Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2045(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0052/2015

Predkladané texty :

A8-0052/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0085

Prijaté texty
PDF 325kWORD 75k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Írsko
P8_TA(2015)0085A8-0052/2015
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, Írsko) (COM(2015)0047 – C8-0038/2015 – 2015/2045(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0047 – C8-0038/2015),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0052/2015),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Írsko predložilo žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik o finančný príspevok z EGF v nadväznosti na prepustenie 424 pracovníkov zo spoločnosti Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) a u dvoch jej dodávateľov v Írsku;

E.  keďže okrem 250 cieľových príjemcov poskytnú írske orgány personalizované služby spolufinancované z EGF až 200 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a v deň podania žiadosti ešte nedosiahli vek 25 rokov;

F.  keďže žiadosť nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, ale vychádza z ustanovenia týkajúceho sa výnimočných okolností, ktoré je uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia;

1.  súhlasí s Komisiou, že výnimočné okolnosti, ktoré uvádzajú írske orgány, konkrétne vážny dosah prepúšťania na zamestnanosť a na miestne a regionálne hospodárstvo, odôvodňujú výnimku z intervenčných kritérií uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF, a že Írsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa uvedeného nariadenia; poznamenáva však, že výnimočné okolnosti v tejto veci sa týkajú len 250 osôb; v tejto súvislosti odporúča, aby Komisia stanovila jasné kritériá pre žiadosti týkajúce sa menej ako 500 pracovníkov; zdôrazňuje, že ak kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia nie sú úplne splnené, žiadosti by sa mali posudzovať individuálne, a že by sa nemali automaticky schvaľovať žiadosti, ktoré nespĺňajú základné podmienky;

2.  konštatuje, že írske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. septembra 2014, pričom do 14. novembra 2014 ju doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 6. februára 2015;

3.  víta skutočnosť, že írske orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 7. decembra 2013, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred podaním žiadosti o túto podporu; poznamenáva, že už ponúknuté personalizované služby budú oprávnené na financovanie z EGF;

4.  domnieva sa, že prepúšťanie v odvetví „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“ v regióne južného a východného Írska súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu spôsobenými globalizáciou, čoho dôkazom je zatvorenie spoločnosti LTAI v dôsledku výraznej zmeny v obchodovaní Únie s tovarom a službami z dôvodu technologického prechodu na výrobu lietadiel a komponentov novej generácie, zmeny postupov výroby komponentov lietadiel so širokým trupom a jej vplyvu na trhové princípy základného podnikateľského modelu LTAI, ako aj presunu celosvetovej výroby lietadiel; konštatuje, že západoeurópske a americké letecké spoločnosti majú tendenciu posielať svoje lietadlá so širokým trupom na údržbu väčšieho rozsahu do Číny a že aj materská spoločnosť Lufthansa Technik sa rozhodla umiestniť centrálu globálnych operácií spojených s údržbou, opravami a generálnymi opravami (MRO) lietadiel typu Airbus A330/340 do svojej dcérskej spoločnosti Lufthansa Technik Philippines;

5.  konštatuje, že doteraz bolo odvetvie „oprava a inštalácia strojov a prístrojov“ predmetom dvoch žiadostí o podporu z EGF (vrátane tejto žiadosti), pričom dôvodom na predloženie tej druhej žiadosti bola celosvetová finančná a hospodárska kríza(4);

6.  konštatuje, že sa očakáva výrazný negatívny vplyv tohto prepúšťania na región južného a východného Írska, čo predstavuje značné znevýhodnenie na miestnej úrovni, ako to naznačujú tieto sociálnoekonomické ukazovatele: nízka úroveň vzdelania, nedostatok odbornej kvalifikácie a vysoký podiel obecných sociálnych bytov; domnieva sa, že všetky tieto faktory poukazujú na značné znevýhodnenie na miestnej úrovni a chudobu a, okrem toho, že je hľadanie novej práce pre pracovníkov, ktorí disponujú určitými veľmi špecifickými zručnosťami náročnými na uplatnenie v iných odvetviach, v dôsledku viacerých prípadov prepúšťania v tomto odvetví v posledných rokoch ešte ťažšie; konštatuje, že Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh a Tallaght-Fettercairn sú niekoľkými z oblastí, v ktorých bývajú pracovníci spoločnosti Lufthansa a kde priemerná nezamestnanosť predstavuje približne 23 %;

7.  poukazuje na to, že pracovníci z tohto odvetvia majú niektoré veľmi špecifické zručnosti, ktoré sa ťažko využijú v iných odvetviach, a preto je pre týchto pracovníkov ťažké nájsť si nové zamestnanie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto sa vzťahuje najmä na tých pracovníkov, ktorí sú bližšie k odchodu do dôchodku (približne 20 % pracovníkov spoločnosti Lufthansa Technik) alebo pracovali mnoho rokov pre toho istého zamestnávateľa;

8.  konštatuje, že v súčasnosti je približne 1 550 zamestnancov v tomto odvetví v Írsku a že údaje, ktoré predložili írske orgány, poukazujú na pokles celkovej zamestnanosti v tejto oblasti o 52 %;

9.  konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa profesijné poradenstvo a pomoc pri plánovaní kariérneho postupu, granty EGF na odbornú prípravu, programy odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, programy vysokoškolského vzdelávania, podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti, ako aj podporu príjmov vrátane systému príspevkov z EGF na výdavky za kurzy;

10.  poznamenáva, že okrem prepustených pracovníkov sa írske orgány rozhodli poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF až 200 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a ešte nedosiahli vek 25 rokov; ďalej konštatuje, že osoby NEET nepatria do skupiny prepustených pracovníkov a neboli zamestnaní v tom istom odvetví;

11.  konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť osobám NEET, predstavujú rovnaké možnosti ako pre prepustených pracovníkov, ale budú podľa potreby individuálne prispôsobené pre každého jednotlivca NEET; pripomína, že navrhované činnosti by mali zohľadňovať rozdiely medzi potrebami prepustených pracovníkov a osôb NEET;

12.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultácii s cieľovými príjemcami, ich zástupcami a odborovými zväzmi;

13.  víta skutočnosť, že ministerstvo sociálnej ochrany uskutočnilo komplexný prieskum medzi dotknutými pracovníkmi s cieľom identifikovať cieľovú skupinu pracovníkov, ich nadobudnuté vzdelanie a odbornú prípravu a ich potenciálnu potrebu personalizovaných služieb s cieľom zlepšiť ich opätovnú zamestnateľnosť;

14.  konštatuje, že orgány plánujú využiť maximálny povolený podiel všetkých nákladov (35 %) na príspevky a stimuly vo forme podpory príjmu vrátane príspevkov na výdavky za kurzy; berie na vedomie, že tieto príspevky nenahrádzajú opatrenia financované z vnútroštátnych prostriedkov;

15.  oceňuje zámer írskych orgánov vytvoriť poradné fórum alebo iný interaktívny proces na doplnenie prebiehajúcej práce oddelenia pre koordináciu EGF po tom, ako sa poskytne podpora z EGF;

16.  pripomína, že je dôležité zlepšovať možnosti zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

17.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti, pričom koordinovaný balík by mal byť zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

18.  zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú spoločnosti, ani opatrenia na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví; odporúča, aby Komisia zhodnotila možnosť zníženia požadovaného minimálneho počtu prepustených pracovníkov v prípade projektov EGF na 200, a to v dôsledku dosahu na nezamestnanosť spôsobeného prepúšťaním v MSP, ktoré sú postihnuté hospodárskou krízou;

19.  víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

20.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EGF/2009/021 IE/SR Technics.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Írska)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/643.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia