Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2096(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0058/2015

Indgivne tekster :

A8-0058/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2015 - 20.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0087

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 56k
Onsdag den 25. marts 2015 - Bruxelles
Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier
P8_TA(2015)0087A8-0058/2015

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. marts 2015 om anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis privilegier og immuniteter (2014/2096(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 28. juli 2014 fra Gabriele Albertini om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved retten i Brescia (Italien) (ref. 7061/13 R.G.), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. september 2014,

–  der henviser til anmodning af 30. juli 2014 fra Gabriele Albertini om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende civil sag ved retten i Brescia (Italien) (ref. 17851/12 R.G.), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. september 2014,

–  der henviser til anmodning fra Gabriele Albertini, modtaget den 17. juli 2013, om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med ovennævnte civile sager, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. september 2013,

–  der har hørt Gabriele Albertini, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til sin afgørelse af 21. maj 2013 om anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier(2),

–  der henviser til sin afgørelse af 24. februar 2014 om anmodning om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0058/2015),

A.  der henviser til, at Gabriele Albertini, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende straffesag ved en italiensk domstol; der henviser til, at han også har anmodet om fornyet overvejelse af anmodningen om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende civil sag ved samme domstol;

B.  der henviser til, at anmodningen om beskyttelse hænger sammen med de angiveligt ærekrænkende udtalelser fra Albertini i en skriftlig forespørgsel, som han fremsendte til den italienske justitsminister den 22. oktober 2012 med henblik på at fastslå, hvorvidt Alfredo Robledo, en anklager, der havde iværksat en undersøgelse af forhold, der involverede Milano kommune og vedrørte Albertinis virke som borgmester i byen tilbage i 2005, handlede i strid med de fagetiske regler og dermed burde gøres til genstand for disciplinære foranstaltninger;

C.  der henviser til, at anmodningen om fornyet overvejelse vedrører en stævning indgivet mod Albertini ved retten i Brescia af Robledo vedrørende angiveligt ærekrænkende udtalelser fremsat af Albertini, første gang i et første interview offentliggjort i den italienske avis Il Sole 24 Ore den 26. oktober 2011 og anden gang i et andet interview offentliggjort i den italienske avis Corriere della Sera den 19. februar 2012;

D.  der henviser til, at Albertini anvendte om ikke identiske, så meget enslydende vendinger i både den skriftlige forespørgsel og interviewene, og til, at substansen i de to procedurer er den samme, hvilket Albertini også har bekræftet skriftligt og under sin høring; der henviser til, at afgørelsen om, hvorvidt Albertinis immunitet skal beskyttes eller ej, som konsekvens heraf skal være den samme for begge procedurer;

E.  der henviser til, at både den skriftlige forespørgsel og interviewene fandt sted, da Albertini var medlem af Europa-Parlamentet;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

G.  der henviser til, at den omstændighed, at en retssag er af civil- eller forvaltningsretlig karakter eller indeholder visse civil- eller forvaltningsretlige aspekter, i henhold til Parlamentets faste praksis ikke i sig selv udgør nogen hindring for, at beskyttelsen i den ovennævnte artikel kan gøres gældende;

H.  der finder, at Parlamentet i sin afgørelse af 21. maj 2013 fandt, at sagens omstændigheder, som de fremgår af stævningen og af Albertinis mundtlige forklaring for Retsudvalget, tydede på, at de fremsatte udtalelser ikke havde nogen direkte og klar forbindelse til Albertinis udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at Parlamentet derfor traf afgørelse om ikke at beskytte Albertinis immunitet;

I.  der henviser til, at Albertini med en skrivelse modtaget den 17. juli 2013 anmodede om fornyet overvejelse af afgørelsen af 21. maj 2013 om ikke at beskytte hans immunitet; der henviser til, at Parlamentet ved afgørelse af 24. februar 2014 gav tilslutning til Retsudvalgets henstilling om ikke at efterkomme denne anmodning i lyset af Parlamentets tidligere afgørelse af 21.maj 2013 om ikke at beskytte Albertinis immunitet;

J.  der henviser til, at Albertini med skrivelse af 30. juli 2014 for anden gang anmodede om, at afgørelsen af 21. maj 2013 blev genovervejet; der henviser til, at Albertini i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 5, fremsendte supplerende dokumentation om sin sag ved flere lejligheder mellem september 2014 til marts 2015;

K.  der henviser til, at Domstolen har fastslået, at en erklæring, der afgives af et medlem uden for Europa-Parlamentet, kan udgøre en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv som omhandlet protokollens artikel 8, men mener, at det ikke er stedet, hvor erklæringen afgives, der er vigtig, men dens karakter og indhold(4); der henviser til, at forbindelsen mellem den fremsatte meningstilkendegivelse og det parlamentariske hverv dog skal være direkte og klar(5);

L.  der henviser til, at den nye dokumentation, som Albertini har fremsendt, ikke har kastet nyt lys over forbindelsen mellem hans udtalelser og hvervet som medlem af Europa-Parlamentet; der henviser til, at den snarere indeholder elementer, der primært vedrører de seneste stadier af de pågældende retssager, forhold som fandt sted efter interviewene og de skriftlige forespørgsler og dækningen heraf i pressen; der henviser til, at disse elementer formodes at bevise, at de benyttede vendinger ikke har ærekrænkende karakter, og at såvel den civile sag som straffesagen er blevet indledt på grundlag af personlig og politisk fjendtlighed mod Albertini;

M.  der imidlertid henviser til, at afgørelser vedrørende immunitet i henhold til forretningsordenens artikel 9, stk. 7, under ingen omstændigheder må berøre skyldspørgsmålet eller det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor det kompetente udvalg gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen; der henviser til, at denne bestemmelse i henhold til Parlamentets faste praksis også finder anvendelse på civile søgsmål;

N.  der henviser til, at fumus persecutionis – hvilket vil sige en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed – kun finder anvendelse på immunitetssager, der falder ind under protokollens artikel 9, nemlig på retsforfølgning for andre overtrædelser end meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser, der til gengæld udelukkende er omfattet af protokollens artikel 8(6); der henviser til, at artikel 9 ikke længere finder anvendelse på Albertinis tilfælde, eftersom han nu er forhenværende medlem af Europa-Parlamentet;

O.  der henviser til, at det foreliggende tilfælde under alle omstændigheder er opstået som følge af meningstilkendegivelser fra et medlem, og til, at det afgørende kriterium for immunitetsspørgsmålet i henhold til protokollens artikel 8 i denne sammenhæng er, om der er bevis for en direkte og klar forbindelse mellem den pågældende meningsytring og vedkommendes parlamentariske hverv,

P.  der henviser til, at der ikke er fremlagt bevis for en sådan forbindelse i det pågældende tilfælde; der henviser til, at den tidligere konklusion – som Parlamentet har støttet to gange – nemlig at Albertini under de pågældende meningstilkendegivelser ikke handlede som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet, fortsat er gyldig;

1.  fastholder sine afgørelser af henholdsvis 21. maj 2013 og 24. februar 2014 om ikke at beskytte Gabriele Albertinis immunitet og privilegier og ikke at imødekomme hans anmodning om fornyet overvejelse hvad angår den civile sag, der er indledt imod ham;

2.  træffer af samme årsager afgørelse om ikke at beskytte Gabriele Albertinis immunitet og privilegier hvad angår den straffesag, der er indledt imod ham;

3.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndighed og til Gabriele Albertini.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0195.
(3) Protokol af 24. februar 2014, punkt 7.
(4) Patriciello-dommen, jf. ovenfor, præmis 30.
(5) Patriciello-dommen, jf. ovenfor, præmis 35.
(6) Marra-dommen, jf. ovenfor, præmis 45.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik