Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2095(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0061/2015

Predkladané texty :

A8-0061/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.6
CRE 25/03/2015 - 20.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0086

Prijaté texty
PDF 230kWORD 64k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha
P8_TA(2015)0086A8-0061/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2014/2095(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť litovských súdnych orgánov o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha v súvislosti s trestným konaním vedeným voči nemu odvolacím súdom Litovskej republiky, ktorú Európsky parlament dostal 21. júla 2014 a s ktorou oboznámil plénum 15. septembra 2014,

–  po vypočutí Viktora Uspaskicha 24. marca 2015 v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol”), ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1)

–  so zreteľom na článok 62 ústavy Litovskej republiky,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010(2),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0061/2015),

A.  keďže krajský súd vo Vilniuse vydal rozsudok vo veci poslanca Európskeho parlamentu Viktora Uspaskicha, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť;

B.  keďže rovnakou vecou sa teraz zaoberá odvolací súd Litovskej republiky;

C.  keďže obvinenia vznesené proti Viktorovi Uspaskichovi nesúvisia s výrokmi alebo hlasovaním pri výkone jeho funkcie poslanca Európskeho parlamentu, takže sa neuplatní článok 8 protokolu;

D.  keďže sa v článku 9 protokolu stanovuje, že v priebehu zasadnutí Európskeho parlamentu požívajú jeho poslanci imunitu priznanú poslancom Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu, ale že sa imunity nemožno dovolávať v prípade pristihnutia poslanca pri páchaní trestného činu a že Európsky parlament je oprávnený svojho poslanca zbaviť imunity;

E.  keďže podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nesmie byť poslanec litovského Parlamentu (Seimas) bez jeho súhlasu trestne stíhaný, zatknutý ani inak obmedzený na slobode;

F.  keďže proti poslancovi Európskeho parlamentu Viktorovi Uspaskichovi bolo začaté trestné stíhanie a bol v rámci konania prebiehajúceho pred krajským súdom vo Vilniuse obvinený z toho, že sa dopustil trestných činov v zmysle článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 222 ods. 1, článkom 220 ods. 1, článkom 24 ods. 4 v spojení s článkom 220 ods. 1, článkom 205 ods. 1 a článkom 24 ods. 4 v spojení s článkom 205 ods. 1 trestného zákonníka Litovskej republiky;

G.  keďže 14. júla 2009 požiadal generálny prokurátor Litovskej republiky o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha v súvislosti s vyššie uvedeným trestným konaním;

H.  keďže 27. januára 2010 bol Viktor Uspaskich súlade s článkom 9 rokovacieho poriadku prvýkrát vypočutý vo Výbore pre právne veci a po tom, čo 2. septembra 2010 litovské orgány objasnili dve právne záležitosti, prebehlo vo Výbore pre právne veci ďalšie vypočutie, čím dostal právo byť v tejto veci vypočutý na všetkých možných úrovniach;

I.  keďže 7. septembra 2010(3) prijal Európsky parlament rozhodnutie o zbavení imunity Viktora Uspaskicha;

J.  keďže 5. apríla 2011 Viktor Uspaskich požiadal o ochranu imunity, pričom argumentoval okrem iného tým, že vo Výbore pre právne veci nedostal náležitý priestor na vyjadrenie, a ďalej uviedol, že trestné stíhanie voči jeho osobe je politicky motivované a bráni mu v náležitom plnení jeho poslaneckých povinností;

K.  keďže Viktor Uspaskich v liste z 11. apríla 2011 požiadal Európsky parlament o preskúmanie rozhodnutia zo 7. septembra 2010 z dôvodu údajných nových faktov, ktoré boli zverejnené na portáli WikiLeaks a ktoré majú potvrdzovať, že sa stal obeťou fumus persecutionis;

L.  keďže táto žiadosť bola zamietnutá, pretože nebola zistená dostatočná súvislosť medzi údajnými novými skutočnosťami a začatím konania proti Viktorovi Uspaskichovi pre účtovné podvody;

M.  keďže Európsky parlament rozhodol, že imunitu a výsady Viktora Uspaskicha nebude chrániť(4);

N.  keďže 12. júla 2013 krajský súd vo Vilniuse uznal Viktora Uspaskicha vinným zo spáchania trestného činu v zmysle článku 24 ods. 4 v spojení s článkom 182 ods. 2 a 222 trestného zákonníka Litovskej republiky a keďže bol odsúdený na štyri roky odňatia slobody v niektorom z väzenských zariadení;

O.  keďže Viktor Uspaskich a prokurátor následne podali odvolanie, takže sa tá istá právna vec, v súvislosti s ktorou už bol Viktor Uspaskich zbavený imunity, teraz nachádza na súde druhej inštancie;

P.  keďže pre odvolacie konanie je potrebné ďalšie rozhodnutie Európskeho parlamentu, pretože podľa článku 62 ústavy Litovskej republiky nesmie byť poslanec litovského Parlamentu bez súhlasu parlamentu trestne stíhaný;

Q.  keďže podľa článku 9 písm. a) protokolu sú rozsah a pôsobnosť imunity, ktorú požívajú poslanci na území vlastného štátu, určené príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

R.  keďže Viktor Uspaskich tvrdí, že sa zmenil právny základ obžaloby, ale keďže orgány činné v trestnom konaní môžu čin prekvalifikovať, ak však ide o ten istý čin;

S.  keďže z podkladov je v každom prípade zrejmé, že právna podstata obvinenia zostáva rovnaká;

T.  keďže Viktor Uspaskich uvádza, že v súvislosti s jeho osobou sú na Európskom súdnom dvore pre ľudské práva vedené dve konania, ale že po preskúmaní oboch vecí nebola potvrdená žiadna spojitosť s týmto prípadom;

U.  keďže na Európsky súdny dvor pre ľudské práva sa možno obrátiť až po tom, čo sa vyčerpajú všetky vnútroštátne právne prostriedky, a preto nie je možné, aby vec, v ktorej koná odvolací súd Litovskej republiky, bola súčasne predmetom konania pred Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva;

V.  Keďže Viktor Uspaskich v liste z 24. októbra 2014 uvádza nové skutočnosti, ktoré majú preukázať, že sa stal obeťou fumus persecutionis;

W.  keďže sa Viktor Uspaskich okrem toho odvoláva na dokumenty zverejnené na Wikileaks ako na nové podklady, ale keďže tieto dokumenty už boli prerokované v rámci postupu na ochranu imunity začatého 5. apríla 2011 a nie sú preukazné ani relevantné;

X.  keďže sa ani tentoraz nepreukázala dostatočná spojitosť medzi údajnými novými skutočnosťami a konaním vedeným proti Viktorovi Uspaskichovi vo veci podvodného účtovníctva;

Y.  keďže teda neboli predložené presvedčivé dôkazy o existencii fumus persecutionis a činy, z ktorých je Viktor Uspaskich obvinený, nijako nesúvisia s jeho činnosťou poslanca Európskeho parlamentu;

Z.  keďže rozhodnutie o zbavení imunity podľa článku 9 ods. 7 rokovacieho poriadku nie je v žiadnom prípade výrokom o vine či nevine, čo je predmetom vnútroštátneho konania;

AA.  keďže Výbor pre právne veci v rámci imunitného konania neskúma právne systémy jednotlivých členských štátov;

1.  rozhodol o zbavení Viktora Uspaskicha imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušnému orgánu Litovskej republiky.

(1) Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier (Zbierka 1964, s. 419); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot/Faure a ďalší (Zbierka 1986, s. 2403); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote/Parlament (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marr/De Gregorio a Clemente (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch/Parlament (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).) Vec T-346/11, Gollnisch/Parlament EU:T:2013:23.
(2) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 90.
(3)1 Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 90.
(4) Ú. v. EÚ C 165 E, 11.6.2013, s. 80.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia