Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2031(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0050/2015

Indgivne tekster :

A8-0050/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2015 - 20.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0081

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 59k
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed – Grækenland
P8_TA(2015)0081A8-0050/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed, fra Grækenland) (COM(2015)0037 – C8-0030/2015 – 2015/2031(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0037 – C8-0030/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0050/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de græske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed om økonomisk støtte fra EGF som følge af 928 afskedigelser i 16 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2, hovedgruppe 60 (radio- og tv-virksomhed)(4), i NUTS II(5)-regionen Attika (EL 30) i Grækenland;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Grækenland er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 4. september 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 13. november 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 3. februar 2015;

3.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 28. november 2014, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne i radio- og tv-sektoren i Attika-regionen og den globale finansielle og økonomiske krise, da denne på den ene side har bevirket en nedgang i den disponible husstandsindkomst, hvilket har ført til et voldsomt fald i købekraften og til behovet for at fastlægge prioriteringer for udgiftsforbruget, idet udgifterne til information i hverdagen blev begrænset betydeligt, til trods for at denne information er vigtig, og på den anden side en drastisk tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

5.  bemærker, at dette er den første EGF-ansøgning fra radio- og tv-sektoren og den niende EGF-ansøgning, som behandles i 2015;

6.  bemærker, at disse afskedigelser forventes at få en betydelig negativ indvirkning på Attika-regionen, der allerede har det største antal arbejdsløse i Grækenland sammenlignet med de 12 andre regioner;

7.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter erhvervsvejledning, videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, tilskud til selvstændig virksomhed, jobsøgningsstøtte og uddannelsesstøtte samt mobilitetstillæg; bemærker for så vidt angår tilskud til selvstændig virksomhed, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 120 udvalgte arbejdstagere som en støtte til etablering af egen virksomhed; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt;

8.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for de modtagere, der er tiltænkt støtte; glæder sig over, at det var støttemodtagerne der opfordrede den græske minister for arbejdsforhold at ansøge om EGF-støtte og understregede dens hurtige virkning og effektivitet;

9.  mener, at den koordinerende rolle, som repræsentanterne for de modtagere, der er tiltænkt støtte, har spillet, og inddragelsen af dem har været særlig vigtig under udarbejdelsen af de individualiserede tilbud, eftersom afskedigelserne fandt sted i 16 forskellige virksomheder inden for radio- og tv-sektoren;

10.  glæder sig over, at alle støtteberettigede afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i de foranstaltninger, der støttes af EGF;

11.  minder om, at det er vigtigt, at alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed forbedres ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele deres arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke alene skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima og de ledige stillinger på markedet;

12.  glæder sig over, at alle arbejdstagere har fået tilbudt erhvervsvejledning omfattende flere trin, som vil give dem personlig, individualiseret vejledning om og planer for deres tilbagevenden på arbejdsmarkedet;

13.  bemærker, at størsteparten af de midler, der anmodes om, skal gå til virksomhedsetablering i form af tilskud til selvstændig virksomhed (1 800 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger, herunder erhvervsuddannelse (1 536 000 EUR), samt uddannelsestilskud (1 152 000);

14.  mener, at der i forbindelse med foranstaltninger til støtte af erhvervsvejledning, uddannelse og selvstændig virksomhed bør tages højde for nye muligheder, som de nye webmedier kan åbne for afskedigede støtteberettigede arbejdstagere;

15.  bemærker, at anslået 120 arbejdstagere står til at modtage et mobilitetstillæg, som skal støtte, at de skifter bopæl som følge af, at de har sagt ja til en stilling, der indebærer dette;

16.  bemærker, at støtten til forberedende aktiviteter, forvaltning, oplysning og offentlig omtale samt kontrol og rapportering udgør 2,50 % af det samlede budget; bemærker endvidere, at næsten halvdelen af dette budget efter planen skal anvendes på oplysning og offentlig omtale;

17.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika radio- og tv-virksomhed, fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/644).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik