Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2045(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0052/2015

Indgivne tekster :

A8-0052/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2015 - 20.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0085

Vedtagne tekster
PDF 234kWORD 61k
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik – Irland
P8_TA(2015)0085A8-0052/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik fra Irland) (COM(2015)0047 – C8-0038/2015 – 2015/2045(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0047 – C8-0038/2015),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0052/2015),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de irske myndigheder har indgivet ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik om økonomisk EGF-støtte efter samlet 424 afskedigelser i Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) og hos to af virksomhedens leverandører i Irland;

E.  der henviser til, at de irske myndigheder udover at sørge for de 250 afskedigede vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 200 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse;

F.  der henviser til, at ansøgningen ikke opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), og er baseret på bestemmelsen om særlige omstændigheder i artikel 4, stk. 2, i forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at de særlige omstændigheder, som de irske myndigheder har fremført, nemlig at afskedigelserne har alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale og regionale økonomi, berettiger en undtagelse fra interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen, og at Irland derfor har ret til økonomisk støtte under forordningen; bemærker dog, at de særlige omstændigheder i dette tilfælde kun vedrører 250 personer; anbefaler i denne forbindelse, at Kommissionen opretter klare kriterier for ansøgninger, der vedrører under 500 arbejdstagere; understreger, at hvis de kriterier, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordningen, ikke er fuldstændig opfyldt, bør ansøgningerne vurderes fra sag til sag, og at ansøgninger, der ikke opfylder de grundlæggende betingelser, ikke automatisk bør imødekommes;

2.  bemærker, at de irske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. september 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 14. november 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 6. februar 2015;

3.  glæder sig over, at de irske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 7. december 2013, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke; bemærker, at disse individualiserede tilbud, som allerede er blevet tilbudt, vil være berettigede til EGF-finansiering;

4.  mener, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne sektoren "reparation og installation af maskiner og udstyr" i det sydlige og østlige Irland og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, hvilket fremgår af lukningen af LTAI, der er en følge af en alvorlig forskydning i EU-handelen med varer og tjenesteydelser, der skyldes en teknologisk ændring henimod produktionen af den nye flygeneration og komponenter dertil og af en ændring af produktionspraksis af flykomponenter i bredere forstand med deraf følgende konsekvenser for de grundlæggende markedsforhold for den bagvedliggende forretningsmodel for LTAI og en ændring af beliggenheden for den globale flyproduktion; bemærker, at de vesteuropæiske og amerikanske flyselskaber har tendens til at sende deres bredkroppede fly til Kina til omfattende vedligeholdelse, og at moderselskabet Lufthansa Technik også har besluttet at basere sine globale reparations-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter for Airbus A330/340 hos dattervirksomheden Lufthansa Technik Philippines;

5.  bemærker, at sektoren for "reparation og installation af maskiner og udstyr" til dato har været genstand for to EGF-ansøgninger (herunder denne ansøgning), og den anden ansøgning var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise(4);

6.  bemærker, at disse afskedigelser forventes at få meget store negative konsekvenser for det sydlige og østlige Irland, som består af isolerede områder med betydelige lokale skævheder, hvilket fremgår følgende socioøkonomiske indikatorer: lavt uddannelsesniveau, manglende faglige kvalifikationer og høj forekomst af kommunalt boligbyggeri; mener, at alle disse faktorer peger på betydelige lokale skævheder og fattigdom og, at en række afskedigelser i virksomheder i denne sektor i løbet af de sidste år endvidere har gjort det endnu sværere for arbejdsstyrken, som har nogle meget specifikke kvalifikationer, som vanskeligt kan udnyttes i andre sektorer, at finde et nyt arbejde; bemærker, at Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh og Tallaght-Fettercairn er nogle af de områder, hvor Lufthansa-arbejdstagerne er bosiddende, hvor den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent er på omkring 23 %;

7.  påpeger, at arbejdsstyrken fra denne sektor besidder nogle ganske særlige kvalifikationer, der vanskeligt kan bruges i andre sektorer, hvilket gør det svært for arbejdstagerne nemt at finde et nyt job; beklager, at dette navnlig er tilfældet for de arbejdstagere, der er tættere på pensionsalderen (ca. 20 % af arbejdstagerne i Lufthansa Technik), eller som har været hos samme arbejdsgiver i et antal år;

8.  konstaterer, at der for øjeblikket er ca. 1 550 beskæftigede i denne sektor i Irland, og at de tal, som de irske myndigheder har forelagt, viser et fald på omkring 52 % i den samlede beskæftigelse på dette område;

9.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter vejledning og karriereplanlægning, EGF-uddannelsesstøtte, programmer for erhvervsuddannelse og yderligere almen uddannelse, programmer for videregående uddannelser, virksomhedsstøtte og støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomststøtte, herunder EGF-støtte til kursusudgifter;

10.  bemærker, at de irske myndigheder foruden til de afskedigede arbejdstagere har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 200 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som var under 25 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse; bemærker endvidere, at personer, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, ikke hører til gruppen af afskedigede arbejdstagere, og at de ikke var beskæftiget i den samme sektor;

11.  bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal ydes til unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, består af de samme muligheder som for de afskedigede arbejdstager, men vil være skræddersyede til den enkelte unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, som det er passende i det enkelte tilfælde; minder om, at de foreslåede foranstaltninger bør tage højde for forskellene mellem behovene hos afskedigede arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse;

12.  glæder sig over, at de irske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres repræsentanter samt fagforeningerne;

13.  glæder sig over, at Socialsikringsministeriet har gennemført en omfattende rundspørge blandt ramte arbejdstagere for at identificere de ramte arbejdstagere, deres uddannelsesmæssige baggrund og deres potentielle behov med hensyn til individualiserede tilbud med henblik på at forbedre deres muligheder for at finde ny beskæftigelse;

14.  bemærker, at myndighederne agter at anvende de maksimalt tilladte 35 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af indkomsttilskud, herunder støtte til kursusudgifter; anerkender, at disse tilskud ikke erstatter de foranstaltninger, der træffes fra nationale midler;

15.  påskønner de irske myndigheders hensigt om at etablere et rådgivende forum eller en anden interaktiv procedure for at supplere EGF-koordinationsenhedens igangværende arbejde, når EGF-støtten er blevet tildelt;

16.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

17.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer; anbefaler, at Kommissionen evaluerer muligheden af at reducere det krævede mindsteantal af afskedigede arbejdstagere til 200 for EGF-projekter på grund af de virkninger, som afskedigelser fra SMV'er trængt af den økonomiske krise har haft for arbejdsløsheden;

19.  ser med tilfredshed på, at principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination vil blive respekteret i forhold til adgangen til de foreslåede foranstaltninger og gennemførelsen heraf;

20.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

21.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2009/021 IE/SR Technics.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik fra Irland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/643).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik