Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2096(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0058/2015

Predkladané texty :

A8-0058/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/03/2015 - 20.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0087

Prijaté texty
PDF 232kWORD 67k
Streda, 25. marca 2015 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho
P8_TA(2015)0087A8-0058/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o žiadosti o ochranu výsad a imunity Gabriela Albertiniho (2014/2096(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho z 28. júla 2014, oznámenú na plenárnej schôdzi 16. septembra 2014, o ochranu jeho imunity v súvislosti s trestným konaním pred súdom v meste Brescia (Taliansko) (ref. 7061/13 R.G.),

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho z 30. júla 2014, oznámenú na plenárnej schôdzi 16. septembra 2014, o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu jeho imunity v súvislosti s občianskoprávnym konaním pred súdom v meste Brescia (Taliansko) (ref. 17851/12 R.G.),

–  so zreteľom na žiadosť Gabriela Albertiniho, doručenú 17. júla 2013, oznámenú na plenárnej schôdzi 9. septembra 2013, o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu jeho imunity v súvislosti s uvedeným občianskoprávnym konaním,

–  po vypočutí Gabriela Albertiniho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 21. mája 2013 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Gabriela Albertiniho(2),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 24. februára 2014 o žiadosti o opätovné preskúmanie žiadosti o ochranu imunity Gabriela Albertiniho(3),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0058/2015),

A.  keďže bývalý poslanec Európskeho parlamentu Gabriele Albertini požiadal o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s trestným konaním prebiehajúcim pred talianskym súdom; keďže požiadal tiež o opätovné posúdenie žiadosti o ochranu svojej imunity v súvislosti s občianskoprávnym konaním pred tým istým súdom;

B.  keďže žiadosť o ochranu sa týka údajne hanlivých stanovísk pána Albertiniho v otázke na písomné zodpovedanie, ktorú položil talianskemu ministrovi spravodlivosti 22. októbra 2012, aby stanovil, či správanie Alfreda Robleda, prokurátora, ktorý inicioval vyšetrovanie skutkov týkajúcich sa mesta Miláno a pána Albertiniho ako primátora tohto mesta v roku 2005, predstavovalo porušenie profesionálnej etiky a teda malo byť predmetom disciplinárneho konania;

C.  keďže žiadosť o opätovné preskúmanie sa týka predvolania na súd v Brescii, ktoré podal pán Robledo proti pánu Albertinimu v súvislosti s údajne hanlivými tvrdeniami pána Albertiniho v prvom rozhovore, ktorý uverejnili talianske noviny Il Sole 24 Ore 26. októbra 2011, a v druhom rozhovore, ktorý uverejnili talianske noviny Corriere della Sera 19. februára 2012;

D.  keďže pán Albertini použil veľmi podobné, ak nie úplne zhodné výrazy v otázke na písomné zodpovedanie a v rozhovoroch a keďže podstata oboch konaní, ako to potvrdil aj pán Albertini písomne a pri vypočutí, je rovnaká; keďže vo vzťahu k obom konaniam musí byť preto prijaté rovnaké rozhodnutie, či ochrániť imunitu pána Albertiniho alebo nie;

E.  keďže k podaniu otázky na písomné zodpovedanie a k ústnym rozhovorom došlo v čase, keď bol pán Albertini poslancom Európskeho parlamentu;

F.  keďže podľa článku 8 protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone ich povinností;

G.  keďže v súlade s ustálenou praxou Európskeho parlamentu skutočnosť, že súdne konania sú občianskoprávneho alebo správnoprávneho charakteru alebo obsahujú určité aspekty spadajúce do občianskeho alebo správneho práva, nebráni per se uplatneniu ochrany imunity na základe uvedeného článku;

H.  keďže vo svojom rozhodnutí z 21. mája 2013 Európsky parlament usúdil, že okolnosti veci, ako vyplýva z predvolania na súd a z ústneho vysvetlenia pána Albertiniho vo Výbore pre právne veci, naznačujú, že vyhlásenia nesúviseli priamo a jednoznačne s výkonom povinností pána Albertiniho ako poslanca Európskeho parlamentu; keďže Európsky parlament preto rozhodol, že nebude chrániť poslaneckú imunitu pána Albertiniho;

I.  keďže listom doručeným 17. júla 2013 pán Albertini požiadal o opätovné preskúmanie rozhodnutia z 21. mája 2013 o zamietnutí chrániť jeho imunitu; keďže rozhodnutím z 24. februára 2014 vyjadril Európsky parlament súhlas s odporúčaním Výboru pre právne veci nekonať v tejto žiadosti podľa predchádzajúceho rozhodnutia Európskeho parlamentu z 21. mája 2013 o zamietnutí chrániť imunitu pána Albertiniho;

J.  keďže v liste z 30. júla 2014 pán Albertini požiadal po druhýkrát o opätovné preskúmanie rozhodnutia z 21. mája 2013; keďže v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku pán Albertini poskytol doplňujúce dokumenty týkajúce sa jeho veci pri viacerých príležitostiach od septembra 2014 do marca 2015;

K.  keďže Súdny dvor rozhodol, že vyhlásenie poslancov mimo priestorov Európskeho parlamentu môže predstavovať názor vyjadrený pri výkone ich úloh v zmysle článku 8 protokolu, lebo existencia takého názoru nezávisí od miesta, kde bolo vyhlásenie urobené, ale od jeho povahy a obsahu(4); keďže však spojitosť medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami musí byť priama a jednoznačná(5);

L.  keďže nové podporné dokumenty, ktoré predložil pán Albertini, neobjasňujú spojitosť medzi jeho vyhláseniami a jeho úlohami poslanca Európskeho parlamentu; keďže obsahujú skôr prvky, ktoré sa v podstate týkajú najnovších fáz uvedeného súdneho konania, skutočností, ktoré nastali po pohovoroch, po otázke na písomné zodpovedanie a po ich uvedení v tlači; keďže tieto prvky majú preukázať, že použité výrazy nie sú svojou povahou ohováraním a že občianskoprávne konanie i trestné konanie boli iniciované na základe osobného a politického nepriateľstva voči pánu Albertinimu;

M.  keďže však podľa článku 9 ods. 7 rokovacieho poriadku sa rozhodnutia o imunite nesmú za žiadnych okolností vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak gestorský výbor nadobudol pri posudzovaní žiadosti podrobnú znalosť skutkových okolností veci; keďže v súlade s ustálenou praxou Európskeho parlamentu sa toto ustanovenie uplatňuje aj na občianskoprávne konania;

N.  keďže doktrína fumus persecutionis – t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že vec bola predložená so zámerom dosiahnuť politické poškodenie dotknutého poslanca – sa uplatňuje len na prípady ochrany imunity, na ktoré odkazuje článok 9 protokolu, konkrétne na právne konania vzťahujúce sa na iné trestné činy ako tie, ku ktorým došlo vyjadrením názoru alebo hlasovaním, na ktoré sa zas výlučne vzťahuje článok 8 protokolu(6); keďže pán Albertini je bývalý poslanec Európskeho parlamentu, článok 9 sa už v tomto prípade neuplatňuje;

O.  keďže táto vec vyplýva v každom prípade zo stanovísk, ktoré vyjadril poslanec, a keďže v tejto súvislosti určujúcim kritériom pre požívanie imunity podľa článku 8 protokolu je priama a jednoznačná spojitosť medzi danými stanoviskami a výkonom poslaneckých úloh;

P.  keďže v predmetnom prípade nebol poskytnutý žiaden dôkaz takejto spojitosti; keďže preto predchádzajúci záver – dvakrát schválenie v Európskom parlamente – že pán Albertini pri vyhlásení nevykonával svoje úlohy poslanca Európskeho parlamentu, naďalej platí;

1.  potvrdzuje svoje rozhodnutia z 21. mája 2013 a 24. februára 2014 neochrániť imunitu a výsady Gabriela Albertiniho a nekonať vo veci jeho žiadosti o opätovné preskúmanie, pokiaľ ide o občianskoprávne konanie začaté proti nemu;

2.  z tých istých dôvodov rozhodol, že nebude chrániť imunitu ani výsady Gabriela Albertiniho, pokiaľ ide o trestné konanie začaté proti nemu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ihneď postúpil príslušným orgánom Talianskej republiky a Gabrielovi Albertinimu.

(1) Rozsudok vo veci 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, EU:C:1964:28, rozsudok vo veci 149/85, Wybot/Faure a iní, EU:C:1986:310, rozsudok vo veci T-345/05 Mote/Parlament, EU:T:2008:440, rozsudok v spojených veciach C-200/07 a C-201/07 Marr/De Gregorio a Clemente, EU:C:2008:579; rozsudok vo veci T-42/06 Gollnisch/Parlament, EU:T:2010:102, rozsudok vo veci C-163/10 Patriciello, EU:C:2011:543; rozsudok v spojených veciach T-346/11 a T-347/11 Gollnisch/Parlament, EU:T:2013:23.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0195.
(3) Zápisnica z 24. februára 2014, bod 7.
(4) Rozsudok vo veci Patriciello, uvedený vyššie, odsek 30.
(5) Rozsudok vo veci Patriciello, uvedený vyššie, odsek 35.
(6) Rozsudok vo veci Marra, uvedený vyššie, odsek 45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia