Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2169(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0059/2015

Ingivna texter :

A8-0059/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0084

Antagna texter
PDF 215kWORD 56k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet
P8_TA(2015)0084A8-0059/2015

Europaparlamentets beslut av den 25 mars 2015 om begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet (2014/2169(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet som översändes den 5 september 2014 av målsägandebiträdet i egenskap av kärande i samband med ett straffrättsligt förfarande som är anhängiggjort vid tingsrätten i Pazin (Kroatien) (ref. nr K-143/14); denna begäran tillkännagavs i kammaren den 23 oktober 2014,

–  med beaktande av skrivelserna av den 14 februari 2014 och den 16 januari 2015 från Republiken Kroatiens ständige representant vid Europeiska unionen, i vilka bekräftas att ett målsägandebiträde i egenskap av kärande enligt de tillämpliga bestämmelserna i kroatisk lag har rätt att begära upphävande av immuniteten för en kroatisk ledamot av Europaparlamentet,

–  efter att ha hört Ivan Jakovčić i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 samt den 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 april 2009 om parlamentarisk immunitet i Polen(2),

–  med beaktande av artiklarna 23 och 28 i det kroatiska parlamentets arbetsordning,

–  med beaktande av artikel 61.1 i den kroatiska straffprocesslagen,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0059/2015).

A.  Rättsbiträdet för en privat kärande har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Ivan Jakovčić, ska upphävas med anledning av ett rättsligt förfarande till följd av ett påstått förtalsbrott.

B.  Genom en skrivelse av den 14 februari 2014 från Kroatiens ständige representant vid EU informerades talmannen om att bestämmelserna för begäran om upphävande av immunitet för ledamöter av det nationella parlamentet bör tillämpas, eftersom det saknas särskilda förfaranderegler för begäran om upphävande av immuniteten för kroatiska ledamöter av Europaparlamentet. Enligt dessa bestämmelser ska begäran om godkännande av frihetsberövande före rättegång (häktning) eller om att inleda ett straffrättsligt förfarande mot en ledamot göras av en behörig statlig myndighet, målsäganden i egenskap av kärande eller en privat kärande.

C.  Genom en skrivelse av den 16 januari 2015 bekräftade Kroatiens ständige representant vid EU att det rättsliga förfarande i samband med vilket upphävandet av Ivan Jakovčić immunitet hade begärts verkligen har anhängiggjorts vid den behöriga domstolen i Kroatien.

D.  Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

E.  Syftet med denna bestämmelse är att se till att Europaparlamentets ledamöter åtnjuter yttrandefrihet som allmän princip, men denna yttrandefrihet tillåter inte förtal, ärekränkning, hets eller ifrågasättande av andra människors heder.

F.  Begäran om upphävande avser ett straffrättsligt förfarande som inletts mot Jakovčić i enlighet med artikel 147.1 och 147.2 i den kroatiska strafflagen i samband med förolämpande uttalanden som han påstås ha gjort i en intervju med det kroatiska radio- och tv-bolaget HRT den 22 juli 2014.

G.  Enligt artikel 61.1 i den kroatiska straffprocesslagen (Zakon o kaznenom postupku) ska stämningen i fråga om enskilt åtal lämnas in inom tre månader från den dag då den bemyndigade fysiska eller juridiska personen fick kännedom om brottet och gärningsmannen.

H.  Enligt artikel 9.2 i parlamentets arbetsordning ska en begäran om upphävande av immunitet prövas utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är.

I.  Ivan Jakovčić var ledamot av Europaparlamentet vid tidpunkten för intervjun. De påstådda uttalandena rör dock en fråga som härrör från en tid då han ännu inte innehade detta ämbete.

J.  De aktuella uttalandena har därför inget direkt eller uppenbart samband med Jakovčić utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av uppdraget som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7.

K.  Jakovčić kan följaktligen inte anses ha handlat under utövandet av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet anser att begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet har lämnats in av den behöriga myndighet som avses i artikel 9.1 i arbetsordningen och att den på denna grund ska anses vara tillåtlig. I ljuset av artikel 9.2 i arbetsordningen anser parlamentet dessutom att ingen tidsfrist kan anges för när parlamentet ska ha fattat ett beslut om en begäran om upphävande av immunitet.

2.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Ivan Jakovčić immunitet.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Kroatien och till Ivan Jakovčić.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C‑200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T‑346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 72.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy