Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2169(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0059/2015

Predkladané texty :

A8-0059/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0084

Prijaté texty
PDF 222kWORD 58k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčića
P8_TA(2015)0084A8-0059/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Ivana Jakovčića (2014/2169(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Ivana Jakovčića, ktorú 5. septembra 2014 postúpil právny zástupca poškodenej strany ako žalobcu v súvislosti s trestným konaním prebiehajúcim na mestskom súde v Pazine (Chorvátsko) (ref. č. K-143/14) a ktorá bola 23. októbra 2014 oznámená v pléne;

–  so zreteľom na listy stáleho predstaviteľa Chorvátskej republiky pri EÚ zo 14. februára 2014 a 16. januára 2015, ktoré potvrdili, že podľa príslušných ustanovení chorvátskeho práva môže poškodená strana ako žalobca požiadať o zbavenie imunity chorvátskeho poslanca v Európskom parlamente,

–  po vypočutí Ivana Jakovčića v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2009 o poslaneckej imunite v Poľsku(2),

–  so zreteľom na články 23 a 28 rokovacieho poriadku chorvátskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 61 ods. 1 chorvátskeho trestného poriadku,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0059/2015),

A.  keďže právny zástupca súkromného žalobcu požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Ivana Jakovčića v súvislosti so súdnym konaním týkajúcim sa údajného trestného činu nactiutŕhania;

B.  keďže stály predstaviteľ Chorvátskej republiky pri EÚ listom zo 14. februára 2014 informoval predsedu Parlamentu, že v prípade absencie konkrétnych procesných pravidiel týkajúcich sa žiadosti o zbavenie imunity chorvátskych poslancov Európskeho parlamentu by sa mali uplatňovať ustanovenia upravujúce žiadosti o zbavenie imunity poslancov národného parlamentu a že podľa týchto ustanovení môže žiadosť o súhlas s vyšetrovacou väzbou alebo začatie trestného konania proti poslancovi podať ktorýkoľvek oprávnený štátny orgán, poškodená strana ako žalobca alebo súkromný žalobca;

C.  keďže stály predstaviteľ Chorvátskej republiky pri EÚ listom zo 16. januára 2015 potvrdil, že súdne konanie, v súvislosti s ktorým bola podaná žiadosť o zbavenie imunity I. Jakovčića, skutočne prebieha na príslušnom súde v Chorvátsku;

D.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť podrobení žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho konania, pokiaľ ide o vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone ich povinností;

E.  keďže účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby poslanci Európskeho parlamentu v každom prípade požívali slobodu prejavu, ale keďže toto právo na slobodu prejavu neoprávňuje na ohováranie, nactiutŕhanie, podnecovanie k nenávisti ani spochybňovanie cti druhých;

F.  keďže žiadosť o zbavenie imunity súvisí so súdnym konaním začatým proti I. Jakovčićovi podľa článku 147 odsekov 1 a 2 chorvátskeho trestného poriadku v spojitosti s hanlivými výrokmi, ktoré údajne vyslovil 22. júla 2014 v rozhovore s chorvátskou rozhlasovou a televíznou stanicou HRT;

G.  keďže podľa článku 61 ods. 1 chorvátskeho trestného poriadku (Zakon o kaznenom postupku) musí byť súkromná žaloba v prípade súkromného stíhania podaná do troch mesiacov odo dňa, keď sa oprávnená fyzická alebo právnická osoba dozvedela o trestnom čine a jeho páchateľovi;

H.  keďže podľa článku 9 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa žiadosti o zbavenie imunity musia posudzovať bezodkladne, ale so zreteľom na ich relatívnu zložitosť;

I.  keďže I. Jakovčić bol v čase rozhovoru poslancom Európskeho parlamentu; keďže jeho vyhlásenia sa údajne týkajú záležitosti, ktorá siaha do čias, keď ešte nezastával tento úrad;

J.  keďže dotknuté výroky teda priamo ani očividne nesúvisia s výkonom povinností I. Jakovčića ako poslanca Európskeho parlamentu, ani nie sú vyjadreným názorom ani hlasovaním pri výkone povinností poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 protokolu č. 7;

K.  keďže nemožno usudzovať, že I. Jakovčić konal pri výkone svojich povinností poslanca Európskeho parlamentu;

1.  domnieva sa, že žiadosť o zbavenie imunity I. Jakovčića podal príslušný orgán podľa článku 9 ods. 1 rokovacieho poriadku a že ju preto možno považovať za prípustnú; ďalej sa nazdáva, že vzhľadom na článok 9 ods. 2 rokovacieho poriadku nemožno pre Európsky parlament stanoviť žiadnu lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o zbavenie imunity;

2.  rozhodol o zbavení Ivana Jakovčića imunity;

3.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu svojho gestorského výboru príslušnému orgánu Chorvátskej republiky a Ivanovi Jakovčićovi.

(1) Rozsudok vo veci 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28; rozsudok vo veci 149/85 Wybot/Faure a ďalší, EU:C:1986:310; rozsudok vo veci T-345/05 Mote/Parlament, EU:T:2008:440; rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr/De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament, EU:T:2010:102; rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch/Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 72.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia