Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2045(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0052/2015

Ingivna texter :

A8-0052/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2015 - 20.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0085

Antagna texter
PDF 231kWORD 62k
Onsdagen den 25 mars 2015 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik - Irland
P8_TA(2015)0085A8-0052/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik från Irland) (COM(2015)0047 – C8-0038/2015 – 2015/2045(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0047 – C8-0038/2015),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0052/2015), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av EGF-förordningen återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att ta med även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Irland har lämnat in ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av sammanlagt 424 uppsägningar vid företaget Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) och två av dess underleverantörer i Irland.

E.  Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna, utöver de 250 berörda stödmottagarna, dessutom kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 200 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag ansökan lämnades in.

F.  Ansökan uppfyller inte kriterierna för stöd enligt artikel 4.1 a i EGF–förordningen och grundas på bestämmelserna om de exceptionella omständigheter som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de exceptionella omständigheter som enligt de irländska myndigheterna föreligger, det vill säga att uppsägningarna har allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala och regionala ekonomin, motiverar ett undantag från interventionskriterierna enligt artikel 4.2 i EGF-förordningen och att Irland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen. Parlamentet noterar dock att de exceptionella omständigheterna i detta fall endast avser 250 personer. Kommissionen rekommenderas i detta sammanhang att fastställa tydliga kriterier för ansökningar som avser mindre än 500 arbetstagare. Parlamentet understryker att om kriterierna i artikel 4.1 a i den förordningen inte är helt och hållet uppfyllda bör ansökningarna bedömas från fall till fall och att man inte automatiskt bör godkänna ansökningar som inte uppfyller de grundläggande villkoren.

2.  Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 september 2014, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 14 november 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 6 februari 2015.

3.  Europaparlamentet ser positivt på att de irländska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 7 december 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet och till och med innan ansökan om stöd lämnades in. Europaparlamentet noterar att de individanpassade åtgärder som redan erbjudits kommer att vara att vara berättigade till stöd från fonden.

4.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna inom sektorn för reparation och installation av maskiner och utrustning i södra och östra Irland beror på genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln, vilket visas dels av nedläggningen av Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd (LTAI) till följd av att unionens handel med varor och tjänster i hög grad ändrats till följd av ny teknik vid produktionen av den nya generationens flygplan och flygplansdelar, dels av att den övergripande produktionen av flygplansdelar ändrats. Detta påverkar marknaden och LTAI:s förutsättningar och leder till att den internationella flygplansproduktionen flyttas till andra delar av världen. Parlamentet noterar att tendensen för västeuropeiska och nordamerikanska transportföretag är att skicka sina wide-body-flygplan till Kina för tyngre underhåll, och att till och med moderbolaget Lufthansa Technik har beslutat att basera sitt huvudsakliga underhålls- och reparationsarbete för Airbus A330/340 hos sitt dotterbolag Lufthansa Technik Philippines.

5.  Europaparlamentet noterar att sektorn för reparation och installation av maskiner och utrustning hittills har varit föremål för två EGF–ansökningar (inbegripet detta fall); det andra fallet grundades på den globala finansiella och ekonomiska krisen(4).

6.  Europaparlamentet noterar att dessa uppsägningar förväntas ha mycket stora negativa effekter för södra och östra Irland, som är områden med lokalt betingade nackdelar, vilket följande socioekonomiska indikatorer visar: låga utbildningsnivåer, brist på yrkeskvalifikationer och en hög nivå av kommunala bostäder. Europaparlamentet anser att alla dessa faktorer visar på betydande lokala nackdelar och fattigdom och att en rad uppsägningar vid företag inom denna sektor under de senaste åren har dessutom gjort det ännu svårare för arbetstagare med mycket specifik kompetens som är svår att utnyttja inom andra sektorer att hitta ett nytt arbete. Europaparlamentet noterar att Blanchardstown-Tyrrelstown, Tallaght-Killinarden, Clondalkin-Rowlagh och Tallaght-Fettercairn är några av de områden där Lufthansas arbetstagare är bosatta och den genomsnittliga arbetslösheten där är ungefär 23 procent.

7.  Europaparlamentet påpekar att arbetstagare från denna sektor har mycket specifik kompetens som är svår att utnyttja inom andra sektorer, vilket gör det svårt för arbetstagarna att hitta ett nytt arbete. Parlamentet beklagar att detta särskilt gäller för arbetstagare som närmar sig pensionering (ungefär 20 procent av arbetstagarna vid Lufthansa Technik) eller har haft denna arbetsgivare i många år.

8.  Europaparlamentet noterar att det för närvarande finns ungefär 1 550 anställda inom denna sektor i Irland, och att den sammanlagda sysselsättningen i denna sektor minskat med ungefär 52 procent enligt uppgifter från de irländska myndigheterna.

9.  Parlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska medfinansieras består av vägledning och hjälp med karriärplanering, utbildningsbidrag från fonden, yrkesinriktad utbildning och ytterligare utbildningsprogram, program för högre utbildning, stöd till företag och egenföretagande, inkomststöd inklusive bidrag till utgifter för kurser.

10.  Europaparlamentet noterar att de irländska myndigheterna, utöver de uppsagda arbetstagarna, beslutade att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 200 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 25 år. Parlamentet noterar dessutom att unga som varken arbetar eller studerar inte ingår i gruppen med uppsagda arbetstagare och att de inte var inte anställda i samma sektor.

11.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas unga som varken arbetar eller studerar består av samma valmöjligheter som för uppsagda arbetstagare men kommer att skräddarsys enligt de ungas enskilda behov. Parlamentet erinrar om att de föreslagna åtgärderna bör ta hänsyn till skillnaderna i behov mellan uppsagda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar.

12.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med de berörda stödmottagarna och deras företrädare samt med fackföreningarna.

13.  Europaparlamentet välkomnar att Irlands ministerium för socialt skydd (Department of Social Protection) genomförde en övergripande undersökning av de berörda arbetstagarna för att fastställa deras utbildningsnivå och eventuella behov av individanpassade tjänster i syfte att förbättra deras möjligheter att få ett nytt arbete.

14.  Europaparlamentet noterar att myndigheterna planerar att använda det högsta tillåtna beloppet, dvs. 35 procent av alla kostnader, till ersättningar och incitament i form av inkomststöd, inbegripet bidrag till utgifter för kurser. Parlamentet medger att dessa ersättningar inte ersätter de åtgärder som finansieras med nationella medel.

15.  Europaparlamentet uppskattar de irländska myndigheternas avsikt att inrätta ett rådgivande forum eller en annan interaktiv process för att, när EGF-stödet väl har beviljats, komplettera det pågående arbetet i enheten för samordning av fonden.

16.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och erkännande av den kompetens som en arbetstagare har förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

17.  Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

18.  Parlamentet betonar att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar och långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet rekommenderar att kommissionen undersöker möjligheten att minska det minimiantal uppsagda arbetstagare som krävs till 200 för EGF-projekt på grund av att uppsägningar i små och medelstora företag som drabbats av den ekonomiska krisen ger effekter för arbetslösheten.

19.  Europaparlamentet gläder sig över att principerna om jämställdhet och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna åtgärderna och deras genomförande.

20.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2009/021 IE/SR Technics.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik från Irland)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/643.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy