Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2032(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0051/2015

Predkladané texty :

A8-0051/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0082

Prijaté texty
PDF 317kWORD 70k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities - Grécko
P8_TA(2015)0082A8-0051/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities, Grécko) (COM(2015)0040 – C8-0031/2015 – 2015/2032(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0040 – C8-0031/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0051/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Grécko predložilo žiadosť EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 705 pracovníkov v 46 podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 58 (nakladateľské činnosti)(4), v regióne na úrovni NUTS 2(5) Atika (EL 30) v Grécku;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  konštatuje, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF sú splnené; súhlasí preto s Komisiou, že Grécko má nárok na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia;

2.  poznamenáva, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 4. septembra 2014, pričom do 13. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 3. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 28. novembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie vo vydavateľskom odvetví v regióne Atika súvisí s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorá na jednej strane spôsobila zníženie disponibilného príjmu domácností, čo viedlo k výraznému poklesu kúpnej sily a potrebe určiť priority v oblasti výdavkov a zároveň výrazne obmedziť náklady na tovar dennej spotreby, ktorý nie je považovaný za nevyhnutný, ako sú časopisy a noviny, a na druhej strane radikálne zníženie úverov pre podniky a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách;

5.  konštatuje, že dodnes bolo vydavateľské odvetvie predmetom jednej žiadosti o príspevok z EGF(6);

6.  konštatuje, že sa očakáva, že toto prepúšťanie bude mať výrazný negatívny vplyv na región Atika, v ktorom je už teraz v porovnaní s ostatnými 12 regiónmi najväčší podiel nezamestnaných v Grécku;

7.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, poskytuje prevažne podporu na zakladanie nových podnikov vo forme dotácií na samostatnú zárobkovú činnosť (1 200 000 EUR), ale zahŕňa tiež profesijné poradenstvo, opatrenia v oblasti odbornej prípravy vrátane príspevkov na odborné vzdelávanie (1 104 000 EUR) a odbornú prípravu (828 000 EUR), ako aj príspevky pri uchádzaní sa o zamestnanie a príspevky na cestovanie za prácou;

8.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov; s uspokojením zdôrazňuje, že práve príjemcovia navrhli gréckemu ministerstvu práce, aby podalo žiadosť o príspevok z EGF, a to s poukázaním na jeho rýchly vplyv a účinnosť;

9.  domnieva sa, že koordinačná úloha a zapojenie zástupcov cieľových príjemcov boli dôležité predovšetkým pri navrhovaní personalizovaných služieb, keďže k prepúšťaniu došlo v 46 rôznych spoločnostiach vo vydavateľskom odvetví;

10.  víta skutočnosť, že na opatreniach podporovaných z EGF sa podľa odhadov zúčastnia všetci prepustení pracovníci, ktorí majú nárok na podporu;

11.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12.  víta skutočnosť, že všetkým prepusteným pracovníkom, ktorí majú nárok na podporu, sa ponúklo profesijné poradenstvo pozostávajúce z viacerých etáp, pričom sa im poskytli individuálne a personalizované rady a plány na opätovné začlenenie do zamestnania;

13.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

14.  poznamenáva, že maximálna suma 15 000 EUR, ktorá sa môže poskytnúť, sa poskytne maximálne 80 vybraným pracovníkom ako príspevok na založenie vlastného podniku; zdôrazňuje, že cieľom tohto opatrenia je podporovať podnikanie poskytnutím finančného príspevku na uskutočniteľné podnikateľské iniciatívy, čo by malo viesť k vytvoreniu ďalších pracovných miest v strednodobom horizonte;

15.  konštatuje, že podľa odhadov sa má 80 pracovníkom poskytnúť príspevok na mobilitu s cieľom podporiť ich presťahovanie po prijatí pracovnej ponuky, ktorá si vyžaduje zmenu bydliska;

16.  konštatuje, že príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ tvorí 3,36 % celkového rozpočtu; ďalej poznamenáva, že takmer polovica tohto rozpočtu sa má použiť na informovanie a propagáciu;

17.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

18.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
(5) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).
(6) EGF/2009/024 NL Noord Holland a Zuid Holland divízia 58 (COM(2010)0532 z 1.10.2010).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EFG/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grécka)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/642.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia