou z hlavných povinností štátu je poskytovať všetkým deťom vzdelávanie, a to rozšírením možností, vytváraním vhodných inštitúcií a riešením štrukturálnych príčin hlavných prekážok všeobecného základného vzdelávania vrátane miery predčasného prerušovania školskej dochádzky, ktorá zostáva hlavnou prekážkou všeobecného základného vzdelávania;

43.  požaduje, aby EÚ primerane financovala programy demobilizácie a reintegrácie detí postihnutých ozbrojenými konfliktami a bývalých detských vojakov; pripomína svoju rozhodnú podporu kampani Deti, nie vojaci, ako to bolo vyjadrené počas vypočutia na túto tému usporiadaného podvýborom pre ľudské práva 3. decembra 2014; víta výročné správy predložené osobitnou zástupkyňou OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch a osobitnou zástupkyňou OSN pre násilie páchané na deťoch, ako aj správu osobitnej spravodajkyne pre predaj detí, detskú prostitúciu a detskú pornografiu;

Práva LGBTI osôb

44.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym nárastom počtu diskriminačných právnych predpisov a postupov, ako aj násilných činov voči jednotlivcom na základe ich sexuálnej orientácie a rodovej identity; vyzýva na dôkladné monitorovanie situácie LGBTI osôb, a to aj v Nigérii a Gambii, kde nedávno zavedené zákony namierené proti LGBTI ohrozujú životy príslušníkov sexuálnych menšín; vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tzv. zákonmi proti propagande, ktorými sa obmedzuje sloboda prejavu a zhromažďovania, a to aj v európskych krajinách; víta rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o boji proti násiliu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, ktorá bola prijatá 26. septembra 2014; opätovne potvrdzuje svoju podporu sústavnej práci vysokého komisára pre ľudské práva zameranej na presadzovanie a ochranu uplatňovania všetkých ľudských práv osobami LGBTI, najmä prostredníctvom vyhlásení, správ a kampane Slobodní a rovní; vyzýva vysokého komisára, aby pokračoval v boji proti diskriminačným zákonom a praktikám;

Zmena klímy a ľudské práva

45.  zdôrazňuje, že vplyv zmeny klímy na skupiny a jednotlivcov v zraniteľných situáciách je veľký, a to najmä v krajinách s nízkymi príjmami a v pobrežných ostrovných štátoch s malou nadmorskou výškou, ktoré nemajú hospodárske zdroje na prispôsobenie sa vážnym zmenám životného prostredia;

46.  so znepokojením poznamenáva, že pôvodné obyvateľstvo je osobitne postihnuté udalosťami spojenými so zmenou klímy; v tejto súvislosti konštatuje, že väčšina pôvodných obyvateľov žije pod hranicou chudoby a má malý alebo nemá prístup k zastúpeniu, politickému rozhodovaniu alebo justičným systémom;

47.  víta skutočnosť, že Rada OSN pre ľudské práva uznala, že zmeny životného prostredia majú nepriaznivý vplyv na živobytie obyvateľstva a sú prekážkou uplatňovania základných, medzinárodne uznávaných ľudských práv; vyzýva preto zmluvné štáty, aby prijali naliehavé a ambiciózne zmierňujúce a adaptačné opatrenia na nadchádzajúcej konferencii o zmene klímy v Paríži v roku 2015;

48.  žiada, aby sa Komisia a ESVČ aktívne zapojili do diskusie o pojme „klimatický utečenec“ vrátane možného vymedzenia tohto pojmu v medzinárodnom práve alebo v každej právne záväznej medzinárodnej dohode;

Boj proti beztrestnosti a Medzinárodný trestný súd (ICC)

49.  pripomína plnú podporu činnosti Medzinárodného trestného súdu v rámci jeho úlohy skoncovať s beztrestnosťou páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, a zabezpečovať spravodlivosť obetiam vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy; je naďalej ostražitý, pokiaľ ide o všetky pokusy oslabiť jeho legitimitu alebo nezávislosť; naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty EÚ, aby s týmto súdom spolupracovali a poskytovali mu rozhodnú diplomatickú, politickú a finančnú podporu v bilaterálnych vzťahoch a na všetkých fórach vrátane OSN; vyzýva EÚ, jej členské štáty a jej osobitných zástupcov, aby aktívne podporovali Medzinárodný trestný súd, presadzovanie jeho rozhodnutí a boj proti beztrestnosti trestných činov uvedených v Rímskom štatúte; víta nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu Palestínskou samosprávou v januári 2015;

Domorodé obyvateľstvo

50.  vyzýva ESVČ, Komisiu a členské štáty, aby v súlade so záverečným dokumentom svetovej konferencie o pôvodnom obyvateľstve (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 69/2) podporili preskúmanie mandátu mechanizmu expertov pre práva pôvodného obyvateľstva s cieľom monitorovať, zhodnotiť a zlepšiť uplatňovanie Deklarácie o právach pôvodného obyvateľstva; naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby požadovali, aby všetci splnomocnenci pre osobitné postupy venovali osobitnú pozornosť otázkam týkajúcim sa domorodých žien a dievčat a aby o svojich zisteniach systematicky informovali Radu OSN pre ľudské práva; naliehavo žiada ESVČ a členské štáty, aby aktívne podporili systémový akčný plán pre pôvodné obyvateľstvo, o ktorého vypracovanie požiadalo Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii zo septembra 2014, najmä čo sa týka organizovania pravidelných konzultácií s pôvodným obyvateľstvom ako súčasti tohto procesu;

Medzinárodné kultúrne a športové podujatia a ľudské práva

51.  odsudzuje čoraz častejšiu prax autoritárskych štátov usporadúvať obrovské športové alebo kultúrne podujatia s cieľom výrazne zvýšiť svoju medzinárodnú legitimitu napriek súčasnému obmedzovaniu domáceho disentu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby aktívne predkladali túto otázku, a to aj v Rade OSN pre ľudské práva, a diskutovali s národnými športovými federáciami, podnikmi a organizáciami občianskej spoločnosti o spôsoboch ich účasti na týchto podujatiach vrátane prvých Európskych hier v Baku v roku 2015 a majstrovstiev sveta FIFA vo futbale v Rusku v roku 2018 a v Katare v roku 2022;

Dróny a autonómne zbrane

52.  pripomína svoju výzvu Rade na vytvorenie spoločného stanoviska EÚ k používaniu ozbrojených bezpilotných lietadiel, v ktorom sa najväčší význam prikladá dodržiavaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva a rieši otázka, ako je právny rámec, proporcionalita, individuálna zodpovednosť, ochrana civilného obyvateľstva a transparentnosť; opäť naliehavo vyzýva EÚ, aby zakázala vývoj, výrobu a využívanie plne autonómnych zbraní, ktorými možno útočiť bez ľudského zásahu; trvá na tom, aby ľudské práva boli súčasťou všetkých dialógov s tretími krajinami o boji proti terorizmu;

Začleňovanie ľudských práv

53.  vyzýva EÚ, aby presadzovala univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv vrátane občianskych a politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v súlade s článkom 21 Lisabonskej zmluvy a všeobecnými ustanoveniami o vonkajšej činnosti Únie;

54.  vyzýva EÚ, jej členské štáty, Komisiu a ESVČ, aby začleňovali ľudské práva do všetkých oblastí svojej vonkajšej politiky vo vzťahu k tretím krajinám; ďalej zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti ľudských práv musí zabezpečovať, aby jej vnútorné a vonkajšie politiky boli v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o EÚ, a zabraňovať dvojitým štandardom, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv;

55.  vyzýva EÚ, aby prijala prístup založený na právach a začlenila dodržiavanie ľudských práv do oblastí obchodu, verejných služieb, investícií a rozvojovej spolupráce, ako aj do svojej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky;

Priority EÚ v otázkach týkajúcich sa jednotlivých štátov

Ukrajina

56.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad násilím a ozbrojeným konfliktom vo východnej Ukrajine; vyjadruje nádej, že dohoda o prímerí, založená na dohode z Minska, sa neporuší; odsudzuje rozsiahle porušovanie ľudských práv v konflikte a dôsledky nedávnych bojov; plne podporuje misiu OSN monitorujúcu ľudské práva a osobitnú monitorovaciu misiu OBSE na Ukrajine a žiada, aby sa táto osobitná monitorovacia misia OBSE na Ukrajine posilnila; zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie nad osudom osôb vysídlených v rámci krajiny v dôsledku ozbrojeného konfliktu v juhovýchodných regiónoch; odsudzuje nezákonnú anexiu Krymu v dôsledku agresívnej rozpínavej politiky Ruska, ktorá predstavuje hrozbu pre jednotu a nezávislosť Ukrajiny; je stále znepokojený diskrimináciou a rozsiahlym porušovaním ľudských práv páchanom na miestnom obyvateľstve na Kryme, najmä na krymských Tatároch; vyzýva členské štáty, aby podporovali každé úsilie na úrovni OSN o boj proti beztrestnosti a vedenie nestranného vyšetrovania násilných udalostí a porušovania ľudských práv spojených s násilným potlačením demonštrácií na Majdane, anexiou Krymu, ako aj konfliktom na východe Ukrajiny; vyzýva na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a zásad na ochranu civilných obyvateľov v konflikte;

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

57.  víta plánované predĺženie mandátu osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR); rovnako víta rezolúciu Valného zhromaždenia OSN, ktorá podporila Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala vhodné opatrenia na vyvodenie zodpovednosti a zvážila aj riešenie situácie v KĽDR Medzinárodným trestným súdom; vyzýva Radu pre ľudské práva, aby opakovane vyzvala na vyvodenie zodpovednosti, a to aj pokiaľ ide o osoby, ktoré sú zodpovedné za zločiny proti ľudskosti na základe politík prijatých na najvyššej úrovni štátu; víta vytvorenie štruktúry v teréne v Kórejskej republike s cieľom posilniť monitorovanie situácie a dokumentovanie dôkazov, aby sa zabezpečila zodpovednosť, naliehavo vyzýva všetky štáty, aby spolupracovali s touto štruktúrou, a vyzýva Radu pre ľudské práva, aby zintenzívnila sledovanie situácie v oblasti ľudských práv v KĽDR tak, že zorganizuje formálne diskusné fórum, aby sa predniesli výpovede obetí porušovania práv v kontexte nadchádzajúceho zasadnutia Rady pre ľudské práva;

Irán

58.  víta rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z marca 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike a predĺženie mandátu osobitného spravodajcu a vyzýva Irán, aby osobitnému spravodajcovi OSN umožnil vstup do krajiny, čo by sa stalo rozhodujúcim ukazovateľom ochoty Iránu prijať kroky na začatie dialógu v oblasti ľudských práv; pripomína, že odsudzuje ukladanie trestu smrti v Iráne, a to aj pre maloletých, k čomu často dochádza na základe súdnych procesov, ktoré nespĺňajú medzinárodne uznávané minimálne normy na spravodlivé súdne konanie a riadny proces; vyjadruje znepokojenie nad vysokým počtom popráv bez riadneho procesu alebo spravodlivého procesu; podporuje spoločné vyhlásenie držiteľov mandátu na osobitné postupy OSN z augusta 2014, ktorým odsudzujú vlnu zatýkania a trestania aktérov občianskej spoločnosti v Iráne; žiada EÚ a Radu OSN pre ľudské práva, aby ďalej dôsledne monitorovali systematické porušovanie ľudských práv a zabezpečili, aby otázka ľudských práv bola prioritnou témou všetkých rokovaní s iránskou vládou; vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali medzinárodné právo v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sú popravy mladistvých delikventov porušovaním medzinárodných minimálnych štandardov, a nevykonali popravu žiadneho mladistvého delikventa;

Mjanmarsko/Barma

59.  podporuje poslednú správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, v ktorej sa vyjadruje uznanie za dosiahnutý pokrok a zároveň sa identifikujú ďalšie veľmi problematické oblasti; vyzýva vládu Mjanmarska, aby problematiku ľudských práv vrátane práv menšín začlenila do inštitucionálneho a právneho rámca krajiny a všetkých politických oblastí a aby plne rešpektovala slobodu prejavu a zhromažďovania; vyjadruje znepokojenie nad navrhovanými právnymi predpismi o „ochrane rasy a náboženstva“, medzi ktoré patria štyri návrhy zákonov o manželstvách medzi príslušníkmi rôznych náboženstiev, o konvertovaní na iné náboženstvo, o monogamii a kontrole populácie; vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby obnovila mandát osobitného spravodajcu v rámci položky 4, aby opätovne zdôraznila vážne obavy o situáciu menšiny Rohingyov v Jakchainskom štáte, ktorá sa zhoršila v dôsledku toho, že táto komunita nemá právny status a je preto systematicky diskriminovaná, a žiada plné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie všetkých správ o porušovaní ľudských práv menšiny Rohingyov, a aby urýchlila proces otvorenia kancelárie OHCHR v krajine s plným mandátom na monitorovanie a podávanie správ; odsudzuje útoky na civilistov v Kačiínskom a Šanskom štáte, sexuálne násilie páchané bezpečnostnými silami počas ozbrojeného konfliktu, existenciu politických väzňov, zastrašovanie obhajcov ľudských práv, aktivistov a novinárov, mimosúdne popravy, konfiškáciu pôdy a útoky na náboženské a etnické menšiny; zastáva názor, že rokovania o investičnej dohode medzi EÚ a Mjanmarskom by sa mali starostlivo zvážiť, pretože hrozí, že zahraničné investície v krajine môžu zhoršiť porušovanie ľudských práv;

Bielorusko

60.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim porušovaním ľudských práv v Bielorusku; odsudzuje tri popravy vykonané v roku 2014, zastrašovanie obhajcov ľudských práv, prenasledovanie nezávislých novinárov, cenzúru všetkých internetových komunikácií a reštriktívne právne predpisy o mimovládnych organizáciách; vyzýva na obnovenie mandátu osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku na 29. zasadnutí Rady a vyzýva vládu, aby zabezpečila neobmedzený prístup držiteľom mandátu na osobitné postupy OSN aj osobitnému spravodajcovi; vyzýva na bezpodmienečné prepustenie a rehabilitáciu všetkých zostávajúcich politických väzňov;

Bahrajn

61.  vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie v súvislosti s represáliami proti opozičným predákom, predstaviteľom občianskej spoločnosti a aktivistom v Bahrajne a v súvislosti so situáciou obhajcov ľudských práv a aktivistov politickej opozície v krajine; vyzýva všetky zainteresované strany v Bahrajne, aby začali konštruktívne a inkluzívne rokovania zamerané na dosiahnutie skutočného zmierenia a dodržiavanie ľudských práv všetkých bahrajnských spoločenstiev; požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia, novinárov, obhajcov ľudských práv a pokojných demonštrantov a vyjadruje podporu spoločnému vyhláseniu držiteľov mandátu na osobitné postupy OSN zo 4. februára 2015 o zatknutí vedúcich opozičných politikov a rozpustení následných demonštrácií; vyzýva členské štáty EÚ a ďalších členov Rady pre ľudské práva, aby ďalej pozorne sledovali situáciu v oblasti ľudských práv v Bahrajne a zameriavali sa na plnenie záväzkov, ktoré Bahrajn prijal počas procesu všeobecného pravidelného preskúmania, a odporúčaní bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie, ktoré privítal kráľ Bahrajnu; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom vlády Bahrajnu v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva a osobitnými postupmi Rady OSN pre ľudské práva a vyzýva členské štáty EÚ, aby počas marcového zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva pracovali na prijatí rezolúcie požadujúcej úplné splnenie záväzkov Bahrajnu prijatých počas procesu všeobecného pravidelného preskúmania a odporúčaní vrátane tých, ktoré sa týkajú obhajcov ľudských práv, bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie, a žiadali, aby Rada OSN pre ľudské práva podala správu o situácii v oblasti ľudských práv na mieste a o pokroku dosiahnutom v oblasti spolupráce Bahrajnu s mechanizmami OSN pre ľudské práva;

Egypt

62.  víta výsledky všeobecného pravidelného preskúmania pre Egypt uskutočneného v novembri 2014 a s potešením očakáva ich prijatie na nadchádzajúcom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo vyzýva Egypt, aby okamžite a bezpodmienečne prepustil všetkých aktivistov a obhajcov ľudských práv, ako aj osoby zadržiavané za pokojné uplatňovanie svojich práv na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania; ďalej žiada, aby egyptská vláda schvaľovala právne predpisy v súlade s medzinárodnými normami, chránila právo združovania zakotvené v egyptskej ústave vrátane práva na získavanie a rozdeľovanie finančných prostriedkov, zrušila zákon o protestoch z novembra 2013 a zaviedla nové právne predpisy, ktoré by zaručovali slobodu zhromažďovania; naliehavo vyzýva vládu, aby začala súdne vyšetrovanie s cieľom zistenia totožnosti osôb zodpovedných za objednávanie a vykonávanie nezákonných zabití pri potláčaní väčšinou pokojných demonštrácií, ku ktorým došlo od 3. júla 2013 vrátane rozohnania demonštrácií 14. augusta 2013 na námestiach Rábi´a a Nahda, pri ktorých bolo zabitých najmenej 1 000 demonštrantov; naliehavo vyzýva Egypt, aby viedol nezávislé, nestranné a účinné vyšetrovanie všetkých prípadov porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo od roku 2011, vrátane činov sexuálneho násilia, a aby zabezpečil, že páchatelia sa budú zodpovedať a obete dostanú primeranú nápravu v súlade s medzinárodnými normami; vyzýva egyptské orgány, aby bezodkladne zrušili všetky rozsudky trestu smrti a nariadili obnovenie súdnych procesov, ktoré zaručia právo na spravodlivé súdne konanie a riadny proces a aby zaviedli okamžité moratórium na tresty smrti a popravy, aby bezodkladne prepustili všetkých zadržiavaných novinárov a pracovníkov médií a zaručili právo na slobodu informácií a prejavu v súlade s medzinárodnými normami; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby umožnili návštevu osobitného spravodajcu OSN pre násilie voči ženám, na ktorej sa v podstate už dohodlo, ale od začiatku roka 2014 sa odkladá, a zároveň pozvali príslušné mechanizmy a postupy OSN pre ľudské práva, najmä osobitného spravodajcu pre slobodu zhromažďovania, osobitného spravodajcu pre mučenie, osobitného spravodajcu pre ľudské práva v boji proti terorizmu a osobitného spravodajcu pre nezávislosť sudcov a právnikov; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili súlad vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a bezodkladne zrušili zákon č. 136/2014 a skoncovali s vojenskými súdnymi procesmi voči civilným obyvateľom, a aby zrušili aj všetky rozsudky, ktoré vojenské súdy vydali proti civilným obyvateľom, a aby bezodkladne obnovili konania pred civilnými súdmi; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali rozhodné vyhlásenie o týchto otázkach;

Mali

63.  víta prácu nezávislého experta OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mali a žiada Radu OSN pre ľudské práva o predĺženie jeho mandátu; víta pokrok, ktorý dosiahla vláda Mali pri obnove fungovania súdnictva v niektorých častiach krajiny a pri vyšetrovaní prípadov mučenia a zabitia 21 elitných vojakov v roku 2012, ako aj pri zriadení Komisie pre pravdu, spravodlivosť a zmierenie; zostáva naďalej znepokojený zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou a pokračujúcim verbovaním detských vojakov a vyzýva malijskú vládu, aby vyšetrila a vyvodila zodpovednosť voči osobám zo všetkých bojujúcich frakcií, ktoré boli zodpovedné za vojnové zločiny spáchané počas ozbrojeného konfliktu v rokoch 2012 – 2013; víta mierovú dohodu v záujme všetkých obyvateľov Mali, keďže to budú oni, ktorí z nej budú mať po mesiacoch nestability a neistoty prospech ako prví, ale vyjadruje poľutovanie nad jej odložením, ktoré požadovali povstalci zo severu; vyzýva všetky strany, aby pokračovali obdobne ako malijská vláda a bezodkladne podpísali dohodu, ktorej vykonávanie bude EÚ monitorovať a aby zabezpečili, že v každej budúcej mierovej dohode sa bude požadovať vyvodenie zodpovednosti, posilnenie komisie pre pravdu a preverovanie zamestnancov bezpečnostných síl;

Južný Sudán

64.  vyzýva Africkú úniu, aby zverejnila správu vyšetrovacej komisie pre porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili všetky strany v Južnom Sudáne, ako krok k podpore spravodlivosti, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ku ktorému došlo od začiatku konfliktu; odsudzuje únos skupiny malých detí v Wau Shilluku vo februári 2015 s cieľom vycvičiť ich na detských vojakov; naliehavo vyzýva Radu OSN pre ľudské práva, aby prijala rezolúciu s cieľom zdôrazniť, že spravodlivé a dôveryhodné vyšetrovania a stíhania trestných činov podľa medzinárodného práva sú dôležité pre Južný Sudán, aby sa prerušil cyklus brutality poháňanej beztrestnosťou, a aby v tejto súvislosti zvážila vytvorenie hybridného súdneho mechanizmu, aby ďalej naliehala na to, aby Južný Sudán pristúpil k Rímskemu štatútu a vytvoril mandát osobitného spravodajcu pre Južný Sudán, s cieľom podporovať spravodlivé a dôveryhodné trestné stíhania a rozsiahlejšie opatrenia týkajúce sa preberania zodpovednosti, za podpory medzinárodného spoločenstva;

Srí Lanka

65.  berie na vedomie prísľuby, ktoré vyslovila novozvolená vláda Srí Lanky, a vyzýva túto vládu na prijatie konkrétnych opatrení zameraných na preberanie zodpovednosti počnúc dneškom a 30. zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva v septembri 2015 a na splnenie sľubov týkajúcich sa zlepšenia situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv v krajine a na zabránenie návratu späť, vrátane závažných vyšetrovaní a trestných stíhaní, ako aj na ďalšie kroky na riešenie širšieho problému beztrestnosti a porušovania ľudských práv, a aby plne spolupracovala s Úradom vysokého komisára pre ľudské práva pri jeho medzinárodnom vyšetrovaní situácie na Srí Lanke;

Sýria

66.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad dramatickým a násilným konfliktom a humanitárnou krízou, ktorá vznikla ako dôsledok používania násilia, a to najmä zo strany Assadovho režimu, ale aj Islamského štátu/Dá’išu a ďalších milícií proti civilistom, predovšetkým zraniteľným skupinám, ako sú ženy a deti; vyjadruje obavy zo skutočnosti, že Dá’iš vyváža svoju ideológiu do ďalších krajín; je veľmi znepokojený systematickým porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v Sýrii, ktoré možno považovať za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali platné medzinárodné humanitárne právo s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo, dodržiavať jeho ľudské práva a uspokojiť jeho základné potreby; naliehavo vyzýva všetky členské štáty OSN, aby sa jasne vyslovili proti násiliu, a najmä v prospech práv menšín vrátane systematického prenasledovania kresťanov; naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zadržané alebo unesené, pretože uplatňovali svoje ľudské práva alebo vykonávali iné pokojné politické činnosti; požaduje rozhodnú podporu EÚ a jej členských štátov v otázke zodpovednosti a obnovenie vyšetrovacej komisie OSN;

Irak

67.  vyjadruje vážne obavy z dramatického a násilného konfliktu a humanitárnej krízy v Iraku; konštatuje, že situácia v oblasti ľudských práv sa zhoršuje, keďže IŠ/Dá’iš a iné milície unášajú, hromadne popravujú a prenasledujú príslušníkov irackých etnických a náboženských menšín vrátane kresťanov;

Palestína/Izrael

68.  odsudzuje raketové útoky hnutia Hamas a iných ozbrojených skupín na Izrael z pásma Gazy a vyjadruje vážne obavy v súvislosti s humanitárnou krízou v Gaze; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby verejne vyjadrili podporu vyšetrovacej komisii OSN (CoI) a verejne odsúdili nedostatočnú spoluprácu izraelských orgánov a obmedzený prístup vyšetrovacej komisie, a to prostredníctvom verejného vyhlásenia v Rade OSN pre ľudské práva; zdôrazňuje, že spravodlivosť a dodržiavanie zásad právneho štátu sú nevyhnutným základom mieru, a zdôrazňuje, že musí prestať prevládajúca dlhodobá a systémová beztrestnosť porušovania medzinárodného práva; víta úvodný prejav prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) venovaný predbežnému preskúmaniu situácie v Palestíne; vyzýva EÚ, aby plne spolupracovala s Úradom prokurátora ICC; vyzýva EÚ, aby sa znovu angažovala v otázke bodu 7 programu Rady OSN pre ľudské práva a rozhodne odsúdila pokračujúce porušovanie medzinárodného práva a nedostatočné uplatňovanie poradného posudku Medzinárodného súdneho dvora, a aby podporila obnovenie mandátu CoI;

o
o   o

69.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi 69. Valného zhromaždenia OSN, predsedovi Rady OSN pre ľudské práva a Vysokej komisárke OSN pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia