Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2191(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2015

Ingivna texter :

A8-0062/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0083

Antagna texter
PDF 286kWORD 49k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Begäran om fastställelse av António Marinho e Pintos immunitet och privilegier
P8_TA(2015)0083A8-0062/2015

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2015 om begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (2014/2191(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet som översändes den 8 oktober 2014 (med referensnummer 6076/12.0TDLSB) av Rodrigo Pereira da Costa, domare i regionaldomstolen i Coimbra, och som tillkännagavs i kammaren den 12 november 2014,

–  efter att ha hört António Marinho e Pinto i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011(1),

–  med beaktande av artikel 157.2 och 157.3 i Republiken Portugals konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0062/2015), och av följande skäl:

Α.  Domaren i regionaldomstolen i Coimbra har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, António Marinho e Pintos, ska upphävas med anledning av eventuella rättsliga åtgärder till följd av ett påstått brott.

Β.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i den staten.

C.  Enligt artikel 157.2 och 157.3 i Republiken Portugals konstitution får parlamentsledamöter under sitt parlamentariska uppdrag inte åtalas, gripas, fängslas eller på annat sätt frihetsberövas utan föregående godkännande av parlamentet.

D.  António Marinho e Pinto är anklagad för förtal av tidigare företrädare för Portugals advokatsamfund.

E.  Anklagelsen har uppenbarligen ingen koppling till António Marinho e Pintos ställning som ledamot av Europaparlamentet, utan gäller hans förra ställning som ordförande för Portugals advokatsamfund.

F.  Den påstådda handlingen utgör inte ett yttrande eller avlagda röster under utövande av ämbetet för en ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  Det finns inget skäl att misstänka att lagföringen syftar till att hindra ledamotens politiska verksamhet (fumus persecutionis), särskilt med tanke på att målet inleddes innan António Marinho e Pinto blev ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva António Marinho e Pintos immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till regionaldomstolen i Coimbra och till António Marinho e Pinto.

(1) Dom av den 12 maj 1964 i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 383, svensk specialutgåva, volym 1, s. 203, dom av den 10 juli 1986 i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s. 2391, svensk specialutgåva, volym 8, s. 703, dom av den 15 oktober 2008 i mål T-345/05, Mote mot parlamentet, REG 2008, s. II-2849, dom av den 21 oktober 2008 i de förenade målen C-200/07 och C‑201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929, dom av den 19 mars 2010 i mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet, REG 2010, s. II-1135, dom av den 6 september 2011 i mål C-163/10, Patriciello, REG 2011, s. I-7565.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy