Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2031(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0050/2015

Predkladané texty :

A8-0050/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0081

Prijaté texty
PDF 318kWORD 70k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting - Grécko
P8_TA(2015)0081A8-0050/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Grécko) (COM(2015)0037 – C8-0030/2015 – 2015/2031(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0037 – C8-0030/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0050/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Grécko predložilo žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 928 pracovníkov v 16 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 60 (výroba a vysielanie programov)(4), v regióne na úrovni NUTS 2(5) Atika (EL 30) v Grécku;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Grécko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 4. septembra 2014, pričom do 13. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 3. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 28. novembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v odvetví vysielania v regióne Atika súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá na jednej strane spôsobila zníženie disponibilného príjmu domácností, čo viedlo k výraznému poklesu kúpnej sily a potrebe určiť priority v oblasti výdavkov a tiež výrazne obmedziť náklady na tovar dennej spotreby napriek jeho dôležitosti, a na druhej strane radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.  konštatuje, že táto žiadosť je prvou žiadosťou o príspevok z EGF v odvetví výroby a vysielania programov a deviatou žiadosťou o príspevok z EGF v roku 2015;

6.  konštatuje, že sa očakáva, že toto prepúšťanie bude mať výrazný negatívny vplyv na región Atika, v ktorom je už teraz v porovnaní s ostatnými 12 regiónmi najväčší podiel nezamestnaných v Grécku;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa profesijné poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikáciu a odbornú prípravu, príspevok na špecializovanú odbornú prípravu a vzdelávanie, príspevok pri uchádzaní sa o zamestnanie, príspevok na odbornú prípravu a príspevok na cestovanie za prácou; pokiaľ ide o dotácie na samostatnú zárobkovú činnosť, poznamenáva, že maximálna suma 15 000 EUR, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne maximálne 120 vybraným pracovníkom ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest v strednodobom horizonte;

8.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov; s uspokojením konštatuje, že práve príjemcovia navrhli gréckemu ministerstvu práce, aby podalo žiadosť o príspevok z EGF, a to s poukázaním na jeho rýchly vplyv a účinnosť;

9.  domnieva sa, že koordinačná úloha a zapojenie zástupcov cieľových príjemcov boli dôležité predovšetkým pri navrhovaní personalizovaných služieb, keďže k prepúšťaniu došlo v 16 rôznych spoločnostiach v odvetví výroby a vysielania programov;

10.  víta skutočnosť, že na opatreniach podporovaných z EGF sa podľa odhadov zúčastnia všetci prepustení pracovníci, ktorí majú nárok na podporu;

11.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že ponúkaná odborná príprava v rámci koordinovaného balíka sa prispôsobí nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj súčasného podnikateľského prostredia a aktuálne voľným miestam v príbuzných odvetviach;

12.  víta skutočnosť, že všetkým pracovníkom sa ponúklo profesijné poradenstvo pozostávajúce z viacerých etáp, pričom sa im poskytli individuálne a personalizované rady a plány na opätovné začlenenie do zamestnania;

13.  konštatuje, že väčšina požadovaných finančných prostriedkov sa má poskytnúť na podporu začínajúcich podnikov, a to vo forme dotácií na samostatnú zárobkovú činnosť (1 800 000 EUR) a opatrení v oblasti odbornej prípravy vrátane príspevkov na odborné vzdelávanie (1 536 000 EUR) a odbornú prípravu (1 152 000 EUR);

14.  domnieva sa, že v rámci profesijného poradenstva, odbornej prípravy a opatrení na podporu samostatnej zárobkovej činnosti by sa mali zohľadňovať vznikajúce príležitosti, ktoré by mohli oprávneným prepusteným pracovníkom poskytnúť nové internetové médiá;

15.  konštatuje, že podľa odhadov sa má 120 pracovníkom poskytnúť príspevok na mobilitu s cieľom podporiť ich presťahovanie po prijatí pracovnej ponuky, ktorá si vyžaduje zmenu bydliska;

16.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 2,50 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto rozpočtu sa má použiť na informovanie a propagáciu;

17.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 34).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/644.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia